TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodnutie krajského súdu o pripustení zmeny účastníkov

1.3. 2011, 17:08 |  najpravo.sk

Rozhodnutie krajského súdu o pripustení zmeny účastníkov na strane žalovaného ako aj opravné uznesenie o oprave tohto uznesenia nie sú rozhodnutiami krajského súdu ako súdu prvého stupňa, ale sú uzneseniami krajského súdu ako súdu odvolacieho, proti ktorým nie je odvolanie prípustné.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22.9.2010, sp. zn. 3 Co 1/2010, 3 Co 2/2010)

Z rozhodnutia:

Krajský súd v Košiciach v priebehu odvolacieho konania (po podaní odvolania žalovaným 1/ proti rozsudku Okresného súdu Michalovce z 11. novembra 2008 č.k. 13 C 2/2007-525) rozhodol o návrhu žalobcu zo 16. decembra 2009 na pristúpenie ďalších

účastníkov na strane žalovaného podľa § 92 ods. 2 O.s.p. uznesením z 13. januára 2009 (správne má byť uvedený rok 2010) sp. zn. 11 Co 109/2009 tak, že „pripustil navrhovanú zmenu účastníkov na strane žalovaného tak, aby do konania na strane žalovaného vstúpili G., a.s. B., IČO: X. a P., B., IČO: X., a to ako žalovaní 2/ a 3/" (č.l. 684 spisu). Rozhodol tak po zistení, že v priebehu odvolacieho konania nastali také právne skutočnosti, s ktorými právne predpisy spájajú prechod alebo prevod práv a povinností, o ktorých sa koná v danej veci (vstup žalovaného 1/ do likvidácie, zmena vlastníctva pozemkov tvoriacich časť zverníka).

Proti uvedenému uzneseniu Krajského súdu v Košiciach podali žalovaní 2/ a 3/ odvolanie a žiadali, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a návrh zamietol, alternatívne navrhli, aby súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Namietali, že súd rozhodol o pristúpení ďalších účastníkov do konania podľa § 92 ods. 1 O.s.p. a napriek tomu svoj postup nesprávne kvalifikoval ako zámenu účastníkov v zmysle § 92 ods. 2, 3 O.s.p. Súd okrem vecne nesprávneho postupu zaťažil konanie aj vadou spočívajúcou v nesprávnom poučení účastníkov (o nemožnosti podať opravný prostriedok proti uzneseniu krajského súdu), čím odňal účastníkom možnosť preskúmať napadnuté uznesenie o pristúpení účastníkov, hoci takýto postup nemá oporu v právnych predpisoch. Vylúčenie preskúmania inštančného postupu nadriadeným súdom je jedným z najzávažnejších zásahov do práva účastníka, pre ktorý je v ustanovení § 204 ods. 2 O.s.p. zabezpečená ochrana práv.

Krajský súd v Košiciach uznesením (opravným) z 11. februára 2010 sp. zn. 11 Co 109/2009 (č.l. 710 spisu) opravil uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 13. januára 2009 sp. zn. 11 Co 109/2009 (č.l. 684 spisu) tak, že dňom jeho vydania je 13. január 2010. Rozhodnutie odôvodnil § 164 O.s.p. po zistení chyby v písaní, keď bol nesprávne uvedený dátum vydania tohto uznesenia.

Žalovaní 2/ a 3/ napadli odvolaním aj vyššie uvedené opravné uznesenie krajského súdu z tých istých dôvodov, ktoré uviedli v odvolaní proti uzneseniu o pristúpení ďalších žalovaných do konania a žiadali, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie a návrh na opravu zamietol zamietol, alternatívne navrhli, aby súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky skúmal najskôr to, či opravné prostriedky žalovaných 2/ a 3/ smerujú proti rozhodnutiam, ktoré možno napadnúť odvolaním (§ 201 a nasl. O.s.p.).

I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také vlastnosti súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania patria také jeho vlastnosti, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto vlastnosťou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, úprava ktorej dáva odpoveď na otázku, ktorý súd je príslušný konať a rozhodovať o veci v inštančnom postupe. Chýbajúca funkčná príslušnosť na prejednanie určitej veci predstavuje neodstrániteľný nedostatok podmienky konania.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania).

Ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví (§ 104 ods. 1, veta prvá O.s.p.).

V prejednávanej veci odvolaním žalovaných 2/ a 3/ je napadnuté uznesenie krajského súdu, ktorým rozhodol o pripustení zmeny v okruhu účastníkov na strane žalovaného v priebehu odvolacieho konania a opravné uznesenie tohto odvolacieho súdu, ktorým opravil zrejmú nesprávnosť v dátume vydania tohto uznesenia.

Z ustanovenia § 201 O.s.p. vyplýva, že účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje.

Podľa § 10 ods. 1 O.s.p. krajské súdy rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia, o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Citované ustanovenia upravujú funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tak, že tento súd je príslušný rozhodovať o odvolaniach vtedy, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa.

Rozhodnutie krajského súdu o pripustení zmeny účastníkov na strane žalovaného ako aj opravné uznesenie o oprave tohto uznesenia nie sú rozhodnutiami krajského súdu ako súdu prvého stupňa, ale sú uzneseniami krajského súdu ako súdu odvolacieho, proti ktorým nie je odvolanie prípustné.

So zreteľom na to, že odvolania žalovaných 2/ a 3/ smerujú proti takým uzneseniam odvolacieho súdu, kde nie je daná funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, bolo konanie o ich opravných prostriedkoch v zmysle § 104 ods. 1 O.s.p. zastavené.

V odvolacom konaní procesne úspešnému žalobcovi vzniklo právo na náhradu trov konania proti žalovaným 2/ a 3/, ktorí úspech nemali (§ 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p.). Najvyšší súd mu nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, lebo nepodal návrh na uloženie povinnosti nahradiť trovy konania (§ 151 ods. 1 O.s.p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1688
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: