TlačPoštaZväčšiZmenši

Súhlas účastníka so vstupom vedľajšieho účastníka

29.1. 2013, 19:57 |  najpravo.sk

Podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku sa v prípade vstupu vedľajšieho účastníka podľa § 93 ods. 2 OSP súhlas účastníka na strane ktorého vystupuje, nevyžaduje.

(uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. 11. 2012, sp. zn. 14Co/415/2012)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením okresný súd konanie vo veci zastavil a náhradu trov konania žiadnemu z účastníkov nepriznal. Súčasne upravil Daňový úrad Bratislava na vrátenie súdneho poplatku navrhovateľovi vo výške 135,37 Eur. Vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal. Výrok o trovách konania, ktorým nepriznal tieto vedľajšiemu účastníkovi odôvodnil súd prvého stupňa tým, že v danom prípade nešlo na strane vedľajšieho účastníka o trovy, ktoré by bolo možné považovať za účelne vynaložené a to z dôvodu, že spotrebiteľské združenie vstúpilo do mnohých prebiehajúcich súdnych konaní bez ohľadu na znalosť týchto konaní a vôľu spotrebiteľov, či účelnosť tohto vstupu. Ak aj vedľajší účastník požiadal v rámci svojho ústavného práva o právnu pomoc advokáta na spísanie vzorového podania tak toto sa v rámci konaní modifikovalo, preto aj keď ide o postup síce možný avšak zjavne neúčelný, a preto bol toho názoru, že náhrada trov vedľajšiemu účastníkovi nepatrí.

Proti uzneseniu okresného súdu do výroku, ktorým neboli priznané vedľajšiemu účastníkovi trovy konania podal tento odvolanie. Žiadal v napadnutej časti zmeniť uznesenie okresného súdu a podanému odvolaniu vyhovieť tak, že vedľajšiemu účastníkovi bude priznaná náhrada trov prvostupňového ako aj odvolacieho konania. V dôvodoch odvolania poukázal vedľajší účastník na to, že rozhodnutie okresného súdu nie je vecne správne. Bol toho názoru, že v danom prípade mal súd postupovať podľa ust. § 146 ods. 2 prvá veta O. s. p. a to z toho dôvodu, že navrhovateľ zavinil, že konanie sa muselo zastaviť. V tejto súvislosti poukazoval na to, že Z. je občianskym združením založeným za účelom kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov. Ochrana v spotrebiteľských právach sa realizuje prostredníctvom zastupovania spotrebiteľov v občianskom súdnom konaní, či vstúpením do spotrebiteľských sporov v pozícii vedľajšieho účastníka podľa § 93 ods. 2 O. s. p.. Vedľajší účastník mohol z vlastného podnetu vstúpiť do daného konania, čo v danom prípade aj urobil. Táto okolnosť však nemôže byť na úkor vedľajšieho účastníka, ktorý vystupuje na strane odporcu. V tomto konaní vedľajší účastník aktívne vystupoval a po vstupe do konania podal vyjadrenie, v ktorom vzniesol námietku premlčania nároku navrhovateľa čo v konečnom dôsledku viedlo k zastaveniu konania. Z. má také isté práva a povinnosti ako každý iný účastník konania to znamená, že sa môže v konaní dať zastúpiť aj právnym zástupcom z radov advokátov. Túto možnosť nevylučuje Občiansky súdny poriadok. V súvislosti so vstupom vedľajšieho účastníka do konania tento uplatnil len nevyhnutné trovy, ktoré vedľajšiemu účastníkovi právnym zastúpením v konaní vznikli. Tieto trovy nemožno považovať za neúčelné vo vzťahu k danému konaniu.

Navrhovateľ v písomnom vyjadrení na odvolanie vedľajšieho účastníka žiadal rozhodnutie okresného súdu v napadnutej časti potvrdiť ako vecne správne. Bol toho názoru, že združenie na ochranu spotrebiteľa musí samé zo svojej podstaty existencie byť schopné poskytnúť právnu pomoc pri súdnych konaniach v spotrebiteľských veciach. Ak sa v takomto prípade dal zastúpiť advokátom, je dôvod, aby neboli priznané vedľajšiemu účastníkovi trovy konania, pretože právne zastúpenie by malo byť v takomto prípade bez práva na náhradu trov konania. Ak občianske združenie bez právneho zastúpenia nevie naplniť takýto účel svojej existencie, tak potom trovy ktoré vzniknú s jeho vstupom do konania, treba považovať za neúčelné a nadbytočné. Naviac vedľajší účastník vstúpil do konania na strane odporcu za účelom ochrany jeho práv z vlastnej iniciatívy bez toho, že by účastník o tejto okolnosti vedel. Účastník bol v konaní zastúpený opatrovníkom preto nebolo potrebné, aby vedľajší účastník ochraňoval jeho záujmy. Pokiaľ teda súd nepovažoval trovy právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka za účelné, považuje takýto záver súdu prvého stupňa za správny, a preto žiadal rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti potvrdiť.

Krajský súd preskúmal uznesenie okresného súdu v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1 O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a toto v napadnutej časti výroku o trovách konania vedľajšieho účastníka v zmysle ust. § 220 O. s. p. zmenil.

Zo spisu okresného súdu vyplýva, že navrhovateľ, ktorý uplatnil nárok voči odporcovi tento po vstupe vedľajšieho účastníka do konania zobral návrh v celom rozsahu späť. Vedľajší účastník po vstupe do konania vzniesol námietku premlčania nároku navrhovateľa.

Ak teda navrhovateľ vzal návrh na začatie konania v celom rozsahu späť, bol daný dôvod na procesný postup súdu podľa ust. § 96 ods. 1 O. s. p. na zastavenie konania. Vzhľadom na zastavenie konania v dôsledku späťvzatia návrhu navrhovateľa však platí, že zastavenie konania procesne zavinil navrhovateľ, a preto v zmysle ust. § 146 ods. 2 vety prvej O. s. p. je povinný hradiť trovy konania účastníkovi na strane odporcu navrhovateľ. V danom prípade bol krajský súd toho názoru, že je dôvodný procesný postup podľa tohto zákonného ustanovenia na náhradu trov aj vedľajšieho účastníka konania.

V zmysle ust. § 93 ods. 2 O. s. p. ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu.

Je nesporné, že vedľajší účastník vstúpil do konania z vlastného podnetu. Podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku v takomto prípade sa súhlas účastníka na strane, ktorého vystupuje nevyžaduje. Vstup na strane odporcu bol v záujme účastníka konania, pretože na jeho strane išlo o ochranu práv ako spotrebiteľa. Je nepochybné, že navrhovateľ uplatnil v konaní premlčaný nárok a práve v dôsledku zastúpenia odporcu vedľajším účastníkom došlo k zamietnutiu návrhu. Navrhovateľ uplatňoval premlčanú pohľadávku zrejme v domnienke, že odporca nebude namietať premlčanie v dôsledku svojej neznalosti.

Námietka navrhovateľa smeruje k tomu, že trovy konania v prípade, ak sa vedľajší účastník nechá zastúpiť advokátom nemožno považovať za účelne vynaložené na uplatnenie alebo bránenie práva.

V tejto súvislosti krajský súd poukazuje na čl. 47 ods. 2 Ústavy SR podľa ktorého každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi za podmienok ustanovených zákonom.

Teda tak, ako navrhovateľ má právo nechať sa zastúpiť právnym zástupcom, takisto každý iný účastník súdneho konania za rovnakých podmienok môže toto právo garantované Ústavou využiť za podmienok, ktoré v danom prípade bližšie upravuje O. s. p..

Ustanovenie § 93 ods. 2 O. s. p. zvýšilo ochranu práv spotrebiteľov, keď umožnilo na strane spotrebiteľa ako vedľajšiemu účastníkovi zúčastniť sa konania takej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, pričom takýmto predpisom je aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

V zmysle ust. § 18 O. s. p. účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. Podľa ust. § 24 účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta (§ 25 ods. 1 O. s. p.).

Z citovaného ustanovenia teda vyplýva rovnaké právo každého účastníka a teda aj vedľajšieho účastníka nechať sa v konaní zastupovať a to aj advokátskou kanceláriou, či advokátom. Zo žiadneho ustanovenia nevyplýva, že by takéto právo vedľajší účastník nemal. Vnútroštátne predpisy dostatočne upravujú právo vedľajšieho účastníka na zastúpenie a žiadnym logickým dôvodom nemožno vyvodiť, prečo by takéto právo vedľajšiemu účastníkovi, ktorý má rovnaké postavenie ako iní účastníci konania nemalo byť priznané. Z Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva, že takéto právo vedľajšieho účastníka by bolo vylúčené. Ak zastúpenie vedľajšieho účastníka v konaní zástupcom z radov advokátov bolo možné tak potom v tejto súvislosti treba rozhodovať aj o náhrade trov konania. Keďže navrhovateľ procesne zavinil, že konanie bolo zastavené, tak je povinný nahradiť trovy konania vedľajšiemu účastníkovi (§ 146 ods. 2 veta prvá O. s. p.).

Právny zástupca vedľajšieho účastníka v konaní vykonal 2 úkony právnej pomoci a to príprava a prevzatie zastúpenia a podané vyjadrenie v konaní. Z hodnoty predmetu sporu je 1 úkon právnej pomoci v zmysle § 10 ods. 1, 2 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v sume 131,13 Eur. K úkonu patrí ešte režijný paušál 2x 7,63 Eur. Celkom za 2 úkony právnej pomoci sú trovy vo výške 277,52 Eur. K úkonom patrí aj 20% DPH vo výške 55,50 Eur. Celkom trovy právneho zastúpenia takto potom by predstavovali sumu 333,02 Eur. Vzhľadom na to, že oznámenie o vstupe do konania a vyjadrenie k predmetu návrhu je písomnosťou, ktorá sa často opakuje aj v iných konaniach tak bol krajský súd názoru, že za daných okolností síce patrí náhrada vedľajšiemu účastníkovi trov konania ale tieto trovy konania vzhľadom na uvedené okolnosti v súlade s § 150 ods. 1 O. s. p. skrátil na 1/3 a teda priznal vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov prvostupňového konania 111,-- Eur.

Keďže predmetom odvolacieho konania bola len hodnota do trov priznaných súdom vo výške 111,-- Eur, tak vychádzal aj krajský súd z tejto hodnoty pri náhrade trov právneho zastúpenia v odvolacom konaní. Za písomne podané odvolanie by vedľajšiemu účastníkovi patrila náhrada trov konania 16,60 Eur. Toto však treba znížiť na polovicu podľa ustanovenia § 14 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z.. Na trovách odvolacieho konania potom vedľajšiemu účastníkovi patrí náhrada vo výške 8,30 Eur + režijný paušál úkonu 7,63 Eur teda náhrada celkom 15,93 Eur, ktorú v zmysle ust. § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 O. s. p. krajský súd vedľajšiemu účastníkovi priznal.

Z uvedených dôvodov rozhodol aj krajský súd tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Rozhodnutie bolo prijaté hlasovaní senátu pomerom hlasov 3:0. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 494
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: