Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

Súhlas účastníka so vstupom vedľajšieho účastníka

najpravo.sk • 29.1. 2013, 19:57

Podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku sa v prípade vstupu vedľajšieho účastníka podľa § 93 ods. 2 OSP súhlas účastníka na strane ktorého vystupuje, nevyžaduje.

(uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. 11. 2012, sp. zn. 14Co/415/2012)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením okresný súd konanie vo veci zastavil a náhradu trov konania žiadnemu z účastníkov nepriznal. Súčasne upravil Daňový úrad Bratislava na vrátenie súdneho poplatku navrhovateľovi vo výške 135,37 Eur. Vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal. Výrok o trovách konania, ktorým nepriznal tieto vedľajšiemu účastníkovi odôvodnil súd prvého stupňa tým, že v danom prípade nešlo na strane vedľajšieho účastníka o trovy, ktoré by bolo možné považovať za účelne vynaložené a to z dôvodu, že spotrebiteľské združenie vstúpilo do mnohých prebiehajúcich súdnych konaní bez ohľadu na znalosť týchto konaní a vôľu spotrebiteľov, či účelnosť tohto vstupu. Ak aj vedľajší účastník požiadal v rámci svojho ústavného práva o právnu pomoc advokáta na spísanie vzorového podania tak toto sa v rámci konaní modifikovalo, preto aj keď ide o postup síce možný avšak zjavne neúčelný, a preto bol toho názoru, že náhrada trov vedľajšiemu účastníkovi nepatrí.

Proti uzneseniu okresného súdu do výroku, ktorým neboli priznané vedľajšiemu účastníkovi trovy konania podal tento odvolanie. Žiadal v napadnutej časti zmeniť uznesenie okresného súdu a podanému odvolaniu vyhovieť tak, že vedľajšiemu účastníkovi bude priznaná náhrada trov prvostupňového ako aj odvolacieho konania. V dôvodoch odvolania poukázal vedľajší účastník na to, že rozhodnutie okresného súdu nie je vecne správne. Bol toho názoru, že v danom prípade mal súd postupovať podľa ust. § 146 ods. 2 prvá veta O. s. p. a to z toho dôvodu, že navrhovateľ zavinil, že konanie sa muselo zastaviť. V tejto súvislosti poukazoval na to, že Z. je občianskym združením založeným za účelom kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov. Ochrana v spotrebiteľských právach sa realizuje prostredníctvom zastupovania spotrebiteľov v občianskom súdnom konaní, či vstúpením do spotrebiteľských sporov v pozícii vedľajšieho účastníka podľa § 93 ods. 2 O. s. p.. Vedľajší účastník mohol z vlastného podnetu vstúpiť do daného konania, čo v danom prípade aj urobil. Táto okolnosť však nemôže byť na úkor vedľajšieho účastníka, ktorý vystupuje na strane odporcu. V tomto konaní vedľajší účastník aktívne vystupoval a po vstupe do konania podal vyjadrenie, v ktorom vzniesol námietku premlčania nároku navrhovateľa čo v konečnom dôsledku viedlo k zastaveniu konania. Z. má také isté práva a povinnosti ako každý iný účastník konania to znamená, že sa môže v konaní dať zastúpiť aj právnym zástupcom z radov advokátov. Túto možnosť nevylučuje Občiansky súdny poriadok. V súvislosti so vstupom vedľajšieho účastníka do konania tento uplatnil len nevyhnutné trovy, ktoré vedľajšiemu účastníkovi právnym zastúpením v konaní vznikli. Tieto trovy nemožno považovať za neúčelné vo vzťahu k danému konaniu.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1107
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: