TlačPoštaZväčšiZmenši

Súhlas účastníka so vstupom vedľajšieho účastníka

29.1. 2013, 19:57 |  najpravo.sk

Podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku sa v prípade vstupu vedľajšieho účastníka podľa § 93 ods. 2 OSP súhlas účastníka na strane ktorého vystupuje, nevyžaduje.

(uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. 11. 2012, sp. zn. 14Co/415/2012)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením okresný súd konanie vo veci zastavil a náhradu trov konania žiadnemu z účastníkov nepriznal. Súčasne upravil Daňový úrad Bratislava na vrátenie súdneho poplatku navrhovateľovi vo výške 135,37 Eur. Vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal. Výrok o trovách konania, ktorým nepriznal tieto vedľajšiemu účastníkovi odôvodnil súd prvého stupňa tým, že v danom prípade nešlo na strane vedľajšieho účastníka o trovy, ktoré by bolo možné považovať za účelne vynaložené a to z dôvodu, že spotrebiteľské združenie vstúpilo do mnohých prebiehajúcich súdnych konaní bez ohľadu na znalosť týchto konaní a vôľu spotrebiteľov, či účelnosť tohto vstupu. Ak aj vedľajší účastník požiadal v rámci svojho ústavného práva o právnu pomoc advokáta na spísanie vzorového podania tak toto sa v rámci konaní modifikovalo, preto aj keď ide o postup síce možný avšak zjavne neúčelný, a preto bol toho názoru, že náhrada trov vedľajšiemu účastníkovi nepatrí.

Proti uzneseniu okresného súdu do výroku, ktorým neboli priznané vedľajšiemu účastníkovi trovy konania podal tento odvolanie. Žiadal v napadnutej časti zmeniť uznesenie okresného súdu a podanému odvolaniu vyhovieť tak, že vedľajšiemu účastníkovi bude priznaná náhrada trov prvostupňového ako aj odvolacieho konania. V dôvodoch odvolania poukázal vedľajší účastník na to, že rozhodnutie okresného súdu nie je vecne správne. Bol toho názoru, že v danom prípade mal súd postupovať podľa ust. § 146 ods. 2 prvá veta O. s. p. a to z toho dôvodu, že navrhovateľ zavinil, že konanie sa muselo zastaviť. V tejto súvislosti poukazoval na to, že Z. je občianskym združením založeným za účelom kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov. Ochrana v spotrebiteľských právach sa realizuje prostredníctvom zastupovania spotrebiteľov v občianskom súdnom konaní, či vstúpením do spotrebiteľských sporov v pozícii vedľajšieho účastníka podľa § 93 ods. 2 O. s. p.. Vedľajší účastník mohol z vlastného podnetu vstúpiť do daného konania, čo v danom prípade aj urobil. Táto okolnosť však nemôže byť na úkor vedľajšieho účastníka, ktorý vystupuje na strane odporcu. V tomto konaní vedľajší účastník aktívne vystupoval a po vstupe do konania podal vyjadrenie, v ktorom vzniesol námietku premlčania nároku navrhovateľa čo v konečnom dôsledku viedlo k zastaveniu konania. Z. má také isté práva a povinnosti ako každý iný účastník konania to znamená, že sa môže v konaní dať zastúpiť aj právnym zástupcom z radov advokátov. Túto možnosť nevylučuje Občiansky súdny poriadok. V súvislosti so vstupom vedľajšieho účastníka do konania tento uplatnil len nevyhnutné trovy, ktoré vedľajšiemu účastníkovi právnym zastúpením v konaní vznikli. Tieto trovy nemožno považovať za neúčelné vo vzťahu k danému konaniu.

Navrhovateľ v písomnom vyjadrení na odvolanie vedľajšieho účastníka žiadal rozhodnutie okresného súdu v napadnutej časti potvrdiť ako vecne správne. Bol toho názoru, že združenie na ochranu spotrebiteľa musí samé zo svojej podstaty existencie byť schopné poskytnúť právnu pomoc pri súdnych konaniach v spotrebiteľských veciach. Ak sa v takomto prípade dal zastúpiť advokátom, je dôvod, aby neboli priznané vedľajšiemu účastníkovi trovy konania, pretože právne zastúpenie by malo byť v takomto prípade bez práva na náhradu trov konania. Ak občianske združenie bez právneho zastúpenia nevie naplniť takýto účel svojej existencie, tak potom trovy ktoré vzniknú s jeho vstupom do konania, treba považovať za neúčelné a nadbytočné. Naviac vedľajší účastník vstúpil do konania na strane odporcu za účelom ochrany jeho práv z vlastnej iniciatívy bez toho, že by účastník o tejto okolnosti vedel. Účastník bol v konaní zastúpený opatrovníkom preto nebolo potrebné, aby vedľajší účastník ochraňoval jeho záujmy. Pokiaľ teda súd nepovažoval trovy právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka za účelné, považuje takýto záver súdu prvého stupňa za správny, a preto žiadal rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti potvrdiť.

Krajský súd preskúmal uznesenie okresného súdu v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1 O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a toto v napadnutej časti výroku o trovách konania vedľajšieho účastníka v zmysle ust. § 220 O. s. p. zmenil.

Zo spisu okresného súdu vyplýva, že navrhovateľ, ktorý uplatnil nárok voči odporcovi tento po vstupe vedľajšieho účastníka do konania zobral návrh v celom rozsahu späť. Vedľajší účastník po vstupe do konania vzniesol námietku premlčania nároku navrhovateľa.

Ak teda navrhovateľ vzal návrh na začatie konania v celom rozsahu späť, bol daný dôvod na procesný postup súdu podľa ust. § 96 ods. 1 O. s. p. na zastavenie konania. Vzhľadom na zastavenie konania v dôsledku späťvzatia návrhu navrhovateľa však platí, že zastavenie konania procesne zavinil navrhovateľ, a preto v zmysle ust. § 146 ods. 2 vety prvej O. s. p. je povinný hradiť trovy konania účastníkovi na strane odporcu navrhovateľ. V danom prípade bol krajský súd toho názoru, že je dôvodný procesný postup podľa tohto zákonného ustanovenia na náhradu trov aj vedľajšieho účastníka konania.

V zmysle ust. § 93 ods. 2 O. s. p. ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu.

Je nesporné, že vedľajší účastník vstúpil do konania z vlastného podnetu. Podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku v takomto prípade sa súhlas účastníka na strane, ktorého vystupuje nevyžaduje. Vstup na strane odporcu bol v záujme účastníka konania, pretože na jeho strane išlo o ochranu práv ako spotrebiteľa. Je nepochybné, že navrhovateľ uplatnil v konaní premlčaný nárok a práve v dôsledku zastúpenia odporcu vedľajším účastníkom došlo k zamietnutiu návrhu. Navrhovateľ uplatňoval premlčanú pohľadávku zrejme v domnienke, že odporca nebude namietať premlčanie v dôsledku svojej neznalosti.

Námietka navrhovateľa smeruje k tomu, že trovy konania v prípade, ak sa vedľajší účastník nechá zastúpiť advokátom nemožno považovať za účelne vynaložené na uplatnenie alebo bránenie práva.

V tejto súvislosti krajský súd poukazuje na čl. 47 ods. 2 Ústavy SR podľa ktorého každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi za podmienok ustanovených zákonom.

Teda tak, ako navrhovateľ má právo nechať sa zastúpiť právnym zástupcom, takisto každý iný účastník súdneho konania za rovnakých podmienok môže toto právo garantované Ústavou využiť za podmienok, ktoré v danom prípade bližšie upravuje O. s. p..

Ustanovenie § 93 ods. 2 O. s. p. zvýšilo ochranu práv spotrebiteľov, keď umožnilo na strane spotrebiteľa ako vedľajšiemu účastníkovi zúčastniť sa konania takej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, pričom takýmto predpisom je aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

V zmysle ust. § 18 O. s. p. účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. Podľa ust. § 24 účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta (§ 25 ods. 1 O. s. p.).

Z citovaného ustanovenia teda vyplýva rovnaké právo každého účastníka a teda aj vedľajšieho účastníka nechať sa v konaní zastupovať a to aj advokátskou kanceláriou, či advokátom. Zo žiadneho ustanovenia nevyplýva, že by takéto právo vedľajší účastník nemal. Vnútroštátne predpisy dostatočne upravujú právo vedľajšieho účastníka na zastúpenie a žiadnym logickým dôvodom nemožno vyvodiť, prečo by takéto právo vedľajšiemu účastníkovi, ktorý má rovnaké postavenie ako iní účastníci konania nemalo byť priznané. Z Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva, že takéto právo vedľajšieho účastníka by bolo vylúčené. Ak zastúpenie vedľajšieho účastníka v konaní zástupcom z radov advokátov bolo možné tak potom v tejto súvislosti treba rozhodovať aj o náhrade trov konania. Keďže navrhovateľ procesne zavinil, že konanie bolo zastavené, tak je povinný nahradiť trovy konania vedľajšiemu účastníkovi (§ 146 ods. 2 veta prvá O. s. p.).

Právny zástupca vedľajšieho účastníka v konaní vykonal 2 úkony právnej pomoci a to príprava a prevzatie zastúpenia a podané vyjadrenie v konaní. Z hodnoty predmetu sporu je 1 úkon právnej pomoci v zmysle § 10 ods. 1, 2 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v sume 131,13 Eur. K úkonu patrí ešte režijný paušál 2x 7,63 Eur. Celkom za 2 úkony právnej pomoci sú trovy vo výške 277,52 Eur. K úkonom patrí aj 20% DPH vo výške 55,50 Eur. Celkom trovy právneho zastúpenia takto potom by predstavovali sumu 333,02 Eur. Vzhľadom na to, že oznámenie o vstupe do konania a vyjadrenie k predmetu návrhu je písomnosťou, ktorá sa často opakuje aj v iných konaniach tak bol krajský súd názoru, že za daných okolností síce patrí náhrada vedľajšiemu účastníkovi trov konania ale tieto trovy konania vzhľadom na uvedené okolnosti v súlade s § 150 ods. 1 O. s. p. skrátil na 1/3 a teda priznal vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov prvostupňového konania 111,-- Eur.

Keďže predmetom odvolacieho konania bola len hodnota do trov priznaných súdom vo výške 111,-- Eur, tak vychádzal aj krajský súd z tejto hodnoty pri náhrade trov právneho zastúpenia v odvolacom konaní. Za písomne podané odvolanie by vedľajšiemu účastníkovi patrila náhrada trov konania 16,60 Eur. Toto však treba znížiť na polovicu podľa ustanovenia § 14 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z.. Na trovách odvolacieho konania potom vedľajšiemu účastníkovi patrí náhrada vo výške 8,30 Eur + režijný paušál úkonu 7,63 Eur teda náhrada celkom 15,93 Eur, ktorú v zmysle ust. § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 O. s. p. krajský súd vedľajšiemu účastníkovi priznal.

Z uvedených dôvodov rozhodol aj krajský súd tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Rozhodnutie bolo prijaté hlasovaní senátu pomerom hlasov 3:0. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 450
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Čaputová podpísala zavedenie OP pre deti aj zmeny v cestnej premávkehttps://www.teraz.sk/slovensko/zcaputova-podpisala-zavedenie-op-pre/430282-clanok.html

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej ...

Prieskum: Slováci tolerujú drobnú korupciu na úradoch viac ako vlanihttps://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-slovaci-toleruju-drobnu-kor/430271-clanok.html

Výsledky prieskumu tiež ukázali, že takmer polovica ľudí v produktívnom veku je ...

Policajti budú mať nové preukazy, o ktorých sa začalo hovoriť po kauze lustrácie novinárovhttps://www.webnoviny.sk/policajti-budu-mat-nove-preukazy-o-ktorych-sa-zacalo-hovorit-po-kauze-lustracie-novinarov/

Policajti budú disponovať novými služobnými preukazmi.

‚Roztříštěnost systému ochrany dětí.‘ Válková navrhne vznik postu dětského ombudsmanahttps://www.lidovky.cz/domov/roztristenost-system-ochrany-deti-zmocnenkyne-valkova-navrhne-vznik-postu-detskeho-ombudsmana.A191114_181346_ln_domov_ele

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) navrhne vládě zřízení postu ...

Sudkyňa M. Repáková oznámila prezidentke SR, že sa vzdá funkciehttps://www.teraz.sk/slovensko/sudkyna-m-repakova-oznamila-prezide/429983-clanok.html

Funkcia jej zanikne uplynutím novembra 2019.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: