Sobota, 2. marec 2024 | meniny má Anežka , zajtra Bohumil/Bohumila
Predplatné
Sobota, 2. marec 2024 | meniny má Anežka , zajtra Bohumil/Bohumila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

najpravo.sk • 26.7. 2019, 18:00

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ohľadom tejto veci sú všetci dedičia považovaní za jej vlastníkov, pričom v danom určovacom spore, títo majú postavenie tzv. nútených procesných spoločníkov (§ 78 ods. 1 CSP). Konania o takejto žalobe sa tak musia zúčastniť (ako žalobcovia alebo ako žalovaní) všetci dedičia, inak je daný nedostatok vecnej legitimácie.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. mája 2019, sp. zn. 8Cdo/94/2018, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Brezno rozsudkom z 24. júna 2014 č. k. 5 C 18/2013-160 zamietol žalobu, ktorou žalobcovia 1/ až 9/ žiadali, aby súd určil, že spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach v katastrálnom území N., zapísaných na liste vlastníctva č. XXX., patrí v rozsahu po 1/7 do dedičstva po poručiteľoch R. zomrelom XX. Y. XXXX, Y., rod. Q., zomrelej XX. Y. XXXX, E. rod. Q., zomrelej X. H. XXXX a X., rod. Q., zomrelej X. E. XXXX. Rozhodol tak majúc za to, že rozhodnutie súdu o tom, že určitá vec patrí do dedičstva sa musí vzťahovať na všetkých dedičov po prvotnej poručiteľke M.. Stranami daného sporu ale neboli všetci jej dedičia. Žalobu zamietol aj z dôvodu jej zmätočnosti, pretože žalobcovia v nej tvrdili neplatnosť dohody o vyporiadaní dedičstva, ktorá ale, ako to nepochybne vyplýva z výsledkov dedičského konania, uzavretá nebola.

2. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 4. októbra 2017 sp. zn. 15 Co 97/2017, v znení dopĺňacieho rozsudku z 31. januára 2018 sp. zn. 15 Co 97/2017, rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil. Podľa jeho názoru súd prvej inštancie vec právne posúdil správne ak žalobu zamietol vzhľadom na nedostatok vecnej legitimácie. Dôvodil, že pokiaľ poručiteľ zanechal viac dedičov, sú dedičia v čase od smrti poručiteľa až do vyporiadania dedičstva po ňom právoplatným rozhodnutím súdu považovaní za spoluvlastníkov celého majetku patriaceho do dedičstva. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí alebo majetkových práv patriacich do dedičstva sú oprávnení voči iným osobám spoločne a nerozdielne. V spore o určenie predmetu dedičstva majú z týchto dôvodov postavenie tzv. nerozlučných spoločníkov. Poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 178/2006, ktorý v dôvodoch rozhodnutia uviedol, že žaloba o určenie predmetu dedičstva je rozhodovacou praxou súdov považovaná za prípustný prostriedok riešenia sporov o tom, či určitá vec (právo) patrí do dedičstva. V judikovanom rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 131/1999 (R 65/2003) sa uvádza, že pre sporové konanie v zmysle § 175k ods. 2 O.s.p. (aktuálne § 194 ods. 1 C.m.p.) treba považovať všetkých účastníkov konania za nerozlučných spoločníkov. Na rovnakých právnych záveroch spočívajú tiež ďalšie rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (viď napr. sp. zn. 4 Cdo 120/2009, 1 Cdo 183/2009, 3 Cdo 222/2010) a Ústavného súdu Slovenskej republiky (sp. zn. II. ÚS 260/2011, sp. zn. I. ÚS 589/2013, III. ÚS 146/2012).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, vyhľadať článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1252

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: