TlačPoštaZväčšiZmenši

Aplikácia § 150 ods. 2 OSP pri náhrade trov spotrebiteľského združenia

5.11. 2012, 19:17 |  najpravo.sk

bez zovšeobecneného záveru

(uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. októbra 2012, sp. zn. 13Co/241/2012)

Z rozhodnutia:

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa: E. K. S., s. r. o., , zast. splnomocnenou advokátskou kanceláriou: T.K., proti odporcom: v 1. rade XX, v 2. rade XX, v 3. rade XX za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcov: S. z. O., , zast. splnomocnenou advokátskou kanceláriou: H. L. o zaplatenie 402 eur s prísl., na odvolanie vedľajšieho účastníka zo dňa 27. 07. 2012 proti uzneseniu Okresného súdu Rimavská Sobota č. k. 7C/15/2012-93 zo dňa 26. 06. 2012, takto

r o z h o d o l :

Krajský súd uznesenie okresného súdu v časti, v ktorej vedľajšiemu účastníkovi nepriznal náhradu trov konania, potvrdzuje.

Návrh vedľajšieho účastníka na prerušenie konania zamieta.

V ostatných častiach zostáva uznesenie okresného súdu nedotknuté.

Vedľajší účastník je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy odvolacieho konania v sume 27,09 eura na účet jeho právneho zástupcu T. K. , s. r. o., č.: vedený v XX, VS: , do troch dní.

O d ô v o d n e n i e

Napadnutým uznesením okresný súd konanie o zaplatenie 402 eur s prísl. zastavil, žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania, vedľajšiemu účastníkovi nepriznal náhradu trov konania, vrátil navrhovateľovi ním zaplatený súdny poplatok prostredníctvom Daňového úradu v Bratislave. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ vzal návrh na začatie konania v celom rozsahu späť. Postupom podľa ust. § 96 ods. 1 OSP súd konanie zastavil. O trovách konania rozhodol tak, že žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Odporcovia si trovy konania neuplatnili. Vedľajší účastník si uplatnil právo na náhradu trov konania. Ak je cieľom združení na ochranu spotrebiteľa presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov a právom spotrebiteľa chrániť a presadzovať svoje oprávnené záujmy aj prostredníctvom združení na ochranu spotrebiteľov, musí sa súd, ak sa združenie na ochranu spotrebiteľa zúčastní konania ako zástupca účastníka alebo vedľajší účastník na strane spotrebiteľa zaoberať tým, či takéto trovy konania boli účelne vynaložené na ochranu oprávnených záujmov spotrebiteľa. Na strane vedľajšieho účastníka nešlo o trovy, ktoré bolo možné považovať za účelne vynaložené. S. z. O. vstúpilo do mnohých prebiehajúcich súdnych konaní bez ohľadu na stav týchto konaní, vôľu spotrebiteľov či účelnosť tohto vstupu a bez znalosti skutkového stavu sporov, pričom ako združenie založené za účelom ochrany práv spotrebiteľa by malo samotné disponovať príslušným aparátom a znalosťami pre túto svoju hlavnú agendu. Ak s cieľom realizácie svojich cieľov rozposiela hromadne na súdy oznámenia o vstupe do konaní a vyjadrenia - vznesenia námietky premlčania, kde ide o identické typizované úkony podľa vzoru, ktoré môžu byť generované aj automatizované, nemožno hovoriť o tom, že by v každej jednej veci boli tieto trovy právneho zastúpenia účelne vynaložené.

Vedľajší účastník v podanom odvolaní uviedol, že do konania vstúpil s oznámením, ktorým vzniesol námietku premlčania, obsahujúcim relevantnú právnu argumentáciu vedľajšieho účastníka. Námietka premlčania mala preukázateľne za následok prehodnotenie argumentačnej aj procesnej pozície zo strany navrhovateľa, nadväzne na to späťvzatie návrhu a zastavenie konania. Námietka premlčania je právnou námietkou vyplývajúcou z hmotnoprávnych predpisov. Bez právneho posúdenia veci a bez vznesenia námietky premlčania zo strany vedľajšieho účastníka by v konaní nemohlo byť zo strany súdu na ňu prihliadnuté, pričom je pravdepodobné, že odporca by bol v konaní neúspešný ako boli neúspešní mnohí ďalší spotrebitelia, od ktorých navrhovateľ vymáhal premlčané nároky. Nesprávne právne posúdenie veci spočíva v nesprávnej aplikácii ustanovenia § 142 ods. 1 OSP. V konaní neexistuje dôvod, aby neboli vedľajšiemu účastníkovi priznané trovy konania. Súd mal rozhodnúť podľa ust. § 146 ods. 2 prvá veta OSP, zisťovať, či návrh bol podaný dôvodne a či navrhovateľ svojím nedôvodne podaným návrhom nezavinil, že konanie sa muselo zastaviť. Tým, že navrhovateľ zobral návrh späť, zavinil, že konanie sa muselo zastaviť. Nestalo sa tak pre správanie odporcu. Vedľajšiemu účastníkovi vznikli trovy konania z titulu právneho zastúpenia právnym zástupcom - advokátskou kanceláriou. S. z. O. je občianskym združením založeným za účelom kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov. Okrem iného spočíva v ochrane kolektívnych práv spotrebiteľov v zmysle ust. § 3 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a § 54 ObZ. Prejednávaná vec je typickým spotrebiteľským sporom. Navrhovateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá skupuje pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľských zmlúv a samotný navrhovateľ je v konaniach zastúpený advokátom - advokátskou kanceláriou, navrhovateľ si uplatňuje náhradu trov konania. Pritom vedľajšiemu účastníkovi navrhovateľ takýto postup namieta. Právo na právne zastúpenie vedľajšieho účastníka deklaruje aj Rozsudok Súdneho dvora, v ktorom sa konštatuje, že zásada účinnej súdnej ochrany ako je stanovená v článku 47 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že nie je vylúčené, aby sa jej dovolávali právnické osoby. Z uvedeného vyplýva, že aj právnické osoby musia mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať. V predmetnom konaní nie je ani dôvodný postup podľa ust. § 150 OSP. Aplikácia tohto ustanovenia by bola možná skôr naopak, teda v prípade, ak by bol v konaní úspešný navrhovateľ a odporca ako spotrebiteľ by vzhľadom na svoje majetkové či sociálne pomery nebol zaviazaný súdom na náhradu trov konania. Žiadal uznesenie okresného súdu v napadnutej časti zmeniť, vedľajšiemu účastníkovi priznať právo na náhradu trov konania, prípadne v napadnutej časti zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. V prípade ak sa odvolací súd stotožní s názorom prvostupňového súdu, vedľajší účastník považuje okrem porušenia základných procesných práv aj za podstatný zásah do činnosti občianskeho združenia vymedzenej zákonom a právnymi predpismi Európskej únie a zároveň za zásadné obmedzenie práv spotrebiteľov v rámci súdneho konania, preto žiada, aby odvolací súd v zmysle ust. § 109 ods. 1 písm. c/ OSP pred vydaním rozhodnutia konanie prerušil a požiadal Súdny dvor Európskych spoločenstiev o rozhodnutie o práve spotrebiteľského združenia na plnohodnotné právne zastúpenie - vrátane práva na priznanie náhrady trov konania v prípade, ak procesné úkony združenia budú v súdnom procese na prospech spotrebiteľa a budú mať v časti týkajúcej sa účastí spotrebiteľského združenia za následok úspech vo veci - ako o predbežnej otázke.

Navrhovateľ vo vyjadrení k podanému odvolaniu žiadal uznesenie okresného súdu v napadnutej časti ako vecne správne potvrdiť. Uviedol, že nevidí význam v právnom zastúpení vedľajšieho účastníka. Právny zástupca vedľajšieho účastníka nevykonal úkony nevyhnutné pre úspech vo veci, to znamená, že poskytol právne služby, ktorých vykonanie by malo vplyv na rozhodnutie súdu, a ktoré by nemohlo uskutočniť samotné združenie bez právneho zastúpenia. Z aktívnej činnosti združenia je zrejmé, že disponuje rozsiahlymi znalosťami a vedomosťami k danej problematike, ktorou sa ako špecifickou zaoberá a je inštitúciou spôsobilou účinne ochraňovať práva spotrebiteľa v súdnom konaní. Poukázal na rozhodnutia odvolacích súdov v danej problematike. Vyjadrenia vedľajšieho účastníka sú zhodné s vyjadreniami v iných konaniach - len vpisovanie do kontextu. Uviedol, že ustanovenia Charty základných práv EÚ ako aj rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, na ktoré vedľajší účastník poukazuje, sa týkajú všeobecne ochrany spotrebiteľa. Žiadne z predmetných ustanovení nepoukazuje na to, že združenia na ochranu práv spotrebiteľa sa môžu dať zastupovať advokátmi, ale len na to, že nie je vylúčené, aby pomoc spotrebiteľom poskytovali priamo právnické osoby.

Právny zástupca vedľajšieho účastníka nevykonal úkony nevyhnutné pre úspech vo veci, to znamená neposkytol právne služby, ktorých vykonanie by malo vplyv na rozhodnutie súdu a ktoré by nemohlo uskutočňovať samotné združenie bez právneho zastúpenia. Navrhovateľ žiadal priznať náhradu trov odvolacieho konania v sume 27,09 eura.

V dôsledku podaného odvolania krajský súd vec v medziach daných ust. § 212 ods. 1 OSP prejednal a podľa ust. § 219 ods. 1 OSP uznesenie okresného súdu v napadnutej časti potvrdil z týchto dôvodov.

Návrh na prerušenie konania zamietol.

V prejednávanej veci je nesporné, že predmetom konania je nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy. Z ust. § 93 ods. 1 OSP vyplýva, že ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je. Podľa ust. § 93 ods. 2 OSP ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Podľa ust. § 93 ods. 4 OSP v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Koná však iba sám za seba. Ak jeho úkony odporujú úkonom účastníka, ktorého v konaní podporuje, posúdi ich súd po uvážení všetkých okolností.

V konaní navrhovateľ vzal návrh na začatie konania v celom rozsahu späť, okresný súd konanie zastavil, v tejto časti je uznesenie okresného súdu právoplatné, nebolo odvolaním napadnuté.

Vedľajšieho účastníka zastupoval advokát - advokátska kancelária na základe plnomocenstva. Je nesporné, že každý sa môže dať zastúpiť advokátom (§ 25 ods. 1 OSP), teda aj vedľajší účastník, s čím sú spojené pre účastníka trovy, pretože advokát (advokátska kancelária) má vždy právo na úhradu svojich primeraných a opodstatnených nákladov od účastníka, ktorého zastupuje. Potom pri rozhodovaní v sporovom konaní o náhrade trov konania medzi stranami, treba úspešnému účastníkovi priznať, aby mu protistrana nahradila trovy konania.

Podľa ust. § 150 ods. 2 OSP ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Predmetom sporu je zaplatenie sumy 402 eur, čiže ide o drobný spor v zmysle ust. § 200ea OSP. Zákon hovorí, že v drobných sporoch nemusí súd priznať trovy vôbec alebo môže znížiť trovy konania prisudzované úspešnému účastníkovi, „ak sú neprimerané pohľadávke" (§ 150 ods. 2 OSP). Zákon nedefinuje pojem „primerané" a ani judikačná prax nevygenerovala rozsah primeranosti. Potom súd musí aplikovať ust. § 136 OSP a sumu trov určiť „svojou úvahou".

V súdenej veci ide o prípad kedy je možné aplikovať ust. § 150 ods. 2 OSP, účastníkovi nepriznať právo na náhradu trov konania, pretože tieto sú neprimerané voči pohľadávke.

Odvolací súd uznesenie okresného súdu v napadnutej časti ako vecne správne potvrdil.

Vedľajší účastník navrhol prerušiť konanie a požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev o rozhodnutie o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy (§ 109 ods. 1 písm. c/ OSP). Žiadal, aby odvolací súd pred vydaním rozhodnutia konanie prerušil a požiadal Súdny dvor Európskych spoločenstiev o rozhodnutie o práve spotrebiteľského združenia na plnohodnotné právne zastúpenie - vrátane práva na priznanie náhrady trov konania v prípade, ak procesné úkony združenia budú v súdnom procese na prospech spotrebiteľa a budú mať v časti týkajúcej sa účasti spotrebiteľského združenia za následok úspech vo veci - ako o predbežnej otázke.

Systém prejudiciálneho konania je základným mechanizmom práva Európskej únie, ktorého účelom je poskytnúť vnútroštátnym súdom prostriedok pre zabezpečenie jednotného výkladu a uplatňovanie práva Európskej únie v každom členskom štáte. Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc vydať prejudiciálne rozhodnutie o výklade práva Európskej únie a o platnosti aktov sekundárneho práva. Táto všeobecná právomoc mu je daná článkom 234 Zmluvy ES a v niektorých presne vymedzených prípadoch aj inými predpismi.

Úlohou Súdneho dvora v rámci prejudiciálneho konania je poskytnúť výklad práva spoločenstva alebo rozhodnúť o jeho platnosti a nie uplatňovať toto právo na skutkový stav v konaní vo veci samej, pretože toto je úlohou vnútroštátneho súdu. Súdnemu dvoru neprislúcha rozhodovať o skutkových otázkach prejednávaných vo veci samej a ani rozhodovať o rozdielnych názoroch na výklad alebo uplatnenie vnútroštátnych právnych predpisov.

Každý dotknutý súd má možnosť položiť Súdnemu dvoru otázku ohľadne výkladu normy práva spoločenstva, ak to považuje za potrebné pre rozhodnutie sporu, o ktorom koná. Súd, proti rozhodnutiam ktorého nie je možné podať opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, je v zásade povinný položiť takúto otázku Súdnemu dvoru s výnimkou prípadov, ak v danej oblasti už existuje judikatúra (a prípadné nové okolnosti nevyvolávajú skutočné pochybnosti o možnosti uplatniť túto judikatúru), alebo ak sa správny spôsob výkladu práva spoločenstva javí byť úplne jednoznačným.

Podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania vo vhodnom štádiu konania pred vnútroštátnym súdom môže byť užitočné v prípade, ak ide o novú otázku výkladu, s ktorou sa spája všeobecný záujem na jednotnom uplatňovaní práva spoločenstva v celej únii, alebo ak sa existujúca judikatúra javí byť neuplatniteľnou na nový skutkový stav.

Je úlohou vnútroštátneho súdu vysvetliť, prečo je požadovaný výklad potrebný pre jeho rozhodnutie.

Otázku, ktorú vedľajší účastník navrhuje predložiť Súdnemu dvoru EÚ a za tým účelom prerušiť konanie je však otázka, ktorá smeruje k zodpovedaniu ako uplatňovať vnútroštátne právo na zistený skutkový stav. Toto je však výlučne vecou vnútroštátnych súdov. Teda v súdenej veci nevznikla potreba stanoviť hranice aplikovateľnosti úniového práva, nakoľko právna úprava vnútroštátneho slovenského práva dostatočným spôsobom v danej veci umožňuje aplikáciu OSP.

Odvolací súd návrh vedľajšieho účastníka na prerušenie konania zamietol.

Odvolací súd priznal navrhovateľovi náhradu trov odvolacieho konania v sume 27,09 eura. Navrhovateľ podal návrh na náhradu trov konania, tieto vyčíslil (§ 151 ods. 1 OSP).

Vedľajší účastník žiadal konanie prerušiť a požiadať Súdny dvor EÚ o rozhodnutie o prejudiciálnej otázke. Na takéto podanie reagoval navrhovateľ v rámci vyjadrenia k podanému návrhu vedľajšieho účastníka. Odvolací súd návrh na prerušenie konania zamietol, potom má navrhovateľ právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Trovy odvolacieho konania pozostávajú z jedného úkonu právnej služby v sume 14,94 eura, plus režijný paušál v sume 7,63 eura, plus 20 % DPH v sume 4,50 eura, spolu trovy odvolacieho konania v sume 27,09 eura. Túto sumu je povinný vedľajší účastník zaplatiť právnemu zástupcovi navrhovateľa na jeho účet do troch dní od doručenia uznesenia.

O veci senát krajského súdu rozhodol pomerom hlasov členov senátu 3:0. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 726
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poslanci schválili novelu zákona o športe súvisiacu s pandémiouhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-poslanci-schvalili-novelu-zakona/565317-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela nadobudne účinnosť dňom jej vyhlásenia.

Poslanci schválili novelu o COVID preukazochhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-nrsr-poslanci-schvalili-novelu/565313-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Parlament o právnej norme rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Poslanci schválili novelu zákona proti byrokracii, obmedzí sa aj možnosť vzniku korupciehttps://www.webnoviny.sk/poslanci-schvalili-novelu-zakona-proti-byrokracii-obmedzi-sa-aj-moznost-vzniku-korupcie/

V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa povinnosť predkladať ...

Poslanci NR SR schválili Kolíkovej návrh na zmeny pri kolúznej väzbehttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-nr-sr-schvalili-kolikovej-na/565047-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nová úprava nepredpokladá automatické prepúšťanie všetkých obvinených z väzby po ...

Advokátska komora: Novela trestného poriadku nespĺňa predstavy o zmenehttps://www.teraz.sk/slovensko/advokatska-komora-novela-trestneho-po/565077-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novelu Trestného poriadku schválili v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR.

Súdna mapa by mohla ísť do mesiaca opäť do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-mapa-by-mohla-ist-do-mesiaca-op/564884-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

K pôvodnému návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: