TlačPoštaZväčšiZmenši

Oslobodenie správcu od súdneho poplatku – neexistencia vecného obmedzenia

27.6. 2011, 13:05 |  najpravo.sk

Pokiaľ požíva účastník súdneho konania status správcu ustanoveného do funkcie podľa zákona č. 7/2005 Z. z., nie je toto zákonné oslobodenie zákonom nijako vecne obmedzené.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. apríla 2011, sp. zn. 2 Cdo 269/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 7. apríla 2010 zastavil konanie, v ktorom sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenie 5318,71 € s príslušenstvo. Rozhodnutie odôvodnil poukazom na § 10 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch, pretože žalobca nezaplatil súdny poplatok za žalobu. Uzavrel, že v tomto prípade sa na správcu nevzťahuje oslobodenie od platenia súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. m/ Zákona o súdnych poplatkoch. Nebolo zistené, že by žalobca postupoval v súlade s činnosťou správcu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Žalobca totiž vykonáva osobitnú podnikateľskú činnosť za účelom dosiahnutia zisku.

Krajský súd v Žiline na odolanie žalobcu uznesením z 30. júla 2010, sp. zn. 8 Co 152/2010 uznesenie prvostupňového súdu potvrdil. Proti tomuto uzneseniu pripustil dovolanie na posúdenie otázky, či uplatňovanie pohľadávky žalobcu ako správcu konkurznej podstaty úpadcu (z titulu zmluvy o postúpení pohľadávky uzavretej po vyhlásení konkurzu) súvisí s jeho činnosťou podľa zákona č. 7/2005 Z. z. (§ 1, § 86 ods. 4, § 88), resp. uplatňovaním práv na ochranu záujmov úpadcu a v nadväznosti na to sa na neho vzťahuje oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. m/ Zákona o súdnych poplatkoch. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že predmetná pohľadávka bola na žalobcu postúpená zmluvou o postúpení pohľadávky zo 14. 12. 2009 (po vyhlásení konkurzu). Odvolací súd sa stotožnil s rozhodnutím súdu prvého stupňa. Nadobudnutie pohľadávok za účelom ich vymáhania správcom nebolo možné považovať za pokračovanie činností súvisiacich s podnikateľskou činnosťou úpadcu, ani za inú správu majetku úpadcu. Preto sa na neho nevzťahuje osobné oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. m/ Zákona o súdnych poplatkoch, a to napriek tomu, že je správcom podľa osobitného predpisu.

Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podľa dovolanie žalobca. Navrhol napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Jeho prípustnosť vyvodzoval z § 239 ods. 2 písm. a/ O. s. p. a § 237 písm. f/ O. s. p. a jeho dôvodnosť z § 241 ods. 1 písm. a/ a c/ O. s. p. Uviedol, že súd nerešpektoval osobné oslobodenie žalobcu od platenia súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. m/ Zákona o súdnych poplatkoch. Výrazne sa tým odchýlil od objektívnej právnej úpravy ako aj základných zásad konkurzného konania. Týmto postupom bola účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom. Namietal porušenie článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Výklad ustanovení zákona súdom bol samovoľný a v konečnom dôsledku v rozpore s platným znením zákona. Nad správcom v konkurznom konaní vykonáva dohľad len konkurzný súd, ktorý môže posúdiť, či postup správcu je v súlade so zákonom alebo nie. Pokiaľ zákon o súdnych poplatkoch výslovne určil, že správca pri vykonávaní svojej činnosti správcu je oslobodený od poplatkovej povinnosti, treba túto skutočnosť rešpektovať.

Najvyšší súd okrem iného skonštatoval, že zo spisu vyplynulo, že žalobca sa ako správca (podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) úpadcu K. S., s. r. o. „ v konkurze" so sídlom v S., v tomto konaní domáha voči žalovanému zaplatenia sumy 5318,71 € s príslušenstvom. Pohľadávka bola na úpadcu postúpená po vyhlásení konkurzu zmluvou o postúpení pohľadávky zo 14. 12. 2009.

V zmysle § 4 ods. 2 písm. m/ Zákona o súdnych poplatkoch od poplatku je oslobodený správca podľa osobitného predpisu.

Vyššie citované ustanovenie § 4 ods. 2 písm. m/ zákona o súdnych poplatkoch priznáva žalobcovi ako správcovi podľa osobitného predpisu, t. j. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobné oslobodenie od súdnych poplatkov. Z toho vyplýva, že pokiaľ požíva účastník súdneho konania status správcu ustanoveného do funkcie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. nie je toto zákonné oslobodenie zákonom nijako vecne obmedzené. Ak by malo byť toto oslobodenie správcu nejako vecne obmedzené, vyjadril by to zákonodarca obdobne ako pri oslobodení obcí a vyšších územných celkov od súdnych poplatkov v § 4 ods. 2 písm. b/ zákona o súdnych poplatkoch, podľa ktorého sú od poplatku oslobodené obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu.

Ústavne súladný výklad zákonov (podľa čl. 152 ods. 4 Ústavy SR) predstavuje neoddeliteľnú súčasť rozhodovacej činnosti a ako taký jedine zodpovedá základnému právu každého na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy SR (obdobne napríklad I. ÚS 24/2000).

Základné právo na súdnu ochranu zohráva v demokratickej spoločnosti natoľko závažnú úlohu, že pri rozhodovaní o podmienkach jeho uplatnenia neprichádza zo strany súdov do úvahy zužujúci výklad a ani také interpretačné postupy pri výklade procesných predpisov, ktorých následkom by mohlo byť jeho neodôvodnené, prípadne svojvoľné obmedzenie alebo odňatie (porovnaj napríklad rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. 4. 2010, sp. zn. 5 Cdo 171/2009).

Je zrejmé, že žalobcovi súdy oboch stupňov odňali možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O. s. p. ), keď nerešpektovali jeho osobné oslobodenie od platenia súdnych poplatkov a predmetné ustanovenie zákona o súdnych poplatkoch takto zužujúco vykladali. Vo veci bolo úplne irelevantné, kedy došlo k postúpeniu pohľadávky na spoločnosť úpadcu K. S., s. r. o. „v konkurze" so sídlom v S. V tomto prípade je podstatné to, že žalobcom je správca podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Z dôvodov vyššie uvedených riešenie dovolacej otázky pre tento prípad ostalo bez právneho významu.

Vzhľadom na výskyt vady v zmysle § 237 písm. f/ O. s. p. Najvyšší súd SR uznesenie krajského súdu a uznesenie okresného súdu zrušil podľa § 243b ods. 1 O. s. p. a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie (§ 243b ods. 3 O. s. p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 482
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O uznávaní vysokoškolského vzdelania by mal rozhodovať rezort školstvahttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-o-uznavani-vysokoskolskeho-v/414010-clanok.html

O uznávaní vysokoškolských diplomov pre účely pokračovania v štúdiu bude po novom ...

Vláda schválila občiansky preukaz pre deti do 15 rokovhttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-obcianske-preukazy-pr/414044-clanok.html

Do konca roka 2021 by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie.

G. Gál si nevie predstaviť Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu SRhttp://www.teraz.sk/slovensko/g-gal-si-nevie-predstavit-harabina-ak/414114-clanok.html

Voľba predsedu bude 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady, kandidujú štyria ...

Vláda schválila výlučne elektronický obchodný registerhttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-vylucne-elektronick/414102-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti SR chce novelou Obchodného zákonníka dosiahnuť transparentnejší a ...

Vláda odobrila rezortu spravodlivosti novú úpravu justičných čakateľovhttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-odobrila-rezortu-spravodlivosti-n/414099-clanok.html

Novelou zákona o sudcoch a prísediacich a novelou zákona o štátnej službe sa má zvýšiť ...

Vláda za člena Súdnej rady vymenovala J. Havlátahttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-za-clena-sudnej-rady-vymenovala/414017-clanok.html

Návrh predložil vláde minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: