TlačPoštaZväčšiZmenši

Predpoklady pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov

9.2. 2011, 17:49 |  najpravo.sk

O oslobodenie od súdneho poplatku musí účastník požiadať. Je pritom povinnosťou účastníka vierohodným spôsobom preukázať súdu svoje pomery, ktoré sú rozhodné pre posúdenie dôvodnosti jeho žiadosti. Pre posúdenie dôvodnosti priznania oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce najmä majetkové a sociálne pomery účastníka, ale aj výška súdneho poplatku a povaha nároku.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 7. 12. 2010, sp. zn. 5Sžo/246/2010)

 

Z odôvodnenia:

 

Napadnutým uznesením Krajský súd v Banskej Bystrici nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov. Rozhodol tak podľa § 138 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) s poukazom na § 247 ods. 1 a § 246c ods. 1 OSP, keď po preskúmaní podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov na strane žalobcu a zhodnotení podkladov, ktoré mal pre svoje rozhodnutie k dispozícii skonštatoval, že pomery žalobcu neodôvodňujú oslobodenie od súdnych poplatkov.

 

Proti tomuto uzneseniu podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie domáhajúc sa jeho zmeny a priznania oslobodenia od súdnych poplatkov. Namietal, že mu nie je zrejmé, z akých dôvodov súd nevyhovel jeho žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov, teda ktoré skutočnosti boli rozhodné pre posúdenie, že jeho majetkové pomery nie sú také, že nespĺňa podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov.

 

Mal za to, že jeho mesačný príjem nie je tak vysoký na to, aby postačoval na uhradenie nevyhnutných životných výdavkov a súčasne na zaplatenie súdneho poplatku. Mal za to, že jeho životná situácia je vážna a úhrada poplatku môže ohroziť životné podmienky nielen jeho samého, ale aj jeho rodiny.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal napadnuté rozhodnutie bez nariadenia pojednávania podľa § 250ja ods. 2 OSP a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné v danom prípade vyhovieť.

 

Podľa § 138 ods. 1 veta prvá OSP na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

 

O oslobodenie od súdneho poplatku musí účastník v zmysle citovaného zákonného ustanovenia požiadať. Je pritom povinnosťou účastníka vierohodným spôsobom preukázať súdu svoje pomery, ktoré sú rozhodné pre posúdenie dôvodnosti jeho žiadosti.

 

Pre posúdenie dôvodnosti priznania oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce najmä majetkové a sociálne pomery účastníka, ale aj výška súdneho poplatku a povaha nároku.

 

Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby za preskúmanie rozhodnutí o priestupkoch je žalobca povinný zaplatiť súdny poplatok 33,- eur; poplatková povinnosť vzniká podaním žaloby a poplatok je splatný vznikom poplatkovej povinnosti (§ 2 ods. 1 písm. a/ § 8 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Položka č. 10 písm. b/ Sadzobníka súdnych poplatkov ako Prílohy k tomuto zákonu).

 

Krajský súd v Banskej Bystrici na základe údajov uvedených v žiadosti žalobcu o oslobodenie od súdnych poplatkov výzvou zo dňa 30. augusta 2010 žalobcu vyzval na zaslanie potvrdenia o jeho osobných, majetkových a zárobkových pomeroch a za tým účelom mu zaslal aj príslušné tlačivo. V tomto potvrdení predloženým súdu 16. septembra 2010 žalobca uviedol, že je zamestnaný ako vodič, kosec v Záhradníckych a rekreačných službách mesta Banská Bystrica s čistým mesačným zárobkom 475,95 eura, že jeho manželka v NSP FDR Banská Bystrica má príjem 369,61 eura mesačne netto a že nemá vyživovacie povinnosti; bod. III. potvrdenia týkajúci sa príjmov z iných zdrojov (z úhrady za užívanie bytu, výmenku, darov, výhier, z rozličných pracovných záväzkov a iných druhov pracovnej činnosti), ani bod IV. týkajúci sa majetku väčšej hodnoty (rodinný dom, chata, motorové vozidlo a pod.) žalobca nevyplnil.

 

Takto potom údaje o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch žalobcu nie sú úplné, avšak vychádzajúc z citovaného zákonného ustanovenia § 138 ods. 1 OSP a vyššie uvedených zásad najvyšší súd dospel k záveru, že žalobca v konaní nepreukázal, že by mu jeho osobné, majetkové a zárobkové pomery (príjem rodiny zo zárobkovej činnosti 845,56 eura, bez vyživovacích povinností, majetkové pomery neuvedené), neumožňovali súdny poplatok, ktorý v danej veci činí 33,- eur zaplatiť.

 

Za týchto skutkových okolností bolo potrebné napadnuté rozhodnutie krajského súdu považovať za vecne správne, a preto odvolací súd toto rozhodnutie podľa § 250ja ods. 3 veta druhá a § 219 OSP potvrdil.

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1935
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Uchovávanie údajov o prenose dát a polohe z dôvodu hrozby pre národnú bezpečnosť

Súdny dvor sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke, za akých podmienok môžu byť osobné údaje o prenose dát a polohe fyzických osôb ...

JUDIKATÚRA: Nesprávne označenie žalovaného ako prekážka rozhodnutia súdu

Aké následky má nesprávne označenie žalobcu v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu?

JUDIKATÚRA: K aplikabilite stanoviska R 2/2016 po nadobudnutí účinnosti CSP

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k aplikabilite stanoviska R 2/2016, ktoré prijalo občianskoprávne kolégium Najvyššieho ...

JUDIKATÚRA: Meritórne rozhodnutie ako procesný postup súdu

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k otázke, či možno pod pojem "procesný postup" zahrnúť aj faktickú ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 4/2022

Súkromné právo 4/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 4/2022

Zo súdnej praxe 4/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2022

Právny obzor 4/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2022

Súkromné právo 3/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: