TlačPoštaZväčšiZmenši

SSP: Postup správneho súdu pri overovaní identity žalovaného

30.12. 2019, 17:32 |  najpravo.sk

V konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy je pasívna legitimácia daná preskúmavaným rozhodnutím orgánu verejnej správy, podľa ktorého sa overuje identita označeného žalovaného. Overenie identity žalovaného uskutočňuje správny súd ex offo v rámci skúmania procesných podmienok. Na nepresnosti v označení žalovaného žalobcu upozorní a vyzve ho na odstránenie vady; v nesporných prípadoch môže vadu i sám odstrániť.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. 12. 2019, sp. zn. 3Asan/35/2019, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia

1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Bratislave podľa § 98 ods. 1 písm. g/ Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu žalobcu z dôvodu, že žalovaný je zjavne neoprávnenou osobou. Podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. DK 13/2016-57 zo dňa 11.09.2017, ktorým žalobcu uznal za vinného, pretože notárskou zápisnicou č. N 94/2015, Nz 15153/2015, NCRIs 15509/2015 zo dňa 05.05.2015 osvedčil vyhlásenie Ing. E. N., nar. XX.XX.XXXX, L., o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Obce L., zapísanej na LV č. XXXX, parcela registra E, parc. č. 1328 - orná pôda o výmere 550m2 patriacej pôvodným vlastníkom E. D., C. D., E. D., C. D., C. E., E. G. napriek tomu, že vedel alebo musel vedieť, že neboli splnené podmienky pre vydanie vyhlásenia o splnení podmienok vydržania podľa zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Predmetná notárska zápisnica neobsahovala popis okolností odôvodňujúcich začatie oprávnenej držby, čím závažným spôsobom porušil § 63, § 36 ods. 1, § 2 ods. 2 Notárskeho poriadku a podľa čl. 2 ods. 2 písm. a/ v spojení s čl. 3 ods. 1 písm. b/ Disciplinárny poriadok Notárskej komory SR mu bola uložená peňažnú pokutu 200,- eur.

2. Krajský súd napadnuté uznesenie odôvodnil tým, že označený žalovaný nemá spôsobilosť byť účastníkom konania. Podľa § 8 Notárskeho poriadku orgánom samosprávy notárov je Notárska komora Slovenskej republiky, ktorá podľa § 29 Notárskeho poriadku je právnickou osobou a samosprávnou stavovskou organizáciou. Podľa § 29 ods. 7 Notárskeho poriadku disciplinárna komisia je orgánom komory, a preto označeného žalovaného nebolo možné považovať za orgán verejnej správy (§ 4 písm. d/ SSP). Krajský súd uviedol, že nedostatok pasívnej legitimácie je neodstrániteľnou prekážkou konania, čím bol daný dôvod žalobu odmietnuť.

3. Proti uzneseniu krajského súdu podal sťažovateľ včas kasačnú sťažnosť. Navrhol, aby kasačný súd zrušil napadnuté uznesenie krajského súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Alternatívne navrhol, aby kasačný súd zmenil rozhodnutie krajského súdu tak, že zruší napadnuté rozhodnutie žalovaného a vec mu vráti na ďalšie konanie. Zároveň žiadal priznať náhradu trov konania pred krajským súdom a trov kasačného konania.

4. Sťažovateľ uviedol, že krajský súd svoje rozhodnutie založil na nesplnení procesných podmienok aj napriek tomu, že tento nedostatok bol odstránený počas konania a bol označený správny žalovaný. Poukázal na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Sžo/19/2011 zo dňa 13.07.2011, z ktorého vyplýva, že nesprávne označenie žalovaného v konaní o preskúmanie zákonnosti správneho orgánu nebráni súdu, aby konal so správne identifikovaným žalovaným, pokiaľ táto skutočnosť vyplýva zo samotnej žaloby. Namietal zastavenie konania pre nedostatok procesnej podmienky, pokiaľ žaloba obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, najmä označenie rozhodnutia správneho orgánu, ktoré napáda, keďže správne označenie žalovaného správneho orgánu vyplýva z takto označeného rozhodnutia. Sťažovateľ doručil dňa 13.05.2019 krajskému súdu dodatok, z ktorého je zrejmé, že za žalovaného považuje Notársku komoru SR, Disciplinárna komisia, Krasovského ul. č. 3742/13, 851 01 Bratislava, IČO: 30 811 236.

5. Žalovaný sa k podanej kasačnej sťažnosti písomne nevyjadril.

6. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný (§ 438 ods. 2 SSP) preskúmal napadnuté uznesenie krajského súdu v rozsahu dôvodov uvedených v kasačnej sťažnosti (§ 440 ods. 1, 2 SSP) a podľa § 462 ods. 1 SSP napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie.

7. Preskúmaním veci kasačný súd zistil, že sťažovateľ v správnej žalobe označil žalovaného: „Disciplinárna komisia Notárskej komory Slovenskej republiky, Notárska komora SR, Krasovského ul. č. 13, 851 01 Bratislava 5“. Krajský súd postupom podľa § 98 ods. 1 písm. g/ SSP odmietol žalobu ako neprípustnú z dôvodu, že nedostatok pasívnej legitimácie predstavuje neodstrániteľnú prekážku konania.

8. Podľa § 180 ods. 1 zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok („SSP“) žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku, ak je žalobcom fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak osobitný predpis nepripúšťa riadny opravný prostriedok, žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie.

9. Orgánom, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie č. DK 13/2016-57 zo dňa 11.09.2017 je Disciplinárna komisia Notárskej komory Slovenskej republiky, ktorá však nekonala vo vlastnom mene, ale v mene Notárskej komory Slovenskej republiky. Táto skutočnosť je zrejmá z použitej okrúhlej pečiatky na rozhodnutí, ktorá identifikuje orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Disciplinárna komisia nie je orgánom verejnej správy s právnou subjektivitou, ale pôsobí v rámci Notárskej komory Slovenskej republiky, ktorá je orgánom záujmovej samosprávy v zmysle § 4 písm. c/ SSP. Notárska komora Slovenskej republiky je orgán záujmovej samosprávy zriadený priamo zákonom, a to podľa ust. § 29 ods. 1 zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

10. Vada spočívala v nesprávnom označení názvu žalovaného, kde na prvom mieste mala byť Notárska komora Slovenskej republiky, až následne mohol nasledovať údaj o Disciplinárnej komisii. Sťažovateľ podaním označeným ako ,,Dodatok ku konaniu v právnej veci žalobcu JUDr. XY proti žalovanému Notárska komora SR - Disciplinárna komisia o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Notárskej komory SR - Disciplinárnej komisie zo dňa 11.09.2017 DK 13/2016-57“ zo dňa 09.05.2019 chybu v označení žalovaného opravil. Uvedený nedostatok mal odstrániteľný charakter.

11. Kasačný súd zovšeobecňuje pravidlo na podobné prípady nasledovne: V konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy je pasívna legitimácia daná preskúmavaným rozhodnutím orgánu verejnej správy, podľa ktorého sa overuje identita označeného žalovaného. Overenie identity žalovaného uskutočňuje správny súd ex offo v rámci skúmania procesných podmienok. Na nepresnosti v označení žalovaného žalobcu upozorní a vyzve ho na odstránenie vady; v nesporných prípadoch môže vadu i sám odstrániť.

12. V novom rozhodnutí vo veci rozhodne krajský súd aj o nároku na náhradu trov kasačného konania (§ 467 ods. 3 SSP).

13. Toto rozhodnutie prijal Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte pomerom hlasov 3:0.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 397
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SP: Maximálna dávka v nezamestnanosti aj garančná dávka stúpnuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-maximalna-davka-v-nezamestnanosti/557737-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla zvýši o viac než 40 eur mesačne.

GP SR zanalyzuje trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zanalyzuje-trestny-cin-ohrozenia/557681-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Generálna prokuratúra (GP) SR bude analyzovať a hodnotiť stav zákonnosti trestného stíhania ...

Jelinková Dudzíková:Návrh disciplinárneho poriadku NSS kopíruje Poľskohttps://www.teraz.sk/slovensko/jelinkova-dudzikovanavrh-disciplin/557647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom ...

MS predložilo na pripomienkovanie zákon o disciplinárnom poriadku NSShttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-predlozilo-na-pripomienkovanie-zako/557639-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Disciplinárne senáty by mali tvoriť traja sudcovia NSS SR a dvaja prísediaci z nesudcovského ...

Nechať počas horúčavy dieťa v aute môže mať trestnoprávnu dohruhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-nechat-dieta-v-aute-v-horu/557573-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nechať dieťa v aute bez dozoru a v horúčavách môže mať trestnoprávnu dohru.

Sudcom sa nepáči nová súdna mapa, Kolíkovú žiadajú o urýchlené stiahnutie návrhu z pripomienkového konaniahttps://www.webnoviny.sk/sudcom-sa-nepaci-nova-sudna-mapa-kolikovu-ziadaju-o-urychlene-stiahnutie-navrhu-z-pripomienkoveho-konania/

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) vyzvalo ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú (Za ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: