TlačPoštaZväčšiZmenši

SSP: Postup správneho súdu pri overovaní identity žalovaného

30.12. 2019, 17:32 |  najpravo.sk

V konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy je pasívna legitimácia daná preskúmavaným rozhodnutím orgánu verejnej správy, podľa ktorého sa overuje identita označeného žalovaného. Overenie identity žalovaného uskutočňuje správny súd ex offo v rámci skúmania procesných podmienok. Na nepresnosti v označení žalovaného žalobcu upozorní a vyzve ho na odstránenie vady; v nesporných prípadoch môže vadu i sám odstrániť.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. 12. 2019, sp. zn. 3Asan/35/2019, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia

1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Bratislave podľa § 98 ods. 1 písm. g/ Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu žalobcu z dôvodu, že žalovaný je zjavne neoprávnenou osobou. Podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. DK 13/2016-57 zo dňa 11.09.2017, ktorým žalobcu uznal za vinného, pretože notárskou zápisnicou č. N 94/2015, Nz 15153/2015, NCRIs 15509/2015 zo dňa 05.05.2015 osvedčil vyhlásenie Ing. E. N., nar. XX.XX.XXXX, L., o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Obce L., zapísanej na LV č. XXXX, parcela registra E, parc. č. 1328 - orná pôda o výmere 550m2 patriacej pôvodným vlastníkom E. D., C. D., E. D., C. D., C. E., E. G. napriek tomu, že vedel alebo musel vedieť, že neboli splnené podmienky pre vydanie vyhlásenia o splnení podmienok vydržania podľa zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Predmetná notárska zápisnica neobsahovala popis okolností odôvodňujúcich začatie oprávnenej držby, čím závažným spôsobom porušil § 63, § 36 ods. 1, § 2 ods. 2 Notárskeho poriadku a podľa čl. 2 ods. 2 písm. a/ v spojení s čl. 3 ods. 1 písm. b/ Disciplinárny poriadok Notárskej komory SR mu bola uložená peňažnú pokutu 200,- eur.

2. Krajský súd napadnuté uznesenie odôvodnil tým, že označený žalovaný nemá spôsobilosť byť účastníkom konania. Podľa § 8 Notárskeho poriadku orgánom samosprávy notárov je Notárska komora Slovenskej republiky, ktorá podľa § 29 Notárskeho poriadku je právnickou osobou a samosprávnou stavovskou organizáciou. Podľa § 29 ods. 7 Notárskeho poriadku disciplinárna komisia je orgánom komory, a preto označeného žalovaného nebolo možné považovať za orgán verejnej správy (§ 4 písm. d/ SSP). Krajský súd uviedol, že nedostatok pasívnej legitimácie je neodstrániteľnou prekážkou konania, čím bol daný dôvod žalobu odmietnuť.

3. Proti uzneseniu krajského súdu podal sťažovateľ včas kasačnú sťažnosť. Navrhol, aby kasačný súd zrušil napadnuté uznesenie krajského súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Alternatívne navrhol, aby kasačný súd zmenil rozhodnutie krajského súdu tak, že zruší napadnuté rozhodnutie žalovaného a vec mu vráti na ďalšie konanie. Zároveň žiadal priznať náhradu trov konania pred krajským súdom a trov kasačného konania.

4. Sťažovateľ uviedol, že krajský súd svoje rozhodnutie založil na nesplnení procesných podmienok aj napriek tomu, že tento nedostatok bol odstránený počas konania a bol označený správny žalovaný. Poukázal na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Sžo/19/2011 zo dňa 13.07.2011, z ktorého vyplýva, že nesprávne označenie žalovaného v konaní o preskúmanie zákonnosti správneho orgánu nebráni súdu, aby konal so správne identifikovaným žalovaným, pokiaľ táto skutočnosť vyplýva zo samotnej žaloby. Namietal zastavenie konania pre nedostatok procesnej podmienky, pokiaľ žaloba obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, najmä označenie rozhodnutia správneho orgánu, ktoré napáda, keďže správne označenie žalovaného správneho orgánu vyplýva z takto označeného rozhodnutia. Sťažovateľ doručil dňa 13.05.2019 krajskému súdu dodatok, z ktorého je zrejmé, že za žalovaného považuje Notársku komoru SR, Disciplinárna komisia, Krasovského ul. č. 3742/13, 851 01 Bratislava, IČO: 30 811 236.

5. Žalovaný sa k podanej kasačnej sťažnosti písomne nevyjadril.

6. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný (§ 438 ods. 2 SSP) preskúmal napadnuté uznesenie krajského súdu v rozsahu dôvodov uvedených v kasačnej sťažnosti (§ 440 ods. 1, 2 SSP) a podľa § 462 ods. 1 SSP napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie.

7. Preskúmaním veci kasačný súd zistil, že sťažovateľ v správnej žalobe označil žalovaného: „Disciplinárna komisia Notárskej komory Slovenskej republiky, Notárska komora SR, Krasovského ul. č. 13, 851 01 Bratislava 5“. Krajský súd postupom podľa § 98 ods. 1 písm. g/ SSP odmietol žalobu ako neprípustnú z dôvodu, že nedostatok pasívnej legitimácie predstavuje neodstrániteľnú prekážku konania.

8. Podľa § 180 ods. 1 zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok („SSP“) žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku, ak je žalobcom fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak osobitný predpis nepripúšťa riadny opravný prostriedok, žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie.

9. Orgánom, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie č. DK 13/2016-57 zo dňa 11.09.2017 je Disciplinárna komisia Notárskej komory Slovenskej republiky, ktorá však nekonala vo vlastnom mene, ale v mene Notárskej komory Slovenskej republiky. Táto skutočnosť je zrejmá z použitej okrúhlej pečiatky na rozhodnutí, ktorá identifikuje orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Disciplinárna komisia nie je orgánom verejnej správy s právnou subjektivitou, ale pôsobí v rámci Notárskej komory Slovenskej republiky, ktorá je orgánom záujmovej samosprávy v zmysle § 4 písm. c/ SSP. Notárska komora Slovenskej republiky je orgán záujmovej samosprávy zriadený priamo zákonom, a to podľa ust. § 29 ods. 1 zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

10. Vada spočívala v nesprávnom označení názvu žalovaného, kde na prvom mieste mala byť Notárska komora Slovenskej republiky, až následne mohol nasledovať údaj o Disciplinárnej komisii. Sťažovateľ podaním označeným ako ,,Dodatok ku konaniu v právnej veci žalobcu JUDr. XY proti žalovanému Notárska komora SR - Disciplinárna komisia o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Notárskej komory SR - Disciplinárnej komisie zo dňa 11.09.2017 DK 13/2016-57“ zo dňa 09.05.2019 chybu v označení žalovaného opravil. Uvedený nedostatok mal odstrániteľný charakter.

11. Kasačný súd zovšeobecňuje pravidlo na podobné prípady nasledovne: V konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy je pasívna legitimácia daná preskúmavaným rozhodnutím orgánu verejnej správy, podľa ktorého sa overuje identita označeného žalovaného. Overenie identity žalovaného uskutočňuje správny súd ex offo v rámci skúmania procesných podmienok. Na nepresnosti v označení žalovaného žalobcu upozorní a vyzve ho na odstránenie vady; v nesporných prípadoch môže vadu i sám odstrániť.

12. V novom rozhodnutí vo veci rozhodne krajský súd aj o nároku na náhradu trov kasačného konania (§ 467 ods. 3 SSP).

13. Toto rozhodnutie prijal Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte pomerom hlasov 3:0.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 42
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada rozhodne o pozastavení funkcie Maruniakovej a Cvikovejhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-rozhodne-o-docasnom-pozasta/442828-clanok.html

Súdna rada v utorok na svojom riadnom zasadnutí rozhodne o návrhu ministra spravodlivosti Gábora ...

Cestovný pas nahlásený ako stratený sa po nájdení nepoužívahttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-cestovny-pas-nahlaseny-ako/442696-clanok.html

Ak občan bezodkladne nenahlási stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, ...

V pondelok bude Súdna rada opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-pondelok-bude-sudna-rada-opat-voli/442690-clanok.html

Súdna rada bude v pondelok opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SR.

Ústavný súd zákon o eKase nepozastavil. Bude posudzovať jeho ústavnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/ustavny-sud-zakon-o-ekase-nepozastav/442629-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie návrh skupiny opozičných poslancov na ...

Exekútorov ubúda, za posledné dva roky komora neregistruje žiadneho nového koleguhttps://www.webnoviny.sk/exekutorov-ubuda-za-posledne-dva-roky-komora-neregistruje-ziadneho-noveho-kolegu/

Komora exekútorov neregistruje za ostatné dva kalendárne roky žiadneho nového kolegu.

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: