TlačPoštaZväčšiZmenši

Náležitosti návrhu na začatie konania proti nečinnosti orgánu verejnej správy

9.2. 2011, 17:50 |  najpravo.sk

Konanie proti nečinnosti sa začína na návrh, ktorý musí obsahovať všeobecné náležitosti podania a návrhu (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1) ako aj osobitné náležitosti (§ 250t ods. 1 a § 249 ods. 2 v spojení s § 250t ods. 8), najmä musí obsahovať označenie veci, v ktorej sa navrhovateľ domáha ochrany proti nečinnosti, opísanie rozhodujúcich skutočností, t. j. musí uviesť, v čom vidí nečinnosť orgánu verejnej správy, a na podporu svojich tvrdení musí predložiť dôkazy, včítane dôkazov, že bezvýsledne použil prostriedky na odvrátenie nečinnosti. Návrh musí tiež obsahovať osobitný žalobný petit, aby súd nečinnému orgánu verejnej správy uložil povinnosť konať a rozhodnúť, a to v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako tri mesiace.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 9. 2010, sp. zn. 5Sžnč/7/2010)

 

Z odôvodnenia:

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. Š., t. č. ÚV TOS, proti odporcovi Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Župné námestie 13, Bratislava v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto

 

r o z h o d o l :

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky n a r i a ď u j e navrhovateľovi, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania zo dňa 07.06.2010 nasledovne:

- pravdivo opísal rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoj návrh,

- uviedol, v čom vidí nečinnosť odporcu,

- predložil alebo aspoň označil dôkazy na podporu svojich tvrdení,

- uviedol, aké prostriedky vyčerpal na nápravu nečinnosti včítane predloženia, resp. označenia dôkazov, že prostriedky na odvrátenie nečinnosti použil bezvýsledne

a takto doplnený a opravený návrh vlastnoručne podpísaný zaslal na adresu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v dvoch vyhotoveniach..

 

O d ô v o d n e n i e :

 

Dňa 22.09.2010 bolo Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky uznesením Okresného súdu Trnava z 23. augusta 2010, č. k.38S/2/2010-12 podanie navrhovateľa proti odporcovi Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky s nasledovným obsahom: „V nadväznosti na obsah spisov odporcu č. k. 28481/2009/46 a č. k. 30287/09/62/45148 a skutočnosti vyplývajúce zo spisov si dovolím namietať nečinnosť odporcu, ktorý nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným právnym predpisom“ a žiada, aby súd uložil odporcovi povinnosť vo veci č. k. 28481/2009/46 ako aj vo veci č. k. 30287/09/62/45148 konať a rozhodnúť v lehote do 15 dní.

 

Toto podanie nemá zákonom predpísané náležitosti v zmysle § 42 ods. 3 a § 249 ods. 2 v spojení s § 250t ods. 8 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“).

 

Podľa § 244 ods. 1 OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb a opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť (§ 244 ods. 3 OSP).

 

Podľa § 250t ods. 1 OSP fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný, môže sa domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť. Návrh nie je prípustný, ak navrhovateľ nevyčerpal prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.

 

Podľa § 250t ods. 1 OSP na konanie podľa tejto hlavy sa použijú ustanovenia prvej a druhej hlavy tejto časti primerane, ak v tejto hlave nie je ustanovené inak.

 

Pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti OSP týkajúcej sa správneho súdnictva, sa primerane použijú ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona (§ 246c ods. 1 veta prvá OSP).

 

Konanie proti nečinnosti sa začína na návrh, ktorý musí obsahovať všeobecné náležitosti podania a návrhu (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1) ako aj osobitné náležitosti (§ 250t ods. 1 a § 249 ods. 2 v spojení s § 250t ods. 8), najmä musí obsahovať označenie veci, v ktorej sa navrhovateľ domáha ochrany proti nečinnosti, opísanie rozhodujúcich skutočností, t. j. musí uviesť, v čom vidí nečinnosť orgánu verejnej správy, a na podporu svojich tvrdení musí predložiť dôkazy, včítane dôkazov, že bezvýsledne použil prostriedky na odvrátenie nečinnosti. Návrh musí tiež obsahovať osobitný žalobný petit, aby súd nečinnému orgánu verejnej správy uložil povinnosť konať a rozhodnúť, a to v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako tri mesiace.

 

Nakoľko podanie navrhovateľa nespĺňa formálne ani obsahové náležitosti návrhu na začatie konania v zmysle citovaných a uvedených zákonných ustanovení a bez nich nie je možné vec meritórne prejednať a rozhodnúť, musel Najvyšší súd Slovenskej republiky vyzvať navrhovateľa, aby neúplné podanie opravil a doplnil (§ 43 ods. l OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP).

 

Ak navrhovateľ podľa pokynov súdu v stanovenej lehote svoje podanie neopraví a nedoplní súd konanie zastaví (§ 250d ods. 3 OSP v spojení s § 250t ods. 8 OSP).

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1697
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čentéš o stave a budúcnosti prokuratúry: Chceme ju zmeniťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539805-jozef-centes-o-stave-a-buducnosti-slovenskej-prokuratury/

V poslednom období je medzi politikmi, ale aj vo verejnosti venovaná zvýšená pozornosť ...

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezarátahttps://www.teraz.sk/ekonomika/studentom-sa-obdobie-ich-prace-na-doho/442178-clanok.html

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta.

Čižnár: Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Trnku bol zákonný a správnyhttps://www.webnoviny.sk/ciznar-postup-dozorujuceho-prokuratora-v-pripade-trnku-bol-zakonny-a-spravny/

Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Dobroslava Trnku bol zákonný a správny.

Černé stavby půjdou k zemi. Umožní to nový stavební zákon, který chystá ministryně Dostálováhttps://www.lidovky.cz/domov/cerne-stavby-pujdou-k-zemi-umozni-to-novy-stavebni-zakon-ktery-chysta-ministryne-dostalova.A200121_190617_ln_domov_rkj

Obce, do jejichž kompetence odstranění černých staveb spadá, se do bourání nepouštějí, ...

Zbavit se odstavených automobilů bude snazší, schválili poslancihttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/odstranovani-odtazenych-automobilu-snemovna-zakon.A200122_091314_domaci_kop

Vlastníci silnic a veřejných parkovišť získají širší práva odstraňovat z nich odstavené ...

Ústavný súd vysvetlil, prečo stopol 50-dňové moratóriumhttps://spravy.pravda.sk/volby-2020/clanok/539637-ustavny-sud-vysvetlil-preco-stopol-50-dnove-moratorium/

Parlament menil pravidlá už počas hry.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: