TlačPoštaZväčšiZmenši

Výrok rozsudku o plnení v peniazoch v cudzej mene

31.5. 2011, 19:40 |  najpravo.sk

Podľa § 155 ods. 2 OSP, výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môže vyjadriť v cudzej mene, ak to neodporuje okolnostiam prípadu a ak predmet konania je vyjadrený v cudzej mene a účastník ktorý má plniť, je devízovým tuzemcom a má účet v cudzej mene, alebo niektorý z účastníkov je devízovým cudzozemcom. Žalobca mal právo zvoliť si , či uplatní svoju pohľadávku v amerických dolároch alebo slovenských korunách a právo voľby má aj súd. Ak súd rozhodne o tom, že v rozsudku prizná sumu vyjadrenú v inej mene ako bola poskytnutá, je povinný prepočítať túto sumu kurzom k dátumu, kedy napríklad vznikla škoda, aby mohol priznať skutočnú škodu, kedy malo dôjsť k zákonnému plneniu, aby sa veriteľ neocitol v horšej situácii, ako v prípade dobrovoľného plnenia

(rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica z 13. 9. 2007, sp. zn. 12Co/191/2007)

Z odôvodnenia:

Okresný súd svojim rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 63 622, 40 Sk spolu úrokom z omeškania z tejto sumy vo výške 12, 5% ročne od 31.10.2003 až do zaplatenia, všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Žalovanému zároveň uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 25 366 Sk právnemu zástupcovi žalobcu v lehote troch dní. Rozhodol tak po zistení, že medzi účastníkmi konania bola uzatvorená sprostredkovateľská zmluva, podľa § 643 až 651 Obchodného zákonníka, predmetom ktorej bol záväzok žalovaného ako sprostredkovateľa vyvíjať pre žalobcu činnosť smerujúcu k tomu, aby na Ukrajine predal stomatologické súpravy. Provízia bola dohodnutá za podmienok, že sa obchod zrealizuje a kupujúci zaplatí 100% kúpnej ceny. Po uzatvorení tejto zmluvy poskytol žalobca žalovanému na jeho žiadosť finančné prostriedky vo výške 1 800 USD, ktoré súd definoval ako záväzkový právny vzťah pôžičky, pretože žalovaný ich prijatie nepopieral a zaviazal sa prevzatú sumu vrátiť v konkrétne určenej lehote. Pokiaľ žalovaný tvrdil, že uvedenú sumu prevzal ako zálohu na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním a minul ju v mene žalobcu, ktorého reprezentoval, dospel súd prvého stupňa k záveru, že takáto právna kvalifikácia nie je na mieste, pretože to nie je v súlade s ustanovením § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka. Pokiaľ sa žalovaný bránil vznesením kompenzačnej námietky , ktorej právnym dôvodom bol vznik «bezdôvodného» «obohatenia» na strane žalobcu, potvrdeného ukrajinskou firmou, ktorá potvrdila dôvod, výšku a spôsob úhrady nákladov spojených s poplatkom a prezentáciou žalobcu, dospel okresný súd k záveru, že takýto spôsob kompenzácie nie je v danom prípade možný, lebo na strane žalobcu «bezdôvodné» «obohatenie» jednoznačne nevzniklo, pretože činnosť žalovaného spojená s prezentáciou žalobcu na Ukrajine súvisela so zmluvou o sprostredkovaní. Pri určení kurzu vychádzal z prepočtu vzťahujúceho sa deň nasledujúci po dni splatnosti pôžičky, pretože žalovaný mal vrátiť dohodnutú sumu riadne a včas a priznal žalobcovi aj úroky z omeškania od 31.10.2003 , kedy sa dostal žalovaný do omeškania.

Proti rozsudku okresného súdu podal odvolanie žalovaný. Navrhol, aby odvolací súd zmenil tento rozsudok a návrh zamietol. V dôvodoch odvolania poukázal na pochybenie súdu prvého stupňa, keď sa neriadil ustanovením § 154 Občianskeho súdneho poriadku ( ďalej len OSP) a priznal žalobcovi sumu, predstavujúcu ekvivalent sumy poskytnutej žalovanému žalobcom v amerických dolároch. v nesprávnom kurze, pretože mal prepočet vykonať kurzom ku dňu rozhodnutia. Okrem toho považoval rozhodnutie súdu za nesprávne aj pre nesprávne právne posúdenie. Poprel, že by mu sumu 1 800 USD poskytol žalobca ako pôžičku, pretože z tejto sumy nesporne a preukázateľne vynaložil ako výdavky za účasť žalobcu v tendri a bola definovaná ako záloha...na výdavky , čo nakoniec vyplýva nielen z písomného potvrdenia, ale aj z výpovede svedka Ing. J. B.. Nebol povinný na prezentáciu výrobkov žalobcu vynaložiť svoje vlastné finančné prostriedky a nikdy neuzatvoril zmluvu o pôžičke ani písomne ani ústne. Pokiaľ by súd dospel k inému záveru, mal sa zaoberať kompenzačnou námietkou a jej dôvodnosťou. Podľa § 454 Občianskeho zákonníka žalobcovi vzniklo bezdôvodné obohatenie, pretože za neho plnil žalovaný to, čo mal plniť sám.

Vo vyjadrení k odvolaniu navrhol žalobca rozsudok okresného súdu ako vecne správny potvrdiť. K námietkam žalovaného v odvolaní uviedol, že pokiaľ žalovaný namietal nesprávny prepočet sumy poskytnutej v amerických dolároch na slovenské koruny s odôvodnením, že je to v rozpore s § 154 OSP, nie je táto úvaha správna. Rozhodujúcou skutočnosťou pre prepočet je totiž postoj žalovaného. Pre prípad, že by žalovaný plnil riadne a včas, dostal by žalobca plnenie v kurze platnom k 30.10.2003, teda mal právo žiadať plnenie tak, ako to urobil v žalobe. Ku vzniku «bezdôvodného» «obohatenia» uviedol, že žalovaný plnil v zahraničí titulom sprostredkovateľskej zmluvy, mal teda možnosť postupovať pri jej uzatváraní v súlade s § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka a dojednať okrem provízie aj úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním.

Krajský súd preskúmal rozsudok okresného súdu v rozsahu určenom § 212 ods. 1 OSP a tento rozsudok potvrdil ako vecne správny podľa § 219 OSP.

Dokazovanie vykonané súdom prvého stupňa dáva aj pre odvolací súd dostatočný podklad pre záver, že tento súd rozhodol správne a svoje rozhodnutie náležite odôvodnil. Je nesporné aj v odvolacom konaní, že účastníci uzatvorili sprostredkovateľskú zmluvu, ktorej uzatvorenie a obsah nikto z nich nespochybnil. Tiež je nesporné, že žalovaný prijal od žalobcu 1 800 USD čo potvrdil svojim podpisom na listine zo dňa 2.9.2003, v ktorom je uvedené, že prevzal zálohu za účelom účasti v tendri pre dodávku stomatologických súprav a túto čiastku vráti pri podpise zmluvy na dodávku , najneskôr do 30.10.2003.

Na odvolacom pojednávaní doplnil žalobca svoje vyjadrenia aj o vznesenie námietky premlčania, pokiaľ by odvolací súd uznal existenciu vzniku «bezdôvodného» «obohatenia» na strane žalobcu.

Sporné z hľadiska dôvodov uvádzaných v odvolaní zostali tieto otázky:

1. či došlo k uzatvoreniu zmluvy o pôžičke , alebo nie

2. či došlo k vzniku bezdôvodného obohatenia na strane žalobcu a či je možná kompenzácia

3. či bol správne prepočítaný pri uplatnení pohľadávky kurz amerického dolára a slovenskej koruny

Zmluva o pôžičke skutočne nevyžaduje písomnú formu a jej podstatnými náležitosťami je prenechanie určitej čiastky , ktorú poskytne veriteľ dlžníkovi a dlžník sa zaviaže vrátiť ju v určenej lehote, alebo iným spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy. Z vykonaného dokazovania vyplýva, bez ohľadu na obsah potvrdenia o prevzatí sumy 1 800 USD, že žalobca poskytol žalovanému konkrétnu sumu a žalovaný sa zaviazal vrátiť ju. Pokiaľ by táto suma mala skutočne predstavovať zálohu na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním, mala byť predmetom zmluvy o sprostredkovaní a keď sa takáto dohoda do zmluvy o sprostredkovaní nedostala, mal žalovaný trvať na dodatku k tejto zmluve, aby už pred vykonávaním sprostredkovateľskej činnosti boli právne vzťahy medzi účastníkmi zmluvného vzťahu úplne jasné. Nakoniec z výkladu § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka jednoznačne vyplýva, že nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním má sprostredkovateľ len vtedy, ak to bolo v zmluve o sprostredkovaní výslovne dohodnuté. Dohoda účastníkov je teda dohodou o odovzdaní konkrétnej sumy finančných prostriedkov a záväzok dlžníka vrátiť ich. Preto aj podľa záveru odvolacieho súdu ide o pôžičku.

Vyriešiť otázku vzniku bezdôvodného obohatenia na strane žalobcu je nevyhnutné najmä preto, ako správne konštatoval okresný súd, že rozhodnutie o kompenzácii, pokiaľ by boli splnené všetky podmienky, by mohlo viesť k zamietnutiu žaloby, pretože pohľadávky účastníkov by boli rovnaké. Bezdôvodné obohatenie, upravené v § 451 Občianskeho zákonníka dostatočne rozobral a odôvodnil prvostupňový súd a odvolací súd sa s jeho dôvodmi stotožňuje. Žalovaný však v odvolaní odôvodnil vznik bezdôvodného obohatenia tým, že žalovaný plnil za iného - žalobcu, čo podľa práva mal plniť sám. Odvolací súd nemá námietky vo vzťahu k tvrdeniu žalovaného, že ak by boli splnené podmienky upravené v § 454 občianskeho zákonníka, vzniklo by bezdôvodné obohateni» nie na strane toho komu sa plnilo, ale na strane toho, kto mal plniť a neplnil. Odvolací súd však nepovažuje ani takéto odôvodnenie vzniku bezdôvodného obohatenia za preukázané. Nedostatok úpravy týkajúcej sa nároku na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním v zmluve o sprostredkovaní nie je možné nahradiť konštrukciou vzniku bezdôvodného obohatenia, pretože ani jednému zo zmluvných partnerov , teda ani žalovanému, ktorý inicioval uzavretie zmluvy s odôvodnením znalosti konkrétneho obchodného prostredia , nič nebránilo dôsledne usporiadať všetko, čo sa týkalo pôsobenie žalovaného ako sprostredkovateľa. K bezdôvodnému obohateniu na strane žalobcu teda nedošlo a nie je možné kompenzačnou námietkou uplatniť pohľadávku, tak ako sa o to snažil žalovaný.

Podľa § 155 ods. 2 OSP, výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môže vyjadriť v cudzej mene, ak to neodporuje okolnostiam prípadu a ak predmet konania je vyjadrený v cudzej mene a účastník ktorý má plniť, je devízovým tuzemcom a má účet v cudzej mene, alebo niektorý z účastníkov je devízovým cudzozemcom. Žalobca mal právo zvoliť si , či uplatní svoju pohľadávku v amerických dolároch alebo slovenských korunách a právo voľby má aj súd. Ak súd rozhodne o tom, že v rozsudku prizná sumu vyjadrenú v inej mene ako bola poskytnutá, je povinný prepočítať túto sumu kurzom k dátumu, kedy napríklad vznikla škoda, aby mohol priznať skutočnú škodu, kedy malo dôjsť k zákonnému plneniu , aby sa veriteľ neocitol v horšej situácii, ako v prípade dobrovoľného plnenia . Už 31.10.2003 totiž mohol žalobca dobrovoľne vrátenú sumu napríklad investovať, alebo ju použiť na iné svoje aktivity. Pri dlhotrvajúcom spore by sa mohol oprávnený veriteľ ocitnúť v postavení, že porušenie zákonnej povinnosti splniť dlh riadne a včas by bolo pre toho, kto porušil zákon, výhodné. Odvolací súd považuje aj túto námietku za nedôvodnú.

Odvolanie žalovaného nebolo dôvodné, preto odvolací súd rozsudok okresného súdu potvrdil ako vecne správny.

O náhrade trov konania rozhodol odvolací súd s ohľadom na ustanovenie § 151 ods. 1 OSP, podľa ktorého o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia. Zástupca žalobcu, ktorý mal vo veci úspech , ani vo vyjadrení, ani na odvolacom pojednávaní neuplatnil právo na náhradu trov, teda nedal návrh na ich priznanie. Preto nebolo možné bez návrhu rozhodnúť o náhrade trov odvolacieho konania inak, ako nepriznať ich náhradu žiadnemu z účastníkov. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1483
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito ...

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie ...

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O reforme súdnej mapy sa na bratislavskom krajskom súde nediskutovalohttps://www.teraz.sk/slovensko/plenum-sudcov-ks-v-bratislave-o-navrh/512310-clanok.html

Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého a druhého ...

Nový portál možňuje sledovať prácu prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-spustila-novy-portal-umoznuje/512305-clanok.html

Sekcia o kriminalite porovnáva trendy v kriminalite na Slovensku.

Advokátka z incidentu z Košíc bude čeliť disciplinárnemu konaniuhttps://www.teraz.sk/slovensko/advokatka-z-incidentu-z-kosic-bude-c/512225-clanok.html

Dôvodom je podozrenie z porušovania viacerých ustanovení zákona o advokácii a advokátskeho ...

Politologička: Spôsob výberu generálneho prokurátora by nemal ovplyvniť jeho ďalšiu činnosťhttps://www.webnoviny.sk/politologicka-sposob-vyberu-generalneho-prokuratora-by-nemal-ovplyvnit-jeho-dalsiu-cinnost/

Spôsob výberu generálneho prokurátora poslancami Národnej rady SR by nemal ovplyvniť jeho ...

Na Vrchním soudě zasahuje policie. Prohledává kancelář soudcehttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrchni-soud-ncoz-zasah-korupce-soudce.A201205_112909_domaci_klf

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v budově pražského Vrchního ...

Šikuta: S pripomienkami sudcov správneho kolégia k NSS sa stotožňujemhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-s-pripomienkami-sudcov-spravne/512107-clanok.html

Pripomienky sudcov správneho kolégia ku kreovaniu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: