TlačPoštaZväčšiZmenši

Odvolanie proti dopĺňaciemu rozsudku

3.3. 2011, 22:00 |  najpravo.sk

Ak súd rozhoduje rozsudkom o veci samej, zásadne má rozhodnúť o celej prejednávanej veci. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu opomenie rozhodnúť o celej prejednávanej veci, má možnosť tento nedostatok odstrániť formou dopĺňacieho rozsudku za podmienok uvedených v § 166 ods. 1 O.s.p. Zo samotnej podstaty tohto procesného inštitútu je zrejmé, že vydaním dopĺňacieho rozsudku zásadne nie je možné založiť prekážku rozsúdenej veci. Dopĺňacím rozsudkom totiž možno rozhodnúť len o tej časti predmetu konania, o ktorej súd v rozsudku vydanom v zmysle § 152 O.s.p. nerozhodol. Predmetom doplnenia teda nemôže byť to, o čom už bolo rozhodnuté. Ak tak súd napriek tomu urobí napr. tým, že dopĺňacím rozsudkom o veci samej znovu rozhodne a dotknutý účastník napadne riadne a včas podaným odvolaním len pôvodný rozsudok, treba mať za to, že odvolanie smeruje v merite veci aj proti dopĺňaciemu rozsudku. V takomto prípade by bolo totiž nelogické zotrvávať na požiadavke, aby dotknutý účastník podal odvolanie aj proti dopĺňaciemu rozsudku, ak rovnaký výrok už raz odvolaním napadol a jeho správnosť v odvolaní namieta. Išlo by o príliš formalistický prístup, ktorý by nezodpovedal požiadavke spravodlivej ochrany práv a oprávnených záujmov dotknutého účastníka v občianskom súdnom konaní.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. 8. 2010, sp. zn. 4 Cdo 264/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Žilina rozsudkom z 8. novembra 2005 č.k. 2 C 202/2004-57 určil, že zmluva o združení uzavretá dňa X. a dodatok č. 1 zo dňa Y. medzi účastníkmi konania Ing. V. T. na jednej a Ing. A. P. na druhej strane sú neplatné. Žalovaného 1/ zaviazal k povinnosti uhradiť žalobkyni trovy konania v sume 1 000,-- Sk a právnemu zástupcovi žalobkyne JUDr. R. S. trovy právneho zastúpenia v sume 76 890,-- Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že zmluva o združení a jej dodatok č. 1 neboli uzavreté v súlade s ustanovením § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ).

Dopĺňacím rozsudkom z 10. júla 2007 č.k. 2 C 202/2004-84 rozhodol znova o neplatnosti zmluvy o združení a jej dodatku č. 1, o náhrade trov konania vo vzťahu k žalovanému 1/ a návrh žalobkyne o zaplatenie trov konania žalovaným 2/ zamietol. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa v návrhu na začatie konania žiadala priznať náhradu trov konania aj voči žalovanému 2/, o ktorom jej návrhu opomenul rozhodnúť. Urobil tak preto v zmysle § 166 ods. 1 O.s.p. dopĺňacím rozsudkom.

Krajský súd v Žiline uznesením z 30. októbra 2007 sp.zn. 8 Co 283/2007 rozhodol o odvolaní podanom žalovaným 1/ proti dopĺňaciemu rozsudku z 10. júla 2007 č.k. 2 C 202/2004-84 tak, že odvolacie konanie zastavil a žalobkyni náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, nakoľko žalovaný 1/ vzal svoje odvolanie proti tomuto rozsudku späť.

Uznesením z 30. januára 2009 sp.zn. 8 Co 201/2008 na odvolanie žalovaného 1/, podanému proti rozsudku súdu prvého stupňa z 8. novembra 2005 č.k. 2 C 202/2004-57, tento rozsudok zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že prvostupňový súd sa nedostatočne vyporiadal s aktívnou legitimáciou na strane žalobkyne a nedostatočne vyhodnotil dôkazy, ktoré boli počas prvostupňového konania produkované. Okrem toho dospel k záveru, že okresný súd náležitým spôsobom nevyhodnotil, či žalobkyňa má na požadovanom určení naliehavý právny záujem.

Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podala včas dovolanie žalobkyňa. Uviedla, že napadnuté rozhodnutie je zmätočné, nakoľko trpí vadou prekážky veci rozhodnutej. Okresný súd totiž dopĺňacím rozsudkom rozhodol znova aj v merite veci, t.j. určil, že zmluva o združení a jej dodatok č. 1, sú neplatné. Keďže žalovaný 1/ odvolanie voči tomuto rozsudku vzal späť a odvolací súd odvolacie konanie zastavil, dopĺňací rozsudok nadobudol právoplatnosť. Okresný súd teda týmto rozsudkom právoplatne rozhodol o totožnej veci ako rozsudkom z 8. novembra 2005 č.k. 2 C 202/2004-57 (tento rozsudok v dôsledku podaného odvolania právoplatnosť nenadobudol). Ďalšiemu prejednaniu veci bráni preto prekážka rozsúdenej veci, z ktorého dôvodu navrhla napadnuté rozhodnutie krajského súdu zrušiť a konanie zastaviť.

Žalovaní sa k dovolaniu písomne nevyjadrili.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.) skúmal bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.), či tento opravný prostriedok smeruje proti rozhodnutiu, ktoré v zmysle § 236 a nasl. O.s.p. možno napadnúť dovolaním.

Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.).

V prejednávanej veci dovolanie smeruje proti rozhodnutiu odvolacieho súdu vydaného vo forme uznesenia.

Podľa § 239 ods. 1 O.s.p. dovolanie je prípustné proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým a/ odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa b/ odvolací súd rozhodol vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev [§ 109 ods. 1 písm. c/] na zaujatie stanoviska. Dovolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa odmietlo odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa o zamietnutí návrhu na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c/.

Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. dovolanie je prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uznesenie o návrhu na zastavenie výkonu rozhodnutia na podklade cudzozemského rozhodnutia, c/ ide o uznesenie o uznaní (neuznaní) cudzieho rozhodnutia alebo o jeho vyhlásení za vykonateľné (nevykonateľné) na území Slovenskej republiky.

V prejednávanej veci je dovolaním napadnuté uznesenie odvolacieho súdu, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Ide teda o rozhodnutie, ktoré nevykazuje niektorý zo znakov prípustnosti dovolania uvedených v § 239 ods. 1, 2 O.s.p. Dovolanie proti tomuto uzneseniu preto podľa citovaných zákonných ustanovení nie je prípustné.

S prihliadnutím na ustanovenie § 242 ods. 1 veta druhá O.s.p. ukladajúce dovolaciemu súdu povinnosť prihliadnuť vždy na prípadnú procesnú vadu uvedenú v § 237 O.s.p., zaoberal sa dovolací súd aj otázkou, či podané dovolanie nie je prípustné podľa § 237 O.s.p. Uvedené zákonné ustanovenie pripúšťa dovolanie proti každému rozhodnutiu (rozsudku alebo uzneseniu) odvolacieho súdu, ak konanie, v ktorom bolo vydané je postihnuté niektorou zo závažných procesných vád vymenovaných v písm. a/ až g/ tohto ustanovenia (ide tu o nedostatok právomoci súdu, prekážku právoplatne rozhodnutej veci alebo už prv začatého konania, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, prípad odňatia možnosti účastníka konať pred súdom a prípad rozhodovania vylúčeným sudcom alebo nesprávne obsadeným súdom). Osobitne sa zaoberal námietkou dovolateľky, že konanie trpí vadou uvedenou v § 237 písm. d/ O.s.p.

Podľa § 237 písm. d/ O.s.p. dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie.

Citované zákonné ustanovenie pripúšťa dovolanie z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je prekážka právoplatne rozhodnutej veci (res iudicatae), vylučujúca možnosť vec znovu prejednať (§ 159 ods. 3 O.s.p.). Právoplatné rozhodnutie o veci musí reálne existovať. Predpokladá totožnosť osôb, ktoré boli účastníkmi konania, ako aj totožnosť predmetu sporu, pričom prekážku rozsúdenej veci tvorí len v takom rozsahu, v akom sa o uplatnenom nároku rozhodlo.

Podľa § 152 ods. 1 O.s.p. rozsudkom rozhoduje súd o veci samej. Zákon ustanovuje, kedy súd rozhoduje vo veci samej uznesením.

Podľa § 152 ods. 2 O.s.p. rozsudkom má sa rozhodnúť o celej prejednávanej veci. Ak je to však účelné, môže súd rozsudkom rozhodnúť najskôr len o jej časti alebo len o jej základe.

Podľa § 166 ods. 1 O.s.p. ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania, o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, môže účastník do pätnástich dní od doručenia rozsudku navrhnúť jeho doplnenie. Súd môže rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnosť, doplniť aj bez návrhu.

Podľa § 166 ods. 2 O.s.p. doplnenie urobí súd dopĺňacím rozsudkom, pre ktorý platia obdobne ustanovenia o rozsudku. Ak súd nevyhovie návrhu účastníka na doplnenie rozsudku, uznesením návrh zamietne.

Podľa § 166 ods. 3 O.s.p. návrh na doplnenie sa netýka právoplatnosti ani vykonateľnosti výrokov pôvodného rozsudku.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že ak súd rozhoduje rozsudkom o veci samej, zásadne má rozhodnúť o celej prejednávanej veci. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu opomenie rozhodnúť o celej prejednávanej veci, má možnosť tento nedostatok odstrániť formou dopĺňacieho rozsudku za podmienok uvedených v § 166 ods. 1 O.s.p. Zo samotnej podstaty tohto procesného inštitútu je zrejmé, že vydaním dopĺňacieho rozsudku zásadne nie je možné založiť prekážku rozsúdenej veci. Dopĺňacím rozsudkom totiž možno rozhodnúť len o tej časti predmetu konania, o ktorej súd v rozsudku vydanom v zmysle § 152 O.s.p. nerozhodol. Predmetom doplnenia teda nemôže byť to, o čom už bolo rozhodnuté. Ak tak súd napriek tomu urobí napr. tým, že dopĺňacím rozsudkom o veci samej znovu rozhodne a dotknutý účastník napadne riadne a včas podaným odvolaním len pôvodný rozsudok, treba mať za to, že odvolanie smeruje v merite veci aj proti dopĺňaciemu rozsudku. V takomto prípade by bolo totiž nelogické zotrvávať na požiadavke, aby dotknutý účastník podal odvolanie aj proti dopĺňaciemu rozsudku, ak rovnaký výrok už raz odvolaním napadol a jeho správnosť v odvolaní namieta. Išlo by o príliš formalistický prístup, ktorý by nezodpovedal požiadavke spravodlivej ochrany práv a oprávnených záujmov dotknutého účastníka v občianskom súdnom konaní.

V posudzovanej veci okresný súd rozhodol dopĺňacím rozsudkom v zmysle § 166 ods. 1 a 2 O.s.p. nielen o trovách konania vo vzťahu k žalovanému 2/, o čom opomenul v rozsudku rozhodnúť, ale aj o veci samej, hoci už o nej bolo rozsudkom rozhodnuté. Žalovaný 1/ napadol pôvodný rozsudok vo veci samej riadne a včas podaným odvolaním, v ktorom namietal jeho vecnú správnosť. Keďže súd prvého stupňa predmetom doplnenia nesprávne urobil aj to, o čom už bolo rozhodnuté, treba mať za to, že toto odvolanie žalovaného 1/ smeruje v merite veci aj proti dopĺňaciemu rozsudku. Na tomto závere nemení nič ani skutočnosť, že žalovaný 1/ vzal zvlášť podané odvolanie proti dopĺňaciemu rozsudku späť (urobil tak potom, ako ho súd nesprávne vyzval na zaplatenie súdneho poplatku za odvolanie). Dopĺňací rozsudok, pokiaľ ním bolo znovu rozhodnuté aj v merite veci, nemohol v tejto časti nadobudnúť právoplatnosť a teda nezakladá existenciu vady uvedenej v § 237 písm. d/ O.s.p. Žalobkyňa preto neopodstatnene namietala, že odvolací súd nesprávne odvolanie žalovaného 1/ prejednal a vo veci rozhodol, keď jej ďalšiemu prejednaniu bránila prekážka rozsúdenej veci.

Dovolací súd nezistil ani existenciu žiadneho ďalšieho dôvodu obsiahnutého v taxatívnom výpočte uvedenom pod písmenami a/ až c/, e/ až g/ § 237 O.s.p. Dovolanie v tejto veci preto ani podľa týchto zákonných ustanovení prípustné nie je. Napokon dovolateľka vady uvedené v týchto zákonných ustanoveniach ani nenamietala.

Keďže v prejednávanej veci dovolanie žalobkyne smerovalo proti uzneseniu odvolacieho súdu, proti ktorému podľa § 239 ods. 1 a 2 O.s.p. prípustné nie je a neboli zistené ani dôvody prípustnosti uvedené v § 237 O.s.p., Najvyšší súd Slovenskej republiky jej dovolanie ako neprípustné odmietol (§ 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 243b ods. 5 veta prvá O.s.p.).

Na záver dovolací súd dáva do pozornosti odvolaciemu súdu, že správne mal na základe odvolania podaného žalovaným 1/ proti rozsudku, zrušiť aj dopĺňací rozsudok. Ak tak neurobil, nerozhodol o odvolaní žalovaného 1/ vo vzťahu k dopĺňaciemu rozsudku a teda o celom predmete odvolania. V ďalšom konaní bude preto potrebné, aby tento nedostatok odstránil postupom podľa § 166 ods. 1 a 2 O.s.p.

V dovolacom konaní úspešným žalovaným vzniklo právo na náhradu trov dovolacieho konania proti žalobkyni, ktorá úspech nemala (§ 243b ods. 5 v spojení s § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p.). Dovolací súd však žalovaným nepriznal náhradu trov dovolacieho konania, lebo ani jeden z nich nepodal návrh na uloženie tejto povinnosti (§ 151 ods. 1 O.s.p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1044
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Právomoc súdu na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom

Na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom (§ 85g ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z o zdravotných ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Modely právnej ochrany menšín predstaví medzinárodná konferenciahttps://www.teraz.sk/slovensko/modely-legislativnej-ochrany-prav-men/446794-clanok.html

Samostatný zákon má podľa iniciátorov pomôcť zjednotiť v súčasnosti rozdrobenú právnu ...

SaS vyzýva Gála, aby pred voľbami nemenoval šéfov súdovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sas-vyzyva-ggala-aby-pred-volbami-n/446778-clanok.html

Opozičná SaS vyzýva ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby nevymenoval predsedov ...

Jsme poslední v Evropě, kdo dává nejmenší děti do státní péče, říká soudcehttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/deti-vychova-statni-pece-rozhovor-soudce-lubomir-ptacek.A200207_101427_domaci_remy

Ve sporech o dítě jde především o jeho práva, ne o práva rodičů.

Noví slovenskí sudcovia si môžu vybrať pôsobisko, zistiť rozsah práce či počty budúcich kolegovhttps://www.webnoviny.sk/novi-slovenski-sudcovia-si-mozu-vybrat-posobisko-zistit-rozsah-prace-ci-pocty-buducich-kolegov/

Noví sudcovia, ktorí prichádzajú do justície, si môžu vybrať svoje budúce pôsobisko.

SaS vyzýva ministra spravodlivosti Gála, aby nevymenoval nových predsedov súdovhttps://www.webnoviny.sk/sas-vyzyva-ministra-spravodlivosti-gala-aby-nevymenoval-novych-predsedov-sudov/

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) by nemal menovať viacerých predsedov súdov, ...

Študentkám nárok na materské automaticky nevznikáhttps://www.teraz.sk/ekonomika/studentkam-narok-na-materske-automat/446499-clanok.html

Študentke vznikne nárok na materské jedine v dvoch prípadoch a to za predpokladu, že je popri ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: