TlačPoštaZväčšiZmenši

Kauzálna príslušnosť podľa § 26 ods. 1 CSP

8.2. 2021, 13:23 |  najpravo.sk

Nárok žalobcu - subjektu chrániaceho práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a audiovizuálnych záznamov z titulu nesplnenia povinnosti uhradiť výkonným umelcom a výrobcom zvukových a audiovizuálnych záznamov primeranú odmenu je konaním v spore týkajúcom sa autorských práv (§ 26 ods. 1 CSP).

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. decembra 2020, sp. zn. 4Ndob/18/2020, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najpravo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Banská Bystrica v upomínacom konaní pod sp. zn. 18Up/1488/2019 podaním zo dňa 09. decembra 2019 postúpil vec Okresnému súdu Komárno ako príslušnému súdu na prejednanie a rozhodnutie, nakoľko žalobca v zákonom stanovenej lehote navrhol pokračovanie v konaní na príslušnom súde (ktorý označil ako Okresný súd Bratislava I) v zmysle § 10 ods. 3, resp. v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „č. 307/2016 Z. z.“ alebo „zákon o upomínacom konaní“).

2. Okresný súd Komárno s postúpením uvedenej veci nesúhlasil. Uviedol, že po preskúmaní spisového materiálu zistil, že Okresný súd Banská Bystrica nesprávne postúpil vec na Okresný súd Komárno, nakoľko ide o autorskoprávny spor, na prejednanie ktorého je v zmysle § 26 C.s.p., kauzálne príslušný Okresný súd Bratislava I.

3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj ako “najvyšší súd“) ako súd spoločne nadriadený Okresnému súdu Banská Bystrica a Okresnému súdu Komárno (§ 43 ods. 2 C. s. p.) po preskúmaní sporu o príslušnosť dospel k záveru, že nesúhlas Okresného súdu Komárno s postúpením sporu je dôvodný.

4. Z obsahu s vecou súvisiaceho súdneho spisu vyplýva, že návrhom na vydanie platobného rozkazu sa žalobca domáhal vydania platobného rozkazu, ktorým súd uloží žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 92,- eur s príslušenstvom z titulu nesplnenia povinnosti uhradiť výkonným umelcom a výrobcom zvukových a audiovizuálnych záznamov primeranú odmenu a to s poukazom na ustanovenia § 99 ods. 1 a 2, § 110, § 119, § 165 ods. 1 a § 169 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z., autorský zákon. Okresný súd Banská Bystrica vydal dňa 11. februára 2020 platobný rozkaz sp. zn. 18Up/1488/2020, proti ktorému žalovaný podal dňa 30. marca 2020 odpor. Na základe výzvy Okresného súdu Banská Bystrica a poučení, že vzhľadom k tomu, že sa jedná o spor s predmetom ochrany autorského práva, ktoré je súčasťou práva duševného vlastníctva, a teda žalovaný musí byť v konaní zastúpený advokátom, si žalovaný zvolil advokáta (hoci mal za to, že nejde o spor o duševné vlastníctvo). Na základe výzvy zo dňa 25. novembra 2020 Okresného súdu Banská Bystrica podľa 14 ods. 1 zák. č. 307/2016 Z.z., o upomínacom konaní, sa žalobca podaním zo dňa 04. decembra 2020 vyjadril k podanému odporu a navrhol pokračovanie v konaní voči žalovanému na súde príslušnom na prejednanie veci v zmysle ustanovení C. s. p., t.j. navrhol pokračovanie v konaní na Okresnom súde Bratislava I. ako súde kauzálne príslušnom na prejednanie veci v zmysle § 26 ods. 1 písm. a) C. s. p.

5. Podľa § 10 ods. 1 zákona o upomínacom konaní, ak platobný rozkaz nebolo možné doručiť do vlastných rúk, súd o tom žalobcu upovedomí a vyzve ho, aby v lehote 15 dní navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku.

6. Podľa § 13 C. s. p., na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak.

7. Podľa § 14 C. s. p., všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.

8. Podľa § 26 ods. 1 písm. a) C. s. p., na konanie v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch je príslušný Okresný súd Bratislava I pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Nitre.

9. Podľa § 40 ods. 1 C. s. p., súd aj bez námietky skúma vecnú príslušnosť, kauzálnu príslušnosť a funkčnú príslušnosť počas celého konania.

10. Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 C. s. p., ak súd postupom podľa § 40 a § 41 zistí, že nie je príslušný, bezodkladne postúpi spor príslušnému súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom žalobcu. Žalovaného upovedomí len vtedy, ak mu už bola žaloba doručená.

11. Ak súd, ktorému bol spor postúpený s postúpením nesúhlasí, bezodkladne predloží súdny spis bez rozhodnutia spoločne nadriadenému súdu na rozhodnutie o príslušnosti; ak ide o spor o miestnu príslušnosť, predloží súdny spis svojmu nadriadenému súdu. Týmto rozhodnutím sú súdy viazané (§ 43 ods. 2 C. s. p.).

12. V posudzovanej veci žalobca vystupuje ako subjekt chrániaci práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a audiovizuálnych záznamov v rozsahu uvedenom v zmluvách o zastupovaní, najmä vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny pre výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a audiovizuálnych záznamov, ktoré im prináležia podľa autorskoprávnych predpisov. Žalobca pri kontrole zistil a mal preukázané, že žalovaný v priestoroch svojej prevádzky disponoval technickým zariadením, prostredníctvom ktorého dochádzalo k vykonávaniu verejného prenosu zaznamenaných výkonov a zvukových záznamov a audiovizuálnych záznamov, pričom si súčasne nesplnil povinnosť uhradiť primeranú odmenu výkonným umelcom a výrobcom zvukových a audiovizuálnych záznamov. Vzhľadom na uvedené najvyšší súd uvádza, že v danom prípade ide o nárok vyplývajúci z ochrany autorských práv, pričom na prejednanie týchto sporov sú zákonom (C.s.p.) určené kauzálne príslušné súdy. Kauzálnu príslušnosť je súd povinný skúmať ex offo počas celého konania, preto sa Okresný súd Komárno správne uvedenou príslušnosťou zaoberal. Okresný súd Komárno vyslovil nesúhlas s postúpením veci z Okresného súdu v Banskej Bystrici na Okresný súd Komárno a správne predložil svoj nesúhlas spoločne nadriadenému súdu, t.j. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. Po preskúmaní veci Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol tak, že na prejednanie a rozhodnutie predmetného sporu je v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) C.s.p., kauzálne príslušným súdom prvej inštancie Okresný súd Bratislava I, keďže ide o konanie v spore týkajúcom sa autorských práv a žalovaným je osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (podnikateľ) s adresou trvalého pobytu v obvode Krajského súdu v Trnave.

13. Na základe uvedených skutočností najvyšší súd uzatvára, že na prejednanie a rozhodnutie sporu je kauzálne príslušný Okresný súd Bratislava I, preto nesúhlas Okresného súdu Komárno s postúpením veci Okresným súdom Banská Bystrica, je dôvodný.

14. Rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 19
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

VEĽKÝ SENÁT NS SR: K nedodržaniu zásady ne bis in idem v správnom trestaní, nelegálne zamestnávanie

bez zovšeobecneného právneho záveru

Dôvody pre nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu

Nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu možno založiť len tromi dôvodmi. Prvým je argument, podľa ktorého tvrdená skutočnosť, ku ktorej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada vypočula v druhom kole päť adeptov na sudcov NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-vypocula-v-druhom-kole-pa/548148-clanok.html

Najvyšší správny súd (NSS) SR je jedinečnou a historickou šancou, keďže v ňom budú ...

Pri pozastavení programu by sa doň už nemali prijímať ďalší študentihttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-pozastaveni-programu-by-sa-don-uz/548058-clanok.html

Legislatívna úprava, podľa ktorej študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v študijnom ...

Súdna rada pokračuje vo výbere budúcich sudcov správneho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-pokracuje-vo-vybere-buduc/548057-clanok.html

Súdna rada SR by mala počas utorka vypočuť šiestich kandidátov na sudcov Najvyššieho ...

VIDEO: Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ostáva vo funkciihttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-ostava-vo-funkcii-za-jej-od/547978-clanok.html

Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR v pondelkovom hlasovaní.

J. Karahuta: Poľovnícka legislatíva nemôže byť len o povinnom členstvehttps://www.teraz.sk/ekonomika/j-karahuta-polovnicka-legislativa-n/548086-clanok.html

K poľovníckej legislatíve treba pristupovať opatrne.

K novele Trestného poriadku vzniesli desiatky pripomienok, z toho vyše 30 zásadnýchhttps://www.webnoviny.sk/k-novele-trestneho-poriadku-vzniesli-desiatky-pripomienok-z-toho-vyse-30-zasadnych/

V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo vznesených 56 pripomienok k novele ...

Nové časopisy

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2021

Právny obzor 2/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: