TlačPoštaZväčšiZmenši

Poučenie o práve na ustanovenie advokáta

13.3. 2011, 00:03 |  najpravo.sk

Poučenie o možnosti uplatniť právo na ustanovenie zástupcu podľa § 30 ods. 1 OSP by mal súd poskytnúť každému účastníkovi, u ktorého prichádza do úvahy oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 OSP. Takýmto účastníkom bude najmä ten, u ktorého sa možno domnievať, že jeho osobné pomery (zdravotný stav, pokročilý vek, sociálne postavenie) nie sú priaznivé. uvedené poučenie by mal súd dať takému účastníkovi, z ktorého prejavov (podaní či prednesov) či iných skutočností zaznamenaných v konaní možno usúdiť, že by predpoklady pre ustanovenie zástupcu mohli byť dané. 

Ak je žiadateľovi známa okolnosť, že v súdnom konaní môže požiadať o ustanovenie zástupcu, tak neposkytnutie poučenia o možnosti požiadať o ustanovenie zástupcu z radov advokátov nemôže predstavovať vadu, ktorá by mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.  

(uznesenie NS ČR z 25. 2. 2010, sp. zn. 22 Cdo 422/2009)

Z rozhodnutia: 

Okresní soud v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně") usnesením ze dne 28. února 2008, č. j. 54 Nc 9/2007-9, odmítl žalobu žalobce, kterou se domáhal „vydání části nedotknutelného vlastnictví nemovitosti, dvou vkladních knížek a spoluvlastnictví a jiné" a žalobci nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Zdůraznil, že podání žalobce nesplňuje náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení ve smyslu § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1, 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř."), neboť z podání lze pouze zjistit, že žalobce návrh směřuje proti M. M., kdy se domáhá „projednání řízení 37 Nc 102/2002", přičemž rozsudek ve věci „34 C 252/95" považuje za protiústavní. Žalobce byl proto usnesením ze dne 10. ledna 2008 vyzván soudem podle § 43 odst. 1 o. s. ř. k odstranění nedostatků podání, k čemuž mu byla stanovena lhůta, včetně poučení, jak je třeba doplnění provést a o následcích při nesplnění této výzvy. Na výzvu soudu prvního stupně reagoval žalobce podáním ze dne 24. ledna 2008, v němž odstranil pouze nedostatek v označení žalované; i nadále je nedostatečně vymezen předmět řízení a v podání žalobce není uvedeno, čeho se domáhá. Návrh je tak stále nesrozumitelný a neprojednatelný.

Krajský soud v Ostravě (dále jen „odvolací soud") usnesením ze dne 30. dubna 2008, č. j. 8 Co 222/2008-15, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud konstatoval, že žalobce sice některé vady svého podání odstranil, nicméně však nevylíčil rozhodující skutečnosti, neoznačil důkazy ke svým tvrzením a jasně a srozumitelně neuvedl, čeho se svým podáním domáhá a jak má soud rozhodnout, když i samotná tvrzení žalobce jsou nejasná a nesrozumitelná. Tyto nedostatky podání nebyly odstraněny ani po výzvě adresované žalobci soudem prvního stupně ve stanovené lhůtě a nedošlo k jejich odstranění ani v průběhu odvolacího řízení. Jestliže absence zákonem požadovaných náležitostí podání činila žalobu žalobce neprojednatelnou, soud prvního stupně ji správně odmítl.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce v zákonné lhůtě podaným dovoláním, v němž připustil, že soudy správně jeho podání odmítly pro vady, v důsledku kterých nebylo možno pokračovat v řízení a potud je rozhodnutí odvolacího soudu v rovině právního posouzení správné. Odvolacímu soudu (a též i soudu prvního stupně) však – posuzováno podle obsahu dovolání – vytkl, že zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, spočívající v tom, že žalobce nebyl poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro řízení, v součinnosti s kterým by došlo k odstranění vad jeho podání a nedošlo by následně k odmítnutí jeho podání soudem prvního stupně, resp. k potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupně soudem odvolacím. Dovolatel navrhl, aby dovolací soud zrušil napadené usnesení odvolacího soudu, a též usnesení soudu prvního stupně, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaná se k dovolání žalobce nevyjádřila.

Podle čl. II. – přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů 69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají účinnosti 23. 1. 2009), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím není dotčeno.

Dovolací soud proto při projednání dovolání postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do novely provedené zákonem č. 7/2009, neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 30. dubna 2008.

Dovolání žalobce je přípustné podle § 239 odst. 3 o. s. ř., není však důvodné.

Předmětem přezkumu dovolacího soudu bylo posouzení, zda okolnost, že žalobce nebyl v průběhu řízení před nalézacími soudy poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce, představuje vadu, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.
Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

K podmínkám, za kterých je soud povinen poučit účastníka řízení o možnosti uplatnit právo na ustanovení zástupce ve smyslu § 30 odst. 1 o. s. ř., se Nejvyšší soud České republiky vyjádřil v usnesení ze dne 30. května 2006, sp. zn. 22 Cdo 2249/2005, uveřejněném v časopise Právní rozhledy, 2006, č. 20, str. 758. V něm vyslovil názor, podle kterého poučení o možnosti uplatnit právo na ustanovení zástupce podle § 30 odst. 1 o. s. ř. by měl soud poskytnout každému účastníku, u nějž přichází v úvahu osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. Uvedené poučení by se mělo dostat každému účastníku, u nějž osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. přichází v úvahu. Takovým účastníkem bude zejména ten, u nějž se lze domnívat, že jeho osobní poměry (zdravotní stav, pokročilý věk, sociální postavení) nejsou příznivé. Uvedeného poučení by se tedy mělo dostat takovému účastníku, z jehož projevů (podání či přednesů) či jiných skutečností za řízení zaznamenaných lze usoudit, že by předpoklady pro ustanovení zástupce mohly být dány.

Z podání žalobce v průběhu řízení před nalézacími soudy nevyplynuly žádné okolnosti, z nichž by bylo možno usuzovat na to, že na jeho straně by mohly být dány předpoklady pro ustanovení zástupce z hlediska, že by u něj přicházelo do úvahy osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 138 o. s. ř. a žalobce sám ostatně žádné takové skutečnosti ani netvrdil. Nalézací soudy proto nepochybily, jestliže nepoučily žalobce o možnosti požádat o ustanovení zástupce.

Z citovaného rozhodnutí dovolacího soudu a z logiky věci dále vyplývá, že účastníka, který již své právo uplatnil, není třeba o možnosti takové právo uplatnit poučovat; mutatis mutandis se pak uvedený závěr vztahuje i na případy, kdy je účastníku řízení známo, že v řízení může uplatnit svůj požadavek na ustanovení zástupce, aniž by se mu tato informace dostala v příslušném řízení od soudu v rámci plnění jeho poučovací povinnosti. O tento případ pak jde i v souzené věci.

Dovolatel již v podání ze dne 17. října 2007 výslovně uváděl, že v dřívějších soudních řízeních mu byl ustanoven zástupcem advokát. Tuto skutečnost potvrdil následně v podání ze dne 24. ledna 2008 i v odvolání proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 26. března 2008. Je-li ustanovení zástupce podle § 30 odst. 1 o. s. ř. bezvýjimečně podmíněno žádostí účastníka řízení o ustanovení takového zástupce a žalobci podle jeho tvrzení byl již zástupce v jiném řízení ustanoven, je zřejmé, že žalobci je známa okolnost, že v soudním řízení může požádat o ustanovení zástupce. Vědomost o ustanoveném zástupci v předchozích řízeních pak vyplývá přímo z obsahu spisu; i z tohoto důvodu pak neposkytnutí poučení o možnosti žádat o ustanovení zástupce nemůže představovat vadu, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci již proto, že žalobce o této možnosti věděl. Smyslem poučovací povinnosti adresované soudem účastníků řízení je, aby pro neznalost procesních předpisů neutrpěl v řízení újmu na svých právech, a o tento případ se v dané věci nejedná.

Rozhodnutí odvolacího soudu je správné a dovolací soud proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 2 o. s. ř. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. a skutečnosti, že procesně úspěšné žalované v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by měla právo, nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1448
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Saková: K protiextrémistickému zákonu sa budeme vyjadrovať po voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/sakova-k-protiextremistickemu-zakon/435264-clanok.html

Protiextrémistický zákon by sa už do volieb nemal meniť.

Ombudsmanka poďakovala osobnostiam, ktoré chránia ľudské právahttps://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-podakovala-osobnostiam-kto/435161-clanok.html

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová poďakovala ľuďom a organizáciám, ktoré sa ...

Výbor doporučil navýšit trest za týrání zvířat o rok na šest let. Původní přísnější trest neprošelhttps://www.lidovky.cz/domov/vybor-doporucil-navysit-trest-za-tyrani-zvirat-o-rok-na-sest-let-puvodni-prisnejsi-trest-neprosel.A191211_140212_ln_domov_ele

Sněmovní ústavně právní výbor doporučil Sněmovně kompromisní variantu úpravy postihu za ...

Pražský Vrchní soud povede Luboš Dörfl. Zeman ho jmenoval novým předsedouhttps://www.denik.cz/z_domova/novy-predseda-vrchniho-soudu-zacinal-v-nymburce-20191211.html

Prezident Miloš Zeman ve středu jmenoval nového předsedu Vrchního soudu v Praze.

Rezort spravodlivosti súhlasí so zverejňovaním užívateľov výhodhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-suhlasi-so-zvere/435069-clanok.html

Rezort pripomína, že transparentnosti pomohol aj novovytvorený register partnerov verejného ...

Z. Čaputová formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/z-caputova-formalne-vymenovala-26-no/435050-clanok.html

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: