TlačPoštaZväčšiZmenši

Poučenie o práve na ustanovenie advokáta

13.3. 2011, 00:03 |  najpravo.sk

Poučenie o možnosti uplatniť právo na ustanovenie zástupcu podľa § 30 ods. 1 OSP by mal súd poskytnúť každému účastníkovi, u ktorého prichádza do úvahy oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 OSP. Takýmto účastníkom bude najmä ten, u ktorého sa možno domnievať, že jeho osobné pomery (zdravotný stav, pokročilý vek, sociálne postavenie) nie sú priaznivé. uvedené poučenie by mal súd dať takému účastníkovi, z ktorého prejavov (podaní či prednesov) či iných skutočností zaznamenaných v konaní možno usúdiť, že by predpoklady pre ustanovenie zástupcu mohli byť dané. 

Ak je žiadateľovi známa okolnosť, že v súdnom konaní môže požiadať o ustanovenie zástupcu, tak neposkytnutie poučenia o možnosti požiadať o ustanovenie zástupcu z radov advokátov nemôže predstavovať vadu, ktorá by mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.  

(uznesenie NS ČR z 25. 2. 2010, sp. zn. 22 Cdo 422/2009)

Z rozhodnutia: 

Okresní soud v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně") usnesením ze dne 28. února 2008, č. j. 54 Nc 9/2007-9, odmítl žalobu žalobce, kterou se domáhal „vydání části nedotknutelného vlastnictví nemovitosti, dvou vkladních knížek a spoluvlastnictví a jiné" a žalobci nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Zdůraznil, že podání žalobce nesplňuje náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení ve smyslu § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1, 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř."), neboť z podání lze pouze zjistit, že žalobce návrh směřuje proti M. M., kdy se domáhá „projednání řízení 37 Nc 102/2002", přičemž rozsudek ve věci „34 C 252/95" považuje za protiústavní. Žalobce byl proto usnesením ze dne 10. ledna 2008 vyzván soudem podle § 43 odst. 1 o. s. ř. k odstranění nedostatků podání, k čemuž mu byla stanovena lhůta, včetně poučení, jak je třeba doplnění provést a o následcích při nesplnění této výzvy. Na výzvu soudu prvního stupně reagoval žalobce podáním ze dne 24. ledna 2008, v němž odstranil pouze nedostatek v označení žalované; i nadále je nedostatečně vymezen předmět řízení a v podání žalobce není uvedeno, čeho se domáhá. Návrh je tak stále nesrozumitelný a neprojednatelný.

Krajský soud v Ostravě (dále jen „odvolací soud") usnesením ze dne 30. dubna 2008, č. j. 8 Co 222/2008-15, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud konstatoval, že žalobce sice některé vady svého podání odstranil, nicméně však nevylíčil rozhodující skutečnosti, neoznačil důkazy ke svým tvrzením a jasně a srozumitelně neuvedl, čeho se svým podáním domáhá a jak má soud rozhodnout, když i samotná tvrzení žalobce jsou nejasná a nesrozumitelná. Tyto nedostatky podání nebyly odstraněny ani po výzvě adresované žalobci soudem prvního stupně ve stanovené lhůtě a nedošlo k jejich odstranění ani v průběhu odvolacího řízení. Jestliže absence zákonem požadovaných náležitostí podání činila žalobu žalobce neprojednatelnou, soud prvního stupně ji správně odmítl.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce v zákonné lhůtě podaným dovoláním, v němž připustil, že soudy správně jeho podání odmítly pro vady, v důsledku kterých nebylo možno pokračovat v řízení a potud je rozhodnutí odvolacího soudu v rovině právního posouzení správné. Odvolacímu soudu (a též i soudu prvního stupně) však – posuzováno podle obsahu dovolání – vytkl, že zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, spočívající v tom, že žalobce nebyl poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro řízení, v součinnosti s kterým by došlo k odstranění vad jeho podání a nedošlo by následně k odmítnutí jeho podání soudem prvního stupně, resp. k potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupně soudem odvolacím. Dovolatel navrhl, aby dovolací soud zrušil napadené usnesení odvolacího soudu, a též usnesení soudu prvního stupně, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaná se k dovolání žalobce nevyjádřila.

Podle čl. II. – přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů 69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají účinnosti 23. 1. 2009), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím není dotčeno.

Dovolací soud proto při projednání dovolání postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do novely provedené zákonem č. 7/2009, neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 30. dubna 2008.

Dovolání žalobce je přípustné podle § 239 odst. 3 o. s. ř., není však důvodné.

Předmětem přezkumu dovolacího soudu bylo posouzení, zda okolnost, že žalobce nebyl v průběhu řízení před nalézacími soudy poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce, představuje vadu, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.
Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

K podmínkám, za kterých je soud povinen poučit účastníka řízení o možnosti uplatnit právo na ustanovení zástupce ve smyslu § 30 odst. 1 o. s. ř., se Nejvyšší soud České republiky vyjádřil v usnesení ze dne 30. května 2006, sp. zn. 22 Cdo 2249/2005, uveřejněném v časopise Právní rozhledy, 2006, č. 20, str. 758. V něm vyslovil názor, podle kterého poučení o možnosti uplatnit právo na ustanovení zástupce podle § 30 odst. 1 o. s. ř. by měl soud poskytnout každému účastníku, u nějž přichází v úvahu osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. Uvedené poučení by se mělo dostat každému účastníku, u nějž osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. přichází v úvahu. Takovým účastníkem bude zejména ten, u nějž se lze domnívat, že jeho osobní poměry (zdravotní stav, pokročilý věk, sociální postavení) nejsou příznivé. Uvedeného poučení by se tedy mělo dostat takovému účastníku, z jehož projevů (podání či přednesů) či jiných skutečností za řízení zaznamenaných lze usoudit, že by předpoklady pro ustanovení zástupce mohly být dány.

Z podání žalobce v průběhu řízení před nalézacími soudy nevyplynuly žádné okolnosti, z nichž by bylo možno usuzovat na to, že na jeho straně by mohly být dány předpoklady pro ustanovení zástupce z hlediska, že by u něj přicházelo do úvahy osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 138 o. s. ř. a žalobce sám ostatně žádné takové skutečnosti ani netvrdil. Nalézací soudy proto nepochybily, jestliže nepoučily žalobce o možnosti požádat o ustanovení zástupce.

Z citovaného rozhodnutí dovolacího soudu a z logiky věci dále vyplývá, že účastníka, který již své právo uplatnil, není třeba o možnosti takové právo uplatnit poučovat; mutatis mutandis se pak uvedený závěr vztahuje i na případy, kdy je účastníku řízení známo, že v řízení může uplatnit svůj požadavek na ustanovení zástupce, aniž by se mu tato informace dostala v příslušném řízení od soudu v rámci plnění jeho poučovací povinnosti. O tento případ pak jde i v souzené věci.

Dovolatel již v podání ze dne 17. října 2007 výslovně uváděl, že v dřívějších soudních řízeních mu byl ustanoven zástupcem advokát. Tuto skutečnost potvrdil následně v podání ze dne 24. ledna 2008 i v odvolání proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 26. března 2008. Je-li ustanovení zástupce podle § 30 odst. 1 o. s. ř. bezvýjimečně podmíněno žádostí účastníka řízení o ustanovení takového zástupce a žalobci podle jeho tvrzení byl již zástupce v jiném řízení ustanoven, je zřejmé, že žalobci je známa okolnost, že v soudním řízení může požádat o ustanovení zástupce. Vědomost o ustanoveném zástupci v předchozích řízeních pak vyplývá přímo z obsahu spisu; i z tohoto důvodu pak neposkytnutí poučení o možnosti žádat o ustanovení zástupce nemůže představovat vadu, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci již proto, že žalobce o této možnosti věděl. Smyslem poučovací povinnosti adresované soudem účastníků řízení je, aby pro neznalost procesních předpisů neutrpěl v řízení újmu na svých právech, a o tento případ se v dané věci nejedná.

Rozhodnutí odvolacího soudu je správné a dovolací soud proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 2 o. s. ř. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. a skutečnosti, že procesně úspěšné žalované v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by měla právo, nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1470
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O sporných zákonoch rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová, uviedol ústavný právnik Marián Gibahttps://www.webnoviny.sk/o-spornych-zakonoch-rozhodne-prezidentka-zuzana-caputova-uviedol-ustavny-pravnik-marian-giba/

Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných ...

Pravidla práce na dohodu se mají do pár let změnit, úpravy čeká i podoba rodičovskéhttps://www.lidovky.cz/domov/pravidla-prace-na-dohodu-se-maji-do-par-let-zmenit-upravy-ceka-i-podoba-rodicovske.A200222_093528_ln_domov_ele

Pravidla práce na dohodu by se měla v Česku nejpozději od srpna 2022 změnit, a to podle ...

Každý třetí muž v Česku čelil týrání. Nový zákon by jim mohl vytvořit azylhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tyrani-domaci-nasili-muzi-zeny-pomoc-novy-zakon.A200218_101628_domaci_rko

Oběti domácího násilí nejsou jenom ženy.

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: