TlačPoštaZväčšiZmenši

Nesplnenie edičnej povinnosti a poriadková pokuta

15.4. 2019, 17:49 |  najpravo.sk

Pokiaľ strana sporu disponuje listinami, nemožno za ich nepredloženie súdu sankcionovať poriadkovou pokutou jej právneho zástupcu.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. 2. 2019, sp. zn. 6 CdoGp 1/2018, zdroj: nsud.sk; právna veta: najprávo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Poprad (ďalej len „prvoinštančný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uznesením zo 14. mája 2018 č. k. 9Csp/64/2017-117 uložil právnemu zástupcovi žalovanej poriadkovú pokutu vo výške 100,- Eur, ktorú bol povinný zaplatiť na účet súdu do troch dní od právoplatnosti uvedeného uznesenia. V uvedenej veci súd výzvou zo dňa 31. januára 2018 a opätovne výzvou zo dňa 7. marca 2018 vyzval právneho zástupcu žalovanej na predloženie listín - kompletnej platobnej histórie k spotrebiteľským zmluvám v dvoch vyhotoveniach. V podaní doručenom súdu dňa 26. marca 2018 právny zástupca žalovanej uviedol, že 6. marca 2018 zaslal súdu vyjadrenie, v ktorom uviedol, že nepovažuje za potrebné predkladať predmetnú zmluvnú dokumentáciu, pretože má za to, že nároky žalobcu sú premlčané. Výzvou z 5. apríla 2018 súd opätovne pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty vyzval právneho zástupcu žalovanej na doručenie predmetných dokumentov s uvedením, že súdu síce bolo doručené vyjadrenie, na konkrétnu výzvu však právny zástupca žalovanej nereagoval a dokumenty nepredložil. Právny zástupca žalovanej opätovne v podaní doručenom súdu dňa 19. apríla 2018 poukázal na premlčanie nároku uplatňovaného žalobcom a uviedol, že nakoľko žalovaná zrušila pobočku v Poprade, nie je možné zabezpečiť žiadanú platobnú históriu. Prvoinštančný súd, ako uvádza v odôvodnení napadnutého uznesenia, uložil právnemu zástupcovi žalovanej poriadkovú pokutu 100,- Eur podľa ustanovenia § 102 ods. 1, 2 zákona č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“ alebo „Civilný sporový poriadok“), čo odôvodnil povinnosťou archivácie a nečinnosťou právneho zástupcu žalovaného, ktorý opakovane nereagoval na výzvy súdu, opakované výzvy a ani na výzvu pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty, čím sťažoval postup konania súdu a v konečnom dôsledku zasahoval do základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ktoré je zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Na podnet právneho zástupcu žalovanej podal generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) v zmysle § 458 C. s. p. proti tomuto uzneseniu dovolanie generálneho prokurátora. Poukázal na to, že súd prvej inštancie uložil právnemu zástupcovi žalovanej vydať listiny, ktoré sú evidentne v držbe žalovanej. Uloženie edičnej povinnosti právnemu zástupcovi žalovanej teda porušilo zásadu legality. Právnemu zástupcovi preto opísaná povinnosť nevznikla  a uloženie poriadkovej pokuty nie je dôvodné a navyše právny zástupca túto povinnosť ani objektívne splniť nemohol. Uviedol, že prvoinštančný súd mal na predloženie listiny vyzvať žalovanú. Zdôraznil, že strana civilného procesu nie je povinná spolupracovať pri získavaní dôkazov, ktoré sú alebo môžu byť v jej neprospech. Ak strana sporu požadovanú listinu nepredloží, nie je dôvod na uloženie poriadkovej pokuty, súd však môže pri hodnotení dôkazov vyvodiť indície v neprospech tejto strany. V súvislosti s prípustnosťou dovolania poukázal na splnenie podmienok subsidiarity a proporcionality. Podmienku subsidiarity považoval za splnenú, keďže právny zástupca žalovanej nemá k dispozícii iný prostriedok nápravy. Odvolanie proti uzneseniu o poriadkovej pokute nie je prípustné. Pri skúmaní princípu proporcionality je podľa jeho názoru potrebné vziať do úvahy, že právnemu zástupcovi žalovanej bola uložená sankcia, hoci nič neporušil. K dispozícii nemal žiadnu formu obrany použitím riadneho opravného prostriedku. Hoci je výška sankcie bagateľná (100,- Eur), jej akceptovanie môže viesť k neobmedzenej svojvôli súdov, teda k ukladaniu nedôvodných poriadkových pokút. Potreba nápravy preto v danom prípade prevyšuje nad záujmom zachovania nezmeniteľnosti súdneho rozhodnutia a nad princípom právnej istoty.  3. Keďže napadnutým uznesením bola uložená povinnosť zaplatiť poriadkovú pokutu právnemu zástupcovi žalovanej a len on bol preto v tejto časti konania stranou sporu, dovolací súd nedoručoval dovolanie generálneho prokurátora na vyjadrenie žalobcovi.

4. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“ alebo „dovolací súd“) príslušný na rozhodnutie o dovolaní generálneho prokurátora podľa § 35 C. s. p. predovšetkým skúmal splnenie podmienok pre podanie dovolania generálneho prokurátora Slovenskej republiky v zmysle § 458 C. s. p., a to osobitne podmienku, či to vyžaduje ochrana práv a či túto ochranu práv právneho zástupcu žalovanej nemožno dosiahnuť, resp. nebolo možné dosiahnuť, inými právnymi prostriedkami. Dospel pritom k záveru, že tieto podmienky sú splnené.

5. Podľa § 458 ods. 1 C. s. p., proti právoplatnému rozhodnutiu súdu je prípustné dovolanie generálneho prokurátora, ak to vyžaduje ochrana práv a túto ochranu nemožno v čase podania dovolania generálneho prokurátora dosiahnuť inými právnymi prostriedkami.

6. Podľa § 458 ods. 2 C. s. p. dovolanie generálneho prokurátora je prípustné iba za predpokladu, že právoplatné rozhodnutie súdu porušuje právo na spravodlivý proces alebo trpí vadami, ktoré majú za následok závažné porušenie práva spočívajúce v právnych záveroch, ktoré sú svojvoľné alebo neudržateľné a ak potreba zrušiť rozhodnutie prevyšuje  nad záujmom zachovania jeho nezmeniteľnosti a nad princípom právnej istoty.

7. Dovolaním generálneho prokurátora bolo v preskúmavanej veci napadnuté uznesenie prvoinštančného súdu o uložení poriadkovej pokuty právnemu zástupcovi žalovanej. V danom prípade sa teda jedná o majetkovú sankciu, ktorá sa dotýka základného práva právneho zástupcu žalovanej vlastniť majetok v zmysle čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. V zmysle § 355 ods. 2 C. s. p. je odvolanie prípustné proti uzneseniu súdu prvej inštancie, ak to zákon pripúšťa. Uznesenie o uložení poriadkovej pokuty však nepatrí medzi uznesenia taxatívne vymedzené v ustanovení § 357 C. s. p., proti ktorým je odvolanie prípustné. Tento opravný prostriedok preto nemohol právny zástupca žalovanej využiť. V zmysle § 419 je dovolanie prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak to zákon pripúšťa. V preskúmavanej veci sa však nejedná o rozhodnutie odvolacieho súdu. Z citovaných ustanovení je zrejmé, že právny zástupca žalovanej sa nemohol ochrany svojho práva vlastniť majetok domáhať podaním odvolania ani dovolania proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie. Podmienka subsidiarity pri podaní dovolania generálnym prokurátorom v zmysle § 458 ods. 1 C. s. p. je teda v danom prípade splnená.

8. Dovolací súd ďalej pristúpil k skúmaniu podmienok prípustnosti dovolania generálneho prokurátora v zmysle § 458 ods. 2 C. s. p., teda či generálnym prokurátorom napadnuté právoplatné rozhodnutie súdu porušuje právo na spravodlivý proces alebo trpí vadami, ktoré majú za následok závažné porušenie práva spočívajúce v právnych záveroch, ktoré sú svojvoľné alebo neudržateľné a či potreba zrušiť rozhodnutie prevyšuje nad záujmom zachovania jeho nezmeniteľnosti a nad princípom právnej istoty.

9. Podľa § 102 ods. 1 písm. a) C. s. p. súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami.

10. Podľa § 102 ods. 2 C. s. p. výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno uložiť do 500 eur.

11. Podľa § 189 C. s. p. súd môže uložiť tomu, kto má vec potrebnú na zistenie skutkového stavu, aby ju predložil.

12. Preskúmaním spisového materiálu dovolací súd zistil, že prvoinštančný súd nesprávne uložil právnemu zástupcovi žalovanej poriadkovú pokutu z dôvodu, že napriek výzvam, ktoré mu súd opakovane adresoval, nepredložil súdu požadované listiny (kompletnú platobnú históriu k spotrebiteľským zmluvám v dvoch vyhotoveniach, vedenú žalovanou). Právny zástupca žalovanej totiž nie je osobou disponujúcou týmito listinami a preto je neprípustné sankcionovať ho za nesplnenie si tejto povinnosti, ktorú nakoniec sám splniť ani nemohol. Túto povinnosť mohla splniť jedine žalovaná. Týmto nesprávnym rozhodnutím zasiahol prvoinštančný súd neprípustne do majetkovej sféry právneho zástupcu žalovanej. Ide o závažné porušenie práva spočívajúce v právnych záveroch, ktoré sú svojvoľné a neudržateľné. Navyše, keďže sa nejedná o súkromnoprávny vzťah ale o verejnomocenský vzťah medzi štátom reprezentovaným prvoinštančným súdom a právnym zástupcom strany sporu, je potreba ochrany práv právneho zástupcu žalovanej o to naliehavejšia a potreba zrušiť rozhodnutie prevyšuje nad záujmom zachovania jeho nezmeniteľnosti a nad princípom právnej istoty.

13. Vzhľadom na uvedené dovolací súd napadnuté rozhodnutie zrušil (§ 464 C. s. p. v spojení s § 449 ods. 1 a § 451 ods. 1 C. s. p.).

14. Keďže predmet dovolacieho konania sa týkal poriadkovej pokuty uloženej súdom, neprichádzalo do úvahy rozhodovanie dovolacieho súdu o nároku na náhradu trov dovolacieho konania. V časti konania, v ktorej sa rieši povinnosť strany sporu zaplatiť poriadkovú pokutu, vystupuje totiž len táto strana, preto z povahy veci je rozhodovanie o náhrade trov vylúčené.

15. Toto uznesenie bolo prijaté senátom najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 206
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poistenec na PN nemôže svojvoľne meniť miesto pobytuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/poistenec-na-pn-nemoze-svojvolne-meni/430796-clanok.html

Niektorí poistenci si neuvedomujú, že počas práceneschopnosti sa nemôžu liečiť kdekoľvek, ...

Ministerstvo vnútra chce do konca roka kompletne prezbrojiť policajtovhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-vnutra-chce-do-konca-roka-kompletne-prezbrojit-policajtov/

Ministerstvo vnútra SR plánuje do konca tohto roka kompletne prezbrojiť policajtov od ...

Prezidentka Čaputová udelila milosť, zohľadnila kritickú rodinnú a sociálnu situáciu odsúdenéhohttps://www.webnoviny.sk/prezidentka-caputova-udelila-milost-zohladnila-kriticku-rodinnu-a-socialnu-situaciu-odsudeneho/

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila milosť mužovi, ktorý spáchal dopravnú nehodu a dostal ...

Justícia má aj po tridsiatich rokoch od Nežnej revolúcie značné rezervy, zhodujú sa právnicihttps://www.webnoviny.sk/justicia-ma-aj-po-tridsiatich-rokoch-od-neznej-revolucie-znacne-rezervy-zhoduju-sa-pravnici/

Slovenská justícia má aj po celých desaťročiach fungovania stále značné rezervy.

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: