Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
Predplatné
Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prekážka litispendencie a rei iudicatae v konaní o ochranu osobnosti

Maja • 8.11. 2011, 14:26

Prekážku prv začatého súdneho konania (litispendencia) upravuje ustanovenie § 83 O.s.p. Táto prekážka zabraňuje, aby na súde prebiehalo iné súdne konanie v tej istej veci. Táto prekážka je daná, ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má rovnakých účastníkov, rovnaký predmet konania a rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo. Ak nie je splnený čo len jeden znak, nejde o tú istú vec. Totožnosť predmetu konania je totožnosť nároku uplatneného z rovnakého skutkového základu či skutkového deja. O tých istých účastníkov ide aj vtedy, ak v konaní vystupujú nositelia práv z rovnakého právneho vzťahu v opačnom procesnom postavení, a tiež vtedy, ak v neskoršom konaní vystupujú právni nástupcovia účastníkov už skončeného konania. Totožnosť predmetu konania je daná vtedy, keď ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, na základe ktorých bol uplatnený (t.j. ak je založený na rovnakých skutkových okolnostiach a rovnakom právnom dôvode). Podmienky totožnosti účastníkov konania a totožnosti predmetu konania musia byť splnené súčasne.

Prekážka veci právoplatne rozhodnutej (rei iudicatae) znamená, že sa už raz v tej istej veci právoplatne rozhodlo. Je vyslovená v ustanovení § 159 ods. 3 O.s.p. K jej porušeniu dôjde vtedy, ak sa začne opätovne konať medzi tými istými účastníkmi a o tej istej veci, hoci už bolo vo veci právoplatne rozhodnuté Za tu istú vec treba v novom konaní považovať ten istý nárok, o ktorom sa už prv právoplatne rozhodlo, ak sa opiera o ten istý právny dôvod vyplývajúci z totožného skutkového stavu. O prekážku rozsúdenej veci nejde, ak chyba čo i len jeden z uvedených znakov.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. 10. 2011, sp. zn. 5 Cdo 280/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Rožňava rozsudkom z 8. apríla 2009, č.k. 12 C 87/2007-317 rozhodol, že : „S. sa ospravedlňuje sudcovi JUDr. J. S. za článok uverejnený v týždenníku P. na strane 26 až 29 pod názvom „I." a to textu – Deň pred pojednávaním, keď už zrejme vedel, že vec pridelili sudcovi, ktorý je do prípadu zainteresovaný, prepísal na návrhu nielen sumu – na pôvodných tridsať miliónov, ale zmenil aj oprávnenú osobu. Sudca S. dal napokon svojím rozhodnutím „požehnanie" nielen celej podvodnej poisťovacej transakcii, ale prižmúril aj obe oči nad náhlou vecnou zmenou v advokátom doručenej písomnosti". Zastavil konanie vo veci priznania nemajetkovej ujmy žalobcovi v celom rozsahu. Nepriznal žiadnemu účastníkovi náhradu trov konania. V odôvodnení rozsudku konštatoval, že žalobca sa domáhal, okrem ospravedlnenia, nemajetkovej ujmy 5 miliónov korún a na základe vykonaného dokazovania bolo nepochybné, že dôstojnosť a vážnosť žalobcu bola znížená a odôvodňovala by priznanie nemajetkovej ujmy, lebo zásahom do jeho osobnostných práv prostredníctvom tlače, bol preukázaný zásah v značnej miere a v mimoriadnej intenzite. Z pripojených fotokópii listín, ktoré boli založené v spise sp.zn. 6C 28/2008 Okresného súdu Spišská Nová Ves zistil, že článok č. X. bol súčasťou hodnotenia dôkazov v uvedenom konaní a v súvislosti so stanovením výšky nemajetkovej ujmy, bola v odôvodnení rozsudku posudzovaná aj závažnosť ujmy a okolnosti, ktoré vyplynuli z článku č. X. a Okresný súd Spišská Nová Ves prihliadol pri stanovení výšky nemajetkovej ujmy aj na závažnosť zásahu spôsobenú obrazovými snímkami žalobcu, jeho rodinného domu, ktoré sa vyskytovali len v článku č. X.. Prihliadol na to, že svedkyňa Š., autorka článku, potvrdila, že bola vypočúvaná v konaní sp.zn. 6C/28/2008 aj k článku č.X. a zdôraznil, že z uvedených zápisníc o pojednávaní vyplynulo tiež, že predmetom posudzovania závažnosti ujmy boli obidva články, čo uviedol sám žalobca v konaní, že je pravdou, že žalobca zobral späť žalobu v časti ospravedlnenia za článok č. X. v konaní sp.zn. 6C 28/2008, pričom naďalej trval na ospravedlnení len za článok č. X. – Z., to však nevylučuje, že naďalej pre účely hodnotenia i priznania nemajetkovej ujmy bol posudzovaný aj článok č. X., pretože sám žalobca uviedol pri späťvzatí žaloby, týkajúcej sa nemajetkovej ujmy, že žalobu berie späť v tejto časti z. toho dôvodu, že nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie súdneho poplatku za uplatnenie nároku na nemajetkovú ujmu, nikde sa však nezmienil o tom, že berie späť nemajetkovú ujmu aj za článok č. X.. V tejto súvislosti súd prvého stupňa poukázal na to, že automaticky nie je možné vyvodiť, že keď zobral žalobca žalobu späť v časti morálneho zadosťučinenia, že sa to vzťahuje aj na uplatnené finančné zadosťučinenie v podobe nemajetkovej ujmy. Keďže zásah do práv osobnosti bol spôsobený 2 článkami, ktoré boli predmetom dokazovania v konaní sp.zn. 6C/28/2008, na základe uvedeného stavu dospel k záveru, že v danom prípade v časti nemajetkovej ujmy za článok č.X. prebieha iné konanie, ktoré doposiaľ nebolo právoplatne skončené, nakoľko proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves bolo podané odvolanie. z týchto dôvodov zastavil konanie v časti týkajúcej sa náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú si žalobca uplatňoval v tomto konaní. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1112

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: