TlačPoštaZväčšiZmenši

Predpoklady úspešnosti určovacej žaloby

23.2. 2011, 21:33 |  najpravo.sk

Ustanovenie § 80 O. s. p. nebráni tomu, aby sa navrhovateľ domáhal vydania alternatívneho alebo eventuálneho petitu. Alternatívny a eventuálny petit treba odlišovať od podmienky ako hmotnoprávneho inštitútu. Uplatniť nárok na súde podmienečne nie je možné.

V konaní o určenie, či tu právny vzťah je, alebo nie, navrhovateľa zaťažuje dôkazné bremeno spočívajúce v povinnosti preukázať, že na určení právneho vzťahu alebo práva v čase rozhodovania súdu má naliehavý právny záujem.

Kladný ani záporný určovací rozsudok nie je prekážkou rozsúdenej veci pre žalobu na plnenie, ktorej základom je to isté právo. V prípade, ak súd právoplatným rozhodnutím zamietne kladnú určovaciu žalobu, je tým vyriešený základ prípadnej žaloby na plnenie. Ak súd vyhovie zápornej určovacej žalobe, je tým vyriešený základ neskoršej žaloby na plnenie.

Základným predpokladom úspešnosti žaloby o určenie, či tu právny vzťah, alebo právo je, alebo nie je, sú po procesnej stránke dve skutočnosti. Prvou je, že účastníci majú vecnú legitimáciu a druhou, že na určení je naliehavý právny záujem. Vecnú legitimáciu v konaní o určenie, či tu právny vzťah, alebo právo je, alebo nie je, má ten, kto je účastný na právnom vzťahu alebo práva, o ktoré v konaní ide. Naliehavý právny záujem na určení je daný predovšetkým tak, kde bez tohto určenia je ohrozené právo žalobcu, alebo, kde by sa bez tohto určenia jeho právne postavenie stalo neistým.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1Obo/23/2008, zo dňa 28. mája 2009)

Z rozhodnutia:

Žalobným návrhom podľa ustanovenia § 80 písm. c/ O. s. p. možno uplatniť pozitívne alebo negatívne určenie, či tu právny vzťah, alebo právo je, alebo nie je. Navrhovateľa zaťažuje dôkazové bremeno, spočívajúce v povinnosti preukázať, že na určení právneho vzťahu alebo práva, v čase rozhodovania súdu, má naliehavý právny záujem. Tento bude spravidla daný v prípade, keď sa nemožno domáhať priamo plnenia, a ak právne postavenie navrhovateľa by bez takéhoto určenia bolo neisté. Ustanovenie § 80 O. s. p. nebráni tomu, aby sa navrhovateľ domáhal vydania alternatívneho alebo eventuálneho petitu. Alternatívny a eventuálny petit treba odlišovať od podmienky ako hmotnoprávneho inštitútu. Uplatniť nárok na súde podmienečne nie je možné. V konaní o určenie, či tu právny vzťah je, alebo nie, navrhovateľa zaťažuje dôkazné bremeno spočívajúce v povinnosti preukázať, že na určení právneho vzťahu alebo práva v čase rozhodovania súdu má naliehavý právny záujem. Kladný ani záporný určovací rozsudok nie je prekážkou rozsúdenej veci pre žalobu na plnenie, ktorej základom je to isté právo. V prípade, ak súd právoplatným rozhodnutím zamietne kladnú určovaciu žalobu, je tým vyriešený základ prípadnej žaloby na plnenie.

Ak súd vyhovie zápornej určovacej žalobe, je tým vyriešený základ neskoršej žaloby na plnenie. Základným predpokladom úspešnosti žaloby o určenie, či tu právny vzťah, alebo právo je, alebo nie je, sú po procesnej stránke dve skutočnosti. Prvou je, že účastníci majú vecnú legitimáciu a druhou, že na určení je naliehavý právny záujem.

Vecnú legitimáciu v konaní o určenie, či tu právny vzťah, alebo právo je, alebo nie je, má ten, kto je účastný na právnom vzťahu alebo práva, o ktoré v konaní ide. Naliehavý právny záujem na určení je daný predovšetkým tak, kde bez tohto určenia je ohrozené právo žalobcu, alebo, kde by sa bez tohto určenia jeho právne postavenie stalo neistým. Určovacia žaloba má preventívny charakter a má za účel poskytnúť ochranu právneho postavenia žalobcu skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva.

Určovacia žaloba nemôže byť opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo porušené boli a kde je treba domáhať sa ochrany žalobou o plnenie. Ak v prípade, keď už je možné žalovať požadované plnenie, môže byť naliehavý právny záujem na určení vtedy, ak sa určovacou žalobou vytvorí právny základ pre účastníkov konania a predíde sa tak prípadným žalobám o plnenie, alebo v prípade, že žaloba o plnenie nerieši a ani nemôže vyriešiť celý obsah a dopad právneho vzťahu alebo práva. Nedostatok naliehavého právneho záujmu žalobcu na požadovanom určení vedie k zamietnutiu žaloby.

Podľa ustanovenia § 90 O. s. p., účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje.

Z obsahu žalobného návrhu vyplýva, že žalobca je spoločníkom a bývalým konateľom spoločnosti žalovaného 1), proti ktorej prvá určovacia žaloba vlastne smeruje. Záujem žalobcu na výsledku konania v sporovom konaní tak môže byť v rozpore so záujmami spoločnosti žalovaného 1), pretože v opačnom prípade podanie určovacej žaloby postráca akýkoľvek racionálny a hospodársky význam.

Podľa § 154 ods. 1 O. s. p., pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia. Konanie bolo začaté dňa 14. mája 2002, súd odvolaním napadnutý rozsudok vyhlásil dňa 23. októbra 2007. Okamžik vyhlásenia rozsudku je rozhodujúci pre zistenie skutkového stavu veci, pričom v prípade určovacích žalôb ide o deklaráciu práv a povinností účastníkov, je rozhodný právny stav v čase, keď práva a povinnosti, o ktorých sa koná, či už vznikli, zmenili sa, alebo zanikli. V čase začatia konania bol žalobca konateľom spoločnosti žalovaného 1), a teda v zmysle § 133 ods. 1 Obchodného zákonníka, bol jej štatutárnym orgánom, pričom spoločnosť mala dvoch konateľov a každý z nich mohol konať samotne. Podľa § 135 Obchodného zákonníka, konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti. Akým spôsobom v spoločnosti žalovaného 1) bolo vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva zabezpečené, nie je z doterajšieho priebehu konania zrejmé. Nepochybne, účtovníctvo spoločnosti žalovaného 1) vie napovedať všetko o jej veriteľoch a dlžníkoch spoločnosti a stave jej záväzkov v rozhodnom čase. Ktorý to z dvoch bývalých konateľov spoločnosti bol, prípadne na základe, či už rozhodnutia valného zhromaždenia, alebo dohody konateľov povinný zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva, nie je zrejmé. Pokiaľ súd prvého stupňa dospel k zisteniu, že naliehavý právny záujem žalobcu na určení neplatnosti oboch žalovaných zmlúv je daný, nakoľko v prípade neplatnosti sporných zmlúv, spoločník spoločnosti, ktorej nehnuteľnosť bola zmluvami prevedená na tretiu osobu, je žalobcom podaná žaloba jediným prostriedkom, pomocou ktorých môže zabezpečiť, aby sa majetok spoločnosti neznižoval, a tým sa neznižoval jeho podiel na zisku, resp. vyrovnávací podiel. Takéto odôvodnenie nemá oporu vzhľadom na preventívnu povahu určovacieho výroku, keď spornými zmluvami k prevodom nehnuteľností už došlo. K zmenšeniu majetkového substrátu žalovaného 1) ako žalovanej spoločnosti však už došlo, a žiaden výrok súdu o neplatnosti zmlúv nezabezpečí, aby sa do budúcna neznižoval podiel spoločníka na zisku spoločnosti. Z doteraz uvedeného tak vyplýva, že žalobca nebol ani v jednom prípade žalovaného určenia neplatnosti zmlúv účastný na právnom vzťahu, o ktoré v konaní šlo. V prvom prípade o určenie neplatnosti zmluvy zo dňa 12. 03. 2002 o zabezpečení záväzkov prevodom vlastníckeho práva, uzatvorenej medzi žalovaným 1) a žalovaným 2), by sa dalo v akademickej rovine uvažovať, či spoločník žalovanej spoločnosti má vecnú legitimáciu na podanie takejto žaloby voči spoločnosti, ktorej je konateľom. Ak aj by vecnú legitimáciu mal, potom je potrebné sa zaoberať otázkou naliehavého právneho záujmu žalobcu na požadovanom určení.

V prípade určenia neplatnosti kúpnej zmluvy zo dňa 5. septembra 2002 uzatvorenej medzi žalovaným 2) a žalovaným 3) nie je možné vychádzať z toho, že žalobca by bol vecne legitimovaný na podanie takejto žaloby, ako aj otázka naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení nebolo vlastne v konaní súdom vôbec zisťovaná. Aj prípadná neplatnosť zmluvy o zabezpečení záväzkov prevodom vlastníckeho práva zo dňa 12. 03. 2002 bez ďalšieho nemôže znamenať neplatnosť inej zmluvy, a to kúpnej zmluvy zo dňa 05. 09. 2002 uzatvorenej medzi žalovaným 2) a žalovaným 3), bez ohľadu na skutočnosť, že obe zmluvy sa týkajú práv k tej istej nehnuteľnosti.

Podľa § 157 ods. 2 O. s. p., v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Odvolací súd dospel k zisteniu, že odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa zákonom vyžadované náležitosti neobsahuje buď vôbec, alebo je úplne nepresvedčivé. Úplne absentuje odôvodnenie ako vec súd právne posúdil, čo má zásadný význam pre posúdenie prípadných budúcich nárokov, či zmluva je vôbec neplatná a z akého dôvodu. Pritom treba rozlišovať, či ide o absolútnu neplatnosť právneho úkonu, alebo iba o jeho relatívnu neplatnosť, keď žalobca nebol účastný ani v jednom prípade záväzkových vzťahov, ktoré súd za neplatné určil. Ďalej treba poukázať, že nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane. Nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom nezanikajú, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom správca konkurznej podstaty (§ 135a ods. 5 Obchodného zákonníka). Pokiaľ teda žalobca bol veriteľom spoločnosti žalovaného 1) mal možnosť svoje nároky uplatniť voči spoločnosti ktorej bol nielen veriteľom, spoločníkom, ale aj štatutárnym orgánom. Odvolací súd v predchádzajúcom zrušujúcom rozhodnutí uviedol, že úlohou súdu prvého stupňa bude posúdiť, či B. K. je veriteľom žalovaného 1) z dlhu od spoločnosti T. spol. s r.o., posúdiť otázku neplatnosti sporných zmlúv z aspektu ustanovenia § 37 a nasl. Občianskeho zákonníka, teda, či záväzok žalovaného 1) voči veriteľovi zanikol celý, alebo čiastočne, a teda, v akom rozsahu bol B. K. oprávnený so svojou pohľadávkou disponovať a v akej pozícii. Súd prvého stupňa sa vysloveným právnym názorom dôsledne neriadil, pretože vôbec neuviedol ustanovenie právneho predpisu, podľa ktorého sú obe sporné zmluvy neplatné, pričom skutkový stav zistil nedostatočne. V akej pozícii bol B. K. oprávnený so svojou pohľadávkou disponovať je daná účtovníctvom, ktorého vedenie boli povinní konatelia spoločnosti žalovaného 1) zabezpečiť. Či účtovníctvo spoločnosti žalovaného 1) bolo vedené v súlade so zákonom o účtovníctve, a ak áno, potom niet dôvodu spochybňovať existenciu alebo neexistenciu konkrétneho veriteľa spoločnosti. Ak účtovníctvo nebolo vedené v súlade so zákonom, potom za vzniknutý stav zodpovedajú konatelia spoločnosti.

(citované z www.nssr.gov.sk) 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1911
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Len za december podali na OS BA I 39.000 návrhov na obchodný registerhttps://www.teraz.sk/slovensko/jgolian-len-za-december-podali-na-os-b/479175-clanok.html

Na obchodnom úseku Okresného súdu (OS) Bratislava I je aktuálne priemerná nevybavenosť na ...

Ústavný súd nebude môcť zamietať podnety z procesných dôvodov, docieli to reforma justíciehttps://www.webnoviny.sk/ustavny-sud-nebude-moct-zamietat-podnety-z-procesnych-dovodov-docieli-to-reforma-justicie/

Pripravovaná reforma justície má za cieľ zmeniť pravidlá konania pred ústavným súdom a ...

Vysokoškolské tituly sa budú odoberať aj spätne, Gröhlingovo ministerstvo má v rukách nový zákonhttps://www.webnoviny.sk/vskolstve/vysokoskolske-tituly-sa-budu-odoberat-aj-spatne-grohlingovo-ministerstvo-ma-v-rukach-novy-zakon/

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) informuje, že jeho rezort pripravil zákon, na ...

Největší soud v zemi může vést žena. Přísná, náročná a téměř neznámáhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mestsky-soud-v-praze-vyberove-rizeni-predseda-libor-vavra-jaroslava-pokorna-funkce-prezident-ministe.A200702_190112_domaci_iri

Za čtvrt roku se může stát Jaroslava Pokorná, předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 10, ...

O post ústavného sudcu sa uchádza aj R. Šorlhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-aj/479015-clanok.html

Okrem Šorla sa o post ústavného sudcu zatiaľ uchádzajú aj Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, ...

Smer-SD: Zákon na pomoc podnikateľom nerieši hospodárske problémyhttps://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-zakon-na-pomoc-podnikatelom-n/479002-clanok.html

Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý má pomôcť podnikateľskému prostrediu, je ...

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: