TlačPoštaZväčšiZmenši

Dátum narodenia ako náležitosť návrhu na začatie konania

25.5. 2016, 17:47 |  najpravo.sk

Ak je účastníkom konania fyzická osoba, uvedenie jej dátumu narodenia je fakultatívnou náležitosťou žaloby, nakoľko rodné číslo je chránené ako osobný identifikátor. Dátum narodenia fyzickej osoby nie je náležitosťou žaloby, a jeho neuvedenie nespôsobuje neúplnosť žaloby.

Dátum narodenia účastníka nie je povinnou osobitnou náležitosťou ani návrhu, ani platobného rozkazu.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. apríla 2016, sp. zn. 3Obo/35/2015)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením zo dňa 18. 11. 2015 č. k. 18Rob/265/1993-15 návrh postupníka na opravu platobného rozkazu Krajského súdu v Košiciach zo 12. 05. 1994 č. k. 18Rob/2625/1993-10 zamietol.

Súd prvého stupňa v odôvodnení uviedol, že Krajský súd v Košiciach vydal platobný rozkaz zo dňa 12. 05. 1994 č. k. 18Rob/2625/1993-10. Súd uložil odporcom, aby do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatili navrhovateľovi 5 810,- Sk s 21,5 % úrokom

2 3Obo/35/2015

od 17. 06. 1992 do zaplatenia a trovy konania 550,- Sk s tým, že zaplatením jedného z odporcov zaniká v rozsahu plnenia povinnosť ostatných odporcov, alebo aby v tej istej lehote podali odpor na tomto súde.

Návrh na opravu platobného rozkazu v časti označenia odporcu 1/ v dátume narodenia odporcu 1/, ktorý má správne znieť X. podal podaním doručeným súdu dňa 10. 11. 2015 postupník G., K., IČO: X., (ďalej len „postupník“) zastúpený advokátom J., s. r. o., M.. Návrh dôvodil tým, že potom ako ho súdny exekútor požiadal o opravu exekučného titulu, lustráciou z Centrálnej evidencie obyvateľov zistil, že správny dátum narodenia odporcu 1/ má znieť X. a preto žiadal, aby súd v tejto časti vydal opravné uznesenie.

V predmetnej veci súd prvého stupňa nezistil dôvodnosť vydania opravného uznesenia. Navrhovateľ v návrhu na vydanie platobného rozkazu označil odporcu 1/ ako: Š., nar. X., Z. a teda pri vydaní platobného rozkazu nedošlo k chybe v písaní, resp. v počítaní alebo k inej zrejmej nesprávnosti, ktorá je každému zrejmá. Chyba v dátume narodenia, ktorú teraz zistil postupník – navrhovateľ nie je zrejmá nesprávnosť, ktorá je každému zrejmá ako to predpokladá ustanovenie § 164 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p“). Vzhľadom na uvedené súd prvého stupňa návrh na opravu platobného rozkazu ako nedôvodný zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie postupník, v ktorom navrhol napadnuté uznesenie zrušiť a vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Svoje odvolanie odôvodnil tým, že súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Z podkladov dostupných pôvodne navrhovateľovi vyplýval dátum narodenia odporcu 1/ X.. Navrhovateľ teda pohľadávku pôvodne vymáhal tak, že vychádzal z poskytnutých údajov, o ktorých nemal dôvod pochybovať. Navrhovateľ má za to, že takým postupom súdu, kedy nedôjde k úprave (oprave) tak, ako to bolo požadované, nedôjde k naplneniu základných

3 3Obo/35/2015

zásad vyjadrených v § 1 a v § 2 Občianskeho súdneho poriadku a právu postupníka nebude zabezpečená spravodlivá ochrana, čo tiež znemožní čestné plnenie povinností odporcu 1/.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O. s. p.) prejednal odvolanie postupníka podľa § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia pojednávania v zmysle § 214 ods. 2 O. s. p., a po preskúmaní napadnutého uznesenia, dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Základnou otázkou pre posúdenie dôvodnosti odvolania je, či súd prvého stupňa postupoval správne, keď návrh na opravu platobného rozkazu zamietol, z dôvodu, že nesprávne uvedený dátum narodenia odporcu 1/ v záhlaví rozhodnutia nie je inou zrejmou nesprávnosťou.

Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

Podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch.

V zmysle judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky, ak súd koná vo veci uplatnenia práva osoby určenej v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky inak, ako v rozsahu a spôsobom predpísaným zákonom, porušuje ústavou zaručené právo na súdnu ochranu (sp. zn. I. ÚS 4/94).

Citovaný čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je vyjadrením základného práva domáhať sa súdnej ochrany. Tento článok Ústavy Slovenskej republiky je primárnou ústavnou bázou pre zákonom upravené konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky, príslušných na poskytovanie právnej ochrany, a tým aj "bránou" do ústavnej úpravy jednotlivých aspektov práva na súdnu a inú právnu ochranu. Zároveň v zmysle čl. 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa možno domáhať práv podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky len v medziach zákonov, ktoré toto ustanovenie vykonávajú, pričom však v súlade s čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky musí byť výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s ústavou, a súčasne v zmysle čl. 154c ods. 1 ústavy majú príslušné medzinárodné zmluvy vrátane Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd (I. ÚS 22/03).

Ústavný súd Slovenskej republiky judikoval, že všeobecný súd musí vychádzať z toho, že všeobecné súdy majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov (§ 1 O. s. p.). Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 O. s. p.). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone, ktoré idú nad rámec zákona alebo nemajú základný význam na ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu. Sám Občiansky súdny poriadok to vyjadruje tak, že umožňuje odmietnuť podanie podľa § 43 ods. 2 len vtedy, ak v konaní nemožno pre nedostatky podania pokračovať. Pokračovanie v konaní treba chápať ako možnosť súdu konať a rozhodovať bez zásadnejších prekážok, akými sú neodstrániteľné alebo neodstránené nedostatky podaní (mutatis mutandis I. ÚS 139/02).

Podľa ustanovenia § 79 ods. 1 prvá veta O. s. p. konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha.

V posudzovanej veci postupník odvolaním napadol rozhodnutie súdu prvého stupňa vydané vo forme uznesenia, ktorým zamietol návrh na vydanie opravného uznesenia (o oprave záhlavia platobného rozkazu súdu prvého stupňa v označení dátumu narodenia žalovaného 1).

Náležitosti návrhu na začatie konania (žaloby) vyplývajú z ustanovení § 79 ods. 1 a § 42 ods. 3 O. s. p. Nesprávnosť alebo neúplnosť označenia účastníka v žalobe je dôvodom postupu súdu podľa ustanovenia § 43 O. s. p. Označenie účastníka je pritom neúplné najmä vtedy, ak chýba niektorý z jeho identifikačných znakov. Ak je účastníkom konania fyzická osoba, uvedenie jej dátumu narodenia je fakultatívnou náležitosťou žaloby, nakoľko rodné číslo je chránené ako osobný identifikátor. Dátum narodenia fyzickej osoby nie je náležitosťou žaloby, a jeho neuvedenie nespôsobuje neúplnosť žaloby. Uvedením tejto náležitosti sa spravidla odstraňujú problémy pri doručovaní zásielok.

Z obsahu spisu v prejednávanej veci je zrejmé, že označenie žalovaného 1/ v návrhu na vydanie platobného rozkazu bolo úplné, keďže bolo náležitým spôsobom uvedené jeho meno, priezvisko a bydlisko.

Na základe výpisu z Registra obyvateľov Slovenskej republiky mal odvolací súd preukázané, že na navrhovateľom uvedenej adrese žalovaného 1/, totožnej s dôkazmi, založenými v spise, je len jeden Š. nar. X..

Skutočnosť, že o správnom dátume narodenia žalovaného 1/ sa dozvedel súd prvého stupňa až po vydaní platobného rozkazu, neznamená, že sa nemohol vo vyhotovení rozhodnutia dopustiť inej zrejmej nesprávnosti. Dátum narodenia účastníka nie je povinnou osobitnou náležitosťou ani návrhu, ani platobného rozkazu, a už súd prvého stupňa mal pred rozhodovaním o návrhu na opravu bez pochýb preukázané, že existuje len jedna osoba s daným menom a priezviskom a bydliskom, čím si navrhovateľ splnil svoju zákonnú povinnosť.

Súd prvého stupňa teda dospel k nesprávnemu záveru, že v danom prípade nejde o zrejmú nesprávnosť v zmysle § 164 O. s. p.

Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe uvedených skutočností napadnuté uznesenie podľa § 220 O. s. p. zmenil tak, že platobný rozkaz Krajského súdu v Košiciach zo dňa 12. 05. 1994 č. k. 18Rob/2625/1993-10 sa v záhlaví v časti dátumu narodenia odporcu 1/ opravuje tak, že dátum narodenia žalovaného 1/ má správne znieť: „nar. X.“.

Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0.

Zdroj: NS SR
Tvorba právnej vety: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2069
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ktorého kandidáta na generálneho prokurátora favorizujú dekani?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/557217-ktoreho-kandidata-na-generalneho-prokuratora-favorizuju-dekani/

Ak prejde v parlamente zmena voľby generálneho prokurátora, budú môcť svojich kandidátov na ...

M. Kolíková: Obava z trestného stíhania sudcov je skôr emocionálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-obava-z-trestneho-stiha/480473-clanok.html

Sudcov sa snažila ubezpečiť, že ak nedôjde k nejakému väčšiemu nárastu svojvoľných ...

Zvýšenie pokuty za nedodržanie izolácie bude prokované zrýchlenehttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-o-zvyseni-pokuty-za-nedodrzani/480466-clanok.html

Operátor by mohol podľa novely spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, ...

Z. Čaputová formálne vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-z-caputova-formalne-vyme/480400-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov.

Kolíkovej nová súdna mapa by mala byť známa do konca leta, ministerka chce návrat do 90-tych rokovhttps://www.webnoviny.sk/kolikovej-nova-sudna-mapa-by-mala-byt-znama-do-konca-leta-ministerka-chce-navrat-do-90-tych-rokov/

Návrh novej súdnej mapy, ktorý počíta so zväčšovaním súdnych obvodov a s tým súvisiacim ...

Kompetenční absurdita. Nadřízený trestal i rozhodoval, zda jednal zákonněhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-soud-stiznost-ustavni-nadrizeny.A200714_103122_domaci_remy

Nároky příslušníků bezpečnostních sborů na odškodnění za nezákonné rozhodnutí budou ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: