TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmysel obnovy konania

27.4. 2011, 17:28 |  najpravo.sk

Obnova konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý má povahu výnimky zo zásadnej nezmeniteľnosti právoplatného rozhodnutia. Vzhľadom na to je jeho prípustnosť vo viacerých smeroch obmedzená.

Právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu pre neho privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci (§ 228 ods. 1 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku).

Citované ustanovenie tak, ako i ustanovenie § 228 ods. 1 písm. b/ O. s. p. upravuje procesný prostriedok, pomocou ktorého možno dosiahnuť nápravu rozhodnutia, ktorého nesprávnosť má pôvod v tom, že v pôvodnom konaní nemohol byť riadne zistený skutkový podklad napadnutého rozhodnutia.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR, zo dňa 3. 6. 2009, sp. zn. 3 Obo 113/2008)

Z rozhodnutia:

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh žalovaných na obnovu konania vo veci zmenkového platobného rozkazu zo dňa 13. júna 2003, sp. zn. 20 Zm 41/03 a súčasne zaviazal žalovaných 1/ a 2/ nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 1 317,63 Eur (39 695,-- Sk) do troch dní od právoplatnosti uznesenia. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalovaní 1/ a 2/ sa domáhali povolenia obnovy konania sp. zn. 20 Zm 41/2003 v zmysle ustanovenia § 228 ods. 1 písm. a/ a b/ O. s. p., nakoľko mali za to, že konajúci súd pri vydávaní zmenkového platobného rozkazu zjavne pochybil, pretože zo strany žalobcu neboli splnené zákonné podmienky na jeho vydanie. Dôvodom obnovy konania podľa tvrdenia žalovaných 1/ a 2/ mala byť skutočnosť, že počas zmenkového konania nemali vedomosť o tom, že zmenka nebola predložená na platenie aktívne legitimovanou osobu, t. j. konateľom žalobcu, ale dvomi neznámymi konateľmi nesplnomocnenými osobami. Súd prvého stupňa pri skúmaní dôvodov povolenia obnovy konania v zmysle ustanovenia § 228 ods. 1 O. s. p. zistil, že proti zmenkovému platobnému rozkazu mohli žalovaní 1/ a 2/ podať v zákonnej lehote námietky, čo však neurobili, a tým si podľa názoru súdu vlastnou nečinnosťou zmarili možnosť procesného uplatnenia skutočností, rozhodnutí alebo dôkazov v konaní. Vyslovil názor, že skutočnosti, uvádzané žalovanými v návrhu na obnovu konania, mohli uviesť v námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu, a teda v danom prípade nie sú splnené podmienky pre prípustnosť obnovy konania, vyžadované v ustanovení § 228 ods. 1 písm. a/, b/ O. s. p., a preto návrh zamietol.

Proti uzneseniu podali žalovaní 1/ a 2/ odvolanie z dôvodu, že súd prvého stupňa zjavne pochybil, keď nevykonal dokazovanie v potrebnom rozsahu, ním vykonané jednotlivé dôkazy vyhodnotil účelovo v neprospech žalovaných, tieto dôkazy nesprávne zhodnotil vo vzájomných súvislostiach a vydal nesprávne rozhodnutie. Uviedli, že nepopierajú existenciu § 175 O. s. p., ale majú za to, že zo strany žalobcu preukázateľne neboli splnené hmotnoprávne podmienky na uplatnenie práva. Bolo zákonnou povinnosťou súdu v rámci zmenkového konania skúmať, či sú splnené nielen procesné, ale predovšetkým hmotnoprávne podmienky na vydanie zmenkového platobného rozkazu. Vyjadrili názor, že žalobcovi nevznikli postihové práva voči žalovaným 1/ a 2/, keďže zmenka nebola platiteľovi fyzicky predložená. Zastávajú názor, že pokiaľ zo strany žalobcu neboli splnené hmotnoprávne podmienky konania, objektívne ani nebolo možné zo strany súdu vydať predmetný zmenkový platobný rozkaz. Za absolútne irelevantnú považujú konštatáciu súdu v napadnutom uznesení, že žalovaní nepodali proti zmenkovému platobnému rozkazu námietky, a tým si vlastnou nečinnosťou zmarili možnosť procesného uplatnenia skutočnosti, rozhodnutí alebo dôkazov v konaní. Ďalej uviedli, že zmenkový platobný rozkaz bol súdom vydaný nezákonne, teda ide preukázateľne o nulitný právny úkon a je zákonnou povinnosťou súdu zjednať v tomto smere nápravu, t.j. povoliť obnovu konania.

K odvolaniu sa vyjadril žalobca, ktorý uviedol, že žalovaní 1/ a 2/ boli ručiteľmi na zmenke, zmenkový platobný rozkaz im bol riadne doručený, pričom mohli proti nemu vzniesť námietky a v nich uviesť všetko, čo proti nemu namietajú. Žalobca navrhuje, aby odvolací súd napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach ako vecne správne potvrdil.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací prejednal odvolanie žalovaných 1/ a 2/ a dospel k záveru, že odvolaniu nie je možné vyhovieť.

V zmysle ustanovenia § 228 ods. 1 písm. a/, b/ O. s. p. právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak

a/ sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci,

b/ možno vykonať dôkazy, ktoré sa nemohli vykonať v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci.

Podľa ustanovenia § 231 ods. 1 O. s. p. návrhom na obnovu konania možno napadnúť i uznesenie, ktorým bol schválený zmier, ak možno dôvody obnovy vzťahovať i na predpoklady, za ktorých sa zmier schvaľoval; to platí obdobne aj pre platobný rozkaz.

Obnova konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý má povahu výnimky zo zásadnej nezmeniteľnosti právoplatného rozhodnutia. Vzhľadom na to je jeho prípustnosť vo viacerých smeroch obmedzená. Právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu pre neho privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci (§ 228 ods. 1 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku). Citované ustanovenie tak, ako i ustanovenie § 228 ods. 1 písm. b/ O. s. p. upravuje procesný prostriedok, pomocou ktorého možno dosiahnuť nápravu rozhodnutia, ktorého nesprávnosť má pôvod v tom, že v pôvodnom konaní nemohol byť riadne zistený skutkový podklad napadnutého rozhodnutia.

Dôvody obnovy konania uvádzané žalovanými 1/ a 2/ v návrhu i v odvolaní nemajú povahu skutočností alebo dôkazov, ktoré nemohli bez svojej viny použiť v pôvodnom konaní. Tvrdenia, ktorými žalovaní odôvodňovali návrh na obnovu konania, t.j. že návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu nepodpísal štatutárny zástupca žalobcu a že zmenka nebola predložená na platenie aktívne legitimovanou osobu, nemožno považovať za skutočnosti, ktoré bez svojej viny nemohli žalovaní použiť v pôvodnom konaní a nemožno ich považovať ani za dôkazy, ktoré sa nemohli vykonať v pôvodnom konaní.

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožňuje s právnym záverom súdu prvého stupňa, že žalovanými 1/ a 2/ označené skutočnosti nie sú dôvodom obnovy konania podľa § 228 ods. 1 písm. a/ a b/ O. s. p. Vzhľadom na uvedené skutočnosti potvrdil v zmysle ustanovenia § 219 ods. 1 O. s. p. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa.

O trovách odvolacieho konania rozhodol tak, že žalovaní 1/ a 2/ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi na účet jeho právneho zástupcu náhradu trov odvolacieho konania vo výške 526,44 Eur spočívajúce v 1 úkone právnej služby v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb – vyjadrenie k odvolaniu – 519,49 Eur plus režijný paušál vo výške 6,95 Eur. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1054
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd hľadá dôstojné priestoryhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595944-najvyssi-spravny-sud-hlada-dostojne-priestory/

Najvyšší správny súd sa nebude sťahovať do Trenčína. Plný počet sudcov bude mať až na ...

Špeciálnu prokuratúru znepokojujú snahy spomaliť vyšetrovanie káuzhttps://www.teraz.sk/slovensko/usp-je-znepokojeny-zo-snah-spomalit/566227-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Sme presvedčení, že relevantné podozrenia týkajúce sa integrity vedených trestných stíhaní ...

Kolíková: NSS SR je pripravený fungovať s plnou účinnosťouhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-najvyssi-spravny-sud-je/566218-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Súd by mal mať dokopy stovku zamestnancov. Najnovšie sa hľadajú trinásti asistenti sudcov.

Kolíková: Je otázne, či sa pozastavenie vyhlášky prejaví v praxihttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-je-otazne-ci-sa-pozast/566160-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Ústavný súd v utorok pozastavil účinnosť časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva ...

Rezort spravodlivosti pripravil novelu o verejnom ochrancovi právhttps://www.teraz.sk/slovensko/msvop-by-mohol-systematicky-navstevova/565899-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Cieľom legislatívneho návrhu je vytvorenie národného preventívneho mechanizmu v zmysle ...

Rozpočet Najvyššieho súdu SR sa pre vznik NSS SR upravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozpocet-najvyssieho-sudu-sr-sa-pre/565852-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

V súvislosti s úpravou rozpočtovej kapitoly Najvyššieho súdu vznikla dohoda s Ministerstvom ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: