Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vymedzenie dočasnosti neodkladného opatrenia v rozhodnutí súdu

najpravo.sk • 20.11. 2017, 19:18

Charakter dočasnosti a provizórnosti neodkladného opatrenia nemusí vyplývať len zo súdom uloženej procesnej povinnosti podať žalobu vo veci samej, ale aj z iného vymedzenia jeho dočasnosti a provizórnosti vyplývajúceho zo znenia enunciátu rozhodnutia, prípadne aj len zo samotného odôvodnenia rozhodnutia.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. októbra 2017, sp. zn. 5 Cdo/77/2017)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) uznesením z 20. januára 2017 č.k. 13P 281/2016-59 nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne zveril maloletú M. V., (ďalej len „maloletá“) do osobnej starostlivosti otca a uložil matke povinnosť prispievať na výživu maloletej M. sumou XX € mesačne, vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred k rukám otca maloletej od 20. januára 2017, až do rozhodnutia vo veci rozvodu a úpravy rodičovských práv a povinností k maloletej na čas po rozvode. V ostatnej časti návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Vychádzajúc z potreby ochrany záujmov maloletej a jej najlepšieho záujmu dospel k záveru, že sú splnené zákonné podmienky § 324 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) a § 325 ods. 1 CSP pre bezodkladnú úpravu pomerov spočívajúcu v dočasnom zverení maloletej do osobnej starostlivosti otca. Z tohto dôvodu predbežne zaviazal matku k plateniu výživného na maloletú podľa § 366 Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“). Návrh otca v časti úpravy styku maloletej s matkou zamietol, nakoľko je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa s matkou stýkala čo možno v najväčšej miere, bez vymedzenia súdnej úpravy. Proti tomuto rozhodnutiu podala odvolanie matka.

2. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 22. marca 2017 sp.zn. 11CoP/83/2017 napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania. Stotožnil sa s názorom súdu prvej inštancie, že sú dané podmienky pre dočasnú úpravu osobnej starostlivosti rodičov o maloletú na čas do rozvodu spôsobom vyplývajúcim z napadnutého rozhodnutia. Zdôraznil, že rovnaké právo vychovávať dieťa má otec i matka, pričom rozhodujúci je najlepší záujem dieťaťa a nie rodiča. Spochybňovanie starostlivosti otca o dieťa matkou vyvracia samotná matka, ktorá navrhuje zveriť maloletú do striedavej osobnej starostlivosti. O takomto návrhu však je možné rozhodnúť až po vykonaní dokazovania na posúdenie vhodnosti takéhoto spôsobu starostlivosti o maloletú. Námietku matky, že súd nemohol rozhodnúť o samostatnom návrhu otca na nariadenie neodkladného opatrenia s poukazom na súčasnú právnu úpravu neodkladných opatrení vyhodnotil ako nedôvodnú a podotkol, že neodkladné opatrenie v tejto veci má len dočasný charakter na čas do rozhodnutia súdu o rozvode. Námietkou matky spochybňujúcou otcovstvo sa nezaoberal, vzhľadom k tomu, že mu svedčí prvá domnienka otcovstva a doposiaľ nebolo rozhodnuté o zapretí otcovstva. Uzavrel, že o prípadnej úprave styku matky s maloletou je možné rozhodnúť na jej návrh, prípadne tak urobí súd prvej inštancie ex offo.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 5645
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: