TlačPoštaZväčšiZmenši

Naliehavý právny záujem na určovacej žalobe, neopodstatnenosť návrhu

3.11. 2012, 17:06 |  najpravo.sk

Určovací návrh podľa § 80 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého návrhom na začatie konania (žalobou) možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem, má spravidla preventívny charakter - jeho účelom je poskytnúť ochranu práva navrhovateľa skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva. Naliehavý právny záujem sa teda viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa navrhovateľ v konaní domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa návrhom s daným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti navrhovateľovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Pri rozhodovaní o existencii naliehavého právneho záujmu, musí súd posúdiť, či podaný určovací návrh je procesne prípustným nástrojom ochrany práva navrhovateľa, a či snáď o takomto rozhodnutí o určovacom návrhu nebude musieť aj tak nasledovať iné konanie.

Určovací návrh nie je spravidla opodstatnený najmä vtedy, ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu len predbežnej otázky k posúdeniu, či tu je alebo nie je právny vzťah alebo právo.

Ak navrhovateľ neosvedčí svoj naliehavý právny záujme na ním požadovanom určení, ide o samostatný a prvoradý dôvod pre zamietnutie návrhu. Pokiaľ teda súd dospeje k záveru, že ten - ktorý určovací návrh nie je z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení spôsobilým alebo prípustným prostriedkom ochrany práva, zamietne návrh bez toho, aby sa zaoberal meritom veci (otázkami aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania).

(rozsudok Krajského súdu v Trenčíne zo 6. 11. 2007, sp. zn. 17Co/161/2007)

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh o určenie neplatnosti dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku a navrhovateľa zaviazal zaplatiť odporcovi náhradu trov konania 5.428, 50, - Sk, k rukám právneho zástupcu odporcu. V odôvodnení rozsudku uviedol, že navrhovateľ nepreukázal existenciu naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku. Právne postavenie navrhovateľa ani odporcu ohľadom vlastníckeho práva k parc. č. 4601/141 k. ú. P. B. sa ani po určení neplatnosti dohody nezmení. Odporcovi vzniklo vlastníctvo k pozemku transformáciou užívacieho práva na vlastnícke právo na základe zákona, teda na základe inej právnej skutočnosti, než ktorej neplatnosti sa navrhovateľ domáhal. V prospech vlastníctva odporcu svedčí i nadobúdací titul rozsudok Okresného súdu v Považskej Bystrici, č.k. 3C/3/2003-29, ktorý sa stal právoplatným dňa 28.4.2003. Za daného skutkového a právneho stavu by navrhovateľ mohol docieliť účinnú zmenu právneho postavenia účastníkov v podobe zápisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľnosti iba návrhom o určenie vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti. Pretože nebola splnená podmienka preukázania naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti právneho úkonu, súd návrh zamietol.

Proti rozsudku včas podal odvolanie navrhovateľ. Žiadal napadnutý rozsudok zmeniť a návrhu vyhovieť. Poukázal na to, že navrhovateľ nebol oprávnený odporcu zastupovať pri zmluvách o prevode nehnuteľností. Dohoda o zriadení práva osobného užívania pozemku z 27.12.1990 je preto absolútne neplatným právnym úkonom. Tento úkon nie je možné konvalidovať. Na absolútnu neplatnosť musí súd prihliadať ex offo. Navrhovateľ namietal právne posúdenie nedostatku naliehavého právneho záujmu. Naliehavý právny záujem sa týka akéhokoľvek právneho postavenia uplatňujúceho svoj určujúci nárok, ak takýmto určením dôjde k odstráneniu právnej neistoty, k posilneniu právneho postavenia účastníka alebo k rozhodnutiu, ktoré má preventívny charakter tým, že umožňuje predísť inému súdnemu konaniu. Z dôvodu absolútne neplatného právneho úkonu - dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku nie je daná aktívna legitimácia odporcu v konaní Okresného súdu v Považskej Bystrici sp. zn. 4C/88/2003, v ktorom sa odporca proti navrhovateľovi domáha vydania časti parcele č. 4601/141. Takéto rozhodnutie má význam, určuje právne postavenie účastníkov a môže predísť inému konaniu.

Odporca sa na odvolanie vyjadril a žiadal rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť. Poukázal na to, že ak by sa navrhovateľ chcel domáhať určenia neplatnosti dohody o zriadení práva osobného užívania, účastníkom konania by okrem odporcu musela byť aj druhá strana tejto dohody, a preto nie je daný naliehavý právny záujem na takomto určení, pretože nie je vyčerpaný okruh účastníkov konania.

Odvolací súd vec preskúmal podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a zistil, že rozsudok okresného súdu je potrebné v zmysle § 219 O.s.p. potvrdiť.

Podľa § 872 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo osobného užívania pozemku vzniknuté podľa doterajších predpisov, ktoré trvá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, mení sa v ňom dňom účinnosti tohto zákona na vlastníctvo fyzickej osoby.

Určovací návrh podľa § 80 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého návrhom na začatie konania (žalobou) možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem, má spravidla preventívny charakter - jeho účelom je poskytnúť ochranu práva navrhovateľa skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva. Naliehavý právny záujem sa teda viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa navrhovateľ v konaní domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa návrhom s daným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti navrhovateľovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Pri rozhodovaní o existencii naliehavého právneho záujmu, musí súd posúdiť, či podaný určovací návrh je procesne prípustným nástrojom ochrany práva navrhovateľa, a či snáď o takomto rozhodnutí o určovacom návrhu nebude musieť aj tak nasledovať iné konanie.

Určovací návrh nie je spravidla opodstatnený najmä vtedy, ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu len predbežnej otázky k posúdeniu, či tu je alebo nie je právny vzťah alebo právo. Ak navrhovateľ neosvedčí svoj naliehavý právny záujme na ním požadovanom určení, ide o samostatný a prvoradý dôvod pre zamietnutie návrhu. Pokiaľ teda súd dospeje k záveru, že ten - ktorý určovací návrh nie je z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení spôsobilým alebo prípustným prostriedkom ochrany práva, zamietne návrh bez toho, aby sa zaoberal meritom veci (otázkami aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania).

Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, č.k. 3C/3/2003-29, ktorý sa stal právoplatným 28.4.2003, bolo určené výlučné vlastníctvo odporcu ku parcele KN 4601/141 zastavaná plocha o výmere 50 m2 zapísanej na LV č. 4300 k. ú. P. B.. Na základe tohto rozsudku bolo odporcovi zapísané vlastnícke právo v katastri nehnuteľností. Účastníkom tohto konania bol i terajší navrhovateľ. V konaní Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 4C/88/2003 sa odporca od navrhovateľa domáha vydania časti parcele č. 4601/141 a odstránenie časti garáže na nej postavenej.

Navrhovateľ podpísal za odporcu dohodu o zriadení práva osobného užívania pozemku na základe plnej moci, a v predmetnej veci sa domáhal určenia neplatnosti dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku, pretože túto dohodu navrhovateľ podpísal na základe nedostatočne určitej plnej moci.

Navrhovateľ nemal na podaní takého návrhu naliehavý právny záujem, pretože i v prípade vyhovenia tomuto určovaciemu návrhu by nedošlo k zmene vlastníctva v prospech odporcu. Muselo by nasledovať iné konanie, aby došlo k zmene vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnostiam, ku ktorým bolo zriadené právo osobného užívania pozemku. Nebolo preto potrebné skúmať podaný návrh z hľadiska merita veci, pretože určovací návrh nebol podaný dôvodne z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu. Okresný súd rozhodol o veci správne.

Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, ako je uvedené vo výroku rozsudku. Trovy odvolacieho konania odporcu predstavujú trovy jeho právneho zastúpenia a podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. pozostávajú z ďalšej porady s klientom vo výške 1.371, - Sk, písomného vyjadrenia na odvolanie vo výške 1.371, - Sk, zastupovania na odvolacom pojednávaní vo výške 1.371, - Sk, teda z troch úkonov právnej služby, z náhrady za stratu času za 4 polhodiny po 297, - Sk, cestovného P. B. - T. a späť vo výške 785, 50, - Sk, troch režijných paušálov po 178, - Sk, 19% DPH vo výške 781, - Sk. Spolu predstavujú trovy právneho zastúpenia odporcu 7.401, 50, - Sk. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2135
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Požiadavky na kvalitu skráteného odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu

Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí špecifikoval, aké podmienky sú kladené na skrátené odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu.

JUDIAKTÚRA: Doktrína nepreskúmateľnosti rozhodnutia podľa ESĽP

Najvyšší správny súd sa vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberal otázkou zákonného limitu doktríny nepreskúmateľnosti rozhodnutia ...

JUDIKATÚRA: Medzinárodná výmena informácií v daňovom konaní a prerušenie daňovej kontroly

Najvyšší správny súd SR sa venoval otázke, aký vplyv má prekročenie lehoty na poskytnutie informácii v rámci MVI vo vzťahu k prerušeniu ...

JUDIKATÚRA: Požiadavky Dohovoru na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Podľa právneho názoru NSS SR, súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky a všetky námietky účastníkov konania, je však povinný jasne a ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2023

Právny obzor 2/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2023

Zo súdnej praxe 2/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 2/2023

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2023

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 1/2023

Súkromné právo 1/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2022

Súkromné právo 6/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: