TlačPoštaZväčšiZmenši

Naliehavý právny záujem na určovacej žalobe, neopodstatnenosť návrhu

31.5. 2011, 19:36 |  najpravo.sk

Určovací návrh podľa § 80 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého návrhom na začatie konania (žalobou) možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem, má spravidla preventívny charakter - jeho účelom je poskytnúť ochranu práva navrhovateľa skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva. Naliehavý právny záujem sa teda viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa navrhovateľ v konaní domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa návrhom s daným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti navrhovateľovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Pri rozhodovaní o existencii naliehavého právneho záujmu, musí súd posúdiť, či podaný určovací návrh je procesne prípustným nástrojom ochrany práva navrhovateľa, a či snáď o takomto rozhodnutí o určovacom návrhu nebude musieť aj tak nasledovať iné konanie.

Určovací návrh nie je spravidla opodstatnený najmä vtedy, ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu len predbežnej otázky k posúdeniu, či tu je alebo nie je právny vzťah alebo právo.

Ak navrhovateľ neosvedčí svoj naliehavý právny záujme na ním požadovanom určení, ide o samostatný a prvoradý dôvod pre zamietnutie návrhu. Pokiaľ teda súd dospeje k záveru, že ten - ktorý určovací návrh nie je z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení spôsobilým alebo prípustným prostriedkom ochrany práva, zamietne návrh bez toho, aby sa zaoberal meritom veci (otázkami aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania).

(rozsudok Krajského súdu v Trenčíne zo 6. 11. 2007, sp. zn. 17Co/161/2007)

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh o určenie neplatnosti dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku a navrhovateľa zaviazal zaplatiť odporcovi náhradu trov konania 5.428, 50, - Sk, k rukám právneho zástupcu odporcu. V odôvodnení rozsudku uviedol, že navrhovateľ nepreukázal existenciu naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku. Právne postavenie navrhovateľa ani odporcu ohľadom vlastníckeho práva k parc. č. 4601/141 k. ú. P. B. sa ani po určení neplatnosti dohody nezmení. Odporcovi vzniklo vlastníctvo k pozemku transformáciou užívacieho práva na vlastnícke právo na základe zákona, teda na základe inej právnej skutočnosti, než ktorej neplatnosti sa navrhovateľ domáhal. V prospech vlastníctva odporcu svedčí i nadobúdací titul rozsudok Okresného súdu v Považskej Bystrici, č.k. 3C/3/2003-29, ktorý sa stal právoplatným dňa 28.4.2003. Za daného skutkového a právneho stavu by navrhovateľ mohol docieliť účinnú zmenu právneho postavenia účastníkov v podobe zápisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľnosti iba návrhom o určenie vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti. Pretože nebola splnená podmienka preukázania naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti právneho úkonu, súd návrh zamietol.

Proti rozsudku včas podal odvolanie navrhovateľ. Žiadal napadnutý rozsudok zmeniť a návrhu vyhovieť. Poukázal na to, že navrhovateľ nebol oprávnený odporcu zastupovať pri zmluvách o prevode nehnuteľností. Dohoda o zriadení práva osobného užívania pozemku z 27.12.1990 je preto absolútne neplatným právnym úkonom. Tento úkon nie je možné konvalidovať. Na absolútnu neplatnosť musí súd prihliadať ex offo. Navrhovateľ namietal právne posúdenie nedostatku naliehavého právneho záujmu. Naliehavý právny záujem sa týka akéhokoľvek právneho postavenia uplatňujúceho svoj určujúci nárok, ak takýmto určením dôjde k odstráneniu právnej neistoty, k posilneniu právneho postavenia účastníka alebo k rozhodnutiu, ktoré má preventívny charakter tým, že umožňuje predísť inému súdnemu konaniu. Z dôvodu absolútne neplatného právneho úkonu - dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku nie je daná aktívna legitimácia odporcu v konaní Okresného súdu v Považskej Bystrici sp. zn. 4C/88/2003, v ktorom sa odporca proti navrhovateľovi domáha vydania časti parcele č. 4601/141. Takéto rozhodnutie má význam, určuje právne postavenie účastníkov a môže predísť inému konaniu.

Odporca sa na odvolanie vyjadril a žiadal rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť. Poukázal na to, že ak by sa navrhovateľ chcel domáhať určenia neplatnosti dohody o zriadení práva osobného užívania, účastníkom konania by okrem odporcu musela byť aj druhá strana tejto dohody, a preto nie je daný naliehavý právny záujem na takomto určení, pretože nie je vyčerpaný okruh účastníkov konania.

Odvolací súd vec preskúmal podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a zistil, že rozsudok okresného súdu je potrebné v zmysle § 219 O.s.p. potvrdiť.

Podľa § 872 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo osobného užívania pozemku vzniknuté podľa doterajších predpisov, ktoré trvá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, mení sa v ňom dňom účinnosti tohto zákona na vlastníctvo fyzickej osoby.

Určovací návrh podľa § 80 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého návrhom na začatie konania (žalobou) možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem, má spravidla preventívny charakter - jeho účelom je poskytnúť ochranu práva navrhovateľa skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva. Naliehavý právny záujem sa teda viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa navrhovateľ v konaní domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa návrhom s daným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti navrhovateľovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Pri rozhodovaní o existencii naliehavého právneho záujmu, musí súd posúdiť, či podaný určovací návrh je procesne prípustným nástrojom ochrany práva navrhovateľa, a či snáď o takomto rozhodnutí o určovacom návrhu nebude musieť aj tak nasledovať iné konanie.

Určovací návrh nie je spravidla opodstatnený najmä vtedy, ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu len predbežnej otázky k posúdeniu, či tu je alebo nie je právny vzťah alebo právo. Ak navrhovateľ neosvedčí svoj naliehavý právny záujme na ním požadovanom určení, ide o samostatný a prvoradý dôvod pre zamietnutie návrhu. Pokiaľ teda súd dospeje k záveru, že ten - ktorý určovací návrh nie je z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení spôsobilým alebo prípustným prostriedkom ochrany práva, zamietne návrh bez toho, aby sa zaoberal meritom veci (otázkami aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania).

Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, č.k. 3C/3/2003-29, ktorý sa stal právoplatným 28.4.2003, bolo určené výlučné vlastníctvo odporcu ku parcele KN 4601/141 zastavaná plocha o výmere 50 m2 zapísanej na LV č. 4300 k. ú. P. B.. Na základe tohto rozsudku bolo odporcovi zapísané vlastnícke právo v katastri nehnuteľností. Účastníkom tohto konania bol i terajší navrhovateľ. V konaní Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 4C/88/2003 sa odporca od navrhovateľa domáha vydania časti parcele č. 4601/141 a odstránenie časti garáže na nej postavenej.

Navrhovateľ podpísal za odporcu dohodu o zriadení práva osobného užívania pozemku na základe plnej moci, a v predmetnej veci sa domáhal určenia neplatnosti dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku, pretože túto dohodu navrhovateľ podpísal na základe nedostatočne určitej plnej moci.

Navrhovateľ nemal na podaní takého návrhu naliehavý právny záujem, pretože i v prípade vyhovenia tomuto určovaciemu návrhu by nedošlo k zmene vlastníctva v prospech odporcu. Muselo by nasledovať iné konanie, aby došlo k zmene vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnostiam, ku ktorým bolo zriadené právo osobného užívania pozemku. Nebolo preto potrebné skúmať podaný návrh z hľadiska merita veci, pretože určovací návrh nebol podaný dôvodne z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu. Okresný súd rozhodol o veci správne.

Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, ako je uvedené vo výroku rozsudku. Trovy odvolacieho konania odporcu predstavujú trovy jeho právneho zastúpenia a podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. pozostávajú z ďalšej porady s klientom vo výške 1.371, - Sk, písomného vyjadrenia na odvolanie vo výške 1.371, - Sk, zastupovania na odvolacom pojednávaní vo výške 1.371, - Sk, teda z troch úkonov právnej služby, z náhrady za stratu času za 4 polhodiny po 297, - Sk, cestovného P. B. - T. a späť vo výške 785, 50, - Sk, troch režijných paušálov po 178, - Sk, 19% DPH vo výške 781, - Sk. Spolu predstavujú trovy právneho zastúpenia odporcu 7.401, 50, - Sk. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1613
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Tarifná hodnota v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby

Na určenie trov právneho zastúpenia v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, možno podľa ústavného súdu ústavne udržateľným ...

Zmena účastníka v exekučnom konaní (§ 37 ods. 3 EP)

Výklad ustanovenia § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, že navrhovať zmenu v osobe účastníka konania môže len pôvodný účastník konania ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti by mal sťahovanie stihnúť do dvoch týždňovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-by-mal-stahovanie/449123-clanok.html

MS SR sa začalo sťahovať minulý týždeň.

Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov hrozí pokuta 33 eurhttps://www.teraz.sk/slovensko/za-vynasanie-nepouzitych-hlasovacic/449045-clanok.html

Hlasovanie je tajné, volič je za plentou. Buď lístok vloží do obálky bez úprav, alebo ...

O očiste justíciehttps://dennikn.sk/1775538/o-ociste-justicie/?ref=mpm

Bez hlbokej sebareflexie mlčiacej väčšiny nikto neverí, že akákoľvek snaha o nápravu a ...

Richard Macko: Ako opraviť chybu vo výroku rozhodnutia spôsobenú stranou v jej procesnom podaníhttp://www.lexforum.sk/705

Článok je reakciou na pomerne prekvapivé zistenie, aká malá pozornosť bola doposiaľ venovaná ...

Občania môžu pre vážne dôvody požiadať o prenosnú volebnú schránkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/obcania-mozu-pre-vazne-dovody-poz/448932-clanok.html

O prenosnú schránku môže volič požiadať obec sám či prostredníctvom inej osoby do piatka, ...

Gábor Gál: Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazmehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-g-gal-rezort-spravodlivosti-j/448911-clanok.html

Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazme, v akom kedy vôbec bol, ale z ér minulosti ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: