Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána
Predplatné
Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána
TlačPoštaZväčšiZmenši

Realizácia procesných práv dediča pri úkonoch vykonávaných súdnym komisárom

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:15

V konaní o dedičstve súd poveruje notára, aby ako súdny komisár vykonal všetky úkony potrebné pre postup v konaní o dedičstve (vrátane vypočutia účastníkov, obstarania podkladov pre rozhodnutie, získania potrebných informácií, vykonania dokazovania), prejednal dedičstvo a v prípadoch, keď sú splnené podmienky uvedené v § 175zca, vydal osvedčenie o dedičstve (viď § 38 ods. 1 O.s.p.). Úkony notára podľa § 38 ods. 1 O.s.p. sa považujú za úkony súdu (§ 38 ods. 3 O.s.p.), preto aj účasť dedičov na vykonávaní týchto úkonov súdneho komisára sa považuje za ich účasť na vykonávaní úkonov súdu. Účasť dediča na "pojednávaní" pred súdnym komisárom (resp. na iných úkonoch, napr. spisovaní zápisnice o predbežnom vyšetrení, vykonávaní dokazovania, pri zisťovaní majetku a dlhov poručiteľa, pri vykonávaní súpisu aktív a pasív, určení všeobecnej ceny majetku, výšky dlhov a čistej hodnoty dedičstva, pri vydávaní osvedčenia o dedičstve) treba považovať za účasť účastníka konania o dedičstve na súdnom pojednávaní. Tak isto úkon dediča urobený voči súdnemu komisárovi treba považovať za úkon urobený voči súdu prejednávajúcemu dedičstvo. Z toho vyplýva, že realizácia procesných práv dediča pri úkonoch vykonávaných pri prejednaní dedičstva povereným súdnym komisárom je zároveň realizáciou procesných práv účastníka občianskeho súdneho konania (konania o dedičstve).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 23. júna 2011, sp. zn. 4 Cdo 9/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Trenčín uznesením z 21. apríla 2008 č.k. 26 D 2432/2006-79 určil všeobecnú aj čistú hodnotu dedičstva po poručiteľke sumou 170 178,-- Sk (5 648,X. Eur) a potvrdil nadobudnutie dedičstva tak, že : nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Ľ., obec N.N., zapísané na LV X. – EKN p.č. X. – trvalé trávne porasty o výmere X. m2 na poručiteľku pod B11 v X., LV X. – EKN p.č. X. – orná pôda o výmere X. m2 na poručiteľku pod B9 v X., LV X. – EKN p.č. X. – orná pôda o výmere X. m2 na poručiteľku pod B10 v X., LV X. – EKN p.č. X. – orná pôda o výmere X. m2, EKN p.č. X. – orná pôda o výmere X. m2 na poručiteľku pod B9 v X., LV X. – EKN p.č. X. – orná pôda o výmere X. m2 na poručiteľku pod B12 v X., nehnuteľnosti v k.ú. N., obec N.N., zapísané na LV X. – EKN p.č. X. – trvalé trávne porasty o výmere X. m2, EKN p.č. X. – orná pôda o výmere X. m2 na poručiteľku pod B41 v podiele X., nadobúda lng. S. K., N.X., bytom N., P. v celosti na podiel poručiteľky, s povinnosťou vyplatiť ostatným dedičom sumu rovnajúcu sa ich zákonným dedičským podielom z hodnoty nehnuteľností 27 066,-- Sk (898,62 Eur), a to M. K., nar. X., bytom P., sumu 4 511,-- Sk (149,73 Eur), M. K., nar. X., bytom P., sumu 4 511,-- Sk (149,73 Eur) a E. S., X.N., bytom P., sumu 4 511,-- Sk (149,73 Eur), v lehote do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia, - nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Ľ., obec N.N., zapísané na LV X. – EKN p.č. X. – orná pôda o výmere X. m2 na poručiteľku pod B9 v X., LV X. – EKN p.č. X. – orná pôda o výmere X. na poručiteľku pod B10 v X., LV X. – CKN p.č. X. – zastavané plochy a nádvoria o výmere X. m2, CKN p.č. X. – záhrady o výmere X. m2 na poručiteľku pod B2 v X., nehnuteľnosti v k.ú. N., obec N.N., zapísané na LV X. – CKN p.č. X. – záhrady o výmere X. m2, CKN p.č. X. – záhrady o výmere X. m2, CKN p.č. X. – zastavané plochy a nádvoria o výmere X. m2 na poručiteľku pod B1 v 1/1, nadobúdajú Ing. S. K., N.X., bytom N., P., v podiele ½ na podiel poručiteľky, M. K., nar. X., bytom P., v podiele 1/6 na podiel poručiteľky, M. K., nar. X., bytom P., v podiele 1/6 na podiel poručiteľky a E. S., nar. X., bytom P., v podiele 1/6 na podiel poručiteľky. Odmenu notárky, JUDr. B. O., ako súdnej komisárky v tejto dedičskej veci stanovil podľa vyhlášky č. 31/1993 Z.z. v platnom znení vo výške 4 157,-- Sk (137,98 Eur), ktorú uložil dedičom zaplatiť súdnej komisárke v lehote 10 dní tak, že Ing. S. K. zaplatí sumu 2 078,-- Sk (68,97 Eur), M. K. sumu 693,-- Sk (23 Eur), M. K. sumu 693,-- Sk (23 Eur) a E. S. sumu 693,-- Sk (23 Eur) a Ing. S. K., uložil tiež povinnosť uhradiť doplatok súdneho poplatku vo výške 1 501,-- Sk (49,82 Eur) na účet okresného súdu v lehote 15 dní. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že dedičstvo po poručiteľke bolo uznesením Okresného súdu T. sp. zn. 21 D 1242/2002 z 21. marca 2003, zastavené pre nemajetnosť. Dedičmi zo zákona v 1. skupine v zmysle § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka sú synovia Ing. S. K. v podiele ½ a Mgr. M. K. v podiele ½ . Mgr. M. K. dedičstvo listom zo 16. januára 2007 odmietol, preto jeho dedičský podiel nadobudli v súlade s § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka jeho deti M. K. v podiele 1/6, M. K. v podiele 1/6 a E. S. v podiele 1/6. V prejednávanej veci nedošlo medzi dedičmi k uzatvoreniu dedičskej dohody o vyporiadaní dedičstva. Poukázal na ustanovenie § 23 ods. 1, 2 zákona č. 180/1995 Z.z., podľa ktorého, ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2000 m2 ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5000 m2 ak ide o lesný pozemok. Ak sa dedičia nevyporiadajú o dedičstve pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 1, alebo ak v dôsledku týchto podmienok súd nemôže potvrdiť nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, súd rozhodne, že pozemky nadobúdajú dedičia, u ktorých sú najlepšie predpoklady na ich obhospodarovanie a súd rozhodne aj o povinnosti nadobúdateľa pozemku vyporiadať sa s ostatnými dedičmi. Zákaz drobenia poľnohospodárskej pôdy v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona č. 180/1995 Z.z., sa vzťahuje na nehnuteľnosti, ktoré vo výroku uznesenia prikázal v celosti nadobúdateľovi Ing. S. K., pri ktorých súd nemôže postupovať podľa ustanovení O.s.p. a potvrdiť nadobudnutie týchto pozemkov dedičom podľa ich dedičských podielov, pričom najlepšie predpoklady na obhospodarovanie týchto pozemkov súd videl u tohto dediča. Zákaz drobenia poľnohospodárskej pôdy v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona č. 180/1995 Z.z. sa nevzťahuje na ostatné nehnuteľnosti tvoriace predmet dedičstva a preto súd vo vzťahu k nim postupoval podľa ustanovení O.s.p. a potvrdil nadobudnutie týchto pozemkov dedičom podľa ich dedičských podielov.

Krajský súd v Trenčíne na odvolanie dedičov M. K. a M. K., uznesením z 13. januára 2009 sp. zn. 5 CoD 27/2008 potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne s poukazom na § 219 O.s.p. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že súd prvého stupňa správne stanovil všeobecnú aj čistú hodnotu dedičstva a zároveň aj správne pojal do dedičstva jednotlivé nehnuteľnosti, tak ako sú definované vo výroku rozhodnutia. Za správny považoval aj postup súdu prvého stupňa (keď medzi dedičmi nedošlo k dohode v súlade s ustanovením § 23 ods. 1,2 zákona č. 180/1995 Z.z. o zákaze drobenia poľnohospodárskej pôdy), že potvrdil nadobudnutie dedičstva v prospech jedného z dedičov a tiež za správny považoval názor, že vzhľadom na to, že dedič Ing. S. K. má trvalé bydlisko v N., má najlepšie predpoklady na to, aby mohol prevziať sporné nehnuteľnosti s tým, že vyplatí ostatných spoludedičov vo výške ich zákonných dedičských podielov a rovnako správne dedičom potvrdil nadobudnutie dedičstva vo výške dedičských podielov k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v intraviláne, ktorých sa zákaz drobenia pôdy netýka. K námietke odvolateľov týkajúcej sa započítania daru a vybavenia dielne J. K. poukázal odvolací súd na to, že predmetné dedičské konanie prebieha po poručiteľke J. K. a preto započítanie daru by mohlo prichádzať do úvahy jedine pri prejednaní dedičstva po nebohom J. K. a nie v tomto dedičskom konaní.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1363

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: