TlačPoštaZväčšiZmenši

Zodpovednosť exekútora za škodu

7.2. 2011, 20:12 |  najpravo.sk

Exekútor zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alebo jeho zamestnanci v súvislosti s činnosťou podľa tohto zákona. Exekútor sa zbaví zodpovednosti ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať. Pod pojmom „vynaloženie všetkého úsilia“ je potrebné rozumieť každú možnú starostlivosť, ktorú by bolo možné za daných podmienok konkrétneho prípadu vyvinúť, aby sa zabránilo vzniku škody. Podľa citovaného ustanovenia predpokladmi zodpovednosti súdneho exekútora je vznik škody, protiprávne konanie alebo opomenutie exekútora, prípadne jeho zamestnanca, súvisiace s činnosťou podľa Exekučného poriadku, príčinná súvislosť medzi týmto konaním (alebo opomenutím) a vznikom škody. Predpoklady vzniku zodpovednosti musí preukázať poškodený.

 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. februára 2010, sp. zn. 4 Cdo 138/2008)

 

Z odôvodnenia:

 

Okresný súd Košice II rozsudkom zo 17. februára 2006 č.k. 27 C 579/99-203 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 186 500,-- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 12. marca 1999 do zaplatenia titulom bezdôvodného obohatenia, resp. náhrady škody. V dôvodoch svojho rozhodnutia poukázal na ustanovenie § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka o bezdôvodnom obohatení, § 420 Občianskeho zákonníka a § 1 zák. č. 58/1969 Zb. Nárok žalobcu uplatnený ako bezdôvodné obohatenie a náhradu škody podľa ustanovení Občianskeho zákonníka zamietol z dôvodu, že základ plnenia musí byť daný v občianskoprávnych vzťahoch, t.j. základom plnenia musí byť záväzok vzniknutý v zmysle § 489 Občianskeho zákonníka. Žalovaný však ako súdny exekútor realizoval v rámci výkonu svojho povolania nútený výkon rozhodnutia. Exekútor vykonáva úlohy orgánov verejnej (štátnej) moci v rozsahu ustanovenom zákonom a to Exekučným poriadkom, preto nemôže zodpovedať za škodu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, pretože sa nejedná o občianskoprávny vzťah ale verejnoprávny vzťah. Preto by do úvahy prichádzal ako zodpovednostný subjekt štát v prípade preukázania zákonných predpokladov zodpovednosti za škodu podľa zákona č. 58/1969 Zb.

 

Na odvolanie žalobcu Krajský súd v Košiciach rozsudkom z 28. novembra 2007 sp.zn. 11 Co 53/2007 rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 186 500,-- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 12. marca 1999 do zaplatenia a náhradu trov konania v sume 77 234,-- Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Odvolací súd v dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že vec prejednal v rozsahu vyplývajúcom z ustanovení § 214 ods. 1, 3 O.s.p., súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav avšak vec nesprávne právne posúdil, preto po poučení účastníkov o možnosti právneho posúdenia veci podľa § 33 ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len EP) v znení účinnom do 30. júna 2004 rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 220 O.s.p. zmenil. Ďalej uviedol, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, lebo na zistený skutkový stav nesprávne aplikoval zákon č. 58/1969 Zb. a ustanovenie § 420 ods. 1 a § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka a vec neposúdil podľa § 33 ods. 1 EP v znení účinnom do 30. júna 2004. Vychádzajúc z nesprávneho právneho názoru vykonané dôkazy nesprávne vyhodnotil vo vzťahu k uplatnenému nároku. Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalobca ako povinný podal námietky proti exekúcii vedenej u žalovaného pod sp.zn. Er 550/98. O námietkach rozhodol Okresný súd Košice I 2. marca 1999. Svoje zmeňujúce rozhodnutie odôvodnil tým, že žalovaný za danej situácie od podania námietok až do rozhodnutia o nich nebol oprávnený pokračovať vo vykonávaní exekúcie a 23. apríla 1998 uzavrieť dohodu so žalobcom o splátkovom kalendári, teda ani vymáhať a prijať od žalobcu plnenie a trovy exekúcie, ktoré mali len predbežný charakter. Tieto trovy preto nie je možné stotožňovať so skutočnými trovami exekúcie. Žalovaný tým, že naďalej pokračoval vo vykonávaní a vymáhaní exekúcie, nevyčkal na právoplatné rozhodnutie súdu o námietkach, postupoval v rozpore s Exekučným poriadkom, predovšetkým § 50 a § 201 Exekučného poriadku. Žalobcovi tým vznikla škoda v zaplatení predbežných trov exekúcie vo výške 186 500,-- Sk, ktoré by nebol povinný zaplatiť, pretože právoplatným uznesením Okresného súdu Košice I č.k. Er 550/98-46 bola exekúcia zastavená. Z toho dôvodu odvolací súd dospel k záveru, že v danom prípade boli preukázané základné predpoklady zodpovednosti žalovaného za škodu podľa § 33 ods. 1 Exekučného poriadku.

 

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalovaný. Prípustnosť dovolania odôvodnil ustanovením § 241 ods. 2 písm.a/ – vadou konania v zmysle § 237 písm.f/ O.s.p., § 241 ods. 2 písm.b/ a c/ O.s.p. Namietal, že odvolací súd pozmenil zistenia prvostupňového súdu, napriek tomu v rozhodnutí uviedol, že prvostupňový súd úplne zistil skutkový stav, ale vec nesprávne právne posúdil. Za nesprávne právne posúdenie považoval potrebu aplikácie § 33 ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z. Za vadu konania v danom prípade považoval postup odvolacieho súdu, keď zo zistení skutkového stavu súdom prvého stupňa vyplynulo, že bez ohľadu na použitý právny predpis neporušil žiadne ustanovenie zákona. Súd prvého stupňa zamietol žalobu o bezdôvodnom obohatení, odvolací súd bez kvalifikovanej zmeny žalobného návrhu rozhodol o nároku na náhradu škody. Namietal, že žalobca nemôže súčasne požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia podľa Občianskeho zákonníka a náhradu škody podľa § 33 ods. 1 Exekučného poriadku. Ďalej uviedol, že súd nemal splnené podmienky pre rozhodnutie o náhradu škody podľa § 33 ods. 1 Exekučného poriadku, pretože dokazovanie prvostupňovým súdom nebolo zamerané týmto smerom a nebolo vykonané ani odvolacím súdom. Nebol priestor na ozrejmenie skutočností ohľadne jeho konania a preto k takémuto nároku sa nemal možnosť vyjadriť. Nebol zbavený mlčanlivosti, preto neboli podmienky konania ani podľa § 103 O.s.p. Ďalej namietal nesprávne zistenie skutkového stavu, pretože nikdy nevydal exekučný príkaz, lebo na jeho vydanie neboli splnené podmienky. Vydal iba upovedomenie o začatí exekúcie, upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke a príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Podrobne poukázal na spôsob vykonávania exekúcie, ktorý bol v súlade so zákonom. Namietal, že odvolací súd neuviedol, ktoré ustanovenie právneho predpisu porušil, pokiaľ podľa neho postupoval v rozpore so zákonom. Žalobca pohľadávku a trovy exekúcie uhradil dobrovoľne, preto mu vzniklo právo na náhradu trov exekúcie. Navrhol, aby dovolací súd zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu, a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

 

Dovolateľ v konaní namietal vadu konania podľa § 237 písm.f/ O.s.p., keď odvolací súd vyhodnotil skutkový stav inak ako súd prvého stupňa a následne vec inak právne posúdil, pričom dokazovanie na oboch nižších súdoch nebolo zamerané na jeho zodpovednosť podľa § 33 ods. 1 Exekučného poriadku. Preto nemal možnosť sa vyjadriť k právnemu posúdeniu veci odvolacím súdom.

 

Odvolací súd posúdil nárok žalobcu podľa § 33 ods. 1 Exekučného poriadku, s čím sa dovolací súd plne stotožnil.

 

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí (§ 2 Exekučného poriadku). Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní (§ 3 Exekučného poriadku). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa (§ 5 Exekučného poriadku). Zodpovednosť exekútora za škodu ním nespôsobenú alebo jeho zamestnancami v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti podľa Exekučného poriadku je upravená v § 33 ods. 1 tohto poriadku ako objektívna zodpovednosť bez ohľadu na jeho zavinenie. Podľa tohto ustanovenia exekútor zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alebo jeho zamestnanci v súvislosti s činnosťou podľa tohto zákona. Exekútor sa zbaví zodpovednosti ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať. Pod pojmom „vynaloženie všetkého úsilia“ je potrebné rozumieť každú možnú starostlivosť, ktorú by bolo možné za daných podmienok konkrétneho prípadu vyvinúť, aby sa zabránilo vzniku škody. Podľa citovaného ustanovenia predpokladmi zodpovednosti súdneho exekútora je vznik škody, protiprávne konanie alebo opomenutie exekútora, prípadne jeho zamestnanca, súvisiace s činnosťou podľa Exekučného poriadku, príčinná súvislosť medzi týmto konaním (alebo opomenutím) a vznikom škody. Predpoklady vzniku zodpovednosti musí preukázať poškodený. Súdny exekútor sa nemôže zodpovednosti zbaviť, t.j. neexistuje žiadny deliberačný dôvod, ktorý by vylúčil zodpovednosť, ak sú splnené predpoklady jej vzniku.

 

Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu v jednej časti vyplýva, že odvolací súd sa stotožnil so zisteným skutkovým stavom súdom prvého stupňa a následne uviedol, že prvostupňový súd vykonané dôkazy nesprávne právne vyhodnotil vo vzťahu k uplatnenému nároku. Z obsahu zápisnice o pojednávaní na odvolacom súde vyplýva, že pojednávania sa zúčastnili iba právni zástupcovia účastníkov konania. Odvolací súd zopakoval dokazovanie oboznámením uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. Er 550/98-46 z 15. februára 1999, upovedomením o začatí exekúcie sp.zn. EX 200/98 z 19. marca 1998, upovedomením o začatí

exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke z 27. marca 1998, námietkami povinného proti exekúcii z 2. apríla 1998, splátkovým kalendárom z 23. apríla 1998 a po poučení účastníkov, že v prejednávanej veci prichádza do úvahy možnosť posúdenia uplatneného nároku podľa § 33 ods. 1 Exekučného poriadku vo veci meritórne rozhodol. Žalovaný v dovolaní namietal postup odvolacieho súdu ako vadu konania podľa § 237 písm.f/ O.s.p., pretože nemal možnosť sa vyjadriť k právnemu posúdeniu veci odvolacím súdom, pričom dokazovanie na oboch nižších súdoch nebolo zamerané na jeho zodpovednosť za škodu podľa § 33 ods. 1 Exekučného poriadku.

 

Odňatím možnosti konať pred súdom (§ 237 písm.f/ O.s.p.) sa rozumie závadný zákonu sa priečiaci postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie procesných práv účastníka konania, ktoré sú mu poskytované v občianskom súdnom konaní. V prejednávanej veci prvostupňový súd žalobu zamietol, keď dospel k záveru, že nárok žalobcu z titulu bezdôvodného obohatenia a náhrady škody podľa ustanovení Občianskeho zákonníka neprichádza do úvahy, lebo základ plnenia by musel vzniknúť v občianskoprávnych vzťahoch. Odvolací súd svoje rozhodnutie založil na inom skutkovom a právnom základe, keď dospel k záveru, že žalovaný zodpovedá za vzniknutú škodu podľa § 33 ods. 1 Exekučného poriadku.

 

Dovolací súd je toho názoru, že konanie na odvolacom súde pokiaľ skutkovo a právne posudzoval otázku zodpovednosti žalovaného za vzniknutú škodu neprebehlo podľa zásad spravodlivého procesu. Základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Z čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov, v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach a záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu.

 

Zmyslom práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu. Ak osoba (právnická alebo fyzická) splní predpoklady ustanovené zákonom, súd jej musí umožniť stať sa účastníkom konania so všetkými procesnými oprávneniami, ale aj povinnosťami, ktoré z toho vyplývajú. Právo na súdnu ochranu okrem Ústavy Slovenskej republiky (čl. 46 ods. 1), Listiny základných práv a slobôd (čl. 36 ods. 1) a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (čl. 6 ods. 1), zabezpečujú a vykonávajú aj jednotlivé ustanovenia O.s.p. (napr. § 41, § 123, § 115 O.s.p. a pod.).

 

Podľa právneho názoru dovolacieho súdu odvolací súd svojím procesným postupom v danom konaní porušil právo žalovaného na spravodlivý proces. Žalovaný sa až z rozhodnutia odvolacieho súdu dozvedel, že odvolací súd vyvodil svoj iný právny záver než súd prvého stupňa z takých skutkových okolností, ktoré súd prvého stupňa ani neposudzoval, pretože žalobu zamietol z dôvodu, že sa nejedná o občianskoprávny ale verejnoprávny vzťah. Odvolací súd vyvodil svoj právny záver na tom, že žalovaný svojím konaním porušil zákon predovšetkým § 50 a § 201 Exekučného poriadku, keď ďalej vykonával exekúciu a nepočkal na právoplatné rozhodnutie o námietkach proti exekúcii. K novým právnym záverom sa účastníci konania (neboli prítomní na odvolacom pojednávaní) nemali možnosť vyjadriť. Odvolací súd porušením uvedenej zásady občianskeho súdneho konania odoprel žalovanému prieskum správnosti tých skutkových zistení, ktoré neboli v konaní na súde prvého stupňa považované za právne významné, avšak zo strany odvolacieho súdu boli posúdené ako rozhodujúce. So zreteľom na to dospel Najvyšší súd Slovenskej republiky k záveru, že odvolací súd svojím postupom odňal žalovanému možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm.f/ O.s.p. Preto dovolaním napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie konanie (§ 243b ods. 2 O.s.p.). Vo svojom novom rozhodnutí rozhodne aj o trovách pôvodného a dovolacieho konania (§ 243d ods. 1 tretia veta O.s.p.).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1592
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

K aplikácii § 329 ods. 1 veta druhá a § 331 ods. 1 CSP

bez zovšeobecneného záveru

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Európski sudcovia budú diskutovať o rýchlosti a kvalite rozhodnutíhttp://www.teraz.sk/slovensko/europski-sudcovia-budu-diskutovat/425173-clanok.html

Prednášajúci taktiež priblížia rôzne formy automatizácie či elektronizáciu spracovania ...

Úlohu odvolacích disciplinárnych senátov by mal podľa SaS prevziať ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/ulohu-odvolacich-disciplinarnych-sen/425153-clanok.html

Disciplinárne konanie vedené voči sudcom by už nemalo byť dvojkolové, úlohu odvolacích ...

Eurokomisárka Jourová prisľúbila Pellegrinimu pomoc s očistou justície na Slovenskuhttps://www.webnoviny.sk/eurokomisarka-jourova-prislubila-pellegrinimu-pomoc-s-ocistou-justicie-na-slovensku/

Eurokomisárka pre spravodlivosť Věra Jourová je ochotná Slovensku pomôcť pri legislatívnych ...

Fungovanie generálnej prokuratúry si podľa Čaputovej žiada viac ako len zmenu jej vedeniahttps://www.webnoviny.sk/fungovanie-generalnej-prokuratury-si-podla-caputovej-ziada-viac-ako-len-zmenu-jej-vedenia/

Generálneho prokurátora by podľa prezidentky Zuzany Čaputovej nemali navrhovať iba poslanci.

Na opatrovnických soudech soudí hlavně ženy, otcové cítí nespravedlnosthttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/feminizace-opatrovnickych-soudu-nevyrovnana-justice-otcove-diskriminace-pravo-simackova-wagnerova-so.A191017_111643_domaci_kuce

Na opatrovnických odděleních soudů působí jako soudkyně většinou ženy.

Helena Válková: Důvěra v justici je podstatná. Nezpochybňujme jihttps://www.denik.cz/z_domova/helena-valkova-rozhovor-justice-duvera-20191018.html

Oč je útlejší, o to je razantnější, dalo by se říct o profesorce trestního práva, ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: