TlačPoštaZväčšiZmenši

Určenie neplatnosti právneho úkonu, na ktorý bol v notárskej zápisnici odkaz v súvislosti s uznaním dlhu

7.2. 2011, 20:09 |  najpravo.sk

V sporovom konaní je možné domáhať sa samostatným návrhom určenia neplatnosti právneho úkonu (v danej veci zmluvy o výpožičke), na ktorý bol v notárskej zápisnici odkaz v súvislosti s uznaním dlhu. Pokiaľ by prípadne súd takémuto návrhu vyhovel, notárska zápisnica zostáva exekučným titulom. Ak by v exekučnom konaní došlo k vymoženiu plnenia uvedeného v notárskej zápisnici a následne súd by v inom (sporovom) konaní určil, že hmotnoprávny základ nie je daný, išlo by u oprávneného o bezdôvodné obohatenie.

 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. 11. 2010, sp. zn. 3 Cdo 63/2009)

 

Z odôvodnenia:  

 

Navrhovatelia sa návrhom z 5. novembra 2007, ktorého zmenu súd prvého stupňa pripustil uznesením z 31. marca 2008 č.k. 6 C 214/2007-95, domáhali vydania rozsudku, ktorým by súd určil, že právny úkon spísaný do notárskej zápisnice sp. zn. NZ 21247/2004,    N 79/2004 spísanej na Notárskom úrade Márie Kvasnovskej, notárom so sídlom v Komárne, Jókaiho č. 16, dňa 11. marca 2004, ktorým navrhovatelia ako dlžníci – povinné osoby vyhlásili uznanie záväzku a súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a s exekúciou podľa § 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) je neplatný a zároveň žiadali, aby súd určil,  že neplatná  je aj zmluva o výpožičke uzavretá dňa 11. marca 2004 medzi veriteľom Veronikou Valentovou (odporkyňou), dlžníkom  Vojtechom  Nagyom  (navrhovateľom  l/)  a  spoludlžníkom  Líviou  Fűriovou (navrhovateľkou 2/).

 

Okresný súd Komárno rozsudkom z 22. mája 2008 č.k. 6 C 214/2007-148 určil, že zmluva o výpožičke z 11. marca 2004  v časti  dojednania  zmluvnej pokuty nad 50 % ročne zo sumy 330 000 Sk je neplatná. Ďalej určil, že právny úkon spísaný do notárskej zápisnice u Notárskeho úradu notárky Márie Kvasnovskej dňa 11. marca 2004 č. NZ 21247/2004,        N 79/2004, ktorým navrhovatelia vyhlásili uznanie dlhu (t.j. záväzku zo zmluvy o výpožičke z  11. marca 2004)  v časti  dohodnutej zmluvnej pokuty nad 50 % ročne z istiny 330 000 Sk, je neplatný. Vo zvyšku návrh, t.j. v časti o určenie neplatnosti zmluvy o výpožičke okrem  dojednania zmluvnej pokuty nad 50 % ročne zo sumy 330 000 Sk a v časti o určenie neplatnosti uznania záväzku zo zmluvy o výpožičke okrem dojednania zmluvnej pokuty nad 50 % ročne zo sumy 330 000 Sk, zamietol. Zároveň vyslovil, že o trovách konania rozhodne osobitným uznesením po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Rozhodnutie odôvodnil poukazom na vykonané dokazovanie a ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 37 ods. 1 až 3, § 39, § 41, § 544 ods. 1, 2 a § 545a) s tým, že označené právne úkony považoval len za čiastočne neplatné. Rozhodol tak po zistení, že účastníci 11. marca 2004 uzatvorili zmluvu  o  výpožičke,  z  obsahu  ktorej  vyplýva,  že  odporkyňa  ako  veriteľka  dlžníkom (navrhovateľom) prenechala sumu 330 000 Sk. Podľa bodu I. odsek 3 tejto zmluvy dňom zloženia tejto hotovosti veriteľom do rúk dlžníka je 11. marec 2004, z čoho je zrejmé, že došlo  k  odovzdaniu  tejto  sumy  navrhovateľom.  Obsah  tejto  zmluvy  potvrdili  svojimi podpismi navrhovatelia aj odporkyňa, ktorá skutočnosť nebola medzi účastníkmi konania ani sporná. Vzhľadom na tieto skutočnosti tvrdenie navrhovateľov o tom, že im 11. marca 2004 žalovaná suma 330 000 Sk odovzdaná nebola, považoval za účelové a uviedol, že je tiež nepravdepodobné, že ak by im táto suma nebola odovzdaná, že by v ten istý deň – teda  11. marca 2004 podpísali navrhovatelia aj notársku zápisnicu, v ktorej bol spísaný ich uznávací prejav tohto dlhu, ako aj súhlas s vykonateľnosťou tejto notárskej zápisnice. Okolnosť, že navrhovatelia si obsah notárskej zápisnice neprečítali, nemôže byť dôvodom neplatnosti takéhoto úkonu, pretože pri opačnej úvahe by akákoľvek právna istota v právnych vzťahoch bola vylúčená. Navrhovatelia neprodukovali žiadne dôkazy na preukázanie tvrdení  ohľadne prípadného omylu a ďalších dôvodov absolútnej neplatnosti právneho úkonu. Preto  návrh  navrhovateľov  v  časti  o  určenie  neplatnosti  zmluvy  o  výpožičke,  ako  aj  ich jednostranného právneho úkonu – uznanie dlhu – ako nedôvodný zamietol. Za dôvodnú považoval námietku navrhovateľov o tom, že dojednanie o zmluvnej pokute vo výške 1 % z  dlžnej  sumy  je  v  rozpore  s  dobrými  mravmi  a  táto  nie  je  primeraná  k  výške  istiny. Vychádzajúc z § 564 Občianskeho zákonníka využil tzv. moderačné oprávnenie súdu a výšku zmluvnej pokuty uznal za dôvodnú v rozsahu 50 % istiny ročne, preto návrhu v tejto časti  vyhovel. Otázku naliehavého právneho záujmu navrhovateľov na podanej žalobe výslovne neriešil (napriek námietke odporkyne), vzhľadom na vecné riešenie veci z jeho existencie v konaní vychádzal. O trovách konania rozhodol v zmysle § 151 ods. 3 O.s.p. s tým, že o trovách konania rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

 

Krajský súd v Nitre na odvolanie navrhovateľov rozsudkom z 11. decembra 2008 sp. zn. 8 Co 177/2008 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej zamietajúcej časti potvrdil. Odvolací súd vzhľadom na žalobný petit, sa predovšetkým zaoberal existenciou naliehavého právneho záujmu navrhovateľov na podanom návrhu v zmysle ustanovenia § 80 písm. c/ O.s.p., ktorý je procesnou podmienkou konania o určenie neplatnosti označených právnych úkonov, a nedostatok ktorej procesnej podmienky vedie k zamietnutiu návrhu bez preskúmavania vecnej správnosti právneho posúdenia platnosti alebo neplatnosti predmetných právnych úkonov. Podľa názoru odvolacieho súdu pomocou určovacej žaloby nie je možné  riešiť  otázky,  ktoré  sa  majú  riešiť  v  inom  konaní,  resp.  ktoré  majú  význam  pre  iné prebiehajúce konanie (v ktorých ich možno riešiť ako predbežné otázky), lebo to vedie len k zbytočnému „rozmnožovaniu“ sporov. Pri posudzovaní existencie naliehavého právneho záujmu bolo potrebné prihliadnuť k tomu, že podľa označeného právneho úkonu pojatého    do uvedenej notárskej zápisnice vedie odporkyňa proti navrhovateľom exekučné konanie (na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 6 Er 537/2004, súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó – EX 693/2004), ako aj k osobitostiam notárskej zápisnice ako exekučného titulu, na  základe  ktorého  bola  nariadená  exekúcia  a  ďalej  k  tomu,  že  pri  nariadení  exekúcie na  základe  notárskej  zápisnice  súd  nerieši  správnosť  vymáhanej  sumy  a  dôvody  vzniku (existencie) vymáhanej pohľadávky. Skutočnosti tvrdené navrhovateľmi v návrhu mohli a mali namietať v prebiehajúcom exekučnom konaní (či už v rámci námietok proti exekúcii – čo neučinili alebo v rámci návrhu na vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a na jej zastavenie) a nebolo preto možné pomocou tejto podanej žaloby riešiť otázky, ktoré sa majú riešiť v inom konaní, resp. ktoré majú význam pre iné prebiehajúce (exekučné) konanie, v ktorom ich možno riešiť ako predbežné otázky. Podľa názoru súdu podaná žaloba by komplexne nevyriešila všetky sporné skutočnosti medzi účastníkmi konania a že by viedla k riešeniu neplatnosti právnych úkonov navrhovateľov pojatých do notárskej zápisnice a do zmluvy o výpožičke bez vplyvu na existenciu notárskej zápisnice ako exekučného titulu a existenciu právnych vzťahov založených zmluvou. Žaloba by nevyriešila (ne)existenciu žiadnych práv odporkyne podľa uvedených právnych úkonov vyplývajúcich z hmotného práva a nevyriešila by ani otázku zániku práva započítacím prejavom – plnením navrhovateľov (v súvislosti s autom Renault Clio) alebo po dohode zo 14. septembra 2005, aj vzhľadom na odstúpenie odporkyne od tejto dohody zo 7. septembra 2007. Zo všetkých zhora uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej zamietajúcej časti potvrdil, aj keď z  iných  právnych  –  procesných  dôvodov,  pre  ktoré  vecné  závery  súdu  prvého  stupňa nepreskúmaval. Zároveň proti tomuto rozsudku pripustil dovolanie, keď za otázku zásadného právneho významu (doteraz neriešenú v rozhodnutiach Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) považoval  riešenie „akou žalobou alebo iným procesným prostriedkom a v akom konaní má a môže povinný namietať úplnú alebo čiastočnú neexistenciu práva ním uznaného do notárskej zápisnice ako exekučného titulu a či teda toto môže so splnením procesnej podmienky naliehavého právneho záujmu, namietať aj takouto žalobou po začatí exekučného konania (mimo exekučného konania)“.

 

Proti rozsudku krajského súdu navrhovatelia podali dovolanie z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.), žiadali napadnutý rozsudok zrušiť a  vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Podľa názoru navrhovateľov bola splnená procesná podmienka naliehavého právneho záujmu, pretože v súčasnosti sa voči nim vedie exekučné konanie, na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica NZ 21247/2004, N 79/2004, obsahujúca označené právne úkony, určenia neplatnosti ktorých sa v konaní domáhajú. Naliehavý právny záujem je daný tým, že bez takéhoto určenia neexistencie práva nie je možné dosiahnuť zastavenie exekučného konania. Otázka platnosti napadnutého právneho úkonu má zásadný význam pre ďalší priebeh exekúcie a otázku platnosti nie je možné riešiť ako otázku predbežnú v rámci exekučného konania vzhľadom na rozsiahle dokazovanie. Exekučný poriadok v § 57 ods. 1 taxatívne vymedzuje podmienky zastavenia exekúcie  a  v  rámci  exekučného  konania  súd  skúma  existenciu  dôvodov  pre  zastavenie exekúcie. Podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku prichádza do úvahy zastavenie exekúcie pre neprípustnosť (napr. neexistenciu dlhu z dôvodu neplatnosti právneho úkonu). Podkladom pre takéto posúdenie môže byť len rozhodnutie súdu vydané v sporovom konaní. Podľa § 57 ods. 1 písm. b/ Exekučného poriadku súd môže exekúciu zastaviť, ak rozhodnutie ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným. V oboch prípadoch riešenie otázky neúčinnosti, neprípustnosti alebo zrušenia  rozhodnutia, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, predpokladá rozsiahlejšie dokazovanie a rozhodnutie súdu v sporovom konaní. Keďže tieto otázky nie je možné riešiť v exekučnom konaní ako otázky predbežné, je daný ich naliehavý právny záujem pre podanie žaloby o určenie neexistencie práva osobitnou žalobou mimo exekučného konania.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), po zistení, že dovolanie podali včas účastníci konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.), ktorí sú zastúpení  advokátkou (§ 241 ods. 1 O.s.p.), proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 238 ods. 3 O.s.p.), preskúmal napadnutý rozsudok bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že dovolanie je  opodstatnené.

 

Z ustanovenia § 242 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že dovolací súd je viazaný rozsahom dovolania  a  dovolacím  dôvodom,  vrátane  jeho  vecného  (obsahového)  vymedzenia dovolateľom. Obligatórne sa zaoberá len vadami vymenovanými v § 237 O.s.p. a tzv. inými vadami, pokiaľ mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.). Tieto vady konania neboli dovolateľmi namietané a ani z obsahu spisu tieto vady nevyplynuli.

 

V § 238 ods. 3 O.s.p. je odvolaciemu súdu zverené oprávnenie založiť výrokom jeho rozsudku  prípustnosť  dovolania,  v  prípade,  že  toto  rozhodnutie  je  zásadného  právneho významu. V prípade dovolania pripusteného odvolacím súdom podľa tohto ustanovenia, je dovolateľ oprávnený napadnúť jeho rozhodnutie len z dôvodu, že spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). V dovolacom konaní môžu byť v takom prípade predmetom súdneho posudzovania len právne otázky [na riešenie skutkových otázok dovolací súd nie je oprávnený ani vybavený procesnými prostriedkami (§ 243a ods. 2, veta druhá O.s.p.)].

 

Uplatnením dovolacieho dôvodu podľa § 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p. možno odvolaciemu súdu vytknúť, že jeho rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Úlohou dovolacieho súdu v prípade dovolania, odôvodneného nesprávnym právnym posúdením veci, je posúdiť, či odvolací súd na zistený skutkový stav použil správny právny predpis a či ho aj správne interpretoval.

 

Pokiaľ odvolací súd v danom prípade pripustil dovolanie s odôvodnením, že jeho rozhodnutie je po právnej stránke zásadného významu v otázke, „akou žalobou alebo iným procesným prostriedkom a v akom konaní má a môže povinný namietať úplnú alebo čiastočnú neexistenciu práva ním uznaného do notárskej zápisnice ako exekučného titulu a či teda toto môže so splnením procesnej podmienky naliehavého právneho záujmu namietať aj takouto žalobou po začatí exekučného konania (mimo exekučného konania)“, je potrebné uviesť, že     v  dovolacom  konaní  má  a  môže  byť  vyriešená  len  otázka,  ktorá  bola  významná  pre rozhodnutie  v  preskúmavanej  veci  (t.j.  v  danom  prípade  v  konaní  o  určenie  neplatnosti právnych úkonov); nie je úlohou dovolacieho súdu a ani zmyslom a účelom dovolacieho konania, aby dovolací súd riešil otázky významné v iných konaniach (s iným predmetom). Vychádzajúc z toho a tiež so zreteľom na obsah dovolania, dovolací súd vychádzal z toho, že odvolací súd pripustil dovolanie za účelom vytvorenia procesnej možnosti preskúmať správnosť riešenia otázky, či navrhovateľ (povinný) môže (v zmysle či má naliehavý právny záujem) po začatí exekučného konania mimo exekučného konania namietať úplnú alebo čiastočnú neexistenciu práva ním uznaného do notárskej zápisnice, ktorá je exekučným titulom.

 

Vzhľadom na obsah pripustenej dovolacej otázky a obsah dovolania dovolací súd posudzoval správnosť záveru odvolacieho súdu o nedostatku naliehavého právneho záujmu  na podaní návrhu o určenie neplatnosti právneho úkonu – uznania dlhu obsiahnutého v notárskej zápisnici a o určenie neplatnosti zmluvy o výpožičke peňazí z 11. marca 2004.

 

Podľa § 80 písm. c/ O.s.p. návrhom možno uplatniť, aby bolo rozhodnuté o určení, či tu právny vzťah alebo právo je či nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem.

 

Odvolací súd posudzujúc splnenie podmienky určovacieho návrhu v zmysle § 80 písm. c/  O.s.p.  so  zreteľom  na  skutočnosť,  že  exekučným  titulom  v  prebiehajúcom exekučnom konaní je notárska zápisnica, ktorá obsahuje vyhlásenie navrhovateľov ako dlžníkov (povinných osôb) o uznaní záväzku (§ 41 ods. 2 Exekučného poriadku) a ich súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, ktorej súčasťou je zmluva o výpožičke  peňazí  medzi odporkyňou a navrhovateľmi, dospel k záveru, že navrhovatelia nemajú na požadovanom určení neplatnosti právnych úkonov naliehavý právny záujem. Skutočnosti tvrdené v návrhu navrhovatelia mohli namietať v prebiehajúcom exekučnom konaní (či už v rámci námietok proti exekúcii – čo neučinili, alebo v rámci návrhu na vyhlásenie exekúcie za neprípustnú    a na jej zastavenie), preto nebolo možné pomocou podaného návrhu riešiť otázky, ktoré sa majú riešiť v inom konaní.

 

Z obsahu spisu vyplýva, že voči navrhovateľom odporkyňa vedie exekúciu na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica. V zmysle § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku notárska zápisnica je spôsobilým titulom na vykonanie rozhodnutia iba                    za predpokladu, že bola spísaná predpísaným spôsobom a obsahuje náležitosti predpokladané ustanovením § 46 a nasl. Notárskeho poriadku.

 

Povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul. Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti má povahu verejnej listiny a ako každá verejná listina aj notárska zápisnica osvedčuje pravdivosť údajov v nej uvedených až do doby, pokiaľ nie je preukázaný opak. Aj pri posudzovaní notárskej zápisnice sa preto uplatňuje tzv. prezumpcia správnosti. Notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom vtedy, ak mimo formálnych podmienok vykonateľnosti spĺňa podmienky materiálnej vykonateľnosti. Jednou z podmienok materiálnej vykonateľnosti je, aby notárska zápisnica obsahovala právny záväzok (stanovenie konkrétnej povinnosti zo záväzkového právneho vzťahu vzniknutej na základe určitej právnej skutočnosti), ďalšími sú označenie oprávnenej osoby, povinnej osoby, právneho dôvodu, predmetu a času plnenia a súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.  Notárska zápisnica môže obsahovať aj samotný hmotnoprávny úkon. Dohoda oprávnenej osoby a povinnej osoby obsiahnutá v notárskej zápisnici, ktorá vyjadruje súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, nemá hmotnoprávnu povahu; ide o jednu z náležitostí, ktorú musí notárska zápisnica obsahovať (§ 46 a nasl. Notárskeho poriadku), aby bola z materiálneho hľadiska vykonateľná (aby bola exekučným titulom). Táto dohoda oprávnenej a povinnej osoby teda nemá sama osebe za následok vznik, zmenu alebo zánik práv  alebo  povinností  účastníkov  právneho  vzťahu.  V  prípade  notárskej  zápisnice so súhlasom s vykonateľnosťou treba mať na zreteli osobitné znaky tohto exekučného titulu v porovnaní s inými exekučnými titulmi. Takáto zápisnica nie je rozhodnutím (súdu alebo iného orgánu)  a  nemá  ani  účinky,  ktoré  zákon  s  rozhodnutím  spája  a  nie  je  vybavená účinkami právoplatnosti ani záväznosti pre účastníkov a pre všetky orgány, ktoré majú napríklad rozhodnutia súdu vydané v občianskom súdnom konaní (§ 159 O.s.p.). Skutočnosť, že sa osoba povinná zaviazala poskytnúť oprávnenej osobe určité plnenie a dohoda o tom je uvedená v notárskej zápisnici so súhlasom s vykonateľnosťou, podľa názoru dovolacieho súdu celkom nevylučuje, aby v individuálnych prípadoch – so zreteľom na osobitné okolnosti prejednávanej veci – sa povinná osoba domáhala návrhom na súde určenia, že nie je povinná plniť (resp. že neexistuje dlh, ktorý by mala plniť).

 

Je pravdou, že exekučný súd pri posudzovaní vykonateľnosti zápisnice posudzuje iba to,  či  sú  dané  formálne  a  materiálne  predpoklady  vykonateľnosti,  a  to  bez  zreteľa na hmotnoprávny základ. Otázku naplnenia formálnych a materiálnych predpokladov môže preto posudzovať iba exekučný súd. To napokon znamená, že vykonateľná môže byť aj taká zápisnica, ktorá nemá svoj základ v hmotnom práve. Exekučný súd musí zobrať do úvahy prípadnú námietku povinného v exekučnom konaní týkajúcu sa platnosti procesného prejavu podľa § 41 Exekučného poriadku spočívajúcu napr. v tom, že ten kto prejav urobil, nemal spôsobilosť na právne úkony. Na druhej strane ale prejav povinnej osoby urobený v notárskej zápisnici,  ktorý  má  mať  procesné  dôsledky  (jeho  súhlas  s  vykonateľnosťou  notárskej zápisnice) nezbavuje povinnú osobu možnosti urobiť predmetom súdneho konania samotný hmotnoprávny vzťah (povinnosť z neho vyplývajúcu). To potom znamená, že v sporovom konaní je možné domáhať sa samostatným návrhom určenia neplatnosti právneho úkonu (v danej veci zmluvy o výpožičke), na ktorý bol v notárskej zápisnici odkaz v súvislosti s uznaním dlhu. Pokiaľ by prípadne súd takémuto návrhu vyhovel, notárska zápisnica zostáva exekučným titulom. Ak by v exekučnom konaní došlo k vymoženiu plnenia uvedeného v notárskej zápisnici a následne súd by v inom (sporovom) konaní určil, že hmotnoprávny základ nie je daný, išlo by u oprávneného o bezdôvodné obohatenie.

 

Ak odvolací súd v preskúmavanej veci dospel z hľadiska pripustenej dovolacej otázky k inému právnemu záveru, je jeho právne posúdenie veci nesprávne a jeho rozsudok spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Najvyšší súd Slovenskej republiky preto zrušil napadnutý rozsudok krajského súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. (§ 243b O.s.p.).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1560
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: