Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

Viazanosť dovolacieho súdu dovolacím dôvodom (§ 421 CSP)

najpravo.sk • 12.2. 2020, 18:07

Dovolací súd je viazaný len tým, ako dovolateľ právnu otázku nastolí, nie už tým, pod ktoré písmeno ustanovenia § 421 CSP ju podradí.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. januára 2020, sp. zn. 8Cdo/54/2018, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Žalobcovia 1/ až 3/ (ďalej len „žalobcovia“) sa žalobou proti žalovanej domáhali zaplatenia 42 931,80 eur s príslušenstvom titulom náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 514/2003 Z. z.). Dôvodili, že nesprávnym úradným postupom Správy katastra Levice im bola spôsobená škoda. Za nesprávny úradný postup považujú nečinnosť Správy katastra Levice, ktorá v rozpore s § 39 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z. z. a v súlade s požiadavkou Okresného súdu Bratislava III zo 6. júla 2004 bezdôvodne nevyznačila poznámku na LV č. XXXX, kat. úz. B., týkajúcu sa prebiehajúceho súdneho konania na Okresnom súde Bratislava III, sp. zn. 28Cb/249/2003 o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

2. Okresný súd Levice rozsudkom zo 17. mája 2016, č. k. 11C/761/2015-570 žalobu žalobcov o zaplatenie 42 931,80 eur spolu s 9% úrokom z omeškania od 28. 07. 2004 do zaplatenia zamietol. V odôvodnení svojho rozsudku uviedol, že zodpovednosť žalovanej za škodu, ktorá žalobcom vznikla, nie je daná pre nesplnenie predpokladu príčinnej súvislosti medzi nesprávnym úradným postupom Správy katastra Levice a škodou (majetkovou ujmou), ktorá žalobcom vznikla. Dôvodil, že konkrétna majetková ujma žalobcov, spočívajúca v tom, že došlo k zdevastovaniu ich nábytku a zariadenia, nenastala ako priamy, bezprostredný následok nesprávneho úradného postupu Správy katastra Levice, spočívajúceho v nezapísaní informatívnej poznámky o začatí súdneho konania o určenie vlastníckeho práva na LV č. XXXX, kat. úz. B.. K majetkovej ujme na hnuteľných veciach, tvoriacich nábytok a zariadenie rodinného domu, došlo v priamej súvislosti s konaním tých, ktorí tieto hnuteľné veci pri sťahovaní zničili, zdevastovali a tých, ktorí svojim konaním priamo zapríčinili, že došlo k znehodnoteniu a zdevastovaniu týchto vecí. Zapísanie informatívnej poznámky (na LV č. XXXX, kat. úz. B. Správou katastra Levice) nemohlo z právneho hľadiska zabrániť prevodom nehnuteľností vedených na uvedenom liste vlastníctva, nakoľko informatívna poznámka zapísaná na liste vlastníctva nemohla mať vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam, a teda ani práv vlastníckych. Zapísanie informatívnej poznámky na uvedený list vlastníctva nemohlo z právneho hľadiska zabrániť ani tomu, aby formálne vykazovaní vlastníci trvali na vysťahovaní nábytku a zariadenia žalobcov z predmetných nehnuteľností. Nezapísanie informatívnej poznámky na LV č. XXXX, kat. úz. B. Správou katastra Levice nemožno preto považovať za bezprostrednú a ani podstatnú príčinu zničenia a zdevastovania hnuteľného majetku žalobcov a ani za jednu z príčin spolupôsobiacich na vzniku tejto majetkovej ujmy žalobcov. Ďalej dôvodil, že ani konkrétna majetková ujma žalobcov, spočívajúca v tom, že došlo k vynaloženiu nákladov žalobcov v konaní o určenie vlastníctva, tiež nenastala ako priamy, bezprostredný následok nesprávneho úradného postupu Správy katastra Levice. Zapísanie informatívnej poznámky o začatí súdneho konania o určenie vlastníctva na LV č. XXXX, kat. úz. B. Správou katastra Levice, nemohlo z právneho hľadiska zabrániť prevodom nehnuteľností vedených na uvedenom liste vlastníctva, nakoľko informatívna poznámka zapísaná na liste vlastníctva nemohla mať vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam, a teda ani práv vlastníckych. Nezapísanie informatívnej poznámky na uvedený list vlastníctva nemožno preto považovať za bezprostrednú a ani podstatnú príčinu toho, že žalobcovia museli vynaložiť v konaní o určenie vlastníctva nimi uvádzané náklady v dôsledku toho, že museli navrhovať pristúpenie ďalších účastníkov do konania a konať voči nim, pretože aj v prípade, že by došlo k zapísaniu informatívnej poznámky na list vlastníctva, po právnej stránke by to prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nebránilo. Z uvedeného dôvodu nezapísanie informatívnej poznámky Správou katastra Levice na uvedený list vlastníctva nemožno považovať ani za jednu z príčin spolupôsobiacich na vzniku tejto majetkovej ujmy žalobcov.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2850

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: