TlačPoštaZväčšiZmenši

Viazanosť dovolacieho súdu dovolacím dôvodom (§ 421 CSP)

12.2. 2020, 18:07 |  najpravo.sk

Dovolací súd je viazaný len tým, ako dovolateľ právnu otázku nastolí, nie už tým, pod ktoré písmeno ustanovenia § 421 CSP ju podradí.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. januára 2020, sp. zn. 8Cdo/54/2018, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Žalobcovia 1/ až 3/ (ďalej len „žalobcovia“) sa žalobou proti žalovanej domáhali zaplatenia 42 931,80 eur s príslušenstvom titulom náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 514/2003 Z. z.). Dôvodili, že nesprávnym úradným postupom Správy katastra Levice im bola spôsobená škoda. Za nesprávny úradný postup považujú nečinnosť Správy katastra Levice, ktorá v rozpore s § 39 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z. z. a v súlade s požiadavkou Okresného súdu Bratislava III zo 6. júla 2004 bezdôvodne nevyznačila poznámku na LV č. XXXX, kat. úz. B., týkajúcu sa prebiehajúceho súdneho konania na Okresnom súde Bratislava III, sp. zn. 28Cb/249/2003 o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

2. Okresný súd Levice rozsudkom zo 17. mája 2016, č. k. 11C/761/2015-570 žalobu žalobcov o zaplatenie 42 931,80 eur spolu s 9% úrokom z omeškania od 28. 07. 2004 do zaplatenia zamietol. V odôvodnení svojho rozsudku uviedol, že zodpovednosť žalovanej za škodu, ktorá žalobcom vznikla, nie je daná pre nesplnenie predpokladu príčinnej súvislosti medzi nesprávnym úradným postupom Správy katastra Levice a škodou (majetkovou ujmou), ktorá žalobcom vznikla. Dôvodil, že konkrétna majetková ujma žalobcov, spočívajúca v tom, že došlo k zdevastovaniu ich nábytku a zariadenia, nenastala ako priamy, bezprostredný následok nesprávneho úradného postupu Správy katastra Levice, spočívajúceho v nezapísaní informatívnej poznámky o začatí súdneho konania o určenie vlastníckeho práva na LV č. XXXX, kat. úz. B.. K majetkovej ujme na hnuteľných veciach, tvoriacich nábytok a zariadenie rodinného domu, došlo v priamej súvislosti s konaním tých, ktorí tieto hnuteľné veci pri sťahovaní zničili, zdevastovali a tých, ktorí svojim konaním priamo zapríčinili, že došlo k znehodnoteniu a zdevastovaniu týchto vecí. Zapísanie informatívnej poznámky (na LV č. XXXX, kat. úz. B. Správou katastra Levice) nemohlo z právneho hľadiska zabrániť prevodom nehnuteľností vedených na uvedenom liste vlastníctva, nakoľko informatívna poznámka zapísaná na liste vlastníctva nemohla mať vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam, a teda ani práv vlastníckych. Zapísanie informatívnej poznámky na uvedený list vlastníctva nemohlo z právneho hľadiska zabrániť ani tomu, aby formálne vykazovaní vlastníci trvali na vysťahovaní nábytku a zariadenia žalobcov z predmetných nehnuteľností. Nezapísanie informatívnej poznámky na LV č. XXXX, kat. úz. B. Správou katastra Levice nemožno preto považovať za bezprostrednú a ani podstatnú príčinu zničenia a zdevastovania hnuteľného majetku žalobcov a ani za jednu z príčin spolupôsobiacich na vzniku tejto majetkovej ujmy žalobcov. Ďalej dôvodil, že ani konkrétna majetková ujma žalobcov, spočívajúca v tom, že došlo k vynaloženiu nákladov žalobcov v konaní o určenie vlastníctva, tiež nenastala ako priamy, bezprostredný následok nesprávneho úradného postupu Správy katastra Levice. Zapísanie informatívnej poznámky o začatí súdneho konania o určenie vlastníctva na LV č. XXXX, kat. úz. B. Správou katastra Levice, nemohlo z právneho hľadiska zabrániť prevodom nehnuteľností vedených na uvedenom liste vlastníctva, nakoľko informatívna poznámka zapísaná na liste vlastníctva nemohla mať vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam, a teda ani práv vlastníckych. Nezapísanie informatívnej poznámky na uvedený list vlastníctva nemožno preto považovať za bezprostrednú a ani podstatnú príčinu toho, že žalobcovia museli vynaložiť v konaní o určenie vlastníctva nimi uvádzané náklady v dôsledku toho, že museli navrhovať pristúpenie ďalších účastníkov do konania a konať voči nim, pretože aj v prípade, že by došlo k zapísaniu informatívnej poznámky na list vlastníctva, po právnej stránke by to prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nebránilo. Z uvedeného dôvodu nezapísanie informatívnej poznámky Správou katastra Levice na uvedený list vlastníctva nemožno považovať ani za jednu z príčin spolupôsobiacich na vzniku tejto majetkovej ujmy žalobcov.

3. Krajský súd v Nitre na odvolanie žalobcov rozsudkom z 28. septembra 2017, sp. zn. 7Co/604/2016 napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 CSP. Stotožnil sa s odôvodnením rozsudku prvej inštancie (§ 387 ods. 2 CSP), ktorý dostatočne zistil skutkový stav veci, urobil správny právny záver a svoje rozhodnutie odôvodnil v súlade so správne aplikovanými ustanoveniami zákona č. 514/2003 Z. z. Dodal, že súd prvej inštancie dospel k správnemu záveru, že i napriek tomu, že postup Správy katastra Levice (spočívajúci v neodstránení nedostatkov žiadosti Okresného súdu Bratislava III a nevykonaní zápisu poznámky) bol nesprávny, príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom Správy katastra Levice a vznikom škody preukázaná nebola.

4. Proti uvedenému rozhodnutiu odvolacieho súdu podali žalobcovia dovolanie. Navrhli, aby dovolací súd zmenil rozhodnutie odvolacieho súdu a rozhodnutie súdu prvej inštancie a ich žalobe v celom rozsahu vyhovel, alebo aby tieto rozhodnutia zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcom trovy dovolacieho konania. Dovolanie odôvodnili tým, že súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 písm. f/ CSP), že rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená (§ 421 ods. 1 písm. b/ CSP) a že rozsudok odvolacieho súdu spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 432 ods. 1 CSP). V dovolaní opakovane konštatovali, že nesprávny úradný postup Správy katastra Levice spočívajúci v nezapísaní poznámky na LV č. XXXX je hlavnou, podstatnou príčinou, v dôsledku ktorej bola žalobcom spôsobená majetková škoda vo výške 42 931,80 eur, spočívajúca v poškodení (zničení zariadenia nehnuteľnosti a náhrade nákladov na účelne vynaložené prostriedky na ochranu vlastníckeho práva). Mali za to, že keby Správa katastra Levice vyznačila na LV č. XXXX poznámku tak, ako jej ukladali právne predpisy, platné a účinné v danom čase, nedošlo by k prevodom nehnuteľnosti na ďalšie osoby a ani k zničeniu zariadenia predmetnej nehnuteľnosti. Namietali, že „súd prvej inštancie, ako aj odvolací súd zhodne posúdili, že k vzniku škody na strane žalobcov a nesprávnym úradným postupom Správy katastra Levice nedošlo, z dôvodu nepreukázania príčinnej súvislosti. V tomto prípade je záver oboch súdov nesprávny a listinnými dôkazmi preukázateľný. Súčasne trvali na tom, že nesprávny úradný postup Správy katastra Levice spočívajúci v nezapísaní poznámky na LV č. XXXX je hlavnou, podstatnou príčinou, v dôsledku ktorej im vznikla škoda. V tejto súvislosti odkázali na rozsudok najvyššieho sudu zo dňa 24. februára 2011, sp. zn. 3Cdo/313/2009“.

5. Žalovaná navrhla dovolanie ako nedôvodné zamietnuť.

6. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací (§ 35 CSP) bez nariadenia pojednávania (§ 443 CSP) dospel k záveru, že dovolanie treba odmietnuť. Stručné odôvodnenie (§ 451 ods. 3 veta prvá CSP) rozhodnutia dovolacieho súdu je uvedené v nasledovných bodoch.

7. V zmysle § 419 CSP je proti rozhodnutiu odvolacieho súdu dovolanie prípustné, ak to zákon pripúšťa. To znamená, že ak zákon výslovne neuvádza, že dovolanie je proti tomu-ktorému rozhodnutiu odvolacieho súdu prípustné, nemožno také rozhodnutie (úspešne) napadnúť dovolaním. Rozhodnutia odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie prípustné, sú vymenované v ustanoveniach § 420 a § 421 CSP.

8. V zmysle § 420 CSP je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c/ strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f/ súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

9. V zmysle § 421 ods. 1 CSP je dovolanie prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a/ pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b/ ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c/ je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

10. Dovolanie prípustné podľa § 420 CSP možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§ 431 ods. 1 CSP). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 CSP). Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 432 ods. 1 CSP). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 CSP).

11. V danom prípade dovolací súd prioritne posudzoval prípustnosť dovolania, t. j. či boli splnené podmienky stanovené zákonom pre vecné prejednanie dovolania.

12. V civilnom sporovom poriadku sú jednotlivé podmienky prípustnosti dovolania upravené nasledovne: v ustanoveniach § 420 až § 423 je upravený prípustný predmet, v ustanovení § 427 je stanovená lehota na podania dovolania, v ustanovení § 428 sú stanovené náležitosti dovolania a v ustanovení § 424 až § 426 sú upravené osoby, ktoré sú oprávnené podať dovolanie.

13. Dovolací súd zistil, že dovolanie podala v stanovenej lehote (§ 427 ods. 1 CSP) strana sporu, zastúpená advokátom (§ 429 ods. 1 CSP), v ktorej neprospech bolo napadnuté rozhodnutie vydané (§ 424 CSP). Dovolaním, ktoré spĺňa náležitosti stanovené zákonom (§ 428 CSP), žalobcovia napádajú rozsudok odvolacieho súdu, ktorým potvrdil ako vecne správny rozsudok súdu prvej inštancie, teda rozhodnutie vo veci samej.

14. Žalobcovia v úvode dovolania uviedli, že dovolanie odôvodňujú zmätočnostnou vadou podľa § 420 písm. f/ CSP, avšak v dovolaní ani len slovným vyjadrením nevystihli niektorý pojmový znak významný z hľadiska zadefinovania procesnej vady konania v zmysle § 420 písm. f/ CSP. Aj pri posudzovaní ich dovolania podľa obsahu (článok 11 CSP a § 124 ods. 1 CSP) nie je zrejmé, či vôbec namietajú existenciu procesnej vady zmätočnosti uvedenej v tomto ustanovení. Dovolací dôvod teda nie je vymedzený spôsobom zodpovedajúcim § 431 ods. 2 CSP.

15. Žalobcovia podali dovolanie proti rozsudku odvolacieho súdu aj z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci odvolacím súdom. V prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu, ktorým je nesprávne právne posúdenie veci, je riadne vymedzenie tohto dovolacieho dôvodu v zmysle § 432 ods. 2 CSP nevyhnutným predpokladom pre posúdenie prípustnosti dovolania v zmysle § 421 ods. 1 CSP. Len konkrétne označenie právnej otázky, ktorú podľa dovolateľa riešil odvolací súd nesprávne, umožňuje dovolaciemu súdu posúdiť, či ide skutočne o otázku, od ktorej záviselo rozhodnutie odvolacieho súdu a či sa pri jej riešení odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu (§ 421 ods. 1 písm. a/ CSP), alebo ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená (§ 421 ods. 1 písm. b/ CSP), alebo je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. c/ CSP). Dovolací súd je viazaný len tým, ako dovolateľ právnu otázku nastolí, nie už tým, pod ktoré písmeno ustanovenia § 421 CSP ju podradí.

16. V súvislosti s dovolacím dôvodom podľa § 421 ods. 1 C. s. p. z obsahu dovolania možno vyvodiť, že nastolená právna otázka tkvie v tom, či nesprávny úradný postup Správy katastra Levice, spočívajúci v nezapísaní poznámky na LV č. XXXX, je hlavnou, podstatnou príčinou, v dôsledku ktorej im vznikla škoda.

17. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí zo dňa 24. februára 2011, sp. zn. 3Cdo/313/2009 skonštatoval, že otázka príčinnej súvislosti medzi nezákonným rozhodnutím a konkrétnou škodou je síce v prvom rade otázkou skutkovou, pričom súd zisťuje jej existenciu, avšak záver, či v konkrétnom prípade je či nie je daná príčinná súvislosť, je súčasne otázkou právnou, pretože súd tak robí záver o existencii jedného z predpokladov zodpovednosti štátu za škodu, pričom tento právny záver je samozrejme závislý na skutkovom zistení. Ak by príčinou vzniku škody bola iná skutočnosť, zodpovednosť za škodu nenastane. Pritom nemusí ísť o príčinu jedinú, ale stačí, ak ide o jednu z príčin, ktorá sa podieľa na nepriaznivom následku, o ktorého odškodnenie ide, a to o príčinu podstatnú.

18.1. Z hľadiska skutkového bolo zistené, že k majetkovej ujme na hnuteľných veciach, tvoriacich nábytok a zariadenie rodinného domu, došlo v priamej súvislosti s konaním tých, ktorí tieto hnuteľné veci pri sťahovaní zničili, zdevastovali a tých, ktorí svojim konaním priamo zapríčinili, že došlo k znehodnoteniu a zdevastovaniu týchto vecí. Priamou a bezprostrednou príčinou škody je teda konanie tretích osôb, konanie ktorých zapísanie /nezapísanie/ informatívnej poznámky žiaden, ani sprostredkovaný vplyv nemalo.

18.2. Ďalej bolo zistené, že žalobcovia museli vynaložiť v konaní o určenie vlastníctva nimi uvádzané náklady v dôsledku toho, že museli navrhovať pristúpenie ďalších účastníkov do konania v dôsledku následných prevodov vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti. Zapísanie informatívnej poznámky o začatí súdneho konania o určenie vlastníctva na LV č. XXXX, kat. úz. B. Správou katastra Levice preto nemohlo zabrániť prevodom nehnuteľností vedených na uvedenom liste vlastníctva, nakoľko informatívna poznámka zapísaná na liste vlastníctva nemohla mať vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam, a teda ani práv vlastníckych.

19. Z uvedeného možno uzavrieť, že pri riešení nastolenej právnej otázky sa odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu (§ 421 ods. 1 písm. a/ CSP), a preto dovolanie odmietol podľa § 447 písm. c/ C. s. p.

20. Úspešnej žalovanej dovolací súd náhradu trov dovolacieho konania nepriznal, pretože jej preukázateľne žiadne trovy nevznikli.

21. Toto rozhodnutie prijal senát najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 0
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka a verejná ochrankyňa práv sa zaoberali témou seniorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-a-verejna-ochrankyna-prav/447462-clanok.html

Sú to zistenia, ktoré sú dôležité aj pre výkon môjho mandátu. Venovali sme sa ...

Ministerstvo spravodlivosti sa postupne sťahuje do novej budovy s nájmom za viac ako milión eurhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-sa-postupne-stahuje-do-novej-budovy-s-najmom-za-viac-ako-milion-eur/

Ministerstvo spravodlivosti SR si už oficiálne prebralo novú budovu v areáli Výskumného ...

Vláda by chcela nový zákon o justičnej spolupráci v trestných veciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-by-chcela-novy-zakon-o-justicn/447374-clanok.html

Nová právna úprava by mala okrem toho aj zohľadniť nové trendy v oblasti justičnej ...

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: