TlačPoštaZväčšiZmenši

Neprípustnosť dovolania proti rozhodnutiu vydanému v konkurznom konaní

4.1. 2019, 16:59 |  najpravo.sk

Nakoľko Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, ako osobitný právny predpis, vylučuje prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu vydanému v konkurznom konaní, nemôže sa účastník konkurzného konania domáhať prípustnosti dovolania podľa ustanovení § 420 písm. f/ a § 421 ods. 1 písm. b/ CSP.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. 12. 2018, sp. zn. 1Obdo/63/2018, výber, spracovanie a právna veta: najprávo.sk, zdroj: nsud.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd v Prešove (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 4K/17/2017-116 z 26. októbra 2017 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi MYT-ELEK, s. r. o., Nová Ľubovňa 428, IČO: 31 680 089.

2. V odôvodnení uznesenia uviedol, že uznesením č. k. 4K/17/2017-26 zo dňa 14. júla 2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 20. júla 2017, začal konkurzné konanie voči dlžníkovi. Poukázal na ustanovenie § 19 ods. 1 písm. c/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZoKR“), podľa ktorého súd zastaví konkurzné konanie za predpokladu, že dlžník čo i len osvedčí svoju platobnú schopnosť, pričom sa neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť. Súd konštatoval, že postavenie účastníka konania zakladá veriteľovi len tá pohľadávka, na základe ktorej je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu a ktorá vyvolá povinnosť súdu, za splnenia ďalších podmienok, začať konkurzné konanie. V prípade, že je pohľadávka sporná, súd je povinný konanie bezodkladne zastaviť. Súd prvej inštancie ďalej zdôraznil, že zákon pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu vyžaduje pluralitu pohľadávok a pluralitu veriteľov a preto ak dlžník preukáže, že zaplatil všetky splatné pohľadávky veriteľov - účastníkov konkurzného konania, súd je povinný konanie bezodkladne zastaviť. Zdôraznil, že súd vychádza pri rozhodovaní z dôkazov predložených a označených dlžníkom a sám platobnú schopnosť, resp. neschopnosť aktívne nezisťuje. Otázka preukázania alebo nepreukázania spornej pohľadávky je potom predmetom samotného sporového konania a samotný konkurzný súd nevykonáva v priebehu konkurzného konania dokazovanie za účelom preukázania právneho základu pohľadávky, ktorej spornosť dlžník namieta. Súd prvej inštancie dospel k záveru o osvedčení platobnej schopnosti dlžníkom a to hotovosťou v pokladni ku dňu 31. augustu 2017 v sume 125.679 € a stavom vlastného imania v hodnote 76.546 €, vychádzajúc z účtovnej závierky vyhotovenej k 31. decembru 2016. Za spornú označil konajúci súd pohľadávku navrhovateľa vyplývajúcu zo zmluvy o postúpení s poukazom na skutočnosť, že postupca i postupník je navrhovateľ, raz ako fyzická osoba nepodnikateľ a raz ako podnikateľ, teda fakticky tá istá osoba. Na základe uvedeného uzavrel, že navrhovateľ nedisponuje aktívnou vecnou legitimáciou na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka.

3. Proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie podal odvolanie navrhovateľ, o ktorom rozhodol Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 3CoKR/1/2018-147 zo 14. marca 2018 tak, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil.

4. V odôvodnení uznesenia sa odvolací súd stotožnil so skutkovým stavom a právnym posúdením veci súdom prvej inštancie. Na zdôraznenie správnosti prvoinštančného rozhodnutia odvolací súd zdôraznil, že charakteristickým znakom konkurzného konania, na rozdiel od konania exekučného, je pluralita veriteľov, ktorí si uplatňujú viac majetkových nárokov spoločne v jednom konaní voči jednému dlžníkovi, z ktorého majetkovej podstaty sa podľa účelu Zákona o konkurze a reštrukturalizácii uspokoja pomerne, pričom podľa požiadaviek tohto zákona na pluralitu veriteľov, je možné tento zákonný predpoklad posudzovať oddelene od predpokladu plurality splatných záväzkov dlžníka, z čoho vyplýva, že pri podaní návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, dlžník musí mať najmenej dvoch veriteľov, z ktorých každý má proti nemu pohľadávku po lehote splatnosti. V súvislosti s postúpením časti pohľadávok X. R., nar. X. L. XXXX, bytom H. XX/XXXX, V.Y. na syna X. R. a na navrhovateľa, odvolací súd konštatoval, že tým navrhovateľ sledoval dosiahnutie plurality veriteľov s pohľadávkami po lehote splatnosti, o čom svedčí aj skutočnosť, že žiadnych ďalších veriteľov, s pohľadávkami po lehote splatnosti, v návrhu na vyhlásenie konkurzu neoznačil. So zreteľom na uvedené sa odvolací súd stotožnil so súdom prvej inštancie, že navrhovateľom označených veriteľov nemožno považovať za riadnych veriteľov a preto súhlasil s názorom súdu prvej inštancie, že v prejednávanej veci nie je splnená podmienka plurality veriteľov a preukázaná platobná neschopnosť dlžníka v zmysle § 3 ods. 2 ZoKR. Záverom odvolací súd označil za správny postup okresného súdu, keď konkurzné konanie zastavil a nepriznal navrhovateľovi ochranu poskytovanú konkurzným zákonom a konkurzné konanie zastavil s cieľom, aby v konkurznom konaní nedochádzalo k porušovaniu práv a právom chránených záujmov dlžníka a neboli práva navrhovateľa ako veriteľa zneužívané na jeho úkor. Postup súdu prvej inštancie označil za súladný s článkom 5 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“).

5. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podal navrhovateľ (ďalej aj „dovolateľ“) dovolanie tvrdiac, že súd prvej inštancie mu nesprávnym procesným postupom znemožnil, aby uskutočňoval jemu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 písm. f/ CSP). Dovolateľ prípustnosť dovolania vyvodil ďalej aj z ustanovenia § 421 ods. 1 písm. b/ CSP, keď podľa jeho názoru rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená. Súdu prvej inštancie vytýkal, že nevykonaním ním navrhnutých dôkazov mu súd znemožnil preukázať skutočnosť, že dlžník nemá stav pokladne v danej výške a tým došlo k porušeniu práva navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu a teda k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces.

6. Vo vyjadrení k dovolaniu dlžník - spoločnosť MYT-ELEK, s. r. o., Nová Ľubovňa 28, IČO: 31 680 089 navrhol, aby dovolací súd dovolanie navrhovateľa podľa § 447 písm. c/ CSP odmietol. Konštatoval, že si navrhovateľ zamieňa neunesenie dôkazného bremena z jeho strany s údajným porušením práva na spravodlivý proces. Zdôraznil, že predovšetkým navrhovateľ mal preukázať pluralitu veriteľov, pokiaľ mienil podať kvalifikovaný veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu. Uviedol, že údajné vady a údajný nesprávny postup, dovolateľom uvádzané v dovolaní, podľa jeho názoru nezodpovedajú žiadnemu ním tvrdenému dovolaciemu dôvodu.

7. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „dovolací súd“) ako súd funkčne príslušný (§ 35 CSP) po zistení, že dovolanie podal navrhovateľ, v ktorého neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP), zastúpený v súlade s § 429 ods. 1 CSP, bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 CSP) najskôr skúmal, či dovolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré je prípustné napadnúť týmto opravným prostriedkom.

8. Dovolanie je možné považovať za mimoriadny opravný prostriedok, ktorý má v systéme opravných prostriedkov civilného sporového konania osobitné postavenie, dovolanie nie je „ďalším odvolaním“ a dovolací súd nemôže byť vnímaný ako tretia inštancia, v rámci ktorej by bolo možné preskúmať akékoľvek rozhodnutie odvolacieho súdu (porovnaj napr. rozhodnutia najvyššieho súdu sp. zn. 1Cdo/113/82012, 2Cdo/132/2013, 3Cdo/18/2013, 4Cdo/280/2013, 5Cdo/275/2013, 6Cdo/107/2012, 7Cdo/92/2012). Úspech každého dovolania je vždy podmienený (primárnym) záverom dovolacieho súdu, že tento mimoriadny opravný prostriedok je procesne prípustný a až následným (sekundárnym) záverom dovolacieho súdu, že dovolanie je aj opodstatnené. Pokiaľ dovolací súd nedospeje k uvedenému (primárnemu) záveru platná právna úprava mu nedovoľuje pristúpiť k vecnému posúdeniu napadnutého rozhodnutia a konania, v ktorom bolo vydané. Ak preto dovolací súd dospeje k záveru, že dovolanie je procesne neprípustné, musí tento opravný prostriedok odmietnuť bez toho, aby sa zaoberal správnosťou napadnutého rozhodnutia. Na posúdenie otázky prípustnosti dovolania je pritom zásadne príslušný dovolací súd (IV. ÚS 238/07, IV. ÚS 163/08).

9. Podľa § 196 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení (ďalej len „konanie podľa tohto zákona“) sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

10. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii je základným právnym predpisom upravujúcim postup (vrátane procesného postupu súdov) pri riešení úpadku dlžníka. V konkurznom konaní, v konaní o reštrukturalizácii a v konaní o oddlžení majú prednosť procesné normy ZoKR. Ak osobitný zákon (lex specialis) obsahuje výslovnú právnu úpravu, z aplikácie je potom vylúčená právna úprava subsidiárna (lex generalis).

11. Podľa § 198 ods. 1 ZoKR, súd v konaní podľa tohto zákona rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu vydanom v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon. Dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné.

12. Dovolaním napadnuté uznesenie odvolacieho súdu, potvrdzujúce uznesenie súdu prvej inštancie o zastavení konkurzného konania voči dlžníkovi MYT-ELEK, s. r. o., Nová Ľubovňa 428, IČO: 31 680 089, je bez pochýb uznesením vydaným podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, keď s ohľadom na špeciálnu povahu súdneho konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu, konajúce súdy primárne aplikovali právnu úpravu obsiahnutú v ZoKR a základom pre vydanie uvedeného rozhodnutia bolo ustanovenie § 19 ods. 1 písm. c/ ZoKR.

13. Nakoľko Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, ako osobitný právny predpis, vylučuje prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu vydanému v konkurznom konaní, nemôže sa účastník konkurzného konania domáhať prípustnosti dovolania podľa ustanovení § 420 písm. f/ a § 421 ods. 1 písm. b/ CSP. So zreteľom na uvedené Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie navrhovateľa podľa § 447 písm. c/ CSP odmietol ako dovolanie smerujúce proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné.

14. Rozhodnutie o nároku na náhradu trov dovolacieho konania dovolací súd neodôvodňuje (§ 451 ods. 3 veta druhá CSP, § 453 ods. 1 v spojení s § 262 ods. 1 CSP). O výške náhrady trov konania dlžníka rozhodne súd prvej inštancie (§ 262 ods. 2 CSP).

15. Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 398
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SP: Maximálna dávka v nezamestnanosti aj garančná dávka stúpnuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-maximalna-davka-v-nezamestnanosti/557737-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla zvýši o viac než 40 eur mesačne.

GP SR zanalyzuje trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zanalyzuje-trestny-cin-ohrozenia/557681-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Generálna prokuratúra (GP) SR bude analyzovať a hodnotiť stav zákonnosti trestného stíhania ...

Jelinková Dudzíková:Návrh disciplinárneho poriadku NSS kopíruje Poľskohttps://www.teraz.sk/slovensko/jelinkova-dudzikovanavrh-disciplin/557647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom ...

MS predložilo na pripomienkovanie zákon o disciplinárnom poriadku NSShttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-predlozilo-na-pripomienkovanie-zako/557639-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Disciplinárne senáty by mali tvoriť traja sudcovia NSS SR a dvaja prísediaci z nesudcovského ...

Nechať počas horúčavy dieťa v aute môže mať trestnoprávnu dohruhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-nechat-dieta-v-aute-v-horu/557573-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nechať dieťa v aute bez dozoru a v horúčavách môže mať trestnoprávnu dohru.

Sudcom sa nepáči nová súdna mapa, Kolíkovú žiadajú o urýchlené stiahnutie návrhu z pripomienkového konaniahttps://www.webnoviny.sk/sudcom-sa-nepaci-nova-sudna-mapa-kolikovu-ziadaju-o-urychlene-stiahnutie-navrhu-z-pripomienkoveho-konania/

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) vyzvalo ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú (Za ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: