TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvody odkladu vykonateľnosti

11.12. 2017, 18:50 |  najpravo.sk

Pri rozhodovaní o odklade vykonateľnosti dovolaním napadnutého rozhodnutia súd môže súd zohľadniť aj prebiehajúce exekučné konanie, v rámci ktorého by ujma, ktorá vznikne výkonom rozhodnutia na majetku dovolateľa, ktorý je fyzickou osobou, bola väčšia, ako prípadná ujma u oprávneného subjektu - právnickej osoby v majetkovoprávnych vzťahoch, v prípade odkladu vykonateľnosti rozsudku (rozsudkov).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. novembra 2017, sp. zn. 4Obdo/36/2017)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Dolný Kubín ako súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 2Cb/l6/2012-443 z 10. februára 2016 uložil žalovanému v 2. rade povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 43.293,92 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 43.293,92 eur od 21. októbra 2014 do zaplatenia, a to na bankový účet žalobcu vedený vo VÚB a. s., č. ú.: SK 53 0200 0000 001366872553, VS: 14125011, do troch dní od právoplatnosti rozsudku (1. výrok). Žalobný návrh voči žalovanému v 1. rade zamietol (2. výrok) a vyslovil, že o trovách konania bude rozhodnuté do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej (3. výrok).

2. Na odvolanie žalovaného v 2. rade, Krajský súd v Žiline ako súd odvolací rozsudkom č. k. 13Cob/214/2016-552 z 22. februára 2017, rozsudok prvoinštančného súdu v jeho 1. výroku ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „C. s. p.“), potvrdil. Súčasne vyslovil, že žalobca má nárok na náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu.

3. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalovaný v 2. rade dovolanie (č. l. 593 - 602), v ktorom postupom podľa § 444 ods. 1 C. s. p. navrhol odklad vykonateľnosti rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č. k. 2Cb/l6/2012-443 z 10. februára 2016, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline č. k. 13Cob/214/2016-552 z 22. februára 2017, a to až do právoplatného skončenia dovolacieho konania. Svoj návrh odôvodnil dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, ktoré vzhliadol v tom, že 1/ vo veci rozhodovali vylúčení sudcovia, 2/ vo veci rozhodli nezákonní sudcovia, ktorí na rozhodovanie neboli pridelení procesne prípustným spôsobom, navyše tomu tak bolo v rozpore s rozvrhom práce, 3/ bol porušený princíp kontradiktórnosti konania, 4/ právne závery súdov nižšej inštancie sú arbitrárne a v rozpore s ustálenou rozhodovacou činnosťou dovolacieho súdu, 5/ právne závery súdov nižšej inštancie nie sú konformné s Ústavou Slovenskej republiky, 6/ proces ako celok bol nespravodlivý a vzhľadom na to ako nespravodlivý vyznieva aj jeho výsledok, 7/ odkladom vykonateľnosti bude predídené vzniku škôd veľkého rozsahu tak na strane žalovaného v 2. rade, ako aj na strane štátu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti štátu za škodu pri výkone verejnej moci.

4. Poukázaním na § 415 Občianskeho zákonníka, žalovaný v 2. rade (ďalej tiež ako „dovolateľ“) dôvodnosť podaného návrhu na odklad vykonateľnosti vzhliada aj v tej skutočnosti, že žalobca už podal návrh na začatie exekučného konania na všetky nehnuteľnosti vo vlastníctve dovolateľa, pričom výkon exekúcie na podklade dovolaním napadnutých rozsudkov by mohol viesť k neodstrániteľným následkom. Poukázal tiež na to, že žalobca 5. apríla 2017 podal na Okresný súd Dolný Kubín návrh na začatie súdneho konania na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia, o ktorom sa na menovanom okresnom súde vedie konanie pod sp. zn. 5C/13/2017. 5. Návrh na odklad vykonateľnosti označených rozhodnutí žalovaný v 2. rade doplnil písomným podaním z 19. mája 2017 (č. l. 697 - 699), v ktorom poukázaním na ustanovenia § 49, § 48 ods. 1, 2, 3, ods. 4 písm. a/, § 38 ods. 2, § 61k ods. 1 písm. a/, d/, § 55 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Exekučného poriadku, namietol, že žalobca dňa 29. marca 2017 nebol oprávnený navrhnúť vykonanie exekúcie, nakoľko exekučný titul k 29. marcu 2017, resp. k 30. marcu 2017, kedy bol návrh oprávneného doručený súdnemu exekútorovi, nebol právoplatný ani vykonateľný. Exekučné konanie preto nemohlo začať na základe návrhu oprávneného z 29. marca 2017 a súdny exekútor ku dňu 4. apríla 2017 nebol oprávnený požiadať Okresný súd Dolný Kubín o vydanie poverenia, nakoľko exekučný titul k uvedenému dátumu vykonateľný nebol. Namietol ďalej, že Okresný súd Dolný Kubín nebol kauzálne príslušný na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie podľa § 49 Exekučného poriadku, ale že súdneho exekútora v predmetnom exekučnom konaní mal ustanoviť Okresný súd Banská Bystrica postupom podľa § 55 a nasl. Exekučného poriadku v znení účinnom od 1. apríla 2017. Dovolateľ namietol aj to, že súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný, so sídlom Exekútorského úradu Stráž 223, 960 01 Zvolen, nebol do funkcie exekútora ustanovený zákonným spôsobom, z ktorého dôvodu nebol oprávnený vykonať ani zabezpečovacie úkony. Tvrdí, že vydaním poverenia na vykonanie exekúcie JUDr. Stachovi Chladnému, došlo k porušeniu základných práv a slobôd jeho osoby v zmysle článku 46 ods. 1 a článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a že uvedené skutočnosti preukazujú dôvody jednak pre zastavenie exekúcie podľa § 61k ods. 1 písm. a/ a d/ Exekučného poriadku, ale aj pre povolenie odkladu vykonateľnosti rozsudku prvoinštančného súdu v spojení s rozsudkom odvolacieho súdu. Rovnako tvrdí, že spôsob konania žalobcu preukazuje zaujatosť Okresného súdu Dolný Kubín voči jeho osobe a existenciu dovolacieho dôvodu v zmysle § 420 ods. 1 písm. e/ C. s. p..

6. Ďalším písomným podaním zo 17. októbra 2017 dovolateľ zopakoval dôvody odkladu vykonateľnosti a pripojil nasledovné listiny: exekučné príkazy č. EX/1105/17-251, EX/1105/17-253, EX/1105/17-254 a EX/1105/17-257, upovedomenie o ďalších trovách exekúcie č. EX 1105/17-256, upovedomenie o čase a mieste oceňovania nehnuteľnosti č. EX/1105/17-263, všetky z 11. októbra 2017 a výzvu na označenie závad nehnuteľnosti za účelom oceňovania nehnuteľnosti a pre potreby vypracovania znaleckého posudku, rovnako z 11. októbra 2017.

7. Podľa § 444 ods. 1 C. s. p, dovolací súd môže na návrh odložiť vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa.

8. Odloženie vykonateľnosti je dočasným, preventívnym a predbežným procesným úkonom súdu, účelom ktorého je ochrana dovolateľa pred nepriaznivými účinkami rozhodnutia odvolacieho súdu, napadnutého dovolaním, práve z dôvodu, že podanie dovolania nemá vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť ním napádaného rozhodnutia. Odloženie vykonateľnosti tak narúša záväznosť právoplatného rozhodnutia odvolacieho súdu a ním založené právne istoty, preto odklad vykonateľnosti možno povoliť, len ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa (§ 444 ods. 1 C. s. p.). Súd spravidla odloží vykonateľnosť, ak výsledky konania alebo samotné dovolanie osvedčujú predpoklad úspešnosti dovolania (napr. ak je zo spisu zrejmé, že rozhodnutie trpí zmätočnosťou), ďalej ak existuje hrozba vzniku nenapraviteľnej ujmy alebo ťažko napraviteľnej ujmy (napr. v prípade pravdepodobnosti, že rozhodnutie bude zrušené a následky zrušeného rozhodnutia by už nebolo možné reštituovať), alebo ak by výkonom rozhodnutia mohol byť zmarený význam a účinok preskúmania a rozhodnutia o dovolaní. Uvedené dôvody komentár k Civilnému sporovému poriadku (Števček, M., Ficová, S., Baricová, S., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 1425) vymenúva príkladmo a nie sú vylúčené ani ďalšie dôvody odkladu vykonateľnosti. O odložení vykonateľnosti rozhodnutia napadnutého dovolaním môže dovolací súd rozhodnúť kedykoľvek v priebehu konania, pričom nie je viazaný žiadnou lehotou.

9. Žalovaný v 2. rade navrhol odklad vykonateľnosti rozsudkov súdov nižších inštancií z dôvodov hodných osobitného zreteľa, špecifikovaných vo vyššie označených písomných podaniach, pričom jedným z týchto dôvodov je skutočnosť, že žalobca na podklade dovolaním napadnutých rozsudkov podal návrh na vykonanie exekúcie. Na podporu svojich tvrdení pripojil listiny (citované v bode 7. tohto uznesenia), preukazujúce začatie exekučného konania na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 5503*049054, vydaného Okresným súdom Dolný Kubín v konaní vedenom pod sp. zn. 6Er/194/2017, na podklade exekučných titulov - rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č. k. 2Cb/16/2012-443 z 10. februára 2016 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline č. k. 13Cob/214/2016-552 z 22. februára 2017. V exekučnom konaní vedenom na Exekútorskom úrade súdneho exekútora JUDr. Stacha Chladného, so sídlom v Stráži, pod sp. zn. EX/1105/2017, sú vydané exekučné príkazy na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve žalovaného v 2. rade a exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve žalovaného v 2. rade.

10. Reflektujúc na skutočnosť, že dovolací súd nie je pri svojom rozhodovaní o dovolaní žalovaného v 2. rade viazaný žiadnou lehotou, sú podľa názoru dovolacieho súdu v prejednávanej veci dané dôvody na odklad vykonateľnosti dovolaním napadnutého rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č. k. 2Cb/16/2012-443 z 10. februára 2016 a rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 13Cob/214/2016-552 z 22. februára 2017, právoplatného dňa 3. apríla 2017. Súd zohľadnil aj prebiehajúce exekučné konanie, v rámci ktorého by ujma, ktorá vznikne výkonom rozhodnutia na majetku dovolateľa, ktorý je fyzickou osobou, bola väčšia, ako prípadná ujma u žalobkyne - Mesta Dolný Kubín, ako oprávneného subjektu - právnickej osoby v majetkovoprávnych vzťahoch, v prípade odkladu vykonateľnosti rozsudku (rozsudkov).

11. Vzhľadom na uvedené dovolací súd do rozhodnutia o dovolaní žalovaného v 2. rade odložil vykonateľnosť oboch rozsudkov súdov nižších inštancií.

12. Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0.

Zdroj: nssr.gov.sk
Tvorba právnej vety: najprávo.sk

Rozhodnutie nebolo oficiálne publikované

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1346
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

ZVJS ešte nemá zhotoviteľa novej väznice v Rimavskej Sobotehttps://www.teraz.sk/slovensko/zvjs-este-nema-zhotovitela-novej-vaznice/435806-clanok.html

Nové zariadenie by malo byť schopné zastrešovať 832 väzňov s personálnym obsadením 298 ...

Kdo vystřídá ombudsmanku Šabatovou? Zeman navrhl exministryni Válkovouhttps://www.denik.cz/z_domova/ombudsmanka-zeman-valkova-sabatova-20191213.html

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru

Technické preukazy aj EČV občanom doručia domov či do prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/evidencne-cisla-aj-technicke-preuka/435632-clanok.html

Pri kúpe či odhlásení auta už občania nemusia chodiť na dopravný inšpektorát.

Od roku 2020 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblastihttps://www.teraz.sk/ekonomika/od-roku-2020-vstupia-do-platnosti-viace/435642-clanok.html

Od 1. januára budúceho roka sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania ...

Rezort spravodlivosti zvažuje ďalšie pozastavenia funkcie sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zvazuje-dalsie/435513-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje ďalšie dôvody podania návrhov na dočasné ...

YouTube už nebude tolerovať videá s násilím či urážkami, ale udelil aj niekoľko výnimiekhttps://www.webnoviny.sk/youtube-uz-nebude-tolerovat-videa-s-nasilim-ci-urazkami-ale-udelil-aj-niekolko-vynimiek/

Služba YouTube už nebude tolerovať videá, ktoré „niekoho urážajú“ v súvislosti s rasou, ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: