TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvody odkladu vykonateľnosti

11.12. 2017, 18:50 |  najpravo.sk

Pri rozhodovaní o odklade vykonateľnosti dovolaním napadnutého rozhodnutia súd môže súd zohľadniť aj prebiehajúce exekučné konanie, v rámci ktorého by ujma, ktorá vznikne výkonom rozhodnutia na majetku dovolateľa, ktorý je fyzickou osobou, bola väčšia, ako prípadná ujma u oprávneného subjektu - právnickej osoby v majetkovoprávnych vzťahoch, v prípade odkladu vykonateľnosti rozsudku (rozsudkov).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. novembra 2017, sp. zn. 4Obdo/36/2017)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Dolný Kubín ako súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 2Cb/l6/2012-443 z 10. februára 2016 uložil žalovanému v 2. rade povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 43.293,92 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 43.293,92 eur od 21. októbra 2014 do zaplatenia, a to na bankový účet žalobcu vedený vo VÚB a. s., č. ú.: SK 53 0200 0000 001366872553, VS: 14125011, do troch dní od právoplatnosti rozsudku (1. výrok). Žalobný návrh voči žalovanému v 1. rade zamietol (2. výrok) a vyslovil, že o trovách konania bude rozhodnuté do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej (3. výrok).

2. Na odvolanie žalovaného v 2. rade, Krajský súd v Žiline ako súd odvolací rozsudkom č. k. 13Cob/214/2016-552 z 22. februára 2017, rozsudok prvoinštančného súdu v jeho 1. výroku ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „C. s. p.“), potvrdil. Súčasne vyslovil, že žalobca má nárok na náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu.

3. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalovaný v 2. rade dovolanie (č. l. 593 - 602), v ktorom postupom podľa § 444 ods. 1 C. s. p. navrhol odklad vykonateľnosti rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č. k. 2Cb/l6/2012-443 z 10. februára 2016, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline č. k. 13Cob/214/2016-552 z 22. februára 2017, a to až do právoplatného skončenia dovolacieho konania. Svoj návrh odôvodnil dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, ktoré vzhliadol v tom, že 1/ vo veci rozhodovali vylúčení sudcovia, 2/ vo veci rozhodli nezákonní sudcovia, ktorí na rozhodovanie neboli pridelení procesne prípustným spôsobom, navyše tomu tak bolo v rozpore s rozvrhom práce, 3/ bol porušený princíp kontradiktórnosti konania, 4/ právne závery súdov nižšej inštancie sú arbitrárne a v rozpore s ustálenou rozhodovacou činnosťou dovolacieho súdu, 5/ právne závery súdov nižšej inštancie nie sú konformné s Ústavou Slovenskej republiky, 6/ proces ako celok bol nespravodlivý a vzhľadom na to ako nespravodlivý vyznieva aj jeho výsledok, 7/ odkladom vykonateľnosti bude predídené vzniku škôd veľkého rozsahu tak na strane žalovaného v 2. rade, ako aj na strane štátu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti štátu za škodu pri výkone verejnej moci.

4. Poukázaním na § 415 Občianskeho zákonníka, žalovaný v 2. rade (ďalej tiež ako „dovolateľ“) dôvodnosť podaného návrhu na odklad vykonateľnosti vzhliada aj v tej skutočnosti, že žalobca už podal návrh na začatie exekučného konania na všetky nehnuteľnosti vo vlastníctve dovolateľa, pričom výkon exekúcie na podklade dovolaním napadnutých rozsudkov by mohol viesť k neodstrániteľným následkom. Poukázal tiež na to, že žalobca 5. apríla 2017 podal na Okresný súd Dolný Kubín návrh na začatie súdneho konania na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia, o ktorom sa na menovanom okresnom súde vedie konanie pod sp. zn. 5C/13/2017. 5. Návrh na odklad vykonateľnosti označených rozhodnutí žalovaný v 2. rade doplnil písomným podaním z 19. mája 2017 (č. l. 697 - 699), v ktorom poukázaním na ustanovenia § 49, § 48 ods. 1, 2, 3, ods. 4 písm. a/, § 38 ods. 2, § 61k ods. 1 písm. a/, d/, § 55 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Exekučného poriadku, namietol, že žalobca dňa 29. marca 2017 nebol oprávnený navrhnúť vykonanie exekúcie, nakoľko exekučný titul k 29. marcu 2017, resp. k 30. marcu 2017, kedy bol návrh oprávneného doručený súdnemu exekútorovi, nebol právoplatný ani vykonateľný. Exekučné konanie preto nemohlo začať na základe návrhu oprávneného z 29. marca 2017 a súdny exekútor ku dňu 4. apríla 2017 nebol oprávnený požiadať Okresný súd Dolný Kubín o vydanie poverenia, nakoľko exekučný titul k uvedenému dátumu vykonateľný nebol. Namietol ďalej, že Okresný súd Dolný Kubín nebol kauzálne príslušný na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie podľa § 49 Exekučného poriadku, ale že súdneho exekútora v predmetnom exekučnom konaní mal ustanoviť Okresný súd Banská Bystrica postupom podľa § 55 a nasl. Exekučného poriadku v znení účinnom od 1. apríla 2017. Dovolateľ namietol aj to, že súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný, so sídlom Exekútorského úradu Stráž 223, 960 01 Zvolen, nebol do funkcie exekútora ustanovený zákonným spôsobom, z ktorého dôvodu nebol oprávnený vykonať ani zabezpečovacie úkony. Tvrdí, že vydaním poverenia na vykonanie exekúcie JUDr. Stachovi Chladnému, došlo k porušeniu základných práv a slobôd jeho osoby v zmysle článku 46 ods. 1 a článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a že uvedené skutočnosti preukazujú dôvody jednak pre zastavenie exekúcie podľa § 61k ods. 1 písm. a/ a d/ Exekučného poriadku, ale aj pre povolenie odkladu vykonateľnosti rozsudku prvoinštančného súdu v spojení s rozsudkom odvolacieho súdu. Rovnako tvrdí, že spôsob konania žalobcu preukazuje zaujatosť Okresného súdu Dolný Kubín voči jeho osobe a existenciu dovolacieho dôvodu v zmysle § 420 ods. 1 písm. e/ C. s. p..

6. Ďalším písomným podaním zo 17. októbra 2017 dovolateľ zopakoval dôvody odkladu vykonateľnosti a pripojil nasledovné listiny: exekučné príkazy č. EX/1105/17-251, EX/1105/17-253, EX/1105/17-254 a EX/1105/17-257, upovedomenie o ďalších trovách exekúcie č. EX 1105/17-256, upovedomenie o čase a mieste oceňovania nehnuteľnosti č. EX/1105/17-263, všetky z 11. októbra 2017 a výzvu na označenie závad nehnuteľnosti za účelom oceňovania nehnuteľnosti a pre potreby vypracovania znaleckého posudku, rovnako z 11. októbra 2017.

7. Podľa § 444 ods. 1 C. s. p, dovolací súd môže na návrh odložiť vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa.

8. Odloženie vykonateľnosti je dočasným, preventívnym a predbežným procesným úkonom súdu, účelom ktorého je ochrana dovolateľa pred nepriaznivými účinkami rozhodnutia odvolacieho súdu, napadnutého dovolaním, práve z dôvodu, že podanie dovolania nemá vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť ním napádaného rozhodnutia. Odloženie vykonateľnosti tak narúša záväznosť právoplatného rozhodnutia odvolacieho súdu a ním založené právne istoty, preto odklad vykonateľnosti možno povoliť, len ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa (§ 444 ods. 1 C. s. p.). Súd spravidla odloží vykonateľnosť, ak výsledky konania alebo samotné dovolanie osvedčujú predpoklad úspešnosti dovolania (napr. ak je zo spisu zrejmé, že rozhodnutie trpí zmätočnosťou), ďalej ak existuje hrozba vzniku nenapraviteľnej ujmy alebo ťažko napraviteľnej ujmy (napr. v prípade pravdepodobnosti, že rozhodnutie bude zrušené a následky zrušeného rozhodnutia by už nebolo možné reštituovať), alebo ak by výkonom rozhodnutia mohol byť zmarený význam a účinok preskúmania a rozhodnutia o dovolaní. Uvedené dôvody komentár k Civilnému sporovému poriadku (Števček, M., Ficová, S., Baricová, S., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 1425) vymenúva príkladmo a nie sú vylúčené ani ďalšie dôvody odkladu vykonateľnosti. O odložení vykonateľnosti rozhodnutia napadnutého dovolaním môže dovolací súd rozhodnúť kedykoľvek v priebehu konania, pričom nie je viazaný žiadnou lehotou.

9. Žalovaný v 2. rade navrhol odklad vykonateľnosti rozsudkov súdov nižších inštancií z dôvodov hodných osobitného zreteľa, špecifikovaných vo vyššie označených písomných podaniach, pričom jedným z týchto dôvodov je skutočnosť, že žalobca na podklade dovolaním napadnutých rozsudkov podal návrh na vykonanie exekúcie. Na podporu svojich tvrdení pripojil listiny (citované v bode 7. tohto uznesenia), preukazujúce začatie exekučného konania na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 5503*049054, vydaného Okresným súdom Dolný Kubín v konaní vedenom pod sp. zn. 6Er/194/2017, na podklade exekučných titulov - rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č. k. 2Cb/16/2012-443 z 10. februára 2016 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline č. k. 13Cob/214/2016-552 z 22. februára 2017. V exekučnom konaní vedenom na Exekútorskom úrade súdneho exekútora JUDr. Stacha Chladného, so sídlom v Stráži, pod sp. zn. EX/1105/2017, sú vydané exekučné príkazy na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve žalovaného v 2. rade a exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve žalovaného v 2. rade.

10. Reflektujúc na skutočnosť, že dovolací súd nie je pri svojom rozhodovaní o dovolaní žalovaného v 2. rade viazaný žiadnou lehotou, sú podľa názoru dovolacieho súdu v prejednávanej veci dané dôvody na odklad vykonateľnosti dovolaním napadnutého rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č. k. 2Cb/16/2012-443 z 10. februára 2016 a rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 13Cob/214/2016-552 z 22. februára 2017, právoplatného dňa 3. apríla 2017. Súd zohľadnil aj prebiehajúce exekučné konanie, v rámci ktorého by ujma, ktorá vznikne výkonom rozhodnutia na majetku dovolateľa, ktorý je fyzickou osobou, bola väčšia, ako prípadná ujma u žalobkyne - Mesta Dolný Kubín, ako oprávneného subjektu - právnickej osoby v majetkovoprávnych vzťahoch, v prípade odkladu vykonateľnosti rozsudku (rozsudkov).

11. Vzhľadom na uvedené dovolací súd do rozhodnutia o dovolaní žalovaného v 2. rade odložil vykonateľnosť oboch rozsudkov súdov nižších inštancií.

12. Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0.

Zdroj: nssr.gov.sk
Tvorba právnej vety: najprávo.sk

Rozhodnutie nebolo oficiálne publikované

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1658
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O novej väznici v Rim. Sobote sa hovorí už dlho. Výstavby by sa chceli chopiť dvaja záujemcoviahttps://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/podnikanie-ekonomika/o-novej-vaznici-v-rim-sobote-sa-hovori-uz-dlho-vystavby-by-sa-chceli-chopit-dvaja-zaujemcovia/

O novej väznici na Sabovej sa hovorí už dlho. Najnovšie mala vplyv na priebeh verejného ...

Vodiči pozor! Toto sú nové dopravné značky. Nenechajte sa nimi zaskočiťhttps://auto.pravda.sk/doprava/clanok/559353-vodici-pozor-toto-su-nove-znacky-nenechajte-sa-zaskocit/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightbox

V poslednom období pribudli na cestách dopravné značky, na aké sme neboli zvyknutí.

M. Kolíková vymenovala J. Hrubalu za predsedu ŠTShttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-vymenovala-j-hrubalu-za-p/485143-clanok.html

Vo výberovom konaní na post predsedu ŠTS boli v pondelok (3. 8.) úspešní traja kandidáti.

Disciplinárne konanie s D. Trnkom bude pokračovať v septembrihttps://www.teraz.sk/slovensko/disciplinarne-konanie-s-d-trnkom-bude/485076-clanok.html

Trnka je okrem toho obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, keďže ...

ANALÝZA:Nový návrh zákona o štátnom občianstve nerieši situáciu menšínhttps://www.teraz.sk/slovensko/imb-navrh-novely-zakona-o-statnom-o/485070-clanok.html

Vládny návrh je podľa Inštitútu Mateja Bela IMB zbytočne komplikovaný a tvorí výnimky zo ...

Revoluce ve výplatách? Nejvyšší soud rozhodl, že je nezákonné platit za stejnou práci jinde jinou mzduhttps://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/ridic-ceske-posty-uspel-se-zalobou-kvuli-nizsi-mzde-za-stejnou-praci-oproti-praze.A200806_124339_firmy-trhy_ele

Řidič České pošty uspěl se žalobou, která poukazovala na nerovné odměňování ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: