TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvody odkladu vykonateľnosti

11.12. 2017, 18:50 |  najpravo.sk

Pri rozhodovaní o odklade vykonateľnosti dovolaním napadnutého rozhodnutia súd môže súd zohľadniť aj prebiehajúce exekučné konanie, v rámci ktorého by ujma, ktorá vznikne výkonom rozhodnutia na majetku dovolateľa, ktorý je fyzickou osobou, bola väčšia, ako prípadná ujma u oprávneného subjektu - právnickej osoby v majetkovoprávnych vzťahoch, v prípade odkladu vykonateľnosti rozsudku (rozsudkov).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. novembra 2017, sp. zn. 4Obdo/36/2017)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Dolný Kubín ako súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 2Cb/l6/2012-443 z 10. februára 2016 uložil žalovanému v 2. rade povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 43.293,92 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 43.293,92 eur od 21. októbra 2014 do zaplatenia, a to na bankový účet žalobcu vedený vo VÚB a. s., č. ú.: SK 53 0200 0000 001366872553, VS: 14125011, do troch dní od právoplatnosti rozsudku (1. výrok). Žalobný návrh voči žalovanému v 1. rade zamietol (2. výrok) a vyslovil, že o trovách konania bude rozhodnuté do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej (3. výrok).

2. Na odvolanie žalovaného v 2. rade, Krajský súd v Žiline ako súd odvolací rozsudkom č. k. 13Cob/214/2016-552 z 22. februára 2017, rozsudok prvoinštančného súdu v jeho 1. výroku ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „C. s. p.“), potvrdil. Súčasne vyslovil, že žalobca má nárok na náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu.

3. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalovaný v 2. rade dovolanie (č. l. 593 - 602), v ktorom postupom podľa § 444 ods. 1 C. s. p. navrhol odklad vykonateľnosti rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č. k. 2Cb/l6/2012-443 z 10. februára 2016, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline č. k. 13Cob/214/2016-552 z 22. februára 2017, a to až do právoplatného skončenia dovolacieho konania. Svoj návrh odôvodnil dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, ktoré vzhliadol v tom, že 1/ vo veci rozhodovali vylúčení sudcovia, 2/ vo veci rozhodli nezákonní sudcovia, ktorí na rozhodovanie neboli pridelení procesne prípustným spôsobom, navyše tomu tak bolo v rozpore s rozvrhom práce, 3/ bol porušený princíp kontradiktórnosti konania, 4/ právne závery súdov nižšej inštancie sú arbitrárne a v rozpore s ustálenou rozhodovacou činnosťou dovolacieho súdu, 5/ právne závery súdov nižšej inštancie nie sú konformné s Ústavou Slovenskej republiky, 6/ proces ako celok bol nespravodlivý a vzhľadom na to ako nespravodlivý vyznieva aj jeho výsledok, 7/ odkladom vykonateľnosti bude predídené vzniku škôd veľkého rozsahu tak na strane žalovaného v 2. rade, ako aj na strane štátu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti štátu za škodu pri výkone verejnej moci.

4. Poukázaním na § 415 Občianskeho zákonníka, žalovaný v 2. rade (ďalej tiež ako „dovolateľ“) dôvodnosť podaného návrhu na odklad vykonateľnosti vzhliada aj v tej skutočnosti, že žalobca už podal návrh na začatie exekučného konania na všetky nehnuteľnosti vo vlastníctve dovolateľa, pričom výkon exekúcie na podklade dovolaním napadnutých rozsudkov by mohol viesť k neodstrániteľným následkom. Poukázal tiež na to, že žalobca 5. apríla 2017 podal na Okresný súd Dolný Kubín návrh na začatie súdneho konania na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia, o ktorom sa na menovanom okresnom súde vedie konanie pod sp. zn. 5C/13/2017. 5. Návrh na odklad vykonateľnosti označených rozhodnutí žalovaný v 2. rade doplnil písomným podaním z 19. mája 2017 (č. l. 697 - 699), v ktorom poukázaním na ustanovenia § 49, § 48 ods. 1, 2, 3, ods. 4 písm. a/, § 38 ods. 2, § 61k ods. 1 písm. a/, d/, § 55 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Exekučného poriadku, namietol, že žalobca dňa 29. marca 2017 nebol oprávnený navrhnúť vykonanie exekúcie, nakoľko exekučný titul k 29. marcu 2017, resp. k 30. marcu 2017, kedy bol návrh oprávneného doručený súdnemu exekútorovi, nebol právoplatný ani vykonateľný. Exekučné konanie preto nemohlo začať na základe návrhu oprávneného z 29. marca 2017 a súdny exekútor ku dňu 4. apríla 2017 nebol oprávnený požiadať Okresný súd Dolný Kubín o vydanie poverenia, nakoľko exekučný titul k uvedenému dátumu vykonateľný nebol. Namietol ďalej, že Okresný súd Dolný Kubín nebol kauzálne príslušný na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie podľa § 49 Exekučného poriadku, ale že súdneho exekútora v predmetnom exekučnom konaní mal ustanoviť Okresný súd Banská Bystrica postupom podľa § 55 a nasl. Exekučného poriadku v znení účinnom od 1. apríla 2017. Dovolateľ namietol aj to, že súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný, so sídlom Exekútorského úradu Stráž 223, 960 01 Zvolen, nebol do funkcie exekútora ustanovený zákonným spôsobom, z ktorého dôvodu nebol oprávnený vykonať ani zabezpečovacie úkony. Tvrdí, že vydaním poverenia na vykonanie exekúcie JUDr. Stachovi Chladnému, došlo k porušeniu základných práv a slobôd jeho osoby v zmysle článku 46 ods. 1 a článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a že uvedené skutočnosti preukazujú dôvody jednak pre zastavenie exekúcie podľa § 61k ods. 1 písm. a/ a d/ Exekučného poriadku, ale aj pre povolenie odkladu vykonateľnosti rozsudku prvoinštančného súdu v spojení s rozsudkom odvolacieho súdu. Rovnako tvrdí, že spôsob konania žalobcu preukazuje zaujatosť Okresného súdu Dolný Kubín voči jeho osobe a existenciu dovolacieho dôvodu v zmysle § 420 ods. 1 písm. e/ C. s. p..

6. Ďalším písomným podaním zo 17. októbra 2017 dovolateľ zopakoval dôvody odkladu vykonateľnosti a pripojil nasledovné listiny: exekučné príkazy č. EX/1105/17-251, EX/1105/17-253, EX/1105/17-254 a EX/1105/17-257, upovedomenie o ďalších trovách exekúcie č. EX 1105/17-256, upovedomenie o čase a mieste oceňovania nehnuteľnosti č. EX/1105/17-263, všetky z 11. októbra 2017 a výzvu na označenie závad nehnuteľnosti za účelom oceňovania nehnuteľnosti a pre potreby vypracovania znaleckého posudku, rovnako z 11. októbra 2017.

7. Podľa § 444 ods. 1 C. s. p, dovolací súd môže na návrh odložiť vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa.

8. Odloženie vykonateľnosti je dočasným, preventívnym a predbežným procesným úkonom súdu, účelom ktorého je ochrana dovolateľa pred nepriaznivými účinkami rozhodnutia odvolacieho súdu, napadnutého dovolaním, práve z dôvodu, že podanie dovolania nemá vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť ním napádaného rozhodnutia. Odloženie vykonateľnosti tak narúša záväznosť právoplatného rozhodnutia odvolacieho súdu a ním založené právne istoty, preto odklad vykonateľnosti možno povoliť, len ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa (§ 444 ods. 1 C. s. p.). Súd spravidla odloží vykonateľnosť, ak výsledky konania alebo samotné dovolanie osvedčujú predpoklad úspešnosti dovolania (napr. ak je zo spisu zrejmé, že rozhodnutie trpí zmätočnosťou), ďalej ak existuje hrozba vzniku nenapraviteľnej ujmy alebo ťažko napraviteľnej ujmy (napr. v prípade pravdepodobnosti, že rozhodnutie bude zrušené a následky zrušeného rozhodnutia by už nebolo možné reštituovať), alebo ak by výkonom rozhodnutia mohol byť zmarený význam a účinok preskúmania a rozhodnutia o dovolaní. Uvedené dôvody komentár k Civilnému sporovému poriadku (Števček, M., Ficová, S., Baricová, S., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 1425) vymenúva príkladmo a nie sú vylúčené ani ďalšie dôvody odkladu vykonateľnosti. O odložení vykonateľnosti rozhodnutia napadnutého dovolaním môže dovolací súd rozhodnúť kedykoľvek v priebehu konania, pričom nie je viazaný žiadnou lehotou.

9. Žalovaný v 2. rade navrhol odklad vykonateľnosti rozsudkov súdov nižších inštancií z dôvodov hodných osobitného zreteľa, špecifikovaných vo vyššie označených písomných podaniach, pričom jedným z týchto dôvodov je skutočnosť, že žalobca na podklade dovolaním napadnutých rozsudkov podal návrh na vykonanie exekúcie. Na podporu svojich tvrdení pripojil listiny (citované v bode 7. tohto uznesenia), preukazujúce začatie exekučného konania na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 5503*049054, vydaného Okresným súdom Dolný Kubín v konaní vedenom pod sp. zn. 6Er/194/2017, na podklade exekučných titulov - rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č. k. 2Cb/16/2012-443 z 10. februára 2016 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline č. k. 13Cob/214/2016-552 z 22. februára 2017. V exekučnom konaní vedenom na Exekútorskom úrade súdneho exekútora JUDr. Stacha Chladného, so sídlom v Stráži, pod sp. zn. EX/1105/2017, sú vydané exekučné príkazy na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve žalovaného v 2. rade a exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve žalovaného v 2. rade.

10. Reflektujúc na skutočnosť, že dovolací súd nie je pri svojom rozhodovaní o dovolaní žalovaného v 2. rade viazaný žiadnou lehotou, sú podľa názoru dovolacieho súdu v prejednávanej veci dané dôvody na odklad vykonateľnosti dovolaním napadnutého rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č. k. 2Cb/16/2012-443 z 10. februára 2016 a rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 13Cob/214/2016-552 z 22. februára 2017, právoplatného dňa 3. apríla 2017. Súd zohľadnil aj prebiehajúce exekučné konanie, v rámci ktorého by ujma, ktorá vznikne výkonom rozhodnutia na majetku dovolateľa, ktorý je fyzickou osobou, bola väčšia, ako prípadná ujma u žalobkyne - Mesta Dolný Kubín, ako oprávneného subjektu - právnickej osoby v majetkovoprávnych vzťahoch, v prípade odkladu vykonateľnosti rozsudku (rozsudkov).

11. Vzhľadom na uvedené dovolací súd do rozhodnutia o dovolaní žalovaného v 2. rade odložil vykonateľnosť oboch rozsudkov súdov nižších inštancií.

12. Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0.

Zdroj: nssr.gov.sk
Tvorba právnej vety: najprávo.sk

Rozhodnutie nebolo oficiálne publikované

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1375
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čentéš o stave a budúcnosti prokuratúry: Chceme ju zmeniťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539805-jozef-centes-o-stave-a-buducnosti-slovenskej-prokuratury/

V poslednom období je medzi politikmi, ale aj vo verejnosti venovaná zvýšená pozornosť ...

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezarátahttps://www.teraz.sk/ekonomika/studentom-sa-obdobie-ich-prace-na-doho/442178-clanok.html

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta.

Čižnár: Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Trnku bol zákonný a správnyhttps://www.webnoviny.sk/ciznar-postup-dozorujuceho-prokuratora-v-pripade-trnku-bol-zakonny-a-spravny/

Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Dobroslava Trnku bol zákonný a správny.

Černé stavby půjdou k zemi. Umožní to nový stavební zákon, který chystá ministryně Dostálováhttps://www.lidovky.cz/domov/cerne-stavby-pujdou-k-zemi-umozni-to-novy-stavebni-zakon-ktery-chysta-ministryne-dostalova.A200121_190617_ln_domov_rkj

Obce, do jejichž kompetence odstranění černých staveb spadá, se do bourání nepouštějí, ...

Zbavit se odstavených automobilů bude snazší, schválili poslancihttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/odstranovani-odtazenych-automobilu-snemovna-zakon.A200122_091314_domaci_kop

Vlastníci silnic a veřejných parkovišť získají širší práva odstraňovat z nich odstavené ...

Ústavný súd vysvetlil, prečo stopol 50-dňové moratóriumhttps://spravy.pravda.sk/volby-2020/clanok/539637-ustavny-sud-vysvetlil-preco-stopol-50-dnove-moratorium/

Parlament menil pravidlá už počas hry.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: