TlačPoštaZväčšiZmenši

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

6.7. 2021, 16:53 |  najpravo.sk

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o e-Governmente je súd povinný doručovať písomnosti advokátovi do elektronickej schránky advokáta, aby bolo doručenie rozsudku účinné.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. júna 2021, sp. zn.  9Cdo/124/2021, zdroj: nsud.sk; analytická právna veta: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 3. decembra 2019 sp. zn. 6Co/251/2019 v spojení s opravným uznesením Krajského súdu v Bratislave z 23. februára 2021 sp. zn. 6Co/251/2019 odmietol podľa § 386 písm. a/ zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) odvolanie žalobcov 1/ a 2/, podané proti žalobe zamietajúcemu rozsudku Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“) zo 7. augusta 2019, č. k. 14C/150/2008-643 v spojení s opravným uznesením z 3. novembra 2020, č. k. 14C/150/2008-729 a nepriznal žalovanému náhradu trov odvolacieho konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že zo spisu vyplýva, že rozsudok súdu prvej inštancie bol právnemu zástupcovi žalobcov 1/ a 2/ doručený dňa 14. augusta 2019 (č. l. 653). 15 - dňová lehota na podanie odvolania začala žalobcom plynúť dňa 15. augusta 2019 a uplynula dňom 29. augusta 2019, ktorý pripadol na deň pracovného pokoja. Preto v zmysle § 121 ods. 4 CSP posledným dňom lehoty na podanie odvolania bol najbližší nasledujúci pracovný deň, ktorým bol piatok 30. augusta 2019. Žalobcovia 1/ a 2/ podali odvolanie elektronicky až 5. septembra 2019, teda oneskorene - po uplynutí lehoty na odvolanie.

2. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podali dovolanie žalobcovia 1/ a 2/ (ďalej aj „dovolatelia“), prípustnosť ktorého vyvodzovali z ustanovenia § 420 písm. f/ CSP, pretože súd im

nesprávnym procesným postupom znemožnil uskutočňovať im patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Skonštatovali, že odvolací súd sa mýli ak tvrdí, že rozsudok súdu prvej inštancie bol doručený žalobcom 1/ a 2/, resp. ich právnemu zástupcovi 14. augusta 2019. V predmetnej veci súd prvej inštancie 17. júla 2019 na poslednom pojednávaní vo veci samej vytýčil termín pojednávania za účelom vyhlásenia rozsudku na 31. júl 2019. Tesne pred uvedeným termínom vyhlásenia rozsudku súd prvej inštancie zmenil pôvodne určený termín na nový termín 7. augusta 2019. O tejto zmene vydal upovedomenie z 30. júla 2019, ktoré doručoval do vlastných rúk sporovým stranám. Práve toto upovedomenie bolo právnemu zástupcovi žalobcov doručené dňa 14. augusta 2019. V daný deň teda právnemu zástupcovi žalobcov nebol doručený rozsudok, ale iba upovedomenie o odročení (zmene termínu) pojednávania. Samotný rozsudok bol síce zasielaný súdom dňa 7. augusta 2019, avšak elektronická zásielka, ktorej bol súčasťou, bola prevzatá (a teda doručená) až dňa 21. augusta 2019. Uvedené preukazujú k dovolaniu priložené elektronické dokumenty. Nakoľko lehota na podanie odvolania proti rozsudku je 15-dňová a začína plynúť deň nasledujúci po dni doručenia rozsudku, v danom prípade bol posledným dňom lehoty na podanie odvolania práve 5. september 2019, kedy aj bolo podané odvolanie (čo správne uvádza aj odvolací súd). Pre úplnosť žalobcovia 1/ a 2/ musia konštatovať, že všetky vyššie uvedené elektronické zásielky boli doručené do elektronickej schránky JUDr. Petra Arendackého a nie do schránky právneho zástupcu žalobcov - Mgr. Petra Arendackého. Už z tohto dôvodu nemožno považovať odvolanie za oneskorene podané. Na záver navrhli, aby dovolací súd uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

3. Žalovaný sa k dovolaniu nevyjadril.

4. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací (§ 35 CSP) po zistení, že dovolanie podali strany konania zastúpené v súlade so zákonom (§ 429 ods. 1 CSP), bez nariadenia pojednávania dospel k záveru, že dovolanie žalobcov 1/ a 2/ je prípustné a vzhľadom na uplatnený dovolací dôvod (§ 420 písm. f/ CSP) aj dôvodné, a preto je potrebné dovolaním napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

5. V danom prípade dovolatelia uplatnili dovolací dôvod v zmysle § 420 písm. f/ CSP, podľa ktorého je dovolanie prípustné (proti rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej, alebo ktorým sa konanie končí), ak súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

6. Najvyšší súd už v judikátoch R 23/1994 a R 4/2003 (ďalej v rozhodnutiach najvyššieho súdu, sp. zn. 1Cdo/41/2000, 2Cdo/119/2004, 3Cdo/108/2004, 3Cdo/231/2008, 4Cdo/20/2001, 5Cdo/434/2012, 6Cdo/107/2012, 7Cdo 142/2013, 3Cdo/98/2015) vydaných do 30. júna 2016 považoval za prípad odňatia možnosti konať pred súdom postup súdu, ktorý sa z určitého dôvodu odmietol zaoberať meritom veci (odmietol podanie alebo konanie zastavil, alebo odvolací súd odmietol odvolanie), hoci procesné predpoklady pre taký postup neboli dané. Uvedený záver má oporu aj v rozhodnutiach vydaných už za účinnosti Civilného sporového poriadku (napr. rozhodnutia dovolacieho súdu, sp. zn. 3Cdo/105/2019, 8Cdo/156/2019, 7Cdo/72/2019, 6Cdo/163/2018, 2Cdo/195/2018, 5Cdo/12/2018).

7. So zreteľom na vyššie uvedené dovolací súd skúmal, či odmietnutie odvolania žalobcov 1/ a 2/ odvolacím súdom vykazovalo znaky procesného postupu znemožňujúceho stranám konania, aby uskutočňovali im patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces v zmysle CSP.

8. Podľa § 362 ods. 1 CSP odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

9. Podľa § 125 ods. 1 a 2 CSP podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa

osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

10. Podľa ustanovenia § 223 ods. 1 CSP, rozsudok súd doručuje stranám do vlastných rúk.

11. Podľa ustanovenia § 110 ods. 1 CSP, ak má strana zástupcu so splnomocnením na celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Písomnosť sa doručuje aj strane, ak strana má osobne v konaní niečo vykonať alebo ak o tom súd rozhodne s ohľadom na povahu veci. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku, ako aj procesné poučenia vydané súdom sa doručujú iba zástupcovi.

12. Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente (ďalej len „zákon o e-Governmente“), ak ide o postup orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci a ak ide o náležitosti návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej moci a o náležitosti rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu, ktoré v konaní vydáva orgán verejnej moci, použijú sa ustanovenia osobitných predpisov, ak tento zákon v ustanoveniach § 4 až 6, § 10, § 17 a 18 a v ustanoveniach o identifikácii (§ 19 a 20), autentifikácii (§ 19, 21 a 22), autorizácii (§ 23), elektronickom podaní (§ 24, 25 a 28), elektronickom úradnom dokumente (§ 26, 27 a 28), elektronickom doručovaní (§ 11 až 16 a § 29 až 34), zaručenej konverzii (§ 35 až 39) a referenčných registroch a referenčných údajoch (§ 49 až 55) neustanovuje inak.

13. Podľa § 11 ods. 1 zákona o e-Governmente“)], elektronické schránky sa zriaďujú orgánu verejnej moci, právnickej osobe, fyzickej osobe, podnikateľovi, subjektu medzinárodného práva, organizačnej zložke alebo organizácii podľa § 12 ods. 6 a tým, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.

14. Podľa § 12 ods. 2 zákona o e-Governmente, každému je možné zriadiť len jednu elektronickú schránku pre jedno právne postavenie. Ak je majiteľ elektronickej schránky súčasne osobou vo viacerých právnych postaveniach, zriaďuje sa mu elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení.

15. Podľa § 13 ods. 4 písm. b/ zákona o e-Governmente, na účely prístupu do elektronickej schránky sa používajú identifikátor osoby v spojení s autentifikátorom alebo autentifikačný certifikát podľa § 22aa spôsobom podľa § 22a, ktoré boli pridelené alebo vydané majiteľovi elektronickej schránky alebo osobe oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Správca modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby mala osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou po úspešnej autentifikácii dostupné všetky elektronické schránky, ku ktorým má takéto oprávnenie. Osobou oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby podnikateľa je fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená.

16. Podľa § 29 ods. 1 prvá veta, 2 a 3 zákona o e-Governmente, elektronické podanie a elektronický úradný dokument sa doručuje elektronicky, pričom miestom na elektronické doručovanie je elektronická schránka, ktorá je aktivovaná. (ods. 1) Do vlastných rúk sa elektronicky doručujú elektronické dokumenty, ktoré sú podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú do vlastných rúk (ods. 2). Doručením do vlastných rúk sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany adresáta alebo osoby, ktorej je podľa osobitných predpisov možné doručovať namiesto adresáta (ďalej len "prijímateľ"), formou elektronickej doručenky odoslanej odosielateľovi (ods. 3).

17. Podľa § 30 ods. 1 zákona o e-Governmente, elektronickou doručenkou sa rozumie elektronický dokument obsahujúci údaj o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického doručenia, identifikátor osoby prijímateľa, identifikátor osoby odosielateľa a identifikáciu elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov, ktoré sa elektronicky doručujú; identifikácia elektronickej úradnej správy

a elektronických dokumentov musí zabezpečiť vytvorenie logickej väzby na túto správu a dokumenty, ktoré obsahuje.

18. Podľa § 32 ods. 5 písm. b/ zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

19. Podľa § 82l ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch, orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár a správca sú povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, ktorej sú majiteľom.

20. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o e-Governmente je súd povinný doručovať písomnosti advokátovi do elektronickej schránky advokáta, aby bolo doručenie rozsudku účinné.

21. Jedine v prípade, ak je rozsudok súdu doručovaný do elektronickej schránky advokáta, je možné považovať rozsudok za účinne doručený, vrátane následkov spojených s uplynutím úložnej lehoty podľa § 32 ods. 5 písm. b/ zákona o e-Governmente (t. j. doručením rozsudku).

21.1. Z obsahu spisu vyplýva, že na č. l. 653 súdneho spisu sa nachádza elektronická doručenka, z ktorej vyplýva, že advokátovi JUDr. Petrovi Arendackému bolo doručené upovedomenie o odročení termínu pojednávania na 7. augusta 2019. Z prílohy dovolania (č. l. 699 a č.l. 702 súdneho spisu) vyplýva, že rozsudok súdu prvej inštancie bol doručený 21. augusta 2019 do elektronickej schránky JUDr. Petra Arendackého. S doručením rozsudku do elektronickej schránky: ico://sk/31762697_20069 advokáta JUDr. Petra Arendackého súdom prvej inštancie tak nemôžu byť spojené žiadne právne dôsledky (vrátane prípadného plynutia lehoty na podanie odvolania); zástupcom žalobcov bol (je) v tomto spore advokát Mgr. Peter Arendacký s elektronickou schránkou: ico://sk/50876686_20069. Súd prvej inštancie pôvodne nezaložil do spisu elektronickú doručenku, ktorá by preukazovala doručenie rozsudku súdu prvej inštancie právnemu zástupcovi žalobcov Mgr. Petrovi Arendackému, stalo sa tak až doručenkou založenou z 9. apríla 2021 na č.l. 760 súdneho spisu.

22. Nedostatok súdu prvej inštancie pri doručovaní rozsudku súdu prvej inštancie žalobcom 1/ a 2/ (ich právnemu zástupcovi) nezistil ani odvolací súd a tak nesprávne posúdil začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania i jej koniec. V uvedenej súvislosti nemožno považovať za správny záver odvolacieho súdu, že odvolanie žalobcov bolo podané oneskorene a preto ho bolo potrebné odmietnuť.

23. Vychádzajúc z uvedeného najvyšší´ súd dospel k záveru, že ak odvolací súd odmietol odvolanie žalobcov ako oneskorene podane´, i keď k takému postupu neboli splnené zákonné podmienky, odňal svojím konaním a rozhodnutím právo, aby na základe odvolania bolo ním napadnute´ rozhodnutie súdu prvej inštancie preskúmané´ odvolacím súdom (porovnaj R 23/1994), t. j. týmto nesprávnym procesným postupom žalobcom znemožnil, aby uskutočňovali im patriace procesne´ práva v takej miere, zˇe došlo k porušeniu práva na spravodlivý´ proces v zmysle § 420 pi´sm. f/ CSP.

24. Najvyšší súd preto rozhodnutie odvolacieho súdu v spojení s opravným uznesením zrušil (§ 449 ods. 1 CSP) a vec mu vrátil na ďalšie konanie (§ 450 CSP).

25. V novom rozhodnutí odvolací súd rozhodne o trovách pôvodného konania a o trovách dovolacieho konania (§ 453 ods. 3 CSP).

26. Toto uznesenie prijal senát najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

P o u č e n i e :

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 160
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Zaujatosť znalca a vykonávanie úkonu mimo zapísaného odboru

Najvyšší správny súd SR sa zaoberal otázkou zodpovednosti znalca za vykonávanie úkonu mimo zapísaného odboru a otázkou posudzovania ...

JUDIKATÚRA: Hmotnoprávna a procesnoprávna podmienka súhlasu poškodeného

Inštitút súhlasu poškodeného obsahuje hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky, ktoré musia byť naplnené kumulatívne.

JUDIKATÚRA: Spôsob hodnotenia dôkazov súdom a porušenie práv strany trestného konania

Najvyšší súd SR potvrdzuje svoju judikatúru, v zmysle ktorej Súd neporuší žiadne práva strany v konaní, ak si neosvojí ním navrhnutý ...

JUDIKATÚRA: Vnútroštátny orgán zodpovedný za uplatňovanie nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave

Môže členský štát zveriť svojim orgánom právomoc uložiť leteckému dopravcovi povinnosť zaplatiť cestujúcim náhradu na základe ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2022

Súkromné právo 4/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 4/2022

Zo súdnej praxe 4/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2022

Právny obzor 4/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2022

Súkromné právo 3/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: