Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
Predplatné
Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Znalecký posudok vyhotovený mimo konania ako dôkaz

najpravo.sk • 4.12. 2012, 20:46

Ak je súdu v konaní predložený posudok, ktorý síce vypracovala osoba zapísaná v zozname znalcov, avšak jeho vypracovanie nenariadil súd (napr. posudok bol vypracovaný na základe požiadania účastníka konania), skutočne nejde o znalecký posudok v zmysle § 127 O.s.p. Aj takýmto „posudkom" možno však vykonať dôkaz, ale iba ako listinou. Rozdielnosť sa prejaví najmä v hodnotení tohto dôkazu. Pokiaľ súd napriek tomu v procese vyhodnocovania výsledkov vykonaného dokazovania prizná stupeň preukaznosti zistení zodpovedajúcich inak zisteniam vyplývajúcim zo znaleckého posudku (§ 127 O.s.p.) takým zisteniam, ku ktorým dospel na základe „posudku" vyhotoveného nie po nariadení súdom, ale na požiadanie niektorého z účastníkov konania, nejde o procesný postup súdu zakladajúci prípustnosť dovolania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. novembra 2012, sp. zn. 3 Cdo 16/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 13. septembra 2010 č.k. 6 C 69/2008-392 rozviedol manželstvo navrhovateľa a odporkyne uzavreté 5. júna 2004, ktoré je zapísané v knihe manželstiev Mestskej časti Bratislava Staré Mesto vo zväzku 60, ročník 2004, na strane 1 pod poradovým číslom X.. Ich syna, maloletého D. H. (ďalej len „maloletý") na čas po rozvode manželstva zveril do osobnej starostlivosti odporkyne s tým, že obidvaja rodičia ho budú zastupovať a spravovať jeho majetok. Navrhovateľovi uložil povinnosť prispievať na výživu maloletého sumou 180 € mesačne, a to vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám odporkyne. Navrhovateľovi umožnil stýkať sa s maloletým každý párny týždeň v mesiaci od štvrtku 16.00 hodiny nepretržite do nedele 18.00 hodiny a každý nepárny týždeň od stredy 15.00 hodiny nepretržite do piatku 9.00 hodiny, každý nepárny kalendárny rok počas veľkonočných sviatkov od piatku 9.00 hodiny do pondelka 18.00 hodiny, každý párny kalendárny rok od 24. decembra od 9.00 hodiny do 25. decembra do 9.00 hodiny a každý nepárny kalendárny rok od 26. decembra od 9.00 hodiny do 31. decembra do 9.00 hodiny, každý párny kalendárny rok od 31. decembra od 9.00 hodiny do posledného dňa zimných prázdnin do 17.00 hodiny, počas letných prázdnin každý rok od 1. júla od 9.00 hodiny do 15. júla do 18.00 hodiny a od 16. augusta od 9.00 hodiny do 31. augusta do 18.00 hodiny s tým, že navrhovateľ si maloletého v určenom čase vyzdvihne v priebehu týždňa buď v mieste bydliska odporkyne alebo v predškolskom zariadení a v určenom čase ho odporkyni vráti v mieste bydliska maloletého alebo v predškolskom zariadení. Vo zvyšku súd návrh zamietol. O trovách rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Výrok o rozvode manželstva odôvodnil poukázaním na § 23 ods. 1 a 2, § 24 ods. 1 a 2, § 25 ods. 1 a § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine"), ako aj na výsledky vykonaného dokazovania preukazujúce, že manželstvo účastníkov je natoľko rozvrátené, že už nemôže plniť spoločenskú funkciu (manželia nežijú v spoločnej domácnosti a ani jeden z nich nemá záujem o obnovenie ich vzťahu, odporkyňa nadviazala nový vzťah s iným mužom, s ktorým má dieťa). Vzhľadom na jednoznačný postoj manželov a ich nezáujem obnoviť manželské spolužitie nevidel súd prvého stupňa možnosť, že by v budúcnosti došlo k zmene ich vzťahu, preto návrhu vyhovel a manželstvo účastníkov rozviedol. Na základe výsledkov vykonaného dokazovania upravil výkon rodičovských práv a povinností k maloletému, ktorého zveril do osobnej starostlivostí odporkyne, oboch rodičov určil za zástupcov maloletého a správcov jeho majetku. Navrhovateľa zaviazal prispievať na výživu maloletého sumou 180 € mesačne a upravil jeho styk s maloletým. Pri určení výšky výživného prihliadal na príjmy a výdavky navrhovateľa, ako aj to, že nemá ďalšiu vyživovaciu povinnosť; na zreteľ vzal tiež príjem odporkyne a jej partnera, s ktorým žije v spoločnej domácností. Zohľadnil aj príspevky navrhovateľa na aktivity maloletého od času, kedy je odporkyňa na materskej dovolenke. Vo zvyšku súd návrh navrhovateľa (t.j. na určenie výživného plateného odporkyňou) zamietol ako bezpredmetný, vzhľadom na rozhodnutie o zverení dieťaťa do jej starostlivosti. O trovách konania rozhodol podľa § 144 O.s.p.

Proti uvedenému rozsudku podala odvolanie odporkyňa (v časti úpravy styku navrhovateľa s maloletým synom) a tiež navrhovateľ (v časti výroku o zverení maloletého do osobnej starostlivosti odporkyne a v časti o úprave styku s maloletým). Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací rozsudkom zo 4. októbra 2011 sp. zn. 5 Co 126/2011 rozsudok súdu prvého stupňa zmenil v napadnutej časti tak, že maloletého zveril do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, a to tak, že jeho:

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2485

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: