Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Okamih vzniku zmluvy o pôžičke

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:29

Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje i skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi. Dokiaľ k odovzdaniu peňazí nedôjde, medzi zmluvnými stranami právny vzťah z pôžičky nevznikne.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. 6. 2010, sp. zn. 3 Cdo 325/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Čadca rozsudkom z 5. novembra 2008 č.k. 11 C 124/2006-107 žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určenia neplatnosti zmluvy o pôžičke uzavretej 29. júla 2005 medzi účastníkmi konania formou notárskej zápisnice pod N X., Nz X., zamietol. Žalobkyňu zaviazal zaplatiť žalovaným 1/, 2/ náhradu trov konania v sume 155 525,90 Sk. Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že žalobkyňa v snahe pomôcť svojmu synovi, ktorý mal finančné problémy, uzatvorila so žalovanými 1/, 2/ zmluvu o pôžičke, na základe ktorej jej žalovaní poskytli peňažné prostriedky vo výške 600 000 Sk, pretože pohľadávku žalobkyňa mohla zabezpečiť nehnuteľnosťou, ktorej bola vlastníčkou. V konaní nebolo preukázané, že by žalobkyňa nemala vôľu uzavrieť spornú zmluvu o pôžičke, notársku zápisnicu podpísala dobrovoľne, s jej obsahom, ktorý jej bol prečítaný a vysvetlený, prejavila súhlas svojím podpisom. Predmetný právny úkon bol urobený v súlade s § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka; dôvod neplatnosti tohto úkonu nebol zistený. Požičaná suma bola žalobkyni pred podpísaním notárskej zápisnice odovzdaná v aute na parkovisku, čím predpoklady vzniku právneho vzťahu podľa § 657 Občianskeho zákonníka boli v celom rozsahu naplnené. Z dôvodu, že predmetná zmluva o pôžičke nie je neplatným právnym úkonom (ako sa žalobkyňa podanou žalobou domáhala), žalobu zamietol. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2003

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: