TlačPoštaZväčšiZmenši

Dobromyseľnosť pri vydržaní nehnuteľnosti

16.8. 2016, 17:55 |  najpravo.sk

Ak je súdna prax týkajúca sa prepadnutého zálohu nejasná, nie je možné túto nejasnosť pričítať nadobúdateľovi na ťarchu, najmä ak nie je sporné, že do nehnuteľnosti investoval, čo by zjavne neurobil, pokiaľ by sa necítil jej skutočným vlastníkom. Predpokladom vydržania je presvedčenie nadobúdateľa, že nekoná bezprávne, ak si určitú vec prisvojuje. Ide o psychický stav, o jeho vnútorné presvedčenie, ktoré sa prejavuje aj navonok a z ktorého možno vyvodiť, že sa dôvodne považuje za vlastníka veci.

(uznesenie Ústavného súdu SR z 11. mája 2016, sp. zn. III. ÚS 288/2016)

Z odôvodnenia:

Ako zo sťažovateľkou podanej sťažnosti ústavnému súdu vyplýva, arbitrárnosť a neudržateľnosť rozhodnutia krajského súdu má byť daná jednak tým, že krajský súd dospel k záveru o splnení podmienok vydržania na strane žalovaného, a jednak tým, že sa nezaoberal dôvodmi absolútnej neplatnosti zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom práva. Zo skutkových okolností veci sťažovateľky vyplýva, že s podanou žalobou mohla uspieť iba v prípade, ak by zmluva o zabezpečení záväzku prevodom práva bola absolútne neplatným právnym úkonom a súčasne by na strane žalovaného neboli splnené podmienky vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, alebo v prípade, ak by sťažovateľka preukázala riadne splnenie dlhu. Posúdenie splnenia podmienok vydržania žalovaným, v situácii, keď vydržacia lehota nepochybne uplynula a počas jej plynutia si sťažovateľka práva k nehnuteľnosti u žalovaného neuplatňovala (ani sama netvrdila opak), sa odvíjalo od posúdenia dobromyseľnosti žalovaného pri vstupe do držby a počas držby nehnuteľnosti (samotná držba nehnuteľnosti žalovaným nebola spochybnená ani sťažovateľkou). V týchto súvislostiach sa žiada poznamenať, že neobstojí názor sťažovateľky produkovaný v priebehu konania o nesprávnom vyhodnotení dôkazného bremena vo vzťahu k pravosti potvrdenia z 3. marca 2004. Právna teória v zhode s názorom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 199/2005 uverejnenom v časopise Zo súdnej praxe č. 14/2010, na ktorý poukázala i sama sťažovateľka, dospela k záveru o presune dôkazného bremena pravosti súkromnej listiny v prípade jej spochybnenia druhým účastníkom konania na predkladateľa takejto listiny. Ak preto okresný súd dospel k záveru, podľa ktorého sťažovateľka dôkazné bremeno o pravosti tejto listiny neuniesla, jeho záver je v zhode so súdnou praxou i právnou teóriou. V situácii, keď týmto potvrdením z 3. marca 2004 a ani iným dôkazom nebolo preukázané riadne splnenie dlhu sťažovateľkou žalovanému, malo to za následok nielen nepreukázanie splnenia dlhu, ale i to, že táto sťažovateľkou tvrdená okolnosť nemala žiaden vplyv na plynutie vydržacej lehoty. Ostalo teda skutočne zaoberať sa iba tým, či žalovaný bol so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu nehnuteľnosť patrí, najmä s ohľadom na jeho sťažovateľkou tvrdenú nedobromyseľnosť pri vstupe do držby.

Podľa § 129 ods. 1 Občianskeho zákonníka držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba.

Podľa § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená.

Podľa § 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.

Právna úprava zabezpečenia záväzku prevodom práva bola zmenená s účinnosťou od 1. januára 2008 zákonom č. 568/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o  dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“). Podľa ňou zavedeného prechodného ustanovenia § 879j Občianskeho zákonníka ustanoveniami novely sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2008; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2008 sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že právny vzťah založený zmluvou o zabezpečení záväzku prevodom práva bolo potrebné posúdiť podľa ustanovenia § 553 Občianskeho zákonníka v znení do 30. decembra 2007.

Podľa § 553 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka v znení do 30. decembra 2007 splnenie záväzku sa môže zabezpečiť prevodom práva dlžníka v prospech veriteľa (zabezpečovací prevod práva); zmluva o zabezpečovacom prevode práva sa musí uzavrieť písomne.

Dôvodom nedobromyseľnosti žalovaného pri vstupe do držby mala byť neurčitosť, ale najmä nedovolenosť uzatvorenia zmluvy s takým obsahom, aký napokon zmluva mala. Tak ako na to poukázal i krajský súd (a uznala to ostatne i samotná sťažovateľka), slovenská judikatúra k otázke dojednania prepadnutia nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva, nebola jednotná. Preto aj pokiaľ bola vôľa zmluvných strán, ktorá napokon našla vyjadrenie v zmluve, taká, že v prípade riadneho nesplnenia dlhu nadobúda vlastnícke právo „natrvalo“ veriteľ a veriteľ sa takýmto ustanovením počas mnohých rokov riadil, nemožno iba preto dospieť k záveru o jeho nedobromyseľnosti. Na tom nič nemôže zmeniť ani jednoznačnejšia súdna prax v Českej republike, ani názor vyslovený k tejto otázke Najvyšším súdom Českej republiky v rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 1685/2014 z 28. mája 2014 (hoci reprezentujúci v Českej republike prevažujúci prístup, ako to naznačuje aj sťažovateľkou spracovaný prehľad judikatúry v prílohe jej odvolania proti rozsudku okresného súdu), na ktoré poukazuje sťažovateľka. Tak ako to konštatoval krajský súd, pokiaľ samotná sťažovateľka považovala súdnu prax pred podaním svojej žaloby za nejasnú a otázku prístupov k dojednaniu prepadného zálohu za jasne nevyriešenú, nie je možné rovnaké sťažovateľkou tvrdené vnímanie tejto otázky žalovaným pričítať žalovanému na ťarchu, najmä ak nie je sporné, že do nehnuteľnosti investoval, čo by zjavne neurobil, pokiaľ by sa necítil jej skutočným vlastníkom. Predpokladom vydržania je presvedčenie nadobúdateľa, že nekoná bezprávne, ak si určitú vec prisvojuje. Ide o psychický stav, o jeho vnútorné presvedčenie, ktoré sa prejavuje aj navonok a z ktorého možno vyvodiť, že sa dôvodne považuje za vlastníka veci.

Hoci vo všeobecnosti je zrejmé, že zabezpečovací titul nemôže byť súčasne titulom nadobudnutia vlastníckeho práva, v prípade sťažovateľky a žalovaného bolo potrebné zohľadniť konkrétne okolnosti tejto veci, tak ako to urobil i krajský súd.

Záver krajského súdu o tom, že žalovaný nadobudol vlastnícke právo vydržaním pri splnení všetkých podmienok, ktoré vyžaduje ustanovenie § 134 Občianskeho zákonníka k 6. februáru 2013, preto nemožno považovať za taký, ktorý by bol zjavne neodôvodnený alebo arbitrárny, a tak z ústavného hľadiska neospravedlniteľný a neudržateľný, a zároveň by mal za následok porušenie sťažovateľkou označených základných práv alebo slobôd. Nemožno dospieť k záveru, že krajský súd svojím rozhodnutím umožnil priechod zjavnej nespravodlivosti formalistickým aplikovaním právnej úpravy.

Analytická právna veta: Analytické oddelenie Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Zdroj: ustavnysud.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 871
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada pozastavila funkciu sudkyni D.Cvikovej, Z. Maruniakovej niehttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-nepozastavila-funkciu-z-mar/443252-clanok.html

Súdna rada v utorok pozastavila funkciu sudkyni Denise Cvikovej.

K ochrane osobných údajov môže prispieť každýhttps://www.teraz.sk/ekonomika/k-ochrane-osobnych-udajov-moze-prisp/443189-clanok.html

Už od roku 2007 organizuje Rada Európy 28. januára Európsky deň na ochranu osobných údajov.

Ošetrovné na dieťa počas chrípky môže poberať len jeden rodičhttps://www.teraz.sk/ekonomika/osetrovne-na-dieta-pocas-chripky-m/443164-clanok.html

Rodičia, ktorí potrebujú počas začínajúcej sa chrípkovej sezóny zostať doma s chorým ...

Súdna rada znovu nezvolila predsedu Najvyššieho súduhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/540299-zvolia-konecne-predsedu-najvyssieho-sudu/

Súdna rada SR v pondelok ani po tretíkrát nezvolila nového predsedu Najvyššieho súdu.

Súdna rada začala voľbu predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-zacala-volbu-predsedu-najv/443029-clanok.html

Súdna rada SR v zložení 17 členov začala prvým zasadnutím voľbu predsedu Najvyššieho súdu ...

Práceneschopnosť sa nedá uznať spätne, upozorňuje Sociálna poisťovňahttps://www.teraz.sk/ekonomika/praceneschopnost-sa-neda-uznat-spat/443017-clanok.html

Od prvého dňa vystavenia péenky vypláca dávku Sociálna poisťovňa len samostatne zárobkovo ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: