TlačPoštaZväčšiZmenši

Doplnkové dôchodkové poistenie a BSM

28.10. 2011, 12:39 |  najpravo.sk

Vklad na zamestnaneckej zmluve o doplnkovom dôchodkovom poistení ako príspevok poistenca patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pretože je tvorený z vyplateného príjmu jedného z manželov. 

(uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 13. 2. 2007 , sp. zn. 13Co/181/2006)

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom okresný súd vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, keď určil, čo patrí do výlučného vlastníctva žalobcu, čo do výlučného vlastníctva žalovanej, na vyrovnanie podielov uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 125 484, - Sk, obom účastníkom uložil spoločne a nerozdielne zaplatiť súdny poplatok v sume 33 460, - Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia, žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.

Proti rozsudku okresného súdu podala odvolania v zákonom stanovenej lehote žalovaná. Uviedla, že súd jej prikázal do výlučného vlastníctva úspory v domácnosti v sume 10 000, - Sk napriek skutočnosti, že pokiaľ sa táto aj nachádzala, mohla byť získaná jedine výberom zo sporožírového účtu. Žalovanej prikázal sumu 28 029, 30, - Sk pochádzajúcu z vkladu na vkladnej knižke na meno žalovanej, hoci vkladná knižka bola zrušená za trvania manželstva a aj na túto vkladnú knižku boli poukazované finančné prostriedky zo sporožírového účtu. Suma, ktorá pochádzala z výberu z devízovej vkladnej knižky nemala byť predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pokiaľ si žalobca uplatnil nárok na túto sumu, toto malo byť riešené v inom súdnom konaní. Suma pochádzajúca z dlhopisu v sume 10 500, - Sk bola použitá pred rozvodom manželstva. S odstupom času je obtiažne uviesť, či to boli tieto prostriedky použité. Suma pochádzajúca zo zmluvy o stavebnom sporení v sume 68 936, 70, -- Sk nemala byť radená do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celom rozsahu, ale len v sume 39 858, - Sk. Po auguste roku 2000 na stavebné sporenie prispievala len žalovaná. Suma 3 600, - Sk ako vklad na zamestnaneckú zmluvu o doplnkovom dôchodkovom poistení nemal byť zahrnutý do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pretože ide o finančné prostriedky, ktoré súvisia s výkonom povolania žalovanej. Nesúhlasí s tým, aby do bezpodielového spoluvlastníctva manželov bola radená suma 138 000, - Sk, pretože z tejto boli hradené aj spoločné náklady na chod domácnosti. Sumy, ktoré použil navrhovateľ pre svoju výlučnú potrebu, s odstupom času je veľmi ťažké preukázať. Žalovaná z tejto sumy zabezpečovala nákupy. Žalovaná si v konaní uplatnila pohľadávku v sume 59 099, - Sk z titulu úhrad za užívanie garáže a bytu za obdobie rokov 2000-2004. Túto sumu žiada zohľadniť pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pretože aj po zániku manželstva žalobca býval v byte so žalovanou a žalovaná bola nútená vynaložiť finančné prostriedky na udržanie nehnuteľností.

Žalobca vo vyjadrení k podanému odvolaniu uviedol, že každú sumu, ktorá je odvolaním žalovanej napadnutá, okresný súd v odôvodnení svojho rozsudku skutkovo a právne odôvodnil, pričom pri vyhodnotení skutkového stavu súd vychádzal zo zistení na základe vykonaných dôkazov, najmä výsluchom oboch účastníkov konania a doložených dostupných dokladov. Žiadal rozsudok okresného súdu ako vecne správne potvrdiť.

V dôsledku podaného odvolania krajský súd vec v medziach daných ust. § 212 ods. 1 OSP prejednal a rozsudok okresného súdu podľa ust. § 219 OSP potvrdil z týchto dôvodov.

Účastníci majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednávať a rozhodnúť (§ 15a ods. 1 OSP). Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr na prvom pojednávaní, ktoré viedol sudca, o ktorého vylúčenie ide, alebo do 15 dní, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený (§ 15a ods. 3 OSP). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 OSP).

Žalovaná uplatnila námietku zaujatosti písomne. Urobila tak podaním, ktoré došlo na krajský súd dňa 07. 02. 2007 (č. l. 208 spisu).

Náležitosťami každej námietky, bez ohľadu, kedy a akou formou bola uplatnená sú - označenie namietaných sudcov, dôvod vylúčenia (podľa ust. § 14 ods. 1 alebo ods. 2 OSP) a kedy sa účastník dozvedel o dôvode vylúčenia. Ak námietka zaujatosti nemá zákonom požadované náležitosti, súd na ňu neprihliadne. Potom ani nevzniká povinnosť predložiť vec nadriadenému súdu. Neprihliadnutie na neúplné podanie znamená, že podanie účastníka nespôsobuje žiadne procesné účinky, najmä nie také, ktoré sú spojené s účinným namietaním nestranného zákonného sudcu. Písomná námietka žalovanej neobsahuje všetky zákonom požadované náležitosti, lebo neuvádza, kedy sa dozvedela o dôvode vylúčenia. V námietke žalovaná len uvádza, že právna zástupkyňa žalobcu JUDr. H. B. predtým dlhé roky pôsobila ako sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici , má pochybnosti o nezaujatosti sudcov . Nebolo potom možné prihliadnuť na námietku zaujatosti.

Zánikom manželstva zanikne spravidla aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (§ 148 ods. 1 OZ). Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v ustanovení § 150 OZ. Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd (§ 149 ods. 1, 3 OZ).

Manželstvo L. K. a M. K. zaniklo rozvodom v konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 18C/192/2001 (dňom 01. 02. 2002)..

V odvolacom konaní je odvolací súd viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 212 ods. 1 OSP).

Odvolanie proti rozsudku okresného súdu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno okrem iného odôvodniť len tým, že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočnosti ; súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam; doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené alebo rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. c/ až f/ OSP).

V súdenej veci okresný súd dostatočne zistil skutkový stav veci. Ani odvolateľka nenamietala nedostatočné zistenie skutkového stavu veci, nenavrhovala prípadne vykonať ďalšie dokazovanie. V konaní ani nebolo možné uplatniť nové skutočnosti alebo dôkazy, lebo účastníci boli správne poučení podľa ust. § 120 ods. 4 OSP (č. l. 164 spisu). V odvolacom konaní odvolateľka neuviedla také nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohla označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa (§ 205a ods. 1 písm. a/ OSP).

Odvolateľka teda len žiadala prehodnotiť závery okresného súdu. Po preskúmaní veci sa ale odvolací súd stotožnil so závermi okresného súdu, ktorý správne vyhodnotil vykonané dokazovanie. Každú položku radenú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v odvolaní namietanú odvolateľkou súd dostatočne odôvodnil.

Tvrdenia žalovanej v konaní pred okresným súdom boli vzájomne rozporné. O finančnej sume 28 029, 30, - Sk, ktorá pochádzala z výberu z vkladového účtu žalovaná uviedla, že bola spotrebovaná počas trvania manželstva (vyjadrenie k žalobe č. l. 64-67 spisu; zápisnica o pojednávaní č. l. 153-156 spisu), na pojednávaní dňa 31. 03. 2005 ale uviedla, že vkladnú knižku zrušila v čase, keď už nežili v spoločnej domácnosti, peniaze uložila na vkladnú knižku dcéry (zápisnica o pojednávaní č. l. 78-81 spisu).

Rozporne tvrdila aj ohľadom devízovej vkladnej knižky. Uviedla, že sumu nachádzajúcu sa na vkladnej knižke účastníci sporu darovali dcére (č. l. 64-67 spisu), ale tiež uviedla, že je ochotná vyplatiť polovicu z tohto vkladu navrhovateľovi (zápisnica o pojednávaní zo dňa 28. 03. 2006; č. l. 153-156 spisu).

Žalovaná v konaní uvádzala, že finančné sumy pochádzajúce zo spoločne nadobudnutých finančných prostriedkov uložené na vkladnej knižke, sporožírovom účte, pochádzajúce z predaja dlhopisu Fondu národného majetku Slovenskej republiky, zo stavebného sporenia boli spotrebované počas trvania manželstva. So všetkými finančnými prostriedkami ale nakladala len žalovaná, za pomerne krátke obdobie a to v čase rozvratu manželstva; približne za obdobie od augusta roku 2000 do decembra roku 2001. Manželstvo bolo právoplatne rozvedené 01. 02. 2002. Nebolo potom možné uveriť tvrdeniam žalovanej, ktoré boli navyše rozporné, že finančné prostriedky nadobudnuté počas manželstva boli spotrebované na spoločnú domácnosť v priebehu jedného roka.

Neobstojí ani obrana žalovanej, že vklad na zamestnaneckej zmluve o doplnkovom dôchodkovom poistení v sume 3 600, - Sk ako príspevok poistenca nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Táto suma patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pretože je tvorená z vyplateného príjmu jedného z manželov.

Rozporné je aj tvrdenie žalovanej, že žalobca sa nepodieľal na úhradách plnení spojených s užívaním bytu a garáže. V konaní na okresnom súdu uvádzala, že finančné hotovosti pochádzajúce z výberu z vkladov na vkladných knižkách, účtu stavebného sporenia a podobne boli spotrebované počas manželstva, čo by ale znamenalo, že z nich boli plnené aj úhrady spojené s užívaním bytu a garáže.

Odvolací súd rozsudok okresného súdu potvrdil.

Aj keď v súdenej veci boli naplnené predpoklady na priznanie náhrady trov konania (v odvolacom konaní úspešný žalobca žiadal priznať náhradu trov konania) odvolací súd dospel k záveru, že sú tu dané dôvody hodné osobitného zreteľa. Podľa ust. § 150 OSP, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Výnimočnosť spočíva v okolnostiach danej vecí v povahe sporu. Predmetom konania je vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, účastníkmi konania sú bývalí manželia, súd zohľadnil aj doterajšie správanie na strane sporu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 468
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: