TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodcovská doložka ako neprijateľná zmluvná podmienka

5.5. 2011, 17:47 |  najpravo.sk

Slovenská republika svoj záväzok voči Európskej únii poskytnúť spotrebiteľovi zvýšenú ochranu vzhľadom na jeho postavenie v spotrebiteľských vzťahoch si plní prostredníctvom viacerých zákonov, medzi inými Občianskym zákonníkom, kde v §-e 53 ods. 5 zakotvuje, že neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné, ale aj Zákonom o rozhodcovskom konaní, v ktorom ukladá exekučnému súdu aj v štádiu exekučného konania skúmať, či rozhodcovský rozsudok nezaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporujúce dobrým mravom a po zistení, že rozhodcovský rozsudok takéto nedostatky má, exekúciu zastaviť.

Skúmaniu obsahu rozhodcovského rozsudku musí predchádzať, prieskum právomoci rozhodcovského súdu, ktorá sa zakladá rozhodcovskou zmluvou. Ak je rozhodcovská zmluva neplatná, rozhodcovský rozsudok nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom. Dohoda zmluvných strán o tom, že majetkové spory vzniknuté zo zmluvy bude rozhodovať len rozhodcovský súd (rozhodca) je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, priečiacou sa §-u 53 ods. 4, písm. r/ Občianskeho zákonníka, preto je podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neplatná.

(uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica z 24. februára 2011, sp. zn. 17CoE/47/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol podľa § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) z dôvodu, že oprávneným predložený rozhodcovský rozsudok sp. zn. PEC-U 316/2009 vydaný 05. 05. 2010 rozhodcom JUDr. R. K. nie je vykonateľným exekučným titulom, pretože bol vydaný na základe neprijateľnej zmluvnej podmienky. Rozhodcovskú doložku obsiahnutú v §-e 19 hlavy 14 úverových zmluvných podmienok spoločnosti H. C. S., a.s., tvoriacich súčasť úverovej zmluvy č. 3804109240 zo 16. 04. 2008 vyhodnotil ako neprijateľnú zmluvnú podmienku, keď od spotrebiteľa vyžadovala, aby spory vzniknuté zo spotrebiteľskej zmluvy riešil výlučne v rozhodcovskom konaní. Rozhodcovský rozsudok vydaný na základe neprijateľnej zmluvnej podmienky je nulitným právnym aktom.

Oprávnený v odvolaní proti tomuto uzneseniu uplatnil odvolacie dôvody podľa § 205 ods. 2, písm. d/, f/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.").

Názor okresného súdu, že rozhodcovská doložka obsiahnutá vo všeobecných podmienkach poskytnutia úveru oprávneného je z pohľadu ustanovení § 53 a § 54 Občianskeho zákonníka platného ku dňu uzavretia zmluvy a z pohľadu smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 2005 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (ďalej len „Smernica Rady 93/13/EHS") neprijateľná, nie sú správne. Prvostupňový súd vyvodil záver o tom, že povinný nemohol ovplyvniť obsah zmluvy pri jej uzatváraní bez toho, aby skúmal podmienky, za akých bola zmluva uzatvorená. Najvyšší súd Českej republiky v rozsudku z 26. 10. 2010 sp. zn. 23Cdo 1201/2010 (správne 23Cdo/1201/2009 z 29. 06. 2010) konštatoval, že „súdy sú povinné skúmať konkrétne okolnosti uzatvorenia zmluvy, že aj ochrana spotrebiteľa má svoje medze" a v žiadnom prípade ju nie je možné chápať ako obranu jeho ľahkomyseľnosti a nezodpovednosti. Oprávnený uzavrel zmluvu dobrovoľne, bez pripomienok a nátlaku. Nie sú správne ani tie závery okresného súdu, že rozhodcovské konanie prebehlo bez účasti povinného. Rozhodcovský súd vyzval povinného, aby sa vyjadril k návrhu oprávneného a túto výzvu rozhodcu povinný ignoroval. Povinný nevyužil možnosti ponúkané zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „ZoRK") zabrániť, aby spor bol rozhodnutý rozhodcom.

Rozhodcovskú doložku nemožno považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku ani podľa smernice Rady 93/13/EHS. Porovnaním originálnej verzie smernice Rady 93/13/EHS so slovenským a českým jazykovým prekladom dospel oprávnený k názoru, že slovenský preklad Prílohy tejto smernice v bode 1, písm. q/ (neposkytnúť spotrebiteľovi právo alebo mu brániť v uplatňovaní práva podať žalobu alebo podať akýkoľvek iný opravný prostriedok, najmä vyžadovať od spotrebiteľa, aby riešil spory neupravené právnymi ustanoveniami výhradne arbitrážou) nevyjadruje rovnaký význam ako originálne znenie. Význam a zmysel uvedenej smernice v originálnom znení smeruje k tomu, že zmluva nesmie od spotrebiteľa vyžadovať, aby súhlasil s predkladaním sporov vzniknutých zo zmluvy osobitným typom rozhodcovského konania, ktoré by nebolo upravené právnymi predpismi a kde rozhodcovia nie sú povinní uplatňovať hmotnoprávne predpisy. V Slovenskej republike rozhodcovské konanie upravuje zákon a preto rozhodcovskú doložku nie je možné považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku. Okresný súd Revúca svojim rozhodnutím úplne popiera zmysel a účel rozhodcovského konania (umožniť mimosúdne riešenie sporov a tým odbremeniť všeobecné súdy od konaní, ktoré sa dajú pred rozhodcom vyriešiť k spokojnosti oboch sporových strán) a je v rozpore s ďalšími smernicami Európskych spoločenstiev doporučujúcich alternatívne riešenie sporov za účelom odstránenia sporov v civilných a obchodných veciach. Podstatná časť odôvodnenia uznesenia okresného súdu je postavená na úniovom práve, Smernici č. 93/13/EHS a nemá oporu v ustanoveniach právnych predpisov Slovenskej republiky, pritom smernice nie sú priamo aplikovateľné a zastávajú v prvom rade úlohu interpretačného pravidla. Oprávnený považuje rozhodcovskú doložku za platne dojednanú, preto žiada, aby odvolací súd zmenil uznesenie okresného súdu a poveril súdneho exekútora JUDr. J. B. vykonaním exekúcie.

Vyjadrenie k odvolaniu podané nebolo.

Odvolaním napadnuté uznesenie okresného súdu bolo vydané vyšším súdnym úradníkom. Sudca okresného súdu odvolaniu oprávneného nevyhovel a podľa § 374 ods. 4 O. s. p. predložil vec na rozhodnutie krajskému súdu.

Krajský súd, ako súd odvolací, prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. v celom rozsahu a uznesenie okresného súdu ako vecne správne podľa § 219 ods. 1, 2 O. s. p. potvrdil.

Skutkové zistenia okresného súdu o tom, že povinný nemohol ovplyvniť obsah úverovej zmluvy zo 16. 04. 2008 pri jej uzatváraní, považuje oprávnený za nesprávne z dôvodu, že okresný súd nevykonal žiadne dokazovanie za účelom zistenia, za akých podmienok bola zmluva uzatváraná, či povinný mal požiadavky na zmenu niektorých ustanovení zmluvy a jeho žiadosti nebolo vyhovené, hoci takýto záver mohol prijať len po preskúmaní konkrétnych okolností uzatvorenia zmluvy, ako to konštatoval Najvyšší súd Českej republiky vo svojom rozhodnutí sp. zn. 23Cdo 1201/2010 z 26. 10. 2010, kde konštatoval, že súdy sú povinné skúmať konkrétne okolnosti uzatvorenia zmluvy a že i ochrana spotrebiteľa má svoje medze. Tieto závery vyslovil Najvyšší súd Českej republiky v rozsudku z 29. 06. 2010 sp. zn. 23Cdo 1201/2009 v konaní, v ktorom žalobkyňa namietala neplatnosť rozhodcovskej doložky zakotvenej do sprostredkovateľskej zmluvy, ktorú dovolací súd nevyhodnotil ako typickú adhéznu zmluvu, pre ktorú je charakteristické, že jej obsah nie je výsledkom dohody zmluvných strán, ale bol vopred určený stranou v postavení dodávateľa, v ktorej druhá strana v postavení objednávateľa nemá možnosť nič ovplyvniť, pre ktorú je typický dlhý neprehľadný text, písaný miniatúrnym obtiažne čitateľným písmom alebo dokonca len odkazuje na obchodné podmienky, ale že ide o individuálne dojednanú zmluvu, aj keď boli všeobecné obchodné podmienky zakomponované do textu zmluvy v 14-tich bodoch drobnejším, ale dobre čitateľným písmom, v ktorých kľúčové slová boli zvýraznené väčším štandardným písmom a tučne. Rozhodcovská doložka bola v texte zmluvy označená samostatným bodom, v ktorej bol zvýraznený text „prípadné spory" a podpis spotrebiteľa na zmluve sa nachádzal o riadok nižšie. Najvyšší súd Českej republiky vyhodnotil, že vysokoškolsky vzdelaná žalobkyňa v postavení priemerného spotrebiteľa pri náležitej opatrnosti si musela všimnúť, že uzatvára aj rozhodcovskú doložku. K tomuto záveru dospel dovolací súd aj po zistení, že žalobkyňa pred súdmi nižších stupňov nenamietala, že o rozhodcovskej doložke uvedenej v ňou podpísanom texte vôbec nevedela a skutočnosť, že rozhodcovskú doložku podpísala nevedomky, nenamietala ani v dovolaní. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 23Cdo 1201/2009 len potvrdzuje správnosť konania okresného súdu, ktorý posudzoval charakter zmluvy a jeho skutkové závery vyvodené z oprávneným predložených listinných dôkazov (úverovej zmluvy spolu s úverovými zmluvnými podmienkami), že úverová zmluva č. 3804109240 zo 16. 04. 2008 uzavretá medzi spoločnosťou H. C. S., a.s., Piešťany a povinným je typická adhézna zmluva o spotrebiteľskom úvere sú správne. Pre tento záver bolo postačujúce oboznámiť sa s písomným vyhotovením zmluvy a nebolo potrebné osobitne skúmať, či povinný pri jej uzatváraní vzniesol nejaké pripomienky proti obsahu zmluvy, pretože už na prvý pohľad je zrejmé, že ide o zmluvu formulárovú, štandardne používanú oprávneným ako dodávateľom, ktorej text vzhľadom na veľkosť a hustotu písma je nečitateľný a neprehľadný, ťažko čitateľný je aj text pripojených úverových zmluvných podmienok. Na rozdiel od prípadu riešeného Najvyšším súdom Českej republiky v rozhodnutí 23Cdo/1201/2009 rozhodcovská doložka zakotvená v §-e 19 hlavy 14 – Záverečné ustanovenia úverových podmienok sa nijak neodlišuje od ostatného textu všeobecných podmienok a podpis spotrebiteľa sa nenachádza za všeobecnými podmienkami vrátane rozhodcovskej doložky, ale na prvej strane úverovej zmluvy. Oprávnený bezdôvodne vytýka okresnému súdu nesprávne skutkové zistenia o tom, že povinný nemohol pri uzatváraní zmluvy ovplyvniť jej obsah. Ak úver bol poskytnutý na základe štandardnej formulárovej zmluvy, povinný ju mohol prijať ako celok vrátane úverových podmienok a v nich obsiahnutej rozhodcovskej doložky alebo ju odmietnuť ako celok.

Námietka nesprávneho právneho posúdenia veci vznesená oprávneným v odvolaní je založená na konštatovaní, že okresný súd vychádzajúc z „nejednoznačného a mätúceho" prekladu Smernice Rady 93/13/EHS do slovenského jazyka vyvodil záver, že rozhodcovská doložka je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, hoci význam a zmysel Smernice Rady 93/13/EHS v originálnom znení v Prílohe 1 písm. q/ smeruje iba k tomu, že zmluva nesmie od spotrebiteľa vyžadovať, aby súhlasil s predkladaním sporov vyvstávajúcich z uzatvorenej zmluvy osobitným typom rozhodcovského konania, ktoré by nebolo upravené právnymi predpismi a kde rozhodcovia nie sú povinní uplatňovať hmotnoprávne predpisy. Takáto situácia podľa názoru oprávneného v Slovenskej republike nastať nemôže, keďže rozhodcovské konanie je upravené Zákonom o rozhodcovskom konaní, preto rozhodcovskú doložku nie je len na základe Smernice Rady 93/13/EHS považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku. V odvolaní upozornil oprávnený aj na rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky z 31. 07. 2008 sp. zn. 32Cdo 2282/2008, v ktorom Najvyšší súd Českej republiky výslovne konštatoval, že zmluvné strany si môžu platne dohodnúť, že spory, ktoré vznikli z ich zmluvy, budú rozhodované vybraným rozhodcom žalujúcou stranou zo zoznamu rozhodcov vedených súkromným subjektom, ktorý nie je Stálym rozhodcovským súdom. Namietal tiež, že podstatná časť odôvodnenia uznesenia okresného súdu, ktorým zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia, je postavená na úniovom práve, konkrétne Smernici č. 93/13/EHS a nemá relevantnú oporu v ustanoveniach právnych predpisov Slovenskej republiky, pritom smernice nie sú priamo aplikovateľné a zastávajú v prvom rade úlohu interpretačného pravidla.

Nesprávnym právnym posúdením veci sa rozumie omyl súdu pri aplikácii práva. O omyl v aplikácii práva ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal použiť, alebo ak použil síce správny právny predpis, ale ho nesprávne vyložil.

Odvolací súd nepovažuje za dôvodnú ani námietku nesprávneho právneho posúdenia veci okresným súdom.

Prvostupňový súd po tom, ako vyhodnotil zmluvu o úvere uzavretú medzi účastníkmi ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere uzavretú podľa zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a spotrebiteľskú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, posúdil jej obsah podľa § 53 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka v spojení s §-om 53 ods. 4, písm. r/ a ods. 5 Občianskeho zákonníka. Úverová zmluva bola uzavretá 16. 04. 2008, kedy už Občiansky zákonník priamo v §-e 53 ods. 4, písm. r/ upravoval, že za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú také ustanovenia, ktoré vyžadujú v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní. Text zákona platného na území Slovenskej republiky je jednoznačný. Okresný súd zhodne s oprávneným konštatoval, že smernicu aplikuje nepriamo na účely interpretácie vnútroštátneho práva, pretože už bola transponovaná do nášho právneho poriadku zákonom č. 150/2004 Z. z., ktorým bol novelizovaný Občiansky zákonník. Pri absolútne jednoznačnom znení ustanovenia § 53 ods. 4, písm. r/ OZ už oprávneným tvrdený nejednoznačný a mätúci preklad smernice Rady 93/13/EHS v časti pojednávajúcej o rozhodcovskej doložke ako neprijateľnej zmluvnej podmienke, keď sám uznáva, že smernica nemá priamy účinok, ale má slúžiť len ako interpretačný základ pre výklad vnútroštátneho práva, nie je významný.

Argumentácia oprávneného, že rozhodcovská doložka dojednaná v súlade so Zákonom o rozhodcovskom konaní nemôže byť neplatná, ak rozhodcovské konanie a postavenie rozhodcov v Slovenskej republike upravuje Zákon o rozhodcovskom konaní, nie je v súlade s účelom právnej úpravy rozhodcovského konania. Rozhodcovská zmluva je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. Spory zo spotrebiteľských zmlúv Zákon o rozhodcovskom konaní zo sporov, ktoré môže rozhodnúť rozhodca, nevylučuje. Pod pojmom „rozhodcovský súd" sa rozumie podľa § 7 ods. 1 Zákona o rozhodcovskom konaní jediný rozhodca alebo viacerí rozhodcovia, ktorými môžu byť fyzické aj právnické osoby. Oprávnený si mylne vykladá Zákon o rozhodcovskom konaní Zriadenie rozhodcovského súdu (vo forme právnickej osoby alebo jediného rozhodcu) podľa Zákona o rozhodcovskom konaní neznamená, že je rozhodcovský súd zriadený zákonom ako súd všeobecný. Rozhodcovský súd nie je zriadený ako orgán štátu, rozhodcovským súdom sú subjekty súkromného práva ustanovené do funkcie rozhodcu dohodou zmluvných strán (i keď na základe zákona), nie štátom ako je to v prípade sudcov všeobecných súdov.

Slovenská republika svoj záväzok voči Európskej únii poskytnúť spotrebiteľovi zvýšenú ochranu vzhľadom na jeho postavenie v spotrebiteľských vzťahoch si plní prostredníctvom viacerých zákonov, medzi inými Občianskym zákonníkom, kde v §-e 53 ods. 5 zakotvuje, že neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné, ale aj Zákonom o rozhodcovskom konaní, v ktorom ukladá exekučnému súdu aj v štádiu exekučného konania skúmať, či rozhodcovský rozsudok nezaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporujúce dobrým mravom a po zistení, že rozhodcovský rozsudok takéto nedostatky má, exekúciu zastaviť. Skúmaniu obsahu rozhodcovského rozsudku musí predchádzať, tak ako to urobil súd prvého stupňa, prieskum právomoci rozhodcovského súdu, ktorá sa zakladá rozhodcovskou zmluvou. Ak je rozhodcovská zmluva neplatná, rozhodcovský rozsudok nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom. Dohoda zmluvných strán podľa § 19 hlavy 14 úverových zmluvných podmienok o tom, že majetkové spory vzniknuté zo zmluvy bude rozhodovať len rozhodcovský súd (rozhodca) je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, priečiacou sa §-u 53 ods. 4, písm. r/ Občianskeho zákonníka, preto je podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neplatná.

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s rozhodnutím okresného súdu vo výroku aj v dôvodoch, preto ho ako vecne správne podľa § 219 ods. 1, 2 O. s. p. potvrdil. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1911
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Ochrana osobnosti a diskusia o veciach verejného záujmu

Ak sa žaloba o ochranu osobnosti týka tvrdenia, ktoré sa týka verejného záujmu a je súčasťou demokratickej diskusie, tak je potrebné v ...

Špecifikácia plnomocenstva udeleného advokátovi v dovolacom konaní

Plnomocenstvo udelené advokátovi, hoci nie je špecifikované na dovolacie konanie, ale výslovne sa v ňom uvádza, že splnomocniteľ zmocňuje ...

Základné právo na právnu pomoc, odpustenie zmeškania lehoty, dovolanie

Pokiaľ zákonodarca vyžaduje na podanie dovolania povinné právne zastúpenie a zabezpečuje pre prípad nemajetnosti potenciálneho dovolateľa ...

Ochrana slabšieho v pracovnom práve, zisťovanie „procesnej pravdy“ v konaní

Aj napriek ústavnej zásade voľného hodnotenia dôkazov nemôže všeobecný súd bez náležitého odôvodnenia „uveriť“ a stotožniť sa s ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 12/2021

Bulletin slovenskej advokácie 12/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2021

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2021

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2021

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2021

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Súkromné právo 6/2021

Súkromné právo 6/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 6/2021

Zo súdnej praxe 6/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: