TlačPoštaZväčšiZmenši

Primeranosť zmluvnej pokuty v sadzbe 0,25% denne

11.3. 2011, 18:42 |  najpravo.sk

Zmluvná pokuta je zmluvou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi alebo veriteľ dlžníkovi, ak dôjde k porušeniu povinností, ktoré na seba zmluvou prevzali, a to aj vtedy, keď porušením povinnosti veriteľovi alebo dlžníkovi žiadna škoda nevznikla. Zaplatením zmluvnej pokuty sa účastník zmluvy svojho záväzku nezbaví. Jej funkcia spočíva v hrozbe majetkovou sankciou dlžníkovi v prípade, keď záväzok nesplní riadne a včas a tým má viesť dlžníka k včasnému a riadnemu plneniu záväzku. Pokutu možno dohodnúť tak pre prípad, že k splneniu nedôjde vôbec alebo iba čiastočne alebo pre prípad, že bude porušená akákoľvek zmluvná povinnosť. Dohoda o zmluvnej pokute musí mať vždy písomnú formu, musí v nej byť určená výška zmluvnej pokuty alebo spôsob, akým sa určí, aby o tom v budúcnosti nevznikli pochybnosti.

Účelom zmluvnej pokuty je donútiť dlžníka hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku. Zároveň má sankčný charakter, lebo účastníka, ktorý poruší zmluvnú povinnosť, trestá nepriaznivým následkom v podobe vzniku ďalšej povinnosti zaplatiť peňažnú čiastku v dohodnutej výške. Dohoda o zmluvnej pokute a jej výške je zásadne vecou vzájomnej dohody strán zmluvy. Neznamená to však, že by mohla byť v každom jednotlivom prípade zmluvná pokuta dohodnutá v neobmedzenej výške. Zákon výšku zmluvnej pokuty výslovne neupravuje, avšak umožňuje zmluvnú pokutu znížiť, prípadne posúdiť platnosť dohody o zmluvnej pokute z hľadiska súladu s dobrými mravmi.

Zmluvná pokuta 0, 25% z istiny za každý deň omeškania vo výške 533 eur predstavuje 1,33 eur denne, čo nie je neprimerané účelu, ktorý bol dohodou o zmluvnej pokute účastníkmi konania sledovaný, teda včasné plnenie si povinností vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

(rozsudok Krajského súdu Nitra z 3. 2. 2010, sp. zn. 5Co/16/2010)

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa návrh v časti o zaplatenie zmluvnej pokuty zamietol. Odporkyni uložil povinnosť zaplatiť úrok z omeškania navrhovateľovi vo výške 10% ročne zo súm: 133, 11 eur od 21.1.2009 do 3.4.2009, 133, 11 eur od 21.2.2009 do 3.6.2009 a úrok z omeškania ročne 9, 5% zo sumy 266, 88 eur od 20.3.2009 do 3.6.2009 a to do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku. Konanie v časti o zaplatenie 533, 10 eur zastavil a žiadnemu účastníkovi nepriznal právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 517 ods. 1, 2, § 544 ods. 1, § 545a, § 52 ods. 1, 3, 4, § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka a z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že právny vzťah medzi navrhovateľom a odporkyňou vznikol na základe zmluvy o výkone správy zo dňa 1.1.2005. Predmetom tejto zmluvy je výkon správy, údržba a oprava bytov, bytového domu, jeho spoločných častí, spoločných zariadení, spoločných nebytových priestorov bytového domu a priľahlého pozemku, ako aj úprava vzájomných práv a povinností správcu a vlastníkov. Z článku I. predmetnej zmluvy vyplýva, že vlastníci zaplatia správcovi poplatky za výkon správy a preddavky za zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytu v bytovom dome a zaplatia mu príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu alebo iných fondov a plnia si ostatné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Z článku I. tiež vyplýva, že správca zabezpečí dodávky plnení spojených s užívaním bytu, nebytového priestoru, údržbu a opravu bytov, bytového domu, jeho spoločných častí, spoločných zariadení a priľahlého pozemku k bytovému domu, s tým spojené technické, ekonomické a právne činnosti za dohodnutých podmienok v zmluve o výkone správy. V zmysle článku III. zmluvy o výkone správy sú vlastníci povinní platiť príspevky mesačne vopred do FPÚO alebo iných fondov, platiť preddavky na plnenie spojené s užívaním bytu a ďalšie služby vo výške určenej správcom mesačne vopred a platiť poplatok za výkon správy mesačne vopred. V priebehu konania navrhovateľ oznámil, že dňa 3.4. a 3.6.2009 odporkyňa žalovanú istinu vo výške 533, 10 eur zaplatila, preto konanie v tejto časti zastavil. S poukazom na to, že odporkyňa sa dostala do omeškania s plnením peňažného dlhu, súd prvého stupňa nárok navrhovateľa považoval za dôvodný a priznal mu úroky z omeškania v požadovanej výške. Navrhovateľ si uplatnil tiež zmluvnú pokutu, avšak súd prvého stupňa bol toho názoru, že zmluvná pokuta je neprimeraná a v rozpore s dobrými mravmi, preto návrh v tejto časti zamietol. O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 2 OSP a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ bol v konaní úspešný len čiastočne, rozhodol tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ v časti výroku o zamietnutí návrhu, v časti o zaplatenie zmluvnej pokuty a v časti jeho výroku o náhrade trov konania. Uviedol, že napadnutý rozsudok považuje za nesprávny, pretože súd prvého stupňa síce dospel na základe vykonaného dokazovania k správnym skutkovým zisteniam, ale rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhovateľ je v zmysle zmluvy o výkone správy uzavretej s vlastníkmi bytov v bytovom dome správcom označeného bytového domu, v ktorom sa nachádza aj byt odporkyne. Zmluva o výkone správy je uzavretá v súlade so zákonom a sú v nej presne dohodnuté práva a povinnosti zmluvných strán. Medzi najdôležitejšie zmluvné povinnosti vlastníkov bytov, ktoré sú zakotvené v čl. 3 zmluvy o výkone správy je pravidelné mesačné platenie príspevkov do FPÚO a iných fondov, platenie preddavkov na plnenie spojené s užívaním bytu. Zákonodarca sám vyzdvihol dôležitosť uvedených platieb a najmä dôležitosť dochvíľnosti ich pravidelného mesačného platenia, keď v § 10 Zák. č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť vlastníkom bytov platiť uvedené platby mesačne vopred na účet bytového domu v banke. V tomto kontexte navrhovateľ v súlade so zákonom dohodol s vlastníkmi bytov v bytovom dome v čl. 6 zmluvy o výkone správy aj zabezpečovací prvok, zmluvnú pokutu a spôsob jej určenia pre prípad porušenia tejto dôležitej zmluvnej povinnosti, zakotvenej v čl. 3 zmluvy o výkone správy. Zákonnou povinnosťou správcu je zabezpečovať správu domu, chrániť práva vlastníkov, sledovať úhrady a vymáhať vzniknuté nedoplatky. Keby sa narušila alebo kedy bola sústavne narušovaná platobná disciplína vlastníkov bytov v bytovom dome, malo by to negatívny dopad na schopnosť správcu platiť mesačné zálohové platby zmluvným dodávateľom služieb a médií do bytového domu. Následky neplatenia zálohových platieb by potom museli znášať všetci vlastníci bytov v bytovom dome bez ohľadu na to, či platia mesačné platby alebo nie. Ustanovenie o zmluvnej pokute v zmluve o výkone správy dohodli s navrhovateľom sami vlastníci bytov v bytovom dome spolu s odporkyňou, v snahe udržať a zlepšovať komfort bývania v bytovom dome, najmä zabezpečením kvalitných a dochvíľnych služieb spojených s užívaním bytu správcom bytového domu. Z uvedených dôvodov sa navrhovateľ nestotožňuje s názorom súdu, že zmluvná pokuta je neprimeraná, že je v rozpore s dobrými mravmi a že ustanovenie zmluvy o výkone správy o zmluvnej pokute predstavuje klauzulu, ktorá spôsobuje nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Navrhovateľ sa nestotožnil s rozhodnutím o nepriznaní trov konania, pretože návrh v časti o zaplatenie sumy 533, 10 eur vzal späť v zmysle § 96 ods. 1 OSP z toho dôvodu, že odporkyňa žalovanú sumu zaplatila až po podaní návrhu. Návrh teda bol dôvodný a späťvzatie návrhu v tejto časti z uvedeného dôvodu nie je možné posudzovať ako neúspech navrhovateľa. Súd navrhovateľovi priznal aj uplatnené úroky z omeškania a pokiaľ mu nepriznal zmluvnú pokutu, náhradu trov konania mal rozdeliť pomerne. Z uvedených dôvodov navrhoval rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej zamietajúcej časti zmeniť tak, že odporkyňa bude povinná zaplatiť navrhovateľovi zmluvnú pokutu 0, 25% za každý deň omeškania zo sumy 133, 11 eur od 21.1.2009 do 3.4.2009, zmluvnú pokutu 0, 25% za každý deň omeškania zo sumy 133, 11 eur od 21.2.2009 do 3.6.2009 a zmluvnú pokutu 0, 25% za každý deň omeškania zo sumy 266, 88 eur od 19.3.2009 do 3.6.2009.

Odporkyňa vo vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa uviedla, že trovy konania v sume 297, 43 eur nie je ochotná uhradiť.

Krajský súd v Nitre ako súd odvolací ( § 10 ods. 1 OSP) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1 OSP bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 OSP a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa je dôvodné, súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, avšak vec v napadnutej časti nesprávne právne posúdil, preto odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 220 OSP zmenil.

Z dokazovania, vykonaného na súde prvého stupňa vyplýva, že odporkyňa ako vlastníčka bytu č. 55 v bytovom dome v K., na ul. E. XX, . súp. č. 2512, zapísaného na LV č. 7285, kat. úz. K. uzavrela s odporcom ako správcom zmluvu o výkone správy, na základe ktorej sa vlastníci zaviazali zaplatiť správcovi poplatky za výkon správy a preddavky za zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytu v bytovom dome a zaplatiť mu príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu alebo iných fondov a plniť si ostatné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (čl. 1 ods. 3 zmluvy) a správca sa zaviazal zabezpečiť dodávky plnení spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru, údržbu a opravy bytu, bytového domu, jeho spoločných častí, spoločných zariadení a priľahlého pozemku k bytovému domu a s tým spojené technické, ekonomické a právne činnosti za dohodnutých podmienok uvedených v zmluve (čl. 1 ods. 4 zmluvy). V zmysle čl. 3 ods. 2 sú vlastníci povinní najmä platiť príspevky mesačne vopred do FPÚO alebo iných fondov, platiť preddavky na plnenia spojené s užívaním bytu a ďalšie služby vo výške určenej správcom mesačne vopred a platiť poplatky za výkon správy mesačne vopred. Platby podľa ods. 2 sú vlastníci povinní platiť správcovi spolu mesačne najneskôr do 20. dňa v mesiaci za mesiac nasledujúci. V prípade omeškania s platbami podľa tejto zmluvy sú vlastníci povinní zaplatiť majetkové sankcie podľa čl. 6 ods. 10 (čl. 3 ods. 5 zmluvy). Ak sa vlastníci dostanú do omeškania s platbami uvedenými v tejto zmluve, po lehote ich splatnosti sú povinní zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 0, 25% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia dlžnej sumy. Použitie § 517 Občianskeho zákonníka v prospech ostatných vlastníkov tým nie je dotknuté (čl. 10 ods. 10 zmluvy).

Navrhovateľ sa podaným návrhom domáhal od odporkyne zaplatenia mesačných platieb za výkon správy a zabezpečenie dodávok spojených s užívaním bytu za obdobie od 1.1.2007 do 28.2.2009 vo výške 533, 10 eur s príslušenstvom. V dôsledku uhradenia istiny odporkyňou v priebehu konania bolo konanie o zaplatenie 533, 10 eur zastavené, návrhu v časti príslušenstva bolo vyhovené a v tejto časti je rozhodnutie už právoplatné. Predmetom odvolacieho konania zostal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, ktorým súd návrh v časti zaplatenia zmluvnej pokuty zamietol.

Podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Podľa § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné.

Podľa § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri

uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len "«neprijateľná» «podmienka»"). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli «neprijateľné» «podmienky» individuálne dojednané.

Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

Podľa § 545a Občianskeho zákonníka neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, a na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody.

Zmluvná pokuta je zmluvou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi alebo veriteľ dlžníkovi, ak dôjde k porušeniu povinností, ktoré na seba zmluvou prevzali, a to aj vtedy, keď porušením povinnosti veriteľovi alebo dlžníkovi žiadna škoda nevznikla. Zaplatením zmluvnej pokuty sa účastník zmluvy svojho záväzku nezbaví. Jej funkcia spočíva v hrozbe majetkovou sankciou dlžníkovi v prípade, keď záväzok nesplní riadne a včas a tým má viesť dlžníka k včasnému a riadnemu plneniu záväzku. Pokutu možno dohodnúť tak pre prípad, že k splneniu nedôjde vôbec alebo iba čiastočne alebo pre prípad, že bude porušená akákoľvek zmluvná povinnosť. Dohoda o zmluvnej pokute musí mať vždy písomnú formu, musí v nej byť určená výška zmluvnej pokuty alebo spôsob, akým sa určí, aby o tom v budúcnosti nevznikli pochybnosti.

Podľa § 6 ods. 1 Zák. č. 183/1992 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len "spoločenstvo"), ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou (ďalej len "správca"), najmä s bytovým družstvom.

Podľa § 6 ods. 2 citovaného zákona správa domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

a) prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,

b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,

c) vedenie účtu domu v banke,

d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,

e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Navrhovateľ ako správca bytového domu, v ktorom je vlastníčkou bytu aj odporkyňa uzavrel s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zmluvu o výkone správy, v ktorej si dohodli práva a povinnosti správcu, ako aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, okrem iného aj sankciu za oneskorenú úhradu platieb uvedených v zmluve. Podstatným pre posúdenie veci bolo, či je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0, 25% z dlžnej sumy za každý deň omeškania neprimerane vysoká a či je dôvod na jej zníženie podľa § 545a Občianskeho zákonníka.

Pri skúmaní platnosti dojednania o zmluvnej pokute z hľadiska dobrých mravov je nutné uvážiť funkciu zmluvnej pokuty (funkcia preventívna, uhradzovacia a sankčná). Primeranosť výšky zmluvnej pokuty je treba posúdiť s prihliadnutím k celkovým okolnostiam úkonu, jeho pohnútkam a účelu, ktorý sledoval. Do úvahy treba tiež vziať výšku zaistenej čiastky, z ktorej je možné usúdiť neprimeranosť zmluvnej pokuty s ohľadom na vzájomný pomer pôvodnej a sankčnej povinnosti (rozsudok NS ČR sp. zn. 33 Odo 438/2005).

V prejednávanej veci si účastníci v zmluve o výkone správy dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0, 25% z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platbami dohodnutými v zmluve o výkone správy. Primeranosť zmluvnej pokuty v danom prípade je potrebné posudzovať predovšetkým z pohľadu zaistenej povinnosti platiť príspevky do FPÚO, preddavky na plnenia spojené s užívaním bytu a ďalšie služby a poplatok za výkon správy. Zmyslom zmluvnej pokuty je zaistenie splnenia povinnosti, ktoré sú obsahom záväzkov. Účelom zmluvnej pokuty je donútiť dlžníka hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku. Zároveň má sankčný charakter, lebo účastníka, ktorý poruší zmluvnú povinnosť, trestá nepriaznivým následkom v podobe vzniku ďalšej povinnosti zaplatiť peňažnú čiastku v dohodnutej výške. Dohoda o zmluvnej pokute a jej výške je zásadne vecou vzájomnej dohody strán zmluvy. Neznamená to však, že by mohla byť v každom jednotlivom prípade zmluvná pokuta dohodnutá v neobmedzenej výške. Zákon výšku zmluvnej pokuty výslovne neupravuje, avšak umožňuje zmluvnú pokutu znížiť, prípadne posúdiť platnosť dohody o zmluvnej pokute z hľadiska súladu s dobrými mravmi. Súd prvého stupňa sa však možnosťou zníženia zmluvnej pokuty podľa § 545a Občianskeho zákonníka nezaoberal. Odvolací súd, na rozdiel od súdu prvého stupňa výšku zmluvnej pokuty 0, 25% z dlžnej sumy za každý deň omeškania z pohľadu zaistenej povinnosti (platiť príspevky do FPÚO, preddavky na plnenia spojené s užívaním bytu a ďalšie služby a poplatok za výkon správy) a aj vo vzťahu k ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome nepovažoval za neprimeranú jednotlivým funkciám zmluvnej pokuty, ktorú má plniť a takúto dohodu nepovažoval za nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka, preto rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej - zamietajúcej časti zmenil tak, že odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi zmluvnú pokutu 0, 25% za každý deň omeškania zo sumy 133, 11 eur od 21.1.2009 do 3.4.2009, zmluvnú pokutu 0, 25% za každý deň omeškania zo sumy 133, 11 eur od 21.2.2009 do 3.6.2009 a zmluvnú pokutu 0, 25% za každý deň omeškania zo sumy 266, 88 eur od 20.3.2009 do 3.6.2009, v lehote do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Zmluvná pokuta 0, 25% z istiny vo výške 533 eur predstavuje 1, 33 eur denne, čo nie je neprimerané účelu, ktorý bol dohodou o zmluvnej pokute účastníkmi konania sledovaný, teda včasné plnenie si povinností vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Predmetom konania bolo jednak zaplatenie istiny, úroku z omeškania a zmluvnej pokuty. V časti istiny bolo konanie po jej zaplatení odporkyňou v priebehu konania zastavené, pričom platí, že zastavenie konania zapríčinila odporkyňa. Návrhu navrhovateľa v časti úroku z omeškania vyhovel už súd prvého stupňa a v tejto časti je rozhodnutie súdu prvého stupňa už právoplatné. Keďže v časti zmluvnej pokuty odvolací súd napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil a jeho návrhu vyhovel, navrhovateľ bol v konaní v celom rozsahu úspešný, preto mu podľa § 142 ods. 1 OSP vzniklo právo na náhradu trov prvostupňového konania. O trovách konania odvolací súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 OSP a navrhovateľovi priznal náhradu trov konania v sume 297, 43 eur, pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku za návrh v sume 32 eur a za odvolanie v sume 32 eur a trov právneho zastúpenia v sume 233, 43 eur. Trovy právneho zastúpenia pozostávajú z 5 úkonov právnej pomoci (prevzatie a príprava veci, podanie návrhu, späťvzatie návrhu, účasť na pojednávaní dňa 16.3.2009 a podanie odvolania) podľa § 10 ods. 1 Vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov po 36, 52 eur, z 1 úkonu právnej pomoci (účasť na odročenom pojednávaní dňa 18.6.2009) podľa § 14 ods. 5 citovanej vyhlášky v sume 9, 13 eur a režijného paušálu podľa § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky v sume 6 x 6, 95 eur.

O náhrade trov odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1, § 142 ods. 1 a § 151 ods. 1, 2 OSP a navrhovateľovi, ktorý bol v odvolacom konaní úspešný náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože vzhľadom k tomu, že odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, zmenil aj výrok o trovách konania a navrhovateľovi priznal v rámci trov konania aj trovy odvolacieho konania za zaplatený súdny poplatok za odvolanie v sume 32 eur a trovy právneho zastúpenia za jeden úkon - odvolanie a ďalšie trovy odvolacieho konania si právny zástupca navrhovateľa v lehote podľa § 151 ods. 1 OSP nevyčíslil. Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo vyhlásené na verejnom vyhlásení rozhodnutia dňa 3. februára 2010, pričom termín verejného vyhlásenia rozhodnutia bol určený dňa 28.1.2010 a v tento deň bol termín verejného vyhlásenia rozhodnutia oznámený aj na úradnej tabuli súdu. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2456
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
triplle

I.ÚS 728/10 I.ÚS 523/07 do pozornosti by som dal ze ceske judikaty (a v I.ÚS 523/07 je zaroven odkaz aj na iny judikat ceskeho najvyssie sudu na zaklade ktoreho nie je tvrdenie ze odplata 40% p.a. je v rozpore s dobrymi mravmy vobec odvazne) ani v obchodnej veci nepripustaju 0,5 denne. a maju vyhodu v tom, ze sa do zistovania skutkoveho stavu vobec netreba pustat (pre lenivsich) podstata celeho vtkvie v tom ze pravo ma sluzit na zabezpecenie hospodarskych vztahov, ktore su vytvarane aj za ucelom zisku no nie na vytvaranie zisku sameho. teda ak je pravo vyuzivane ako nastroj na vytvaranie pohladavok dochadza obchadzaniu ucelu zakona. a primeranost zmluvnych pokut by mala byt vnimana nie cez kvantivne holadisko, teda kolko toho vyroby denne v absolutnom cisle, ale cez kvalitativne. pretoze 100x malo je vela.

 
maciiik | 20.03.2012 21:11
 
celkom nesúhlasím

Myslím si, že ak je platenie zálohových platieb uložené zmluvou, môže tam dôjsť k porušeniu povinnosti a teda vzniku nároku na zmluvnú pokutu. A čo sa týka výšky 0,25% denne, justičná prax je toho názoru, že ide už o rozpor s DM, ale podľa mňa treba občas na veci pozerať aj z pohľadu veriteľa, nevidieť za všetkým len spotrebiteľa. Judikáty (české) hovoria aj o prípustnosti 1% ZP denne. Áno, chráňme spotrebiteľov v úplne zjavne extrémnych prípadoch (300% ZP ročne pri snahe platiť dlh resp. pri neočakávanom vis major), ale nedegradujme zásadu pacta sunt servanda na obsolentnú.

 
aldo | 23.02.2012 18:26
 
k rozsudku Krajského súdu Nitra 5Co/16/2010

Dobrý deň, plne sa zhodujem s názorom pána Ing. Cipru znalca z odboru ekonómie a manažmentu. Okrem toho, že predmetný rozsudok evokuje k zovšeobecneniu zmluvnej pokuty, poškodzuje spotrebiteľa ako takého. Zmluvná pokuta 0.25% z istiny je v hrubom nepomere s plnením vo vzťahu k istine. Predstavuje až 99% plnenia prer annum, a to je viac ako v rozpore s dobrými mravmi

 
anonym | 09.01.2012 18:46
 
k rozsudku Krajského súdu Nitra 5Co/16/2010

Prajem pekný den, dovoľujem si zareagovať na Vami uvádzaný judikát - rozsudok Krajského súdu Nitra z 3. 2. 2010, sp. zn. 5Co/16/2010 týkajúci sa primeranosti zmluvnej pokuty. Ako znalec som pracoval aj na prípade týkajúcom sa určovania zmluvnej pokuty v prípade zálohových platieb, čo je podstatná časť platieb za služby spojené s užívaním bytu poskytované správcami. Termín zálohových platieb uvádzam zámerne, pretože do omeškania sa platiteľ dostáva až po nesplanení v termíne splatnosti a v tomto prípade splatnosť nestáva až po vyúčtovaní a následne určení termínu na splatnosti pre doplatok, prípadne vrátenie preplatku. Ide tu čisto o určenie termínu splatnosti. Podľa môjho názoru nemôžeme sankcionovať niekoho, kto Vám nedá zálohu. Ak niekto neposkytne zálohu, dodávateľ mu nie je povinný dodať službu. Zároveň vznikajú paradoxné situácie, keď nájomníci sú sankcionovaní za neplatenie zálohových platieb a po vyúčtovaní sú im vrácané preplatky. V podobnom duchu o tom pojednáva judikát - Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 4 Cdo 140/02. Svoj názor na Vami uvádzaný judikát uvádzam z dôvodu, že jeho obsah evokuje k zovšeobecnenie udelenia sankčnej pokuty a jej výšky aj na prípady zálohových platieb, ktoré však na základe iného judikátu nie sú spatné a teda nie je možné za ich nesplatenie sankcionovať. Ide o širšiu problematiku posudzovania jednotlivých zmluvných vyťahoch, kde však po väčšine správcovia podľa môjho názoru nepostupujú v súlade so mnou uvádzanou judikatúrov, čím dochádza k poškodzovaniu spotrebiteľov. S pozdravom Ing. Jozef Cipro, znalec v odbore ekonómia a manažment

 
tawi | 06.01.2012 11:05

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

Je EVČ motorového vozidla dostatočným identifikačným údajom na účel označenia žalovaného v žalobe?

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: