TlačPoštaZväčšiZmenši

Možnosť odmietnuť rozhodcovskú doložku dojednanú vo všeobecných zmluvných podmienkach

4.12. 2012, 19:13 |  najpravo.sk

bez zovšeobecneného záveru

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22. 11. 2012, sp. zn. 3 M Cdo 14/2011)

Z odôvodnenia:

Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave (ďalej len „rozhodcovský súd") rozsudkom z 31. marca 2010 sp. zn. II/2009-5538 (ďalej len „rozhodcovský rozsudok") zaviazal povinného zaplatiť oprávnenej 599,86 € s príslušenstvom (uvedeným v rozhodcovskom rozsudku). Oprávnená navrhla súdnemu exekútorovi vymoženie plnenia v zmysle rozhodcovského rozsudku. Súdny exekútor následne požiadal súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Okresný súd Banská Bystrica uznesením z 24. augusta 2010 č.k. 2 Er 1443/10-36 žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol. V odôvodnení tohto rozhodnutia uviedol, že rozhodcovský rozsudok zaviazal povinného zaplatiť predmetnú sumu oprávnenej na podklade zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru s poistením pre fyzické osoby z 15. apríla 2005, v ktorej sa zmluvné strany (t.j. povinný a T., a.s. – právna predchodkyňa oprávnenej) dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi z toho právneho vzťahu vzniknú, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom. Prijatie tejto rozhodcovskej doložky vyplývalo z bodu 4.9. Všeobecných obchodných podmienok T. a.s. (ďalej len „všeobecné podmienky"). Takto naformulovanú rozhodcovskú doložku vyhodnotil exekučný súd ako zmluvné ustanovenie, obsah ktorého nemohol spotrebiteľ ovplyvniť. Nešlo teda o individuálne dojednané zmluvné ustanovenie v zmysle § 53 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Táto zmluvná podmienka je v hrubom nepomere v neprospech povinného a tiež v rozpore s dobrými mravmi, lebo spotrebiteľovi bránila hájiť svoje práva pred všeobecným súdom. Navyše, jej text splynul s ostatnými štandardnými podmienkami upravenými v zmluve a vo všeobecných podmienkach. Vzhľadom na to súd prvého stupňa žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.

Na odvolanie oprávnenej Krajský súd v Banskej Bystrici napadnuté uznesenie potvrdil uznesením z 25. novembra 2010 sp. zn. 15 CoE 350/2010. Dospel k zhodnému názoru ako súd prvého stupňa, že rozhodcovská doložka je v danom prípade neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, ktorá v zmysle § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka nesmie obsahovať neprimerané podmienky zakladajúce nápadný nepomer medzi právami a povinnosťami zmluvných strán. Neplatná rozhodcovská doložka (§ 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka) nebola v prejednávanej veci spôsobilá založiť právomoc rozhodcovského súdu, preto súd prvého stupňa rozhodol správne, keď zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Po právoplatnosti tohto uznesenia odvolacieho súdu Okresný súd Banská Bystrici uznesením z 22. marca 2011 č. k. 2 Er 1443/2010-70 exekučné konanie zastavil (§ 44 ods. 3 Exekučného poriadku) a rozhodol o náhrade trov exekúcie.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor") na základe podnetu oprávnenej napadol uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici z 25. novembra 2010 sp. zn. 15 CoE 350/2010 a Okresného súdu v Banskej Bystrici z 24. augusta 2010 č. k. 2 Er 1443/2010-36 mimoriadnym dovolaním, v ktorom navrhol tieto uznesenia zrušiť a vec vrátiť Okresnému súdu Banská Bystrica na ďalšie konanie. Súdom vytkol, že nesprávne posúdili charakter dojednania o rozhodcovskej doložke a dospeli k nesprávnemu záveru, že v zmluve o poskytnutí spotrebiteľského úveru ide o ustanovenie, ktoré nebolo individuálne dojednané. Povinný ako spotrebiteľ pri uzavretí predmetnej zmluvy podpisom zavŕšil svoj prejav vôle aj ohľadne rozhodcovskej doložky a vyhlásil, že sa oboznámil so všeobecnými podmienkami, teda aj s obsahom rozhodcovskej doložky. Rozhodcovská doložka bola preto v danom prípade dojednaná individuálne. Navyše, povinný mal v zmysle bodu 4.9.2. všeobecných podmienok, ktoré sa stali súčasťou zmluvného dojednania, právnu možnosť odmietnuť rozhodcovskú doložku do 30 dní odo dňa založenia zmluvného vzťahu s bankou, túto možnosť ale nevyužil. Tým sa, podľa názoru vyjadreného v mimoriadnom dovolaní, stala nespochybniteľnou právomoc rozhodcovského súdu prejedať a rozhodnúť spor účastníkov uvedenej zmluvy. Generálny prokurátor k tomu dodal, že ustanovenia všeobecných podmienok, ktoré sa týkali riešenia sporov zo zakladaného zmluvného vzťahu, zodpovedali ustanoveniu § 93b ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a ustanoveniu § 67 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku. Na tomto základe dospel generálny prokurátor k záveru, že napadnuté uznesenia spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 243e ods. 1 písm. c/ O.s.p.).

Oprávnená ani povinný sa k mimoriadnemu dovolaniu nevyjadrili.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") po zistení, že mimoriadne dovolanie podal včas generálny prokurátor (§ 243g O.s.p.) na základe podnetu účastníčky konania, preskúmal vec bez nariadenia pojednávania (§ 243a ods. 3 O.s.p. a § 243i ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutia treba zrušiť.

Podľa § 243f ods. 1 O.s.p. mimoriadnym dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie súdu za podmienok uvedených v § 243e O.s.p., ak a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 237, b/ konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c/ rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci.

Na výskyt procesných vád konania vymenovaných v § 237 O.s.p. a tiež tzv. iných procesných vád konania majúcich za následok nesprávne rozhodnutie vo veci prihliada najvyšší súd nielen v konaní o dovolaní (viď § 242 ods. 1 O.s.p.), ale aj v konaní o mimoriadnom dovolaní (viď § 243i ods. 2 O.s.p. v spojení s § 242 ods. 1 O.s.p.) bez zreteľa na to, či boli alebo neboli v tomto mimoriadnom opravnom prostriedku uplatnené.

Procesné vady konania uvedené v § 237 O.s.p. (§ 243f ods. 1 písm. a/ O.s.p.) neboli v mimoriadnom dovolaní namietané a v konaní o tomto opravnom prostriedku ani nevyšli najavo.

V ustanovení § 243f ods. 1 písm. b/ O.s.p. sa uvádzajú tzv. iné (než v § 237 O.s.p. uvedené) vady majúce za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Vady tejto povahy sú vonkajším prejavom porušenia ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, ktoré upravujú postup súdu v občianskom súdnom konaní. Inou vadou sa rozumie také porušenie procesných predpisov, ktoré mohlo mať vplyv na výrok napadnutého rozhodnutia. Ide predovšetkým o porušenie procesných práv účastníka, ktoré nemožno podriadiť pod § 237 O.s.p., ale ich dôsledok sa mohol prejaviť na výsledku konania, ktorý je formulovaný vo výroku meritórneho súdneho rozhodnutia. Pri hodnotení konkrétne namietanej vady súd skúma, či by obsah výroku rozhodnutia bol iný, ak by k predmetnej vade konania nedošlo (viď tiež IV. ÚS 35/2012).

Inou vadou konania (§ 243 ods. 1 písm. b/ O.s.p.) je tiež nepreskúmateľnosť rozhodnutia (R 111/1998). Nepreskúmateľné je rozhodnutie, ktoré nemá náležitosti uvedené v § 157 ods. 2 O.s.p.; v zmysle tohto ustanovenia má súd v odôvodnení rozhodnutia medziiným uviesť predmet konania a stručne, jasne, výstižne a presvedčivo vysvetliť, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil.

Súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol relevantný skutkový stav, citoval významné časti spotrebiteľskej zmluvy, poukázal aj na bod 4.9.2. všeobecných podmienok a konštatoval, že spotrebiteľ je tu slabšou zmluvnou stranou a na rokovanie s dodávateľom nie je spravidla dostatočne vopred pripravený, preto je úlohou práva vyrovnať túto nerovnosť. V danej veci bolo potrebné zohľadniť, že spotrebiteľ mohol spotrebiteľskú zmluvu buď ako celok (teda aj časť obsahujúcu rozhodcovskú doložku) odmietnuť alebo prijať. Z toho súd prvého stupňa vyvodil, že ide o neprijateľnú zmluvnú podmienku.

Odvolací súd, ktorý zaujal ten istý názor, potvrdil jeho rozhodnutie ako vecne správne, pričom v odôvodnení svojho rozhodnutia osobitne uviedol, že formulácia rozhodcovskej doložky narušila rovnováhu zmluvných strán, lebo „rozhodcovské konanie bolo dojednané ako výlučný prostriedok riešenia sporov zo zmluvy, čo je neprijateľné".

Zo spisu (č.l. 34 spisu) vyplýva, že bod 4.9.2. všeobecných podmienok ustanovoval, že „klient má právo odmietnuť rozhodcovskú doložku uvedenú v bode 4.9.1. do 30 dní odo dňa účinnosti týchto obchodných podmienok alebo do 30 dní od uzatvorenia zmluvného vzťahu s bankou". Tento text nasvedčuje tomu, že rozhodcovskou doložkou bolo síce dohodnuté, že spory z daného právneho vzťahu bude prejednávať a rozhodovať rozhodcovský súd, spotrebiteľ mal ale podľa všetkého bodom 4.9.2. všeobecných podmienok založené právo, aby v určenej lehote dodatočne – po uzavretí zmluvy – jednostranne „odmietol rozhodcovskú doložku" a tým dosiahol akési anulovanie tejto časti dohody zmluvných strán. Predmetný bod mal zrejme nezanedbateľný vplyv na prípadnú právomoc rozhodcovského súdu na prejednanie a rozhodnutie sporov z právneho vzťahu založeného spotrebiteľskou zmluvou. V súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. mali preto súdy v odôvodneniach svojich rozhodnutí vysvetliť obsah tohto bodu všeobecných podmienok a uviesť, aké práva a povinnosti z neho vyplývali a (či a) aké právne dôsledky malo toto zmluvné dojednanie na preskúmavanú vec. Súdy nižších stupňov tak ale pri odôvodňovaní svojich rozhodnutí nepostupovali. Napriek vyššie uvedenému nevysvetlili v napadnutých rozhodnutiach dôvod, so zreteľom na ktorý dospeli k záveru, že spotrebiteľ nemal vytvorenú právnu možnosť konať tak, aby sa tejto doložke (jej účinkom) nepodriadil. Ich rozhodnutia sú v tomto zmysle nepreskúmateľné, čo zakladá dôvod na ich zrušenie najvyšším súdom.

Najvyšší súd k námietke generálneho prokurátora, že napadnuté rozhodnutia spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 243f ods. 1 písm. c/ O.s.p.) uvádza, že právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a na zistený skutkový stav aplikuje konkrétnu právnu normu. V danom prípade sa – vzhľadom na nepreskúmateľnosť mimoriadnym dovolaním napadnutých rozhodnutí – nebolo možné zaoberať otázkou, či tieto rozhodnutia spočívajú na správnom právnom posúdení veci.

Z týchto dôvodov zrušil najvyšší súd mimoriadnym dovolaním napadnuté rozhodnutia súdov nižších stupňov (ako súvisiace zrušil aj uznesenie, ktorým súd prvého stupňa zastavil exekúciu a rozhodol o náhrade trov exekúcie) a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (§ 243i O.s.p. v spojení s § 243b O.s.p.).

Ak dôjde k zrušeniu napadnutého rozhodnutia, súd, ktorého rozhodnutie bolo zrušené, koná ďalej o veci. Pritom je právny názor súdu, ktorý rozhodoval o mimoriadnom dovolaní, záväzný. V novom rozhodnutí rozhodne súd znova aj o trovách pôvodného konania a konania o mimoriadnom dovolaní (viď primerane § 243d ods. 1 O.s.p. v spojení s § 243i ods. 2 O.s.p.).

Toto rozhodnutie prijal senát najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1432
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poslanci schválili novelu zákona o športe súvisiacu s pandémiouhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-poslanci-schvalili-novelu-zakona/565317-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela nadobudne účinnosť dňom jej vyhlásenia.

Poslanci schválili novelu o COVID preukazochhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-nrsr-poslanci-schvalili-novelu/565313-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Parlament o právnej norme rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Poslanci schválili novelu zákona proti byrokracii, obmedzí sa aj možnosť vzniku korupciehttps://www.webnoviny.sk/poslanci-schvalili-novelu-zakona-proti-byrokracii-obmedzi-sa-aj-moznost-vzniku-korupcie/

V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa povinnosť predkladať ...

Poslanci NR SR schválili Kolíkovej návrh na zmeny pri kolúznej väzbehttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-nr-sr-schvalili-kolikovej-na/565047-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nová úprava nepredpokladá automatické prepúšťanie všetkých obvinených z väzby po ...

Advokátska komora: Novela trestného poriadku nespĺňa predstavy o zmenehttps://www.teraz.sk/slovensko/advokatska-komora-novela-trestneho-po/565077-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novelu Trestného poriadku schválili v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR.

Súdna mapa by mohla ísť do mesiaca opäť do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-mapa-by-mohla-ist-do-mesiaca-op/564884-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

K pôvodnému návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: