TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôkazné bremeno o preukazovaní nespotrebiteľského úveru

10.3. 2011, 17:59 |  najpravo.sk

Aj za použitia všeobecného interpretačného ustanovenia § 54 Občianskeho zákonníka týkajúceho sa spotrebiteľských zmlúv je totiž namieste pri pochybnostiach o obsahu zmlúv výklad priaznivejší pre spotrebiteľa, čím treba podľa názoru odvolacieho súdu dospieť k záveru, že dôkazné bremeno na preukázanie toho, že úver bol poskytnutý na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania úverového dlžníka ťaží toho, kto tvrdí takúto výnimku (majúcu za následok potrebu kvalifikácie úveru za tzv. iný a teda nespotrebiteľský úver majúci sa takto riadiť výlučne úpravou v zmluve a Obchodnom zákonníku), čiže veriteľa.

(uznesenie Krajského súdu Trnava z 23. 2. 2010, sp. zn. 10CoE/5/2010-46)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa I. povolil odklad exekúcie až do právoplat-nosti rozhodnutia o zastavení exekúcie a II. zastavil exekúciu. Rozhodol tak v exekúcii vykonáva-nej na podklade rozhodcovského rozsudku vydaného Stálym rozhodcovským súdom (zriadeným zriaďovateľom XXX). Právne rozhodnutie odôvodnil ust. § 56 ods. 2, 7 a 8, § 57 ods. 2 a § 58 ods. 1 a 3 E. p. (zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení, teda exekučného poriadku); § 54a zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodovskom konaní v znení platnom od 1. júla 2009 (ďalej tiež len ZoRK") a § 31 ods. 2 a 3, § 40 ods. 1 písm. a/ a b/ a § 45 ods. 1 písm. b/ a c/, ods. 2 a ods. 3 ZoRK v znení platnom do 30. júna 2009; § 8aa zákona o spotrebiteľských úveroch (zákona č. 258/2001 Z. z., ďalej tiež len „ZoSÚ") v toho času platnom znení a § 1 ods. 1, § 2 ods. 1 písm. a/ a b/, § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 a 3 ZoSÚ v znení platnom do 31. decembra 2007; § 39, § 54, § 517 ods. 2 a § 879j O. z. (Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení), z toho prvých dvoch v znení platnom do 31. decembra 2007; § 10a nariadenia vlády č. 586/2008 Z. z. a § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. Vecne potom mal za to, že nároky priznané rozhodcovským rozsudkom majúcim sa vykonať (tzv. exekučný titul) vychádzali zo zmluvy o úvere zo 7. septembra 2007 uzavretej medzi oprávnenou a povinnou (prvou ako veriteľkou a druhou v postavení dlžníčky), takýto rozhodcovský rozsudok však zaväzoval povinnú osobu na zákonom nedovolené plnenie, ktoré bolo i v rozpore s dobrými mravmi. V zmluve vykazujúcej znaky zmluvy o spotrebiteľskom úvere (povinná ju uzavrela pre svoje súkromné potreby a nie ako podnikateľka) totiž bolo zahrnuté dojednanie o riadení sa ustanoveniami Obchodného zákonníka (to bolo neplatné a viedlo k potrebe posudzovania veci naopak podľa ZoSÚ a O. z.) a naopak tam chýbalo uvedenie ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), čo činilo oprávnenou poskytnutý úver bezúročným a bez poplatkov (napriek formálnemu dojednaniu rôznych platieb majúcich sa zaplatiť zo strany povinnej). Takto však plnením povinnej ešte spred času podania návrhu na rozhodcovské konanie v sume 15.960 niekdajších Sk (529,77 eur) bola pokrytá celá pohľadávka oprávnenej na sume úveru a tzv. zákonnom úroku z omeškania sadzbou 8,5% ročne, keď dohodnutý úrok z omeškania sadzbou 91,25% ročne bol pre rozpor s O. z. a vykonávacím nariadením k nemu dojednaný rovnako neplatne a povinná v skutočnosti oprávnenou nárokovateľné sumy ešte preplatila. Šlo tak o prípad možnosti zastavenia exekúcie (prebiehajúcej na základe rozhodcovského rozsudku) pred-pokladaný zákonom o rozhodcovskom konaní, pre ktorý bolo namieste zastavenie exekúcie aj bez návrhu povinného na taký postup. Pre dôvodné očakávanie zastavenia exekúcie potom bolo treba (podľa názoru súdu prvého stupňa) povoliť aj odklad exekúcie, keďže uznesenie o zastave-ní exekúcie má odkladné účinky až dňom jeho právoplatnosti, v exekučnom konaní navrátenie do pôvodného stavu nie je možné a bolo tak nevyhnutné zabrániť ďalšiemu vykonávaniu exekúcie aj pred definitívnym rozhodnutím o jej zastavení.

Proti tomuto uzneseniu podala včas odvolanie oprávnená a navrhla ho zrušiť namietajúc pritom predovšetkým nesprávnosťou posúdenia veci súdom prvého stupňa po právnej stránke. Súd prvého stupňa podľa nej pochybil súčasným povolením odkladu exekúcie a jej zastavením (z ustanovení E. p. majúcich sa tu použiť treba podľa odvolateľky vyvodiť uplynutie určitej lehoty medzi rozhodovaním o oboch takýchto otázkach) a tiež považovaním zmluvy účastníčok za zmluvu o spotrebiteľskom úvere, hoci tu nešlo o naplnenie definície podľa § 2 písm. a/ ZoSÚ, ale o bežný úver a zároveň tzv. absolútny obchod podľa Obchodného zákonníka. Zmluva tak ne-musela obsahovať RPMN a nesprávnym bol i záver o požiadavke oprávnenej na úhradu celko-vých nákladov spojených s úverom, keďže tu oprávnená požaduje len časť nákladov. Opäť pre poskytovanie oprávnenou jej klientom len peňažných prostriedkov (a nie tovaru alebo služieb) nešlo tu (medzi účastníčkami zmluvy zo 7. septembra 2007 i konania v prejednávanej veci) o spo-trebiteľský úver a preto podľa názoru odvolateľky nemôže obstáť ani názor o neprimeranosti výšky úrokov z omeškania (ak tu ide o dojednanie plnenia majúceho sankčný charakter a účtova-ného len pri porušení zmluvných podmienok dlžníkom, pričom oprávnená na seba pri poskyto-vaní úverov z vlastných zdrojov bez zabezpečenia berie i podnikateľské riziko úmerné výške úro-kov z omeškania). V obchodných záväzkových vzťahoch potom neplatí obmedzenie úrokovej sadzby (vlastné naopak právu občianskemu) a neobstojí ani námietka rozporu dojednaní účastní-čok s dobrými mravmi (rovnako obchodným právom nepoznaných). Ak dohodnutie výšky úroku z omeškania nie je ani v rozpore s princípom poctivého obchodného styku, to obdobne platí aj u ďalších poplatkov účtovaných oprávnenou (najmä za upomienky v súlade s právom veriteľa úve-ru požadovať aj odplatu za poskytnutie úveru) a súd nemal právo do rozhodcovského rozsudku zasiahnuť inak než na základe žaloby účastníka konania o zrušenie takéhto rozhodnutia, javí sa i podivným faktické ustúpenie súdu prvého stupňa od skoršieho názoru o súladnosti exekučného titulu so zákonom (vyjadrené zastavením exekúcie z dôvodov uvedených v napadnutom uznesení potom, čo v minulosti bolo vydané poverenie).

Povinná odvolací návrh nepodala.

Odvolací súd prejednal podľa § 251 ods. 4, § 212 ods. 1 a § 214 ods. 2 O. s. p. (zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení, teda Občianskeho súdneho poriadku) v me-dziach odvolania oprávnenej celú vec (povolenia odkladu exekúcie a jej zastavenia) a to bez po-jednávania (pretože tu nešlo o žiaden zákonom ustanovený prípad potreby prejednania aj takejto veci na pojednávaní odvolacieho súdu) a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie síce nemožno považovať za celkom správne, napriek tomu však oprávnená s odvolaním nemohla zaznamenať podstatný vecný úspech.

Predovšetkým sa však žiada uviesť, že odvolací súd nemal dôvod zásadným spôsobom polemizovať s argumentáciou súdu prvého stupňa pojatou týmto aj do odôvodnenia napadnuté-ho uznesenia a podporujúcou zvolený spôsob rozhodnutia (pokiaľ šlo o rozhodnutie o zastavení exekúcie) – čím treba rozumieť najmä závery o tom, prečo bolo vylúčené, aby sa v exekúcii v pre-jednávanej veci pokračovalo i ďalej. Práve pre správnosť a i objektívnu argumentačnú presved-čivosť takto súdom prvého stupňa predostretých dôvodov a tiež pre ich podanie pomerne vyčer-pávajúcim spôsobom by tak zásadne (nebyť rovnako dosť podrobne vyargumentovaného nesú-hlasu oprávnenej s takýmito dôvodmi – v odvolaní) postačovalo i konštatovanie správnosti pre-važnej časti takýchto dôvodov s odvolaním sa na ne a len čiastočnými korekciami príslušných zá-verov súdu prvého stupňa (prvá časť ust. § 219 ods. 2 O. s. p.). Pre potrebu vyporiadania sa aj s tzv. odvolacími námietkami oprávnenej, ako aj pre nestotožnenie sa odvolacieho súdu s názo-rom súdu prvého stupňa v časti povolenia odkladu exekúcie však odvolací súd považuje za pot-rebné doplniť (§ 219 ods. 2 O. s. p.) nasledovné :

Podľa § 3 ods. 1 ZoSÚ (v znení platnom a účinnom do 31. decembra 2007, teda i v čase uzavretia zmluvy účastníčkami konania v prejednávanej veci) veriteľom (zo spotrebiteľského úve-ru – pozn. odvolacieho súdu) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje spotrebi-teľský úver v rámci svojho podnikania; v závislosti od formy poskytovaného spotrebiteľského úveru môže byť veriteľom aj predávajúci. Podľa odseku 2 rovnakého ustanovenia (citovaného už súdom prvého stupňa) spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver na iný účel ako na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Z ustanovenia citovaného zhora celkom jednoznačne vyplýva, že interpretácia z odvolania v prejednávanej veci týkajúca sa rozlíšenia medzi spotrebiteľskými a inými úvermi operuje pri-najmenšom do istej miery s časťami rozhodnej právnej úpravy vytrhnutými z kontextu. Rozdiel medzi spotrebiteľskými úvermi (na jednej strane) a inými úvermi (na strane druhej, inak za situ-ácie, v ktorej by podľa argumentácie oprávnenej z jej odvolania úver dojednaný ňou s povinnou zmluvou zo 7. septembra 2007 mal mať práve charakter takéhoto iného úveru a tým sa aj vyma-niť z požiadavok kladených na spotrebiteľské úvery) totiž netkvie v tom, či poskytovateľ úveru je zároveň aj poskytovateľom (rozumej dodávateľom) určitého tovaru alebo služby (majúcich byť práve za prostriedky z úveru obstaraných), keďže okrem časti právnej úpravy definujúcej spotre-biteľský úver (čiže obsah príslušného právneho vzťahu) ako dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky ale-bo v inej právnej forme (ust. § 2 písm. a/ ZoSÚ citované aj odvolaním) je tu aj ďalšie zákonné kritérium definujúce vzťah zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere aj subjektami takéhoto vzťahu (podaním už taktiež vyššie citovanej zákonnej definície veriteľa a spotrebiteľa – vystupujúceho tu inak zároveň i v pozícii úverového dlžníka). Vyložením ustanovení citovaných odvolaním aj zho-ra odvolacím súdom v ich celkovom kontexte potom musí byť zrejmé, že spotrebiteľský úver bu-de mať spravidla charakter odloženej platby práve tam, kde je veriteľ i predávajúcim tovaru alebo služby majúcich sa za pomoci úveru obstarať (tu totiž úverovanie spočíva v poskytnutí tovaru či služby bez nutnosti ich zaplatenia okamžite, keďže sa tak v súlade s podmienkami úveru môže stať aj postupne – z pohľadu spotrebiteľa i úverového dlžníka v jednej osobe po získaní „pred-metu záujmu"). Naopak tam, kde veriteľ súčasne predávajúcim nie je (ZoSÚ pritom takúto zhodu ustanovuje len ako možnosť, nie teda aj povinnosť, hoc aj sa odvolanie v prejednávanej veci sna-žilo navodiť dojem, žeby to malo byť presne naopak), má spotrebiteľský úver obvykle charakter pôžičky (z hľadiska všeobecného uvažovania o zmluvných typoch inak synonymum pre úver), keďže tu voľné peňažné prostriedky veriteľa poskytované spotrebiteľovi slúžia (na rozdiel od si-tuácie priblíženej skôr) na to, aby si spotrebiteľ mohol aj bez vlastných financií (patriacich mu v čase zamýšľaného obstarania si tovaru či služby v režime vlastníctva) tovar alebo službu obsta-rať u tretej osoby (odchylnej od veriteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere). Práve táto forma úveru je inak aj bežnejšou, pričom napokon definitívnym pomocným vodítkom na rozlíšenie me-dzi spotrebiteľskými a inými úvermi je (odhliadajúc tu od negatívneho vymedzenia v ZoSÚ, čo sa za zmluvy o spotrebiteľskom úvere nepovažuje – tu por. aj § 1 ods. 2 a 3 zákona) to, či úvero-vému dlžníkovi alebo spotrebiteľovi bol úver poskytnutý 1. na výkon zamestnania, povolania či podnikania, alebo 2. na iný účel.

Pri posudzovaní veci aj z uvedeného uhla pohľadu preto veriteľa úveru nemôže zbaviť povinnosti učiniť zadosť aj ustanoveniam zákona o spotrebiteľskom úvere to, že v rámci posky-tovania úveru je len poskytovateľom peňažných prostriedkov (a nie aj tovaru alebo služieb majú-cich sa takto obstarať) a ani to, že v zmluve o úvere neuvedie účel, za ktorým sa úver poskytuje. I za použitia všeobecného interpretačného ustanovenia § 54 O. z. týkajúceho sa spotrebiteľských zmlúv (takýto charakter zmluvy s povinnosu nepopierala odvolaním ani oprávnená) je totiž na-mieste pri pochybnostiach o obsahu zmlúv výklad priaznivejší pre spotrebiteľa, čím treba podľa názoru odvolacieho súdu dospieť k záveru, že dôkazné bremeno na preukázanie toho, že úver bol poskytnutý na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania úverového dlžníka ťaží toho, kto tvrdí takúto výnimku (majúcu za následok potrebu kvalifikácie úveru za tzv. iný a teda nespo-trebiteľský úver majúci sa takto riadiť výlučne úpravou v zmluve a Obchodnom zákonníku), čiže veriteľa.

To sa práve oprávnenej v prejednávanej veci nepodarilo a tým musela byť daná neudrža-teľnosť prakticky všetkých ďalších vecných námietok tejto účastníčky z jej odvolania (s prihliad-nutím na vystavanie celej takejto argumentácie na potrebe posudzovania vzťahu účastníčok ako štandardného obchodného záväzkového vzťahu, kde takto malo byť možným ako dojednanie prakticky neobmedzeného úroku z omeškania či iných sankcií za porušenie zmluvných povinnos-tí, tak i dojednanie práva veriteľky úveru na rôzne iné poplatky). Naopak sa tu tak museli uplatniť závery súdu prvého stupňa o rôznych nedostatkoch dojednaní účastníčok z ich zmluvy v prejed-návanej veci, ktoré pri nazeraní na ne cez prizmu ustanovení spotrebiteľského práva i občianske-ho práva v užšom slova zmysle (tzv. občianskeho práva hmotného) spôsobovali, že v exekúcii ne-bolo možno pokračovať.

To platilo za stavu, keď odvolací súd nepovažuje za možné stotožniť sa ani s námietkami týkajúcimi sa I. údajnej nemožnosti vyhodnocovania tzv. bonity rozhodcovských rozsudkov sú-dom inak než na základe žalôb o zrušenie rozhodcovských rozsudkov a II. nemožnosti prehod-notenia postupu súdu vedúceho k udeleniu poverenia súdnemu exekútorovi v neskoršom konaní (skúmaním možnosti pokračovania v exekúcii po vydaní poverenia).

K prvej z takýchto námietok sa žiada uviesť, že je to práve ustanovenie § 45 ZoRK, ktoré má nielen vo vzťahu k exekučným titulom predstavovaným rozhodcovskými rozsudkami, ale aj vo vzťahu k ustanoveniu § 57 E. p. povahu špeciálnej úpravy, na základe ktorej rozhodcovskému rozsudku možno za splnenia pre to zákonom ustanovených podmienok odoprieť vykonateľnosť i bez toho, aby došlo k formálnemu odstráneniu takéhto rozhodnutia (§ 45 ZoRK takto fakticky precizuje všeobecnejšiu úpravu pojatú do ust. § 57 ods. 1 písm. g/ E. p. predpokladajúcu zastave-nie už prebiehajúcej exekúcie so súbežným vyhlásením tejto za neprípustnú, aj vtedy, ak je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať; v ktorej súv. por. inak aj uznesenie Krajského súdu v Trnave z 29. mája 2009 sp. zn. 10CoE/12/2009). Ani námietka údajnou nemožnosťou revízie postupu súdu spočívajúceho v udelení poverenia na vykonanie exekúcie potom nemôže obstáť, keď tu nemožno vylúčiť udelenie poverenia aj za cenu nedôsledného splnenia si povinnosti súdu predpokladanej ustanovením § 44 ods. 2 E. p., pričom v každom takomto prípade by prijatie ná-zoru podsúvaného odvolaním muselo znamenať nemožnosť zabránenia exekučnému vymoženiu pohľadávky ani vtedy, ak by riadne dovedenie exekúcie do konca odporovalo zákonu.

Vedený všetkými už opísanými úvahami preto odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa v časti zastavenia exekúcie podľa § 251 ods. 4 a § 219 ods. 2 O. s. p. ako vecne správne potvrdil.

Stotožniť sa však bolo treba s názorom z odvolania o zásadnej nemožnosti spoločného rozhodovania o povolení odkladu exekúcie a o jej zastavení.

Takto to však nebolo primárne pre potrebu časového rozostupu medzi oboma takýmito rozhodnutiami (čo aj logiku takémuto výkladu nemožno uprieť), ale pre nadbytočnosť rozhodo-vania aj o povolení odkladu exekúcie vtedy, ak sa už súd rozhodol exekúciu i zastaviť.

I exekučné konanie je totiž ovládané zásadnou predbežnou vykonateľnosťou uznesení už od ich doručenia (§ 251 ods. 4 a § 171 ods. 2 O. s. p.), v exekučnom konaní potom súd rozhoduje výlučne takouto formou rozhodnutia a keďže ani v prípade uznesenia o zastavení exekúcie zákon žiadnu výnimku z takéhoto pravidla neustanovil (súd prvého stupňa pritom svoj opačný názor v tomto smere náležite nepodoprel), povoľovanie odkladu exekúcie spolu s jej zastavením postrá-da praktický zmysel (zvlášť ak doručovanie uznesenia zastavujúceho exekúciu aj súdnemu exekú-torovi spôsobuje okamžitú vedmosť o potrebe zdržania sa ďalšieho vymáhania pohľadávky aj u osoby bezprostredne na to určenej i s patričným dielom zodpovednosti za prípadnú neochotu sa takémuto príkazu podriadiť).

Odvolací súd preto v takejto časti napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 251 ods. 4 a § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. per analogiam zrušil (bez potreby i možnosti náhrady rozhodnutia súdu prvého stupňa v takejto časti akýmkoľvek iným rozhodnutím, keďže tu k po-voleniu odkladu nedošlo ani na návrh povinnej, ale z iniciatívy samého súdu).

O trovách odvolacieho konania potom odvolací súd nerozhodoval, pretože tu nedostatok rozhodnutia súdu prvého stupňa (o trovách konania či exekúcie) bol spojený s povinnosťou súdu prvého stupňa rozhodnúť aj o trovách odvolacieho konania (§ 251 ods. 4 a § 224 ods. 4 O. s. p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1666
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

Je EVČ motorového vozidla dostatočným identifikačným údajom na účel označenia žalovaného v žalobe?

JUDIKATÚRA – Nepravá retroaktivita v prospech páchateľa správneho deliktu

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k aplikácii neskoršieho právneho predpisu v prospech páchateľa priestupku.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: