TlačPoštaZväčšiZmenši

Absencia údaja o ročnej percentuálnej miere nákladov v zmluve o spotrebiteľskom úvere

10.3. 2011, 18:04 |  najpravo.sk

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí zhŕňať aj sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. Jedným zo základných cieľov zákonodarcu bolo stanoviť porovnateľné číslo, ktoré slúži spotrebiteľom pre porovnanie ponúk rôznych finančných inštitúcií – ročnú percentuálnu mieru nákladov. Tento údaj patrí medzi základné informácie, ktoré je veriteľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi v zmluve o poskytnutí úveru. Zákon absenciu niektorých náležitostí vymedzených v citovanom zákonnom ustanovení nespája s následkom neplatnosti zmluvy o úvere, avšak poskytuje spotrebiteľovi ochranu. Ak nie je ročná percentuálne miera nákladov uvedená v zmluve, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.

Pokiaľ zmluva o spotrebiteľskom úvere v prejednávanej veci neobsahuje údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov a napriek tomu rozhodcovský rozsudok ukladá plniť aj poplatky a úroky, plnenie zo zmluvy týkajúce sa týchto poplatkov a úrokov je plnením právom nedovoleným. Ak je toto plnenie, obsiahnuté v rozsudku rozhodcovského súdu vymáhané v exekučnom konaní, súd je povinný exekúciu aj bez návrhu zastaviť podľa § 45 ods. 1 písm. c) ods. 2 zákona o rozhodcovskom konaní. Zmysel a ciel (ratio legis) zákona spočívajúci v zastavení exekúcie aj bez návrhu je naplnený aj tým, že sa poverenie na vykonanie exekúcie nevydá a exekúcia nezačne. V predloženej veci nie je splnená jednak podmienka pre udelenie poverenia na vykonanie exekúcie z dôvodu nesúladu exekučného titulu so zákonom a zároveň by bol daný dôvod i na zastavenie exekúcie aj bez návrhu, nakoľko rozhodcovský rozsudok zaväzuje k právom nedovolenému plneniu.

(uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica z 30. 9. 2009, sp. zn. 16CoE/107/2009 –27)

Z rozhodnutia:

Napadnutým uznesením okresný súd zamietol žiadosť súdneho exekútora JUDr. R. K. o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd preskúmal žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul a zistil rozpor žiadosti a návrhu alebo exekučného titulu so zákonom. Posúdil exekučný titul, Rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu spoločnosti Slovenská rozhodcovská, a. s. sp. zn. SR 13659/08 zo dňa 13. 01. 2009, ktorý uložil povinnej povinnosť plniť na základe Zmluvy o úvere č. 6560919 uzatvorenej medzi oprávneným a povinnou dňa 21. 05. 2008. V uvedenej zmluve, ktorá je zmluvou o spotrebiteľskom úvere, nie je uvedená ročná percentuálna miera nákladov, tak ako to vyžaduje ustanovenie § 4 ods. 2 písm. j) zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch. Tento nedostatok náležitosti zmluvy spôsobil, že spotrebiteľská zmluva sa považuje v zmysle § 4 ods. 3 zák. č. 258/2001 Z.z. za bezúročnú a bez poplatkov. Súdny exekútor - s poukazom na návrh oprávneného a rozhodcovský rozsudok - žiadal o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti povinnej, nielen pre vymoženie nesplatenej časti poskytnutého úveru, ale aj na vymoženie príslušného poplatku (odmeny za poskytnutie úveru). V tejto časti je exekučný titul a nadväzne aj návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o udelenie poverenia, v rozpore s § 4 ods. 3 zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch. Súd prvého stupňa preto žiadosť súdneho exekútora o udelenia poverenia zamietol.

Proti uzneseniu podal odvolanie oprávnený. Exekučný súd nie je, podľa jeho názoru, v rámci preskúmavania exekučného titulu po materiálnej stránke oprávnený posudzovať samotný právny vzťah (zmluvu) , ktorý bol základom pre nárok priznaný týmto exekučným titulom.. Exekučný súd sa tak v rámci materiálneho prieskumu musí obmedziť len na skúmanie výroku exekučného titulu. Požiadavka materiálnej stránky exekučného titulu vyplýva zo samotnej povahy exekučného konania, kde konajúci súd nemá možnosť inak ako z exekučného titulu sa oboznámiť s priebehom rozhodcovského konania. V rámci exekučného konania súd nemôže zaujímať právne stanoviská a úvahy k výroku samotného exekučného titulu (rozhodcovského rozsudku) a musí sa obmedziť len na také dôvody zamietnutia žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, ktoré majú povahu skutkovo zjavných dôvodov, nemôže sa jednať o dôvody právneho posúdenia veci.

Oprávnený namietal i procesnú vadu napadnutého uznesenia, spočívajúcu v nedostatočnom odôvodnení rozhodnutia. Súd náležite nezdôvodnil, na základe akých vykonaných dôkazov dospel k názoru, že samotná zmluva má povahu zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Obmedzil sa len na konštatovanie, že zmluva o úvere je zmluvou o spotrebiteľskom úvere bez toho, aby prihliadal, a vo svojom rozhodnutí náležite odôvodnil, splnenie podmienok stanovených právnym poriadkom pre zmluvu o spotrebiteľskom úvere. Nedostatočné odôvodnenie napadnutého uznesenia zakladá jeho nepreskúmateľnosť a nesprávnosť. Oprávnený preto navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Krajský súd, ako súd odvolací, v dôsledku podaného odvolania vec preskúmal v rozsahu určenom ustanovením § 212 ods. 1 OSP, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 OSP a odvolaním napadnuté uznesenie okresného súdu podľa § 219 OSP potvrdil ako vecne správne.

Odvolací súd sa oboznámil s predloženým spisovým materiálom a za účelom náležitého posúdenia veci skúmal exekučný titul (Rozhodcovský rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu sp. zn. SR 13659/08 zo dňa 13. 01. 2009) a tiež Zmluvu o úvere č. 6560919 uzavretú medzi oprávneným a povinnou dňa 21. 05. 2008, ktorá tvorila podklad pre vydanie rozhodcovského rozsudku.

Podľa ust. § 2 písm. b) zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, zmluvou o spotrebiteľskom úvere sa rozumie zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom.

Zákon spotrebiteľský úver definuje ako dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru alebo v inej právnej forme. Zmluvou o spotrebiteľskom úvere sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené s úverom. V právnom poriadku Slovenskej republiky je úverová zmluva upravená v Obchodnom zákonníku, ktorý možno aplikovať bez ohľadu na to, či je úver poskytovaný spotrebiteľovi alebo podnikateľskému subjektu. Zákon o spotrebiteľských úveroch upravuje úverovú zmluvu v prípade, keď je úver poskytovaný spotrebiteľovi mimo jeho podnikateľskej činnosti alebo povolania a vo vzťahu k Obchodnému zákonníku má účinky normy lex specialis. Spotrebiteľské zmluvy možno nazvať aj zmluvami adhéznymi, ktoré o určitom rovnakom predmete plnenia štandardne a opakovanie uzatvárajú dodávatelia s veľkým počtom zákazníkov ( spotrebitelia) s tým, že dodávateľ ako navrhovateľ zmluvy (oferent) vopred v návrhu stanovuje obsah týchto zmlúv a stanovuje aj podmienky ich realizácie. Návrh zmluvy býva často pripravený na predtlačených tlačivách. Spotrebiteľ nemá možnosť žiadnym spôsobom zmeniť ich obsah, nemôže vyjednávať, jedinou jeho alternatívnou je prijatie, respektíve odmietnutie návrhu.

Pre spotrebiteľskú zmluvu je teda charakteristické, že spotrebiteľ vstupuje do zmluvného vzťahu s dodávateľom, pričom spotrebiteľ nemá možnosť tieto zmluvné podmienky individuálne ovplyvniť.

V predmetnej veci Zmluva o úvere zo dňa 21. 05. 2008 uzatvorená medzi oprávneným a povinnou spĺňa vyššie uvedené predpoklady týkajúce sa predmetu zmluvy a vzťahu dodávateľa a spotrebiteľa a bezpochyby sa jedná o zmluvu o spotrebiteľskom úvere.

Podľa ust. § 4 ods. 2 písm. j) zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch , zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Podľa ods. 3 uvedeného zákonného ustanovenia, pri nesplnení podmienok podľa odseku 2 je zmluva o spotrebiteľskom úvere platná, ak bol spotrebiteľovi na jej základe a) poskytnutý úver a spotrebiteľ ho začal čerpať alebo b) dodaný tovar, alebo poskytnutá služba. Ak však zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 písm. a), b), d) až j), k) a l), poskytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.

Citované zákonné ustanovenie upravuje náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Táto okrem iného, musí zhŕňať aj sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. Jedným zo základných cieľov zákonodarcu bolo stanoviť porovnateľné číslo, ktoré slúži spotrebiteľom pre porovnanie ponúk rôznych finančných inštitúcií – ročnú percentuálnu mieru nákladov. Tento údaj patrí medzi základné informácie, ktoré je veriteľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi v zmluve o poskytnutí úveru.

Zákon absenciu niektorých náležitostí vymedzených v citovanom zákonnom ustanovení nespája s následkom neplatnosti zmluvy o úvere, avšak poskytuje spotrebiteľovi ochranu. Ak nie je ročná percentuálne miera nákladov uvedená v zmluve, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.

V prejednávanej veci na základe zmluvy o úvere sa veriteľ zaviazal poskytnúť dlžníkovi úver v sume 14 000,- Sk, dlžník (povinná) bol podľa zmluvy povinný vrátiť veriteľovi uvedenú sumu zvýšenú o „poplatok" vo výške 13 360,- Sk, teda celkovo sumu 27 360,- Sk.

Súd prvého stupňa správne uzavrel, že predmetná zmluva neobsahuje ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

V dôsledku toho nastáva právna fikcia - úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Napriek absencii tejto náležitosti, (ktorá podľa zákona o spotrebiteľských úveroch spôsobuje, že spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov) , rozsudok rozhodcovského súdu ukladá povinnej – spotrebiteľovi povinnosť zaplatiť okrem sumy rovnajúcej sa poskytnutému úveru aj dohodnuté poplatky a úrok z omeškania. V danom prípade ide o rozpor exekučného titulu, návrhu na vykonanie exekúcie a žiadosti o udelenie poverenia so zákonom.

Podľa ust. § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu. Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.

Podľa ust. 45 ods. 1 písm. c) zák. č. 244/2002 o rozhodcovskom konaní, súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu podľa osobitných predpisov na návrh účastníka konania, proti ktorému bol nariadený výkon rozhodcovského rozsudku, konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie zastaví, ak rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu zastaví výkon rozhodcovského rozsudku alebo exekučné konanie aj bez návrhu, ak zistí v rozhodcovskom konaní nedostatky podľa odseku 1 písm. b) alebo c).

Pokiaľ zmluva o spotrebiteľskom úvere v prejednávanej veci neobsahuje údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov a napriek tomu rozhodcovský rozsudok ukladá plniť aj poplatky a úroky, plnenie zo zmluvy týkajúce sa týchto poplatkov a úrokov je plnením právom nedovoleným. Ak je toto plnenie, obsiahnuté v rozsudku rozhodcovského súdu vymáhané v exekučnom konaní, súd je povinný exekúciu aj bez návrhu zastaviť podľa § 45 ods. 1 písm. c) ods. 2 zákona o rozhodcovskom konaní. Zmysel a ciel (ratio legis) zákona spočívajúci v zastavení exekúcie aj bez návrhu je naplnený aj tým, že sa poverenie na vykonanie exekúcie nevydá a exekúcia nezačne. V predloženej veci nie je splnená jednak podmienka pre udelenie poverenia na vykonanie exekúcie z dôvodu nesúladu exekučného titulu so zákonom a zároveň by bol daný dôvod i na zastavenie exekúcie aj bez návrhu, nakoľko rozhodcovský rozsudok zaväzuje k právom nedovolenému plneniu.

Len pre úplnosť odvolací súd dodáva, že pokiaľ si povinná na základe zmluvy o úvere požičala sumu 14 000,- Sk a bola povinná vráti sumu 27 360,- Sk, úrok z pôžičky (ročná percentuálna miera nákladov, v zmluve absentujúca) je 95,43 %, čo predstavuje hrubý nepomer a teda rozpor s dobrými mravmi.

Poskytovanie finančných služieb nebankovými subjektmi pre spotrebiteľov musí byť vykonávané s náležitou odbornou starostlivosťou zahŕňajúcou predovšetkým ponuku vhodných zmluvných podmienok pre spotrebiteľa, komunikáciu s dlžníkom, rešpektovanie jeho základných ľudských práv a to tak pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy, ako aj počas výkonu zabezpečovacích prostriedkov. Odborná starostlivosť v sebe zahŕňa dobrú vieru, morálku a bezvýhradné rešpektovanie zákona.

S poukazom na vyššie uvedené dôvody, odvolací súd sa stotožnil s rozhodnutím súdu prvého stupňa, že v predloženej veci poverenie na vykonanie exekúcie nemožno udeliť a odvolaním napadnuté uznesenie potvrdil ako vecne správne. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1643
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

Je EVČ motorového vozidla dostatočným identifikačným údajom na účel označenia žalovaného v žalobe?

JUDIKATÚRA – Nepravá retroaktivita v prospech páchateľa správneho deliktu

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k aplikácii neskoršieho právneho predpisu v prospech páchateľa priestupku.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: