TlačPoštaZväčšiZmenši

Náležitosti reklamácie a reklamačné konanie

9.2. 2011, 17:36 |  najpravo.sk

Reklamačné konanie sa začína podaním reklamácie a končí sa jej vybavením v zákonom stanovenej lehote.

Ako každý právny úkon, musí aj samotná reklamácia spĺňať všeobecné náležitosti právneho úkonu vymedzené v § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zároveň musí spĺňať náležitosti osobitné, vyžadované pre tento konkrétny právny úkon. Medzi tieto náležitosti patrí predovšetkým označenie subjektov oprávneného a povinného, okamžik reklamácie, t.j. zachovanie prekluzívnej reklamačnej lehoty a samotný obsah reklamácie, t.j. práva a povinnosti subjektov reklamácie.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 9. 12. 2010, sp. zn. 8Sžo/389/2009)

 

Z odôvodnenia:

 

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. P/0082/01/2007 zo dňa 10. októbra 2007, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave pre Bratislavský kraj č. P/0082/01/2007 zo dňa 13. júna 2007 o uložení pokuty žalobcovi vo výške 7000 Sk (232,36 €) pre porušenie povinností predávajúceho (žalobcu) zistené pri kontrole dňa 12. marca 2007 vykonanej u podnikateľa Ing. M. S. (stavba kozubov), V., V. (podnikateľský subjekt podnikajúci pod obchodným menom Ing. M. S. S., s miestom podnikania V., V., IČO: X. ukončil ku dňu 30. júna 2009 svoju činnosť). Žalobca porušil povinnosti predávajúceho, keď nevybavil reklamáciu spotrebiteľa zákonom stanoveným spôsobom, nakoľko reklamácia spotrebiteľky p. S. z V., zameraná na kvalitu vykonaného diela (výstavba krbu s tepelným vykurovaním), uplatnená listom zo dňa 23. augusta 2006, nebola preukázateľne vybavená zákonom stanoveným spôsobom najneskôr do 30 dní a v rovnakej lehote nebol spotrebiteľke vystavený doklad o spôsobe jej vybavenia, čím porušil § 19 ods. 4, ods. 5 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení účinnom v čase vydania napadnutého rozhodnutia žalovaného (ďalej len „zákon č. 634/1992 Zb.“).

 

Z odôvodnenia napadnutého rozsudku krajského súdu vyplynul záver, že preskúmavané rozhodnutie i postup žalovaného je v súlade so zákonom a námietky žalobcu neodôvodňujú jeho zrušenie. Krajský súd uviedol, že z obsahu listu spotrebiteľky zo dňa 23. augusta 2006 jednoznačne vyplýva, že sa žalobcovi vytýkajú vady na vykonanom diele a to aj napriek skutočnosti, že na začiatku listu sa spomína žiadosť o stretnutie, avšak je nesporné, že toto stretnutie sa malo týkať prerokovania spôsobu odstránenia nedostatkov, podrobne popísaných v ďalšom obsahu listu. Vyslovil, že takéto podanie adresované žalobcovi ako zhotoviteľovi diela nemôže byť chápané žiadnym iným spôsobom ako reklamácia. V zmysle § 19 zákona č. 634/1992 Zb. bolo povinnosťou žalobcu o reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní a vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a to aj v prípade, keby reklamácii nevyhovel. Stotožnil sa s postupom správneho orgánu, keď tento neriešil oprávnenosť reklamácie, ale skúmal, či žalobca dodržal zákonom stanovený postup pri vybavení reklamácie. O skutočnosti, že žalobca nemohol chápať obsah listu spotrebiteľky inak ako reklamáciu, svedčia napokon aj jeho vyjadrenia, ktorými bránil svoj postoj k vadám diela a k jeho zodpovednosti za vady. Z uvedeného vyplýva, že sám si bol vedomý, že podstatou listu spotrebiteľky bolo vytknutie vád, teda reklamácia.

 

Proti rozsudku krajského súdu podal žalobca prostredníctvom právneho zástupcu včas odvolanie a žiadal, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Podané odvolanie odôvodnil nedostatočným zistením skutkového stavu veci, v dôsledku ktorého súd dospel k nesprávnemu právnemu záveru. Uviedol, že dňa 06. septembra 2005 začal v rodinnom dome spotrebiteľky zhotovovanie diela – výstavbu krbu s teplonosným vykurovaním. Pri zhotovovaní diela sa spotrebiteľka domáhala, aby žalobca použil ňou označený materiál, avšak s ohľadom na skutočnosti, že žalobca tento materiál nepoznal, nemal s ním skúsenosti a nezdal sa mu vhodný na zhotovenie diela, upozornil opakovane spotrebiteľku na nevhodnosť použitia materiálu. Spotrebiteľka napriek upozorneniam trvala na zhotovení diela z uvedeného materiálu.

 

Ďalej namietal, že so spotrebiteľkou sa dohodol na zhotovení hrubej stavby bez povrchových úprav. V domácnosti spotrebiteľky sa následne prejavili nedostatky ako popraskaná omietka a podobne, avšak tieto neboli spôsobené prácou žalobcu a vykonaním diela. Preto žalobcovi nie je zrejmý dôvod, pre ktorý spotrebiteľka svoj údajný nárok na reklamáciu uplatňuje u neho, keď nedostatky ako popraskaná stierka a štukové rímsy sú dôsledkom práce inej spoločnosti, ktorá v dome spotrebiteľky osádzala štuky a maľovala. Zároveň vyslovil nesúhlas s tvrdením spotrebiteľky, že u žalobcu reklamovala predmetné pochybenia a nedostatky, nakoľko z obsahu jej listu zo dňa 28. marca 2006 uplatnenie reklamácie nevyplývalo, a preto žalobca ani nemal dôvod dodržať 30-dňovú lehotu a vystaviť doklad o spôsobe vybavenia reklamácie.

Krajskému súdu vyčítal, že neskúmal odôvodnenosť reklamácie a v napadnutom rozsudku vyslovil, že žalovaný postupoval správne, keď sa zaoberal dodržaním stanoveného postupu, hoci podľa názoru žalobcu bolo potrebné opodstatnenosť reklamácie riešiť, keďže túto považoval za nedôvodnú. Zároveň vyslovil nesúhlas s tvrdením krajského súdu, že žalobca nemohol chápať obsah listu spotrebiteľky inak ako reklamáciu, nakoľko reklamácia ako právny úkon má v zmysle príslušných ustanovení zákona predpísanú formu a obligatórne náležitosti, ktoré splnené neboli a teda nie je žalobcovi zrejmé, z čoho mal súd preukázanú vedomosť žalobcu, že ide o reklamáciu, keď žiadny takýto dôkaz v konaní vykonaný nebol a z predloženého listu spotrebiteľky to nevyplýva.

 

Žalovaný správny orgán sa písomne k odvolaniu vyjadril a navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 10. júna 2009, č. k. 2S 349/2007-38 potvrdil. K námietkam žalobcu vzneseným v odvolaní uviedol, že Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená preverovať len dodržiavanie formálneho postupu pri vybavovaní reklamácií, nie však spôsobu, ako rozhodne samotný predávajúci v predmetnej veci. Ku konštatovaniu porušenia niektorých z povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zákona č. 634/1992 Zb. môže dôjsť aj v prípade reklamácie z pohľadu predávajúceho zjavne nedôvodnej. Zdôraznil, že žalobca ako pri kontrole Slovenskej obchodnej inšpekcie uskutočnenej dňa 12. marca 2007, tak ani pri začatí správneho konania nenamietal skutočnosť, že by sa v danom prípade nejednalo o reklamáciu. V rámci odvolacieho konania žalovaný správny orgán posúdil obsah listu spotrebiteľky zo dňa 23. augusta 2006, pričom zistil, že predmetom listu je reklamácia pretrvávajúcich vád zhotoveného diela, ako aj jeho neodovzdania podľa platných právnych predpisov. Vzhľadom k uvedenému sa nestotožnil s tvrdením žalobcu, že sa v danom prípade nejednalo o reklamáciu a žalobca nebol teda ani povinný postupovať podľa § 19 zákona č. 634/1992 Zb. Ďalej uviedol, že žalovanému nie je známe, že by niektorý právny predpis stanovoval presnú formu a náležitosti reklamácie podanej zo strany spotrebiteľa, avšak predmetná reklamácia podľa názoru žalovaného v danom prípade obsahuje údaje potrebné pre jej riadne posúdenie zo strany predávajúceho. Vyjadril názor, že pri rozhodovaní konal na základe zákona a v medziach zákona na základe spoľahlivo zisteného skutkového stavu, ktorý považuje za správne právne posúdený. Zároveň mal za to, že pokuta bola žalobcovi uložená oprávnene a v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal rozsudok krajského súdu ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nemožno priznať úspech. Rozhodol bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa ustanovenia § 250ja ods. 2 O.s.p. s tým, že deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.supcourt.gov.sk. Rozsudok bol verejne vyhlásený dňa 09. decembra 2010 (§ 156 ods. 1 a 3 O.s.p.).

 

Súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy (§ 244 ods. 1 O.s.p.). Podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu. Predpokladom tohto postupu je, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (§ 247 ods. 1, ods. 2 O.s.p.).

 

V predmetnej právnej veci ide o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného správneho orgánu č. P/0082/01/2007 zo dňa 10. októbra 2007, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave pre Bratislavský kraj č. P/0082/01/2007 zo dňa 13. júna 2007, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 7000 Sk (232,36 €) za porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 19 ods. 4, ods. 5 zákona č. 634/1992 Zb., t.j. že žalobca nevybavil reklamáciu spotrebiteľa zákonom stanoveným spôsobom, teda najneskôr do 30 dní a zároveň v uvedenej lehote spotrebiteľke nevystavil doklad o spôsobe vybavenia reklamácie. Z obsahu administratívneho spisu žalovaného č. P/0082/01/2007, ktorý je súčasťou súdneho spisu, vyplýva, že spotrebiteľka si listom zo dňa 23. augusta 2006 u žalobcu uplatnila reklamáciu zameranú na kvalitu vykonaného diela (výstavba krbu s tepelným vykurovaním).

Žalobca reagoval na reklamáciu spotrebiteľky až listom podaným na pošte dňa 02. októbra 2006, v ktorom uviedol, že spotrebiteľkou reklamované práce (popraskaná stierka a štukové rímsy) chybne realizovala iná spoločnosť, napriek ktorej skutočnosti ich dal žalobca na vlastné náklady opraviť. Zdôraznil, že pri opravných prácach na žiadosť otca spotrebiteľky použil materiály, ktoré nepoznal.

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave pre Bratislavský kraj (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 128/2002 Z.z.“) preskúmal na základe podnetu spotrebiteľky dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 634/1992 Zb. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva kontrolu vnútorného trhu a zisťuje dodržiavanie ostatných podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na vykonávanie veľkoobchodnej, distribučnej, maloobchodnej činnosti, na poskytovanie služieb, najmä služieb cestovného ruchu a ubytovacích služieb a služieb informačnej spoločnosti (§ 2 písm. f/ zákona č. 128/2002 Z.z.). Skúma dodržiavanie povinností stanovených v zákone č. 634/1992 Zb. (§ 22 ods. 1 citovaného zákona).

Prvostupňový správny orgán a následne aj žalovaný skúmali dodržiavanie povinností stanovených v § 19 ods. 4 zákona č. 634/1992 Zb. zo strany žalobcu. Skúmali konanie po formálnej (procesnej) stránke, nie po hmotnoprávnej stránke, t.j. neskúmali, akým spôsobom bola reklamácia vybavená.

 

Reklamačné konanie sa začína podaním reklamácie a končí sa jej vybavením v zákonom stanovenej lehote. Spornou otázkou v predmetnej právnej veci bolo, či z obsahu listu spotrebiteľky zo dňa 23. augusta 2006 vyplýva uplatnenie reklamácie, teda či sa reklamačné konanie začalo.

 

Ako každý právny úkon, musí aj samotná reklamácia spĺňať všeobecné náležitosti právneho úkonu vymedzené v § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zároveň musí spĺňať náležitosti osobitné, vyžadované pre tento konkrétny právny úkon. Medzi tieto náležitosti patrí predovšetkým označenie subjektov oprávneného a povinného, okamžik reklamácie, t.j. zachovanie prekluzívnej reklamačnej lehoty a samotný obsah reklamácie, t.j. práva a povinnosti subjektov reklamácie.

 

Z listu spotrebiteľky zo dňa 23. augusta 2006 je zrejmý prejav vôle smerujúci k vzniku zodpovednostného právneho vzťahu medzi objednávateľom diela (spotrebiteľka) a zhotoviteľom (žalobca). List obsahuje aj označenie subjektov reklamácie a zachovanie prekluzívnej reklamačnej lehoty vyplýva z časových údajov o uskutočnení výstavby krbu uvedených v liste.

 

Vo vzťahu k samotnému obsahu reklamácie je potrebné, aby oprávnený vymedzil svoje požiadavky, stručne ich odôvodnil a uviedol rozsah svojich nárokov. Vytýkané vady na vykonanom diele a požadované odstránenie nedostatkov zahrnuté v liste, predstavuje splnenie aj tejto náležitosti.

 

Odvolací súd považuje uplatnenie reklamácie za platné, v zákonnej lehote, od ktorej podania začína plynúť 30-dňová lehota na vybavenie reklamácie v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 634/1992 Zb. Z administratívneho spisu žalovaného jednoznačne vyplýva, že klientka žalobcu (spotrebiteľka) podala reklamáciu dňa 23. augusta 2006 a žalobca na ňu reagoval zaslaním písomnej odpovede až dňa 02. októbra 2006, t.j. po 1 mesiaci a 10 dňoch. Je evidentné, že zákonná 30-dňová lehota na vybavenie reklamácie nebola dodržaná. Následkom bolo uloženie sankcie – pokuty – podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. za nedodržanie povinnosti ustanovenej citovaným zákonom vo výške 7000 Sk (232,36 €). Sankcia bola uložená na dolnej hranici sadzby (keď bolo možné uložiť pokutu až do výšky 2 000 000 Sk (66 387,84 €) s ohľadom na závažnosť správneho deliktu.

 

Prvostupňový správny orgán ako aj žalovaný správne vyhodnotili skutkový a právny stav a správne aplikovali príslušné ustanovenia zákona č. 634/1992 Zb. Rovnako krajský súd postupoval správne, keď žalobu žalobcu ako nedôvodnú zamietol podľa ustanovenia § 250j ods. 1 O.s.p.

 

Vychádzajúc z uvedených skutočností Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S 349/2007-38 zo dňa 10. júna 2009 ako vecne správny potvrdil (§ 219 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.).

 

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p., keď neúspešnému žalobcovi ich náhradu nepriznal a žalovanému v tomto konaní náhrada trov konania neprináleží.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1988
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Korupcia na prokuratúre aj v polícii, Slovenská informačná služba odtajnila správu o činnostihttps://www.webnoviny.sk/korupcia-na-prokurature-aj-v-policii-slovenska-informacna-sluzba-odtajnila-spravu-o-cinnosti/

Slovenská informačná služba (SIS) v minulom roku zaznamenala prípady korupcie na prokuratúre ...

V exekucích jsou klíčoví advokáti, říká Daniel Hůlehttps://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/v-exekucich-jsou-klicovi-advokati-rika-daniel-hule.A200919_183236_ln_byznys_pravo_ssu?zdroj=vybava_recombee

„Pokud se v pravidlech exekucí podaří prosadit některé z těch dobrých změn, vrhneme se na ...

B. Kollár: Koalícia stále nemá žiadneho kandidáta na post GPhttps://www.teraz.sk/slovensko/b-kollar-koalicia-stale-nema-ziad/496215-clanok.html

Koaličné strany sa dohodli, že každá môže mať svojho kandidáta.

Schválené znenie novely trestného zákona neponúka zvieratám dostatočnú právnu ochranuhttps://www.webnoviny.sk/schvalene-znenie-novely-trestneho-zakona-neponuka-zvieratam-dostatocnu-pravnu-ochranu/

Organizácia Zvierací ombudsman vidí v schválenom znení novely Trestného zákona niekoľko ...

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bude viesť Porubänováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563970-slovenske-narodne-stredisko-pre-ludske-prava-bude-viest-porubanova/

Novou výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) sa ...

Ministerka Kolíková plánuje umožniť fungovanie zvereneckých fondovhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-m-kolikova-planuje-umoznit/496064-clanok.html

Právna úprava súvisiaca so zvereneckými fondmi má nadväzovať na rekodifikáciu občianskeho ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: