TlačPoštaZväčšiZmenši

Postúpenie pohľadávky zo zmenky

30.1. 2011, 21:30 |  najpravo.sk

Previesť zmenku "na rad" formou postúpenia pohľadávky zo zmenky podľa ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, prípadne inou formou, než rubopisom v zmysle súčasnej právnej úpravy, nie je možné, čo vyplýva zo znenia ustanovenia § 18 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení jeho noviel.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. marca 2004, sp.zn. Obdo V 82/2003)

Z odôvodnenia:


Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, rozsudkom z 2. októbra 2001, č.k. 1 Obo 147/2000-102, rozsudok Krajského súdu v T. zo 17. februára 2000, č.k. 10 Cb 155/99-69, ktorým krajský súd zrušil vydaný zmenkový platobný rozkaz, zmenil tak, že zmenkový platobný rozkaz z 12. marca 1999, č.k. 13 Zm 2/99-20, ponechal v platnosti a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že predložená zmenka (z 1. decembra 1995) spĺňa charakter cudzej zmenky v zmysle § 1 zákona č. 191/1950 Sb., žalovaný je dlžníkom z tejto zmenky a má zásadne povinnosť zmenkový záväzok splniť. V priebehu odvolacieho konania pôvodný žalobca S.G., s.r.o., K. - B. (na rad ktorého bola zmenka vydaná), predložil dohodu o prevode zmenky cessiou v zmysle § 524 Občianskeho zákonníka, uzavretú dňa 31. októbra 2000 s postupníkom S.G., a.s., K. Odvolací súd zobral predmetnú cessiu (singulárnu sukcesiu na vedomie a v konaní pokračoval s postupníkom - obchodnou spoločnosťou S.G., a.s., so sídlom v K. Ďalej poukázal na to, že kauzálne námietky uvádzané žalovaným v zmysle ustanovenia § 17 zákona o zmenkách a šekoch nie je možné uplatniť, keďže ide o cudziu zmenku.

Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalovaný a navrhol ho zrušiť a vec vrátiť tomuto súdu na ďalšie konanie. Na zdôvodnenie dovolania uviedol, že rozsudok odvolacieho súdu je nesprávny a zmätočný. Pri singulárnej sukcesii, ktorú na strane žalobcu konštatuje odvolací súd, zákon vyžaduje, aby súd pripustil podľa § 92 ods. 2 O.s.p. zámenu účastníkov. Podľa ustanovenia § 216 ods. 1 O.s.p. zámena účastníkov v odvolacom konaní nie je možná, preto S.G., a.s., K. v konaní na odvolacom súde nemal dostatok vecnej spôsobilosti. Okrem toho, v celom konaní absentovalo riadne procesné zastúpenie žalobcu. Plná moc z 5. októbra 1998, udelená žalobcom advokátke JUDr. S.K., je neplatná, pretože splnomocniteľ v nej neuviedol svoje sídlo, IČO a s.r.o., nie je špecifikovaný zástupca splnomocniteľa, nie je uvedené, na aké právne úkony sa plnomocenstvo udeľuje a nie je podpis štatutárneho zástupcu. Rovnakými vadami trpí aj "plná moc" z 20. júna 2001. Odvolací súd nebral do úvahy príslušné ustanovenia zákona č. 191/1950 Zb., a to najmä ustanovenie § 11 ods. 1, že každú zmenku, i keď nebola vystavená na rad, možno previesť indosamentom (rubopisom). Podľa odseku 2 cit. ustanovenia, ak pojal vystaviteľ do zmenky slová "nie na rad" alebo inú doložku rovnakého významu, možno zmenku previesť len vo forme a s účinkami obyčajného postúpenia (cessie). Predmetná zmenka neobsahuje slová "nie na rad", ani inú doložku rovnakého významu, a preto ju nie je možné previesť inak, ako rubopisom. Z tohto dôvodu je prevod zmenky na základe dohody zo dňa 27. septembra 2000 neplatný. Rozhodnutie vo veci nie je možné opierať ani o ustanovenie § 17 zákona o zmenkách a šekoch, pretože dohoda zo dňa 27. septembra 2000 bola uzavretá zo špekulatívnych dôvodov až po podaní odvolania vo veci, keď postupník konal vedome na škodu dlžníka. Toto tvrdenie vyplýva z toho, že v čase uzatvorenia tejto dohody bolo medzi jej účastníkmi personálne prepojenie. Žalovaný zároveň navrhol odložiť vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, preskúmal rozsudok odvolacieho súdu, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.

V priebehu odvolacieho pojednávania pôvodný žalobca S.G., s.r.o., O. 16, K. - B., v prospech ktorého bol vo veci vydaný zmenkový platobný rozkaz, predložil odvolaciemu súdu Zmluvu o postúpení pohľadávky zo dňa 27. septembra 2000, ktorou tento žalobca pohľadávku vo výške 247 892,- Sk s prísl., vyplývajúcu zo zmenky z 31. marca 1996, postúpil postupníkovi S.G., a.s., K. č. 14/B, K. Žalobca listom z 23. júla 2001 na základe uvedenej zmluvy požiadal odvolací súd o zámenu účastníkov na strane žalobcu, aby vstúpil do konania S.G., a.s., K., K. 14/B. Podľa odôvodnenia rozsudku odvolacieho súdu tento súd tvrdenú cessiu (singulárnu sukcesiu) zobral na vedomie a v konaní pokračoval s uvedeným postupníkom, t.j. so S.G., a.s., K., K. č. 14/B.

Odvolací súd pochybil, ak bez ďalšieho dospel k záveru, že zmluva o postúpení pohľadávky z 27. septembra 2000 je platná a že na jej základe došlo v dôsledku singulárnej sukcesie k zmene účastníka konania na strane žalobcu. Zámena účastníkov podľa ustanovenia § 92 O.s.p. v odvolacom konaní nie je možná (§ 216 ods. 1 O.s.p. v znení platnom v čase rozhodovania odvolacieho súdu), ani podmienky pre singulárnu sekcesiu v čase rozhodovania odvolacieho súdu preukázané neboli. Možnosť zmeny v osobe veriteľa zo zmenky upravuje predovšetkým ustanovenie § 11 čl. I. zákona č. 191/1950 Sb. Odvolací súd vec podľa tohto zákonného ustanovenia vôbec neposudzoval, napokon dôkaz uvedenou zmluvou, ktorá sa v spise nachádza iba v podobe neoverenej fotokópie, ani nevykonal (§ 129 ods. 1 O.s.p.). Preto jeho právne závery sú predčasné.

Podľa § 11 ods. 1 čl. I. zákona č. 191/1950 Sb. každú zmenku, i keď nebola vystavená na rad, možno previesť indosamentom (rubopisom).

Podľa ods. 2 cit. zákona, ak pojal vystaviteľ do zmenky slová "nie na rad" alebo inú doložku rovnakého významu, možno previesť zmenku len vo forme a s účinkami obyčajného postúpenia (cessie).

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení jeho noviel na prevod listinného cenného papiera na rad sa vyžaduje aj rubopis. Rubopis musí byť bezpodmienečný a prechádzajú ním všetky práva s papierom spojené, pokiaľ z osobitného zákona nevyplýva niečo iné (obdobne v súčasnosti znenie § 21 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Z obsahu spisu sa javí (keďže odvolací súd tejto otázke nevenoval žiadnu pozornosť), že v danom prípade zmenka z 1. januára 1995, vystavená na rad S.G., s.r.o., O. 16, K. - B. týmto remitentom nebola postupom podľa cit. odseku 1 rubopisom prevedená na S.G., a.s., K. Preto odvolací súd bol povinný sa vyporiadať s otázkou, či medzi uvedenými subjektmi došlo k platnému prevodu zmenky, vrátane jej fyzického odovzdania postupom podľa cit. odseku 2, a to na základe zmluvy z 27. septembra 2000, teda či vystaviteľ pojal do zmenky z 1. decembra 1995 slová "nie na rad" alebo inú doložku rovnakého významu, kedy by išlo o rektazmenku, u ktorej je vylúčený prevod rubopisom. Previesť zmenku "na rad" formou postúpenia pohľadávky zo zmenky podľa ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, prípadne inou formou, než rubopisom v zmysle súčasnej právnej úpravy, nie je možné, čo vyplýva zo znenia citovaného ustanovenia § 18 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení jeho noviel. Len po vyriešení tejto základnej otázky následne mohol odvolací súd riešiť otázku zmeny účastníka konania, a to prípadne aj postupom podľa § 221 ods. 1 O.s.p.
 
Odvolací súd pochybil aj v tom, že v odôvodnení rozsudku sa nevyporiadal so samotným obsahom námietok smerujúcich proti vydanému zmenkovému platobnému rozkazu (č.l. 30-31). Totiž súd prvého stupňa tieto námietky (spočívajúce predovšetkým v tom, že uplatňovaná pohľadávka zo zmenky už bola uhradená, čím došlo k zániku platnosti predmetnej zmenky), považoval za dôvodné, a preto vydaný zmenkový platobný rozkaz v celom rozsahu zrušil. Pokiaľ odvolací súd dôvodnosť námietok neakceptoval z dôvodu, že ide o kauzálne námietky, ktoré v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 191/1950 Sb. nie je možné uplatniť, dovolací súd sa nestotožňuje ani s týmto právnym názorom odvolacieho súdu. V tomto smere dovolateľ v podanom dovolaní namieta, že dohoda z 27. septembra 2000 bola uzatvorená zo špekulatívnych dôvodov na škodu dlžníka. Odvolací súd však vôbec nezisťoval, či v zmysle § 17 zákona č. 191/1950 Sb. majiteľ pri nadobúdaní zmenky nekonal vedome na škodu dlžníka, t.j. žalovaného. Riešenie tejto otázky však by prichádzalo do úvahy iba vtedy, ak by bolo zistené, že došlo k platnému prevodu spornej zmenky.

Z uvedeného vyplýva, že v čase rozhodovania odvolacieho súdu nebolo náležite zistené, kto vo veci je aktívne legitimovaný, a preto ďalšie dôvody dovolania, týkajúce sa jednotlivých náležitostí plnomocenstiev nachádzajúcich sa v spise za daného stavu v dovolacom konaní, už nie je potrebné riešiť.

Na základe týchto dôvodov dovolací súd podľa ustanovenia § 243b ods. 1, 2 O.s.p. rozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Podľa ustanovenia § 243d ods. 1 O.s.p. právny názor súdu, ktorý rozhodoval o dovolaní, pre súd, ktorého rozhodnutie bolo zrušené, je záväzný. V novom rozhodnutí rozhodne súd znova aj o trovách pôvodného konania a dovolacieho konania.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1841
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Vláda schválila zákon o mimoriadnych opatreniach v zdravotníctvehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-zakon-o-mimoriadnych/457651-clanok.html

Po novom sa zakazuje počas krízovej situácie predávať osobný ochranný prostriedok FFP2, FFP3 ...

Slovenskí väzni začali okrem rúšok šiť už aj ochranné overalyhttps://www.teraz.sk/slovensko/zvjsslovenski-vazni-zacali-okrem-ru/457873-clanok.html

Zbor väzenskej a justičnej stráže sa rozhodol okrem výroby rúšok a montovania ochranných ...

Parlament schválil novelu Zákonníka práce a finančné opatreniahttps://www.teraz.sk/slovensko/parlament-schvalil-novelu-zakonnika-p/457663-clanok.html

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa budú posúvať, malým a stredným ...

Slovenskí advokáti sa spojili pre dobrú vec, bezplatne sprístupnili odporúčania a rady v čase koronakrízyhttps://www.webnoviny.sk/slovenski-advokati-sa-spojili-pre-dobru-vec-bezplatne-spristupnili-pravne-odporucania-v-case-koronakrizy/

Advokáti pripravili projekt s názvom Právo v rúškach, ktorého cieľom je sprístupniť ...

Súdna rada by sa mohla poponáhľať s voľbou šéfa najvyššieho súdu, myslí si jeho dočasný predsedahttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-by-sa-mohla-poponahlat-s-volbou-sefa-najvyssieho-sudu-mysli-si-jeho-docasny-predseda/

Dočasný šéf Najvyššieho súdu SR Peter Szabo dúfa, že Súdna rada SR sa s voľbou jeho ...

V programovom vyhlásení je zmena pri voľbe generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/mkolikovav-programovom-vyhlaseni-j/457562-clanok.html

Otázkou zostáva, či sa legislatívne zmeny stihnú do skončenia funkčného obdobia generálneho ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: