Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Omeškanie so zaplatením náhrady škody na zdraví

najpravo.sk • 20.12. 2011, 14:25

Ak sa omeškanie týka peňažného dlhu vo forme náhrady škody (škody na zdraví), pre určenie, kedy dochádza k omeškaniu dlžníka (škodcu), je rozhodujúca povaha požadovaného (súdom priznaného) odškodnenia. Len v prípade, ak bolo súdom rozhodnuté o primeranom zvýšení odškodnenia za bolesť a za sťažení spoločenského uplatnenia podľa § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb., čas splnenia nastáva rozhodnutím súdu (§ 160 O.s.p.), a teda k omeškaniu dlžníka dochádza až uplynutím lehoty na splnenie povinnosti. V ostatných prípadoch je potrebné, z hľadiska určenia času splnenia, vychádzať z ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka (t. j. dlžník je povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal).

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. mája 2011, sp. zn. 6 Cdo 16/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom z 2. júna 2009 č.k. 10 C 63/2008-57 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi v lehote troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia úrok z omeškania vo výške 6% ročne zo sumy 6 128,19 eur za obdobie od 12. júna 2006 do 31. decembra 2008. Vo zvyšku návrh zamietol a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že úroky z omeškania možno veriteľovi priznať iba od času, v ktorom sa dostal dlžník do omeškania. Ak nie je čas splnenia dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal (§ 563 OZ). V danom prípade je nesporné, že žalobca utrpel škodu 14. marca 2005. Žalovaného vyzval 15. marca 2006 na jej náhradu v sume 184 617,80 Sk s určením lehoty na plnenie do 15. apríla 2006. Žalovaný sa preto dostal s plnením náhrady škody do omeškania prvý deň po tom, čo ho žalobca o splnenie požiadal, t.j. od 16. apríla 2006, pričom v omeškaní bol až do 31. decembra 2008. V súvislosti s premlčaním nároku uviedol, že právo na úroky z omeškania bolo možné prvýkrát uplatniť dňa 16.apríla 2006. Trojročná premlčacia doba (§ 101, 110 ods. 3 OZ) preto uplynula až dňa 16. apríla 2009, teda po podaní návrhu na súd. Žalobe preto vyhovel a vo zvyšku (úrok z omeškania z rozdielu medzi sumami 184 627,50 Sk a 184 617,80 Sk) ju zamietol. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil s poukazom na ustanovenie § 142 ods. 2 O.s.p.

Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 24. septembra 2009 sp. zn. 16 Co 215/2009 na odvolanie žalovaného rozsudok okresného súdu v napadnutej časti, v ktorej uložil okresný súd žalovanému povinnosť v lehote do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 6% ročne zo sumy 6 128,19 eur za obdobie od 12. júna 2006 do 31. decembra 2008 zmenil tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania vo výške 6% ročne zo sumy 6 128,19 eur za obdobie od 21. decembra 2008 do 30.decembra 2008 do troch dní. Vo zvyšku (za omeškanie v čase od 16. apríla 2006 do 20. decembra 2008) žalobu zamietol a rozhodol o trovách prvostupňového a odvolacieho konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že povinnosť zaplatiť náhradu zodpovedajúcu odškodneniu za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len SSU) a bolesť podľa ustanovenia § 7 ods. 3 vyhl. č. 32/1965 Zb. v znení neskorších predpisov vzniká až na základe súdneho rozhodnutia, v ktorom je určená doba splnenia. Až uplynutím tejto doby určenej na splnenie priznanej náhrady dochádza k omeškaniu dlžníka. Na rozdiel od súdu prvého stupňa dospel preto k záveru, že žalobca si prvýkrát mohol uplatniť nárok na úroky z omeškania po uplynutí 3 dňovej lehoty na plnenie sumy 184 627,50 Sk, uloženej žalovanému právoplatným rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica z 3. júna 2008 č.k. 14 C116/2006-335 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 4. novembra 2008 sp. zn. 14 Co 209/2008, t.j. dňom 21. decembra 2008. Rozsudok okresného súdu preto v jeho napadnutej časti zmenil tak, že priznal žalobcovi úroky z omeškania za obdobie od 21. decembra 2008 do 30. decembra 2008 a vo zvyšku (za omeškanie v čase od 12. júna 2006 do 20. decembra 2008) žalobu ako nedôvodnú zamietol. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil s poukazom na ustanovenie § 142 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1265

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: