TlačPoštaZväčšiZmenši

Vecná legitimácia, Spôsobenie škody maloletým

18.2. 2011, 22:09 |  najpravo.sk

Vecná legitimácia je stav vyplývajúci z hmotného práva; má však význam len pri uplatňovaní tohto práva, teda v prebiehajúcom procese. Žalovaný je pasívne vecne legitimovaný, keď má skutočne povinnosť, ktorej splnenia sa na ňom žalobca domáha alebo ktorá má byť určená.

Ak škodu, ktorú spôsobí maloletý alebo ten, kto je v čase jej spôsobenia postihnutý duševnou poruchou, prichádzajú do úvahy ako subjekty zodpovednosti podľa § 422 Občianskeho zákonníka jednak tí, ktorí zanedbali dohľad (dozor) založený zákonom či úradným rozhodnutím alebo dohodou, jednak maloletí alebo tí, ktorí sú postihnutí duševnou poruchou.

Tými, ktorí zanedbali náležitý dohľad (dozor), budú v prvom rade rodičia zásadne ide o obidvoch rodičov - § 34 ods. 1 Zákona o rodine - bez ohľadu na to, či sú manželmi alebo nie sú. Ak však bude maloleté dieťa zverené súdnym rozhodnutím, či súdom schválenej dohody len jednému z rodičov, bude z hľadiska zanedbania náležitého dohľadu, a tým aj jeho zodpovednosti prichádzať do úvahy zásadne len tento rodič, prípade jeho manžel (nie druh), ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, a to aj keď nie je otcom dieťaťa, ak v rámci svojej zákonnej povinnosti (§ 33 Zákona o rodine) výslovne či mlčky prevzal povinnosť podieľať sa na výchove dieťaťa.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. októbra 2004, sp.zn. 2 Cdo 65/2004)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Považská Bystrica rozsudkom z 12. júna 2002, č.k. 8 C 261/01-76, uložil žalovaným 1/ až 3/ povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť právnemu predchodcovi žalobcov 25 800,- Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšujúcej časti žalobný návrh zamietol. Žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Žalovaným 1/ až 3/ uložil povinnosť, aby spoločne a nerozdielne zaplatili na účet tamojšieho okresného súdu súdny poplatok 1 290,- Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie odôvodnil poukazom na výsledky vykonaného dokazovania, ktorými mal za preukázané, že maloletý žalovaný 1/ spôsobil právnemu predchodcovi žalobcov škodu tým, že podpálil jeho záhradnú chatku. Pri posudzovaní výšky škody, ktorá bola medzi účastníkmi sporná, zohľadnil výpovede svedkov, ktorí vypovedali o tom, že chatka bola značne zdevastovaná, navštevovaná rôznymi bandami, narkomanmi a inými rizikovými skupinami ľudí. Na základe znaleckého posudku Ing. M.B. ustálil výšku škody na sumu 25 800,- Sk. V zmysle § 422 ods. 1 Občianskeho zákonníka zaviazal k náhrade škody solidárne všetkých žalovaných. Obranu žalovaného v 3. rade, že je len biologickým otcom dieťaťa, ktoré bolo do výchovy zverené matke, nepovažoval za dôvodnú, lebo rodičovských práv zbavený nebol a je teda nielen jeho právom, ale aj povinnosťou o dieťa sa starať. Ako rodič je zodpovedný za všestranný vývoj dieťaťa a keďže jednoznačne zanedbal svoje povinnosti, je spolu s matkou a maloletými žalovaným za spôsobenú škodu zodpovedný.

Krajský súd v Trenčíne na odvolanie žalobcov a žalovaného v 3. rade rozsudkom zo 6. novembra 2003 rozsudok okresného súdu vo vzťahu k žalovanému 3/ zmenil tak, že žalobu zamietol, vo zvyšujúcej časti rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a rozhodol o súdnom poplatku a náhrade trov konania medzi účastníkmi. Odvolací súd sa stotožnil so skutkovými zisteniami súdu prvého stupňa a s tou časťou právneho hodnotenia, ktorými sa okresný súd vyporiadal s námietkami žalobcov ohľadne žiadanej výšky škody. Uzavrel, že tento nárok je dôvodný len do výšky 25 800,- Sk, ktorú sumu sú im povinní zaplatiť len žalovaní v 1. a 2. rade a zároveň uznal námietku žalovaného v 3. rade, že u neho nie sú dané podmienky pre ustálenie zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho maloletým synom, lebo tento bol od jeho narodenia súdnym rozhodnutím zverený do výchovy svojej matky (žalovanej v 2. rade), ktorej tak vznikla zákonná povinnosť o dieťa sa starať a potom aj zodpovednostná povinnosť v zmysle ustanovenia § 422 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka. S odkazom na uvedené skutočnosti rozhodol tak, že žalobu voči žalovanému v 3. rade ako neopodstatnenú zamietol.

Proti rozsudku odvolacieho súdu podali žalobcovia dovolanie, ktorého prípustnosť vyvodzovali z ustanovenia § 241 ods. 2 písm. c) O.s.p., ktorým možno namietať, že rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Odvolaciemu súdu predovšetkým vyčítali, že podľa ustanovenia § 30 a nasl. Zákona o rodine o výchovu detí sa starajú v nerozlučnej jednote rodičia a štát, ale rozhodujúcu úlohu vo výchove detí majú rodičia a títo zodpovedajú za všestranný vývoj svojich detí, starajú sa sústavne a dôsledne o ich výchovu. Rodičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia. Ani skutočnosť, že jeden z rodičov nežije v spoločnej domácnosti s druhým rodičom, ho nezbavuje rodičovských práv, pritom rodičovské práva a povinnosti tvoria vzájomne spojenú súčasť, a preto pri zachovaní rodičovských práv nie je možné bez ďalšieho predpokladať, že rodič nemá k dieťaťu žiadne povinnosti, príp. že jeho povinnosť na výchove dieťaťa zanikla. Rodičovská povinnosť je daná zo zákona, žiaden z rodičov sa tejto povinnosti nemôže zbaviť jednostranným spôsobom, ba ani dohodou oboch rodičov, preto aj bez ohľadu na vedenie, resp. nevedenie spoločnej domácnosti, každý z rodičov má povinnosť starať sa o výchovu dieťaťa až do jeho plnoletosti a ponechanie výchovy dieťaťa "napospas osudu" samo o sebe predstavuje zanedbanie náležitého dohľadu nad dieťaťom. Z tohto dôvodu považovali právne posúdenie odvolacím súdom za nesprávne; konštatovaním, že žalovaný 3/ nemal právnu možnosť dieťa vychovávať, príp. zabezpečovať náležitý dohľad nad dieťaťom, sa spochybnili ustanovenie Zákona o rodine o povinnosti rodičov starať sa o dieťa bez ohľadu na to, s kým žije v spoločnej domácnosti. Zákon počíta aj s takými prípadmi, že dieťa žije v spoločnej domácnosti s partnerom rodiča - manželom/kou, ktorý nie je rodičom dieťaťa a ktorý má povinnosť pomáhať pri výchove dieťaťa.

Takáto právna úprava je v záujme dieťaťa, ale aj tretích osôb, lebo ukladá plnenie rodičovských povinností tomu rodičovi, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom aj pre prípad, že by rodičovské povinnosti zanedbával rodič žijúci s dieťaťom. Preto, pokiaľ žalovaný 3/ nebol zbavený rodičovských práv a povinností, mal zákonnú povinnosť dbať o výchovu dieťaťa, zabezpečovať primeraný dohľad a nespoliehať sa na to, že nič, čo sa týka dieťaťa, sa ho "netýka". Žalobcovia dodali, že pôvodný návrh podával ich otec, oni do konania vstúpili ako dedičia a ani otec, ani sami nemali žiadnu možnosť skúmať rodinné a rodičovské vzťahy týkajúce sa žalovaného 1/. Mohli len vychádzať z údajov, ktoré boli nejakým spôsobom právne preukázateľné, teda kto je rodičom žalovaného 1/ a komu prislúchajú rodičovské práva a povinnosti k nemu. Práve z tohto dôvodu bol žalovaný 3/ označený ako účastník konania, pričom vzhľadom na zložitosť vzťahov v rodine zákon (§ 422 ods. 1 Občianskeho zákonníka) predpokladá solidárnu zodpovednosť rodičov a maloletého za spôsobenú škodu.

Navrhovali rozsudok odvolacieho súdu v napadnutej časti zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

Žalovaný v 3. rade vo vyjadrení žiadal dovolanie žalobcov zamietnuť a priznať trovy dovolacieho konania.

Najvyšší súd po zistení, že dovolanie bolo podané včas k tomu oprávnenou osobou, preskúmal vec s poukazom na ustanovenie § 242 O.s.p. a dospel k záveru, že dovolanie žalobcov nie je opodstatnené.

Žalobcovia netvrdili, že konanie bolo zaťažené vadami vymenovanými v ustanovení § 241 ods. 2 písm. a) a b) O.s.p. a ani z obsahu spisu nič také nevyplýva; preto sa dovolací súd zaoberal len uplatneným dovolacím dôvodom podľa § 241 ods. 2 písm. c) O.s.p. tak, ako bol vymedzený v podanom dovolaní. Podľa tohto ustanovenia možno dovolanie podať z dôvodu, že rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Nesprávne právne posúdenie veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav (skutkové zistenie). O chybnú aplikáciu ide v prípadoch, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť, alebo aplikoval síce správny právny predpis, len ho nesprávne vyložil, prípadne zo skutkového zistenia vyvodil nesprávne právne závery. Dovolatelia v prejednávanej veci vidia nesprávnosť jej právneho posúdenia v nesprávnom vyriešení otázky pasívnej vecnej legitimácie žalovaného v 3. rade.

Vecná legitimácia je stav vyplývajúci z hmotného práva; má však význam len pri uplatňovaní tohto práva, teda v prebiehajúcom procese. Žalovaný je pasívne vecne legitimovaný, keď má skutočne povinnosť, ktorej splnenia sa na ňom žalobca domáha alebo ktorá má byť určená. Žalovanému chýba pasívna vecná legitimácia, ak súd napr. v spore o náhradu škody zisťuje, že žalovaný, hoci to o ňom žalobca tvrdí, za škodu nezodpovedá tak, ako je tomu aj v tomto prípade u žalovaného v 3. rade.

Ak škodu, ktorú spôsobí maloletý alebo ten, kto je v čase jej spôsobenia postihnutý duševnou poruchou, prichádzajú do úvahy ako subjekty zodpovednosti podľa § 422 Občianskeho zákonníka jednak tí, ktorí zanedbali dohľad (dozor) založený zákonom či úradným rozhodnutím alebo dohodou, jednak maloletí alebo tí, ktorí sú postihnutí duševnou poruchou.

Tými, ktorí zanedbali náležitý dohľad (dozor), budú v prvom rade rodičia (§ 32, 33, 34 a 36 Zákona o rodine; *) zásadne ide o obidvoch rodičov - § 34 ods. 1 Zákona o rodine - bez ohľadu na to, či sú manželmi alebo nie sú. Ak však bude maloleté dieťa zverené súdnym rozhodnutím, či súdom schválenej dohody len jednému z rodičov, bude z hľadiska zanedbania náležitého dohľadu, a tým aj jeho zodpovednosti prichádzať do úvahy zásadne len tento rodič, prípade jeho manžel (nie druh), ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, a to aj keď nie je otcom dieťaťa, ak v rámci svojej zákonnej povinnosti (§ 33 Zákona o rodine) výslovne či mlčky prevzal povinnosť podieľať sa na výchove dieťaťa (porov. aj rozh. č. 27/1977 Zb. súdnych rozhodnutí a stanovísk).

Založením zodpovednosti dozorujúcich osôb podľa § 422 Občianskeho zákonníka sa sledujú dva ciele: prvým je stimulovať dozorujúce osoby pod hrozbou zodpovednosti na dôsledné plnenie si svojich povinností vo vzťahu k maloletým (cieľ prevenčný) a druhým je zabezpečiť svojím postavením, aby sa poškodeným dostalo účinnej náhrady (cieľ reparačný).

Tí, ktorí vykonávajú nad maloletými dohľad (dozor), sa teda svojej zodpovednosti koncipovanej na princípe zavinenia môžu zbaviť úspešným preukázaním dôkazu o tom, že náležitý dohľad nezanedbali; ide o tzv. vyvinenie sa alebo exkulpáciu (porov. § 422 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Odvolací súd teda postupoval správne, keď po zistení - ktoré nebolo spochybnené ani v dovolacom konaní - že žalovaný v 1. rade v čase spôsobenia škody nebol vo výchove a opatere žalovaného v 3. rade (ako jeho otca, keď ho od narodenia na základe rozhodnutia súdu vychováva matka - žalovaná v 2. rade), žalobu o náhradu škody voči nemu zamietol. S týmto záverom sa stotožňuje i dovolací súd.

Neopodstatnená je aj ďalšia námietka žalobcov, ktorou spochybňovali výrok o náhrade trov konania voči žalovanému v 3. rade. Ak totiž došlo k zmene rozsudku súdu prvého stupňa i v súvisiacom výroku o náhrade trov konania, tento výrok nie je prípustné preskúmavať ani z hľadiska ustanovenia § 238 ods. 1 O.s.p. - lebo nejde o vec samu - ale ani z hľadiska ustanovenia § 239 O.s.p., pretože odsek tretí tohto ustanovenia túto možnosť vylučuje.

Z uvedeného vyplýva, že uplatnený dovolací dôvod podľa ustanovenia § 241 ods. 2 písm. c) O.s.p. nebol naplnený a že rozhodnutie odvolacieho súdu je správne. Dovolací súd preto dovolanie žalobcov podľa ustanovenia § 243b ods. 1 pred bodkočiarkou O.s.p. zamietol.

O náhrade trov dovolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 243b ods. 4 vety prvej, § 224 ods. 1 v spojení s § 150 O.s.p., lebo s ohľadom na majetkové, zárobkové a sociálne pomery žalobcov by bolo neúmernou tvrdosťou zaťažiť ich povinnosťou nahradiť úspešnému účastníkovi trovy právneho zastúpenia v tomto spore, ktorý sami nevyvolali. Preto dovolací súd rozhodol tak, že žalovanému v 3. rade sa náhrada trov v tomto konaní nepriznáva. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1308
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka podpísala ďalšie zákony prijaté pre pandémiu COVID-19https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-dalsie-zakony/459030-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zákony, ktorými sa upravuje legislatíva v pôsobnosti ...

Ombudsmanka kritizuje vládu, rodičom zle vysvetlila pravidlá o deťoch v striedavej starostlivostihttps://www.webnoviny.sk/ombudsmanka-kritizuje-vladu-rodicom-zle-vysvetlila-pravidla-o-detoch-v-striedavej-starostlivosti/

Vládou prijaté opatrenia v súvislosti s obmedzením pohybu dostatočne neobjasňujú, ako ...

Právnik: Obmedzenie pohybu je ústavné, problémom môžu byť výnimkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/pravnik-povazuje-obmedzenie-pohybu-za/458758-clanok.html

Voľný pohyb osôb vláda obmedzí v súvislosti s novým koronavírusom na obdobie od stredy 8. ...

Právnik o zákaze vychádzania: Výnimky musia byť precízne stanovenéhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/547895-zakaz-vychadzania-vynimky-musia-byt-precizne-stanovene/

Zákaz vychádzania z obydlia počas veľkonočných sviatkov. Opatrenie vlády by malo platiť od ...

Čentéš:Zákon umožňuje vyvodiť trestnú zodpovednosť za šírenie COVID-19https://www.teraz.sk/slovensko/centeszakon-umoznuje-vyvodit-tre/458720-clanok.html

Rozšírením nákazlivej ľudskej choroby sa rozumie zvýšenie nebezpečenstva choroby v miestach, ...

Čižnár zatiaľ o sťažnostiach voči obvineniam sudcov rozhodnúť nemoholhttps://www.teraz.sk/slovensko/ciznar-zatial-o-staznostiach-voci/458609-clanok.html

Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 11. marca ráno 13 sudcov.

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: