Sobota, 2. december 2023 | meniny má Bibiána , zajtra Oldrich
Predplatné
Sobota, 2. december 2023 | meniny má Bibiána , zajtra Oldrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Interpretácia pojmu škoda podľa § 442 OZ; nemajetková ujma

najpravo.sk • 21.9. 2023, 20:52

Občiansky zákonník v § 442 pojem „škoda“ síce priamo nedefinuje, ale vymedzuje ju nepriamo, a to tým spôsobom, že ustanovuje rozsah jej náhrady (nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk), pričom na § 442 nadväzujú ďalšie ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré ďalej konkretizujú povahu nárokov na náhradu škody a rozsah ich náhrady. V tejto súvislosti je predovšetkým relevantné znenie § 444 Občianskeho zákonníka, z obsahu ktorého vyplýva, že pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie spoločenského uplatnenia, teda zjavne nároky svojou povahou nehmotného charakteru, čo signalizuje, že Občiansky zákonník vo všeobecnej rovine v súvislosti používaním pojmu „škoda“ nerobí žiadny rozdiel medzi hmotnou (materiálnou) a nehmotnou (imateriálnou) škodou. Keďže Občiansky zákonník nie je konzistentný pri používaní pojmov škoda a ujma, nemožno z tejto skutočnosti robiť ďalekosiahle závery v tom smere, že škodou je v zmysle občianskoprávnej úpravy len hmotná (materiálna) ujma. Z uvedeného potom vyplýva, že Občiansky zákonník významovo s pojmom škoda nespája iba materiálnu škodu, čo v okolnostiach danej veci znamená, že z právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku ani z právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 381/2001 Z. z. nevyplýva nič, čo by bránilo takej interpretácii pojmu „škoda“, ktorý by v rámci svojho obsahu zahŕňal škodu majetkovú, ako aj škodu nemajetkovú.

Z odôvodnenia:

I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. septembra 2016 doručená sťažnosť xx (ďalej len „sťažovatelia“, v citáciách aj „navrhovatelia“), ktorou namietajú porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) - postupom Okresného súdu Námestovo (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 8 C 27/2011 a jeho rozsudkom z 21. septembra 2011 (ďalej len „rozsudok okresného súdu“), - postupom Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 7 Co 403/2011 a jeho rozsudkom z 27. júna 2012 (ďalej len „rozsudok krajského súdu“) a 2 - postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 3 Cdo 301/2012 a jeho rozsudkom z 31. marca 2016 (ďalej len „rozsudok najvyššieho súdu“).

Z obsahu sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažovatelia boli žalobcami v súdnom konaní vedenom okresným súdom pod sp. zn. 8 C 27/2011, v ktorom sa ako pozostalé blízke osoby po obeti dopravnej nehody na základe žaloby domáhali proti ako vodičovi motorového vozidla (ďalej len „žalovaný v 1. rade“, v citáciách aj „odporca v 1. rade“) a obchodnej spoločnosti , , ako poisťovateľovi (ďalej len „žalovaná v 2. rade“, v citáciách aj „odporca v 2. rade“), náhrady nemajetkovej ujmy v sume 33 194 € s príslušenstvom z titulu „protiprávneho konania žalovaného v prvom rade, ktorý dňa usmrtil , tak, že ho zrazil v obci svojím osobným motorovým vozidlom zn. “.

Sťažovatelia v sťažnosti poukazujú na tieto okolnosti: „ bol manžel sťažovateľky v 1. rade a otec sťažovateľov v 2.-5. rade. Okresný súd Námestovo čiastočným rozsudkom zo dňa 21. 09. 2011 rozhodol tak, že súd na návrh navrhovateľov voči odporcovi 2. zamietol a návrh na prerušenie konania navrhovateľov zamietol. Okresný súd na strane 3 svojho rozsudku konštatuje, že záväzok poisťovne plniť za poisteného nevzniká zo zákona, nejde o zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, kedy by bolo potrebné príslušný vnútroštátny predpis vykladať s použitím eurokonformného výkladu ale sa jedná o povinné zmluvné poistenie charakteristické tým, že bez uzavretia poistnej zmluvy nemôže takýto záväzok poisťovni ani vzniknúť. Zároveň odmietol návrh sťažovateľov na prerušenie konania, pretože otázka pasívnej legitimácie odporcu 2. nezávisela na výklade európskych smerníc upravujúcich povinné zmluvné poistenie a preto nebol dôvod žiadať súdny dvor o rozhodnutie o predbežnej otázke. Proti tomuto rozhodnutiu podali sťažovatelia odvolanie zo dňa 11. 10. 2011. KS Žilina rozsudkom zo dňa 27. 06. 2012 rozhodnutie OS Námestovo potvrdil a voči svojmu rozsudku pripustil dovolanie. 3 Krajský súd dospel k záveru, že Okresný súd správne právne posúdil, že v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. je potrebné výklad pojmu škoda, resp. škoda na zdraví vykladať tak, že v sebe nezahŕňa aj nemajetkovú ujmu, tak ako ju chápe Občiansky zákonník v § 11 a § 13. Zároveň vo svojom rozsudku konštatuje, že smernicu nie je možné priamo aplikovať vo vzťahu voči jednotlivcom. Proti rozsudku KS Žilina podali sťažovatelia dovolanie zo dňa 21. 07. 2012.

Obsah pre predplatiteľov

Tento text je dostupný komunite predplatiteľov portálu Najprávo.sk.

Preplatným získate mnohé benefity a podporíte nás pri tvorbe kvalitného, právneho obsahu.

Odomknúť článok
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1091
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: