Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dlh, ktorý vznikol po smrti poručiteľa ako predmet dedičstva

najpravo.sk • 9.4. 2013, 21:00

Občiansky zákonník vychádza pri úprave dedenia zo zásady univerzálnej sukcesie, podľa ktorej dedič smrťou poručiteľa vstupuje do jeho majetkovoprávnych vzťahov v celej ich šírke, to znamená, že nielen do práv ale i povinností poručiteľa, ktoré nezanikli jeho smrťou. Dedičstvo teda tvoria nielen všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré v okamihu smrti patrili poručiteľovi a ktoré jeho smrťou nezanikajú, ale aj dlhy poručiteľa. Pri zisťovaní poručiteľovho majetku, vrátane jeho dlhov, je zásadne rozhodujúci skutkový stav, aký tu bol v čase smrti poručiteľa. Pre zaradenie dlhu do pasív dedičstva je teda určujúce, či dlh v čase smrti poručiteľa existoval. Predmetom dedičstva (jeho vyporiadania) nemôže byť preto dlh, ktorý vznikol až po smrti poručiteľa.

Dlhom zaťažujúcim dedičstvo nie je nedoplatok nájomného za byt, ktorého nájomcom bol poručiteľ a úhrady za plnenia poskytované s užívaním (neužívaním) tohto bytu, ak vznikol za dobu od smrti poručiteľa do vyporiadania dedičstva. Dlhom patriacim do pasív dedičstva nemôžu byť ani pohľadávky vzniknuté síce v súvislosti s bytom, ktorého nájomcom bol poručiteľ, ale po jeho smrti. Takéto dlhy nepatria do pasív dedičstva po poručiteľovi a nemôžu byť ani predmetom dohody o vyporiadaní dedičstva. Ak sa napriek tomu stanú predmetom dohody o vyporiadaní dedičstva, ide o dohodu, ktorá odporuje zákonu a ktorú nemožno schváliť. Na tom nič nemení ani skutočnosť, že dedičia (niektorí z nich) urobili prejav vôle, ktorým uznali pasíva dedičstva vzniknuté po smrti poručiteľa, resp. že jeden z dedičov uzatvoril s veriteľom dohodu o výške pohľadávky.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. augusta 2012, sp. zn. 6 M Cdo 12/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom uznesením z 30. júla 2010 č.k. 9 D 49/2008-127 určil všeobecnú hodnotu dedičstva vo výške 34 211,83 Eur, pasíva vo výške 15786,99 Eur a čistú hodnotu dedičstva vo výške 18 424,84 Eur. Schválil dohodu o vyporiadaní dedičstva, podľa ktorej sporožírový účet č. X., ŠS X., vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., Mestská pobočka Senica, ku dňu smrti poručiteľa, t.j. k 15. septembru 2001, so zostatkom vo výške 211,83 Eur, spolu s príslušenstvom a všeobecnú cenu členského podielu k družstevnému bytu v M., na ulici S., vedeného v O., v hodnote 34 000 Eur, (hodnota určená na základe dohody dedičov) nadobúda K. T. nar. X., dcéra poručiteľa v celosti s tým, že zároveň uhrádza i pasíva dedičstva pozostávajúce z pohľadávky Okresného stavebného bytového družstva Senica (ďalej len O.), spočívajúcej v nedoplatku na nájomnom, neuhradenej faktúry č. X., nákladov na renováciu a opravu bytu, neuhradených penál, ku dňu 3. mája 2010, vo výške 15 786,99 Eur v celosti a podľa ktorej sa dedička K. T. zaviazala poskytnúť ustupujúcim spoludedičom J. V., S. V. a I. V. výplatu ich zákonného dedičského podielu vo výške ¼ zo zdedeného majetku ihneď po odpredaji bytu, najneskôr však do 3 dní, zníženú o pasíva dedičstva, ktoré sú preukázané ku dňu prejednania dedičstva a o ďalšie náklady súvisiace s odpredajom bytu a tiež poplatky za služby spojené so zdedeným bytom. Rozhodol o odmene a náhrade hotových výdavkov súdneho komisára a o zaplatení súdneho poplatku. V odôvodnení rozhodnutia okrem iného uviedol, že dedičia prítomní na pojednávaní 8. júna 2010, uzatvorili dohodu o vyporiadaní dedičstva v znení uvedenom vo výroku rozhodnutia, ktorej základom bola dohoda dedičov o všeobecnej cene členského podielu k družstevnému bytu v sume 34 000 Eur, dohoda o výške pohľadávky uzavretej medzi zástupcami O. a dedičom S. V. zo 4. februára 2010 a dohoda, že celý predmet dedičstva nadobudne K. T. s povinnosťou vyplatiť ustupujúcich dedičov. Keďže táto dohoda dedičov neodporuje zákonu ani dobrým mravom, v zmysle § 175q ods. 1 písm. c/ O.s.p. ju schválil.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2142
Súvisiace články

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: