TlačPoštaZväčšiZmenši

Preskúmavanie cezhraničného zlúčenia

12.11. 2012, 13:14 |  najpravo.sk

Zákonom stanovené preskúmavanie cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia v zmysle ust. § 69aa ods. 2 a 7 Obchodného zákonníka, na ktoré odkazuje okresný súd, je obmedzené výlučne na prípady, ak je výsledkom tohto procesu nástupnícka spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky. V ostatných prípadoch, t. j. ak slovenský registrový súd vykoná iba výmaz slovenskej zúčastnenej spoločnosti sú podmienky výmazu preskúmavané čisto po formálnej stránke, pričom podkladom pre vykonanie výmazu má byť jedine oznámenie zahraničného registra alebo inej evidencie, do ktorej sa zapisuje nástupnícka spoločnosť, že cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť.

(uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica z 27. augusta 2012? sp. zn. 41Cob/108/2012

Napadnutým uznesením Okresný súd Banská Bystrica výmaz obchodnej spoločnosti R. F. , spol. s r.o., so sídlom Dolná 6, Banská Bystrica, IČO: z obchodného registra nevykonal.

V odôvodnení svojho rozhodnutia okresný súd uviedol, že na základe návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, doručeného okresnému súdu dňa 21.12.2011, vedeného pod sp. zn. 4Re/737/2011 vykonal v iných ďalších právnych skutočnostiach zápis o tom, že spoločnosť R. F. , spol. s r.o., so sídlom Dolná 6, Banská Bystrica, IČO:, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, vo vložke č. 16305/S (ďalej len R. F. , s.r.o.) sa ako slovenská zúčastnená spoločnosť podieľa na cezhraničnom zlúčení so zahraničnou zúčastnenou spoločnosťou I. , so sídlom Im Hasenacker 32, 9494 Schaan, Lichtenštajnsko (ďalej len I. ), ktorá je zapísaná v Öffentlichkeitsregister Liechtenstein – Hauptregister, registrové číslo FL-0002.251.670-0 tak, že nástupníckou spoločnosťou bude spoločnosť I. Spoločnosť je zapísaná v Öffentlichkeitsregister Liechtenstein–Hauptregister, registrové číslo FL-0002.251.670-0, ktorá bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Lichtenštajnsku.

Dňa 23.01.2012 súdu bolo doručené oznámenie Grundbuch- und v Öffentlichkeitsregisterstamt Fürstentu, Liechtenstein zo dňa 13.01.2012 o zlúčení spoločnosti I. so spoločnosťou R. F. , s.r.o., z ktorého vyplýva, že len čo bude zlúčenie spoločností zaregistrované v príslušnom registri v Lichtenštajnsku ako aj na Slovensku, nadobudne spätne ku dňu 01.10.2011 účinnosť.

Ďalej okresný súdu uviedol, že dňa 27.01.2012 mu bol doručený výpis z Öffentlichkeitsregister obchodnej spoločnosti I. zo dňa 17.01.2012, v ktorom je v časti poznámky zapísaný údaj, že spoločnosť preberá odo dňa 01.10.2011 na základe plánu zlúčenia zo dňa 21.12.2011 obchodnú spoločnosť R. F. , s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici.

Dňa 20.02.2012 bolo okresnému súdu doručené upozornenie spoločnosti P. b. S., Bratislava na nesplnenie predpokladov pre uskutočnenie cezhraničného zlúčenia, v ktorom táto spoločnosť uvádza, že jediným účelom predmetného cezhraničného zlúčenia je snaha sťažiť vymáhanie pohľadávky banky vo výške 337.089.671,29 € s príslušenstvom, ktorú si táto banka uplatňuje voči spoločnosti R. F. , s.r.o. v konaní vedenom na Stálom rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie. Táto spoločnosť poukázala na to, že spoločnosť R. F. , s.r.o. ignoruje viaceré ustanovené publikačné činnosti, okrem iného aj na ochranu práv veriteľov, nakoľko v zbierke listín obchodného registra, ani v Obchodnom vestníku nebol zverejnený návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení, nedošlo k zverejneniu informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie ochrany práv veriteľov a v sídle spoločnosti a ani na ktorejkoľvek zo 7 internetových domén neboli zverejnené údaje podľa § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka.

Okresný súd uznesením č. k. 65Exre/8/2012 zo dňa 22.12.2012 začal konanie o zosúladenie právneho stavu zapísaného v obchodnom registri so skutočným stavom a následne výzvami zo dňa 09.03.2012 a 25.04.2012 vyzval právneho zástupcu spoločnosti na preukázanie splnenia podmienok cezhraničného zlúčenia podľa § 69aa Obchodného zákonníka. Právny zástupca na tieto výzvy reagoval opätovne vyjadreniami, ktoré uviedol v podaní zo dňa 22.02.2012. S týmto podaním zároveň doručil okresnému súdu úradne overený preklad z výpisu Lichtenštajnského registra obchodných spoločností a žiadal vykonať výmaz zanikajúcej spoločnosti na základe oznámenia zahraničného registra.

Okresný súd vychádzal z ust. § 200a ods. 1 O.s.p., z bodu 5 preambuly Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26.10.2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností, z článku 10 bodov 1 a 2 Smernice, z ust. § 69aa ods. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 Obchodného zákonníka a z § 25a ods. 5 Vyhlášky MS SR, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

Podľa názoru okresného súdu sa jedná o povinne predkladané listiny bez ohľadu na to, že Zákon o obchodnom registri neukladá obchodnému registru povinnosť preskúmať akékoľvek skutočnosti pred vykonaním zápisu. Jedná sa o obligatórne prílohy v predpisoch relevantných pre predmetné konanie a súd musí dbať na splnenie týchto podmienok, pričom z uvedenej úpravy jednoznačne nevyplýva, že výmaz slovenskej zanikajúcej zúčastnenej spoločnosti má byť následkom doručenia oznámenie registrujúceho orgánu príslušného pre zahraničnú nástupnícku spoločnosť.

V závere svojho rozhodnutia okresný súd konštatoval, že výmaz predmetnej spoločnosti z obchodného registra nevykonal vzhľadom na to, že táto spoločnosť nepreukázala splnenie podmienok cezhraničného zlúčenia podľa § 69aa Obchodného zákonníka (uloženie návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení v zbierke listín, zverejnenie informácií o opatreniach prijatých na zabezpečenie ochrany práv veriteľov, zverejnenie údajov podľa § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka v sídle alebo na internetovej stránke spoločnosti, atď.). Zároveň konštatoval, že rozhodnutie súdu nemôže mať iba deklaratórny charakter, pretože v každom konaní je súd povinný postupovať tak, aby bola zachovaná spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov.

Proti tomuto rozhodnutiu okresného súdu v zákonom stanovenej lehote podala odvolanie obchodná spoločnosť R. F. , s.r.o. prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Podľa odvolateľa uznesenie okresného súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci v zmysle § 205 ods. 2, písm. f) O.s.p. Uviedol, že Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 65Exre/8/2012 zo dňa 22.02.2012 začal konanie o zosúladenie právneho stavu zapísaného v obchodnom registri so skutočným stavom. Podľa názoru právneho zástupcu dotknuté spoločnosti za rozhodné pre posúdenie splnenia podmienok cezhraničného zlúčenia považujú ust. § 69aa ods. 8, druhá veta Obchodného zákonníka, z ktorého vyplýva, že ak je slovenská spoločnosť len jednou zo zúčastnených spoločností na cezhraničnej fúzii a v dôsledku nastúpenia jej účinkov zaniká, registrový súd príslušný podľa sídla tejto spoločnosti má vykonať výmaz tejto spoločnosti z obchodného registra na základe oznámenia zahraničného registra. Výmaz slovenskej zanikajúcej zúčastnenej spoločnosti sa má pritom vykonať bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia zahraničného registra. Toto oznámenie bolo okresnému súdu doručené dňa 23.01.2012 a na jeho podklade vydal okresný súd v zmysle § 200a ods. 1 O.s.p. uznesenie zo dňa 22.02.2012 o začatí konania o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom. Poukázal na výpis z registra spoločnosti I. a na oznámenie o cezhraničnom zlúčení zo dňa 13.01.2012, ktoré bolo okresnému súdu doručené dňa 23.01.2012. Z týchto dôkazov jednoznačne vyplýva, že obchodná spoločnosť R. F. , s.r.o. bola s účinnosťou od 01.10.2011 v súlade s právom Lichtenštajnska zlúčená s Lichtenštajnskou nástupníckou spoločnosťou I. Podľa práva Lichtenštajnska, ktorému podlieha nástupnícka spoločnosť, prebehol zápis cezhraničnej fúzie do príslušného registra. Ďalej právny zástupca dotknutej spoločnosti poukázal na ust. § 69aa ods. 2-7 Obchodného zákonníka a na § 25a ods. 5 Vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, ktoré stanovujú podmienky a skutočnosti, ktoré musia byť registrovým súdom preverené len v prípade, ak nástupnícka spoločnosť zúčastnená na cezhraničnom zlúčení má sídlo na území Slovenskej republiky, teda označené ustanovenia upravujú postup súdu pri zápise nástupníckej spoločnosti do slovenského obchodného registra. Označený postup by zároveň predpokladal, že registrové konanie bolo začaté na návrh. V danom prípade však súd začal konať vo veci ex offo na základe vydaného uznesenia o zhode a nejedná sa o návrhové konanie, v ktorom musí navrhovateľ preukazovať súdu označené skutočnosti.

Odvolateľ v odvolaní poukázal na Smernicu EÚ, ktorá podľa jeho názoru nie je priamo aplikovateľná na území Slovenskej republiky a jej ustanovenia sú záväzné len v rozsahu, v akom boli inplementované do právneho poriadku Slovenskej republiky. Vykonateľnosť a uplatniteľnosť Smernice EÚ v prípade, ak nástupnícka spoločnosť zúčastnená na cezhraničnom zlúčení nemá sídlo na území SR a ak štát nástupníckej spoločnosti vykonal zápis cezhraničného zlúčenia skôr, ako štát slovenskej zanikajúcej spoločnosti, záväzne upravuje výlučne ust. § 69aa ods. 8 Obchodného zákonníka, ktoré bolo na podklade Smernice EÚ inplementované do právneho poriadku Slovenskej republiky. V danom prípade právne záväzné ust. § 69aa ods. 8 Obchodného zákonníka je jediný a dostatočný dôkaz o naplnení podmienok cezhraničného zlúčenia, ktorý je potrebný pre slovenský registrový súd, a to oznámenie zahraničného registra o cezhraničnom zlúčení. Požiadavka na predkladanie akýchkoľvek iných dokumentov a údajov je neopodstatnená a v rozpore so zákonom. Odvolateľ je toho názoru, že v danom prípade prichádza do úvahy aplikácia ust. § 69aa ods. 8 Obchodného zákonníka a podmienky v ňom uvedené sú splnené, preto považuje rozhodnutie súdu prvého stupňa za nesprávne právne posúdenie veci. Rozhodnutie veci o výmaze zanikajúcej slovenskej zúčastnenej spoločnosti bude mať iba deklaratórne účinky, čo vyplýva zo znenia ust. § 69aa ods. 8 Obchodného zákonníka.

Z uvedených dôvodov navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil podľa § 220 O.s.p. a rozhodol tak, že vykoná výmaz obchodnej spoločnosti R. F. , s.r.o., so sídlom Dolná 6, Banská Bystrica, IČO: z obchodného registra.

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, prejednal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Odvolací súd pri rozhodovaní vychádzal z ust. § 69aa ods. 8 Obchodného zákonníka, ktoré má prednosť pred priamou aplikáciou smernice, ako aj pred použitím pozákonnej normy Vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z.

V zmysle § 69aa ods. 8 Obchodného zákonníka platí, že v obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúcej slovenskej zúčastnenej spoločnosti a zápis spoločnosti vzniknutej splynutím alebo zápis zlúčenia pri nástupníckej spoločnosti k tomu istému dňu, ak nástupnícka spoločnosť bude mať sídlo na území SR. Inak sa v obchodnom registri vykoná výmaz zanikajúcej slovenskej zúčastnenej spoločnosti bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia zahraničného registra alebo inej evidencie, do ktorej sa zapisuje nástupnícka spoločnosť, že cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia.

Zákonom stanovené preskúmavanie cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia v zmysle ust. § 69aa ods. 2 a 7 Obchodného zákonníka, na ktoré odkazuje okresný súd, je obmedzené výlučne na prípady, ak je výsledkom tohto procesu nástupnícka spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky. V ostatných prípadoch, t. j. ak slovenský registrový súd vykoná iba výmaz slovenskej zúčastnenej spoločnosti sú podmienky výmazu preskúmavané čisto po formálnej stránke, pričom podkladom pre vykonanie výmazu má byť jedine oznámenie zahraničného registra alebo inej evidencie, do ktorej sa zapisuje nástupnícka spoločnosť, že cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť.

Táto skutočnosť vyplýva aj z ust. § 7 ods. 16 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá registrovému súdu povinnosť preveriť listiny týkajúce sa cezhraničného zlúčenia výlučne v prípade zápisu nástupníckej spoločnosti do obchodného registra, nie však v prípade, ak má byť výsledkom cezhraničného zlúčenia výmaz slovenskej zúčastnenej spoločnosti.

Rovnako z § 25a ods. 5 Vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, jednoznačne vyplýva, že predkladanie požadovaných listín je nutné v prípade podania návrhu na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností do obchodného registra, nie však v prípade, ak údaje z obchodného registra sa majú vymazať na podklade oznámenia zahraničného registra.

V danom prípade bolo konanie začaté na základe uznesenia okresného súdu, teda ex offo a nie podaním návrhu dotknutej spoločnosti, na ktorý by sa vzťahovalo ust. § 25a ods. 5 Vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z.

Rozhodnutie zahraničného registra o vykonaní zápisu cezhraničného zlúčenia nadobudlo účinnosť skôr ako vo veci začal konať slovenský registrový súd, teda predtým ako by slovenskému dotknutému účastníkovi mohla vzniknúť povinnosť predkladať registrovému súdu požadované listiny, a preto splnenie tejto povinnosti nemožno od neho požadovať.

Čo sa týka ustanovenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26.10.2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností, odvolací súd sa tu stotožnil s argumentáciou právneho zástupcu dotknutej spoločnosti. Odvolací súd bol toho názoru, že smernica je záväzná výlučne v rozsahu, v akom bola inplementovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky, teda v tomto prípade v rozsahu ust. § 69aa ods. 8 Obchodného zákonníka.

Súčasná legislatívna právna úprava, týkajúca sa výmazu slovenskej zúčastnenej spoločnosti teda v žiadnom zo svojich ustanovení výslovne neukladá povinnosť predkladať registrovému súdu listiny osvedčujúce platnosť cezhraničného zlúčenia, ktorých predloženie požadoval okresný súd a z toho dôvodu považoval odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa za nesprávne právne odôvodnené. Okresný súd aplikoval síce ust. § 69aa Obchodného zákonníka, ale toto nesprávne vyložil, resp. rozhodujúce ust. § 69aa ods. 8, druhá veta Obchodného zákonníka vôbec neaplikoval.

Okresný súd v danom prípade pri výklade právnych noriem upravujúcich podmienky cezhraničného zlúčenia s nástupníckou spoločnosťou mimo územia Slovenskej republiky prekročil v neprimeranom rozsahu záväzné znenie ustanovení zákona a vytvoril tak pre účastníka konania nové povinnosti, ktoré mu zákon priamo neukladá, čo je podľa názoru odvolacieho súdu neprípustné. V zmysle čl. 13 ods. 1 Ústavy SR možno totiž povinnosti ukladať výlučne zákonom, na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Okresný súd nesprávne uvádza, že predkladanie označených listín považuje za obligatórne, a to bez ohľadu na to, že Zákon o obchodnom registri mu neukladá povinnosť preskúmavať akékoľvek skutočnosti pred vykonaním výmazu.

Z ustanovenia druhej vety § 69aa ods. 8 Obchodného zákonníka zároveň vyplýva, že výmaz slovenskej zanikajúcej zúčastnenej spoločnosti sa vykoná bez zbytočného odkladu potom, ako bude príslušnému slovenskému registrovému súdu doručené oznámenie zahraničného registra alebo inej evidencie, do ktorej sa zapisuje nástupnícka spoločnosť, že cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť, a to ku dňu účinnosti cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia.

Z obsahu spisu je zrejmé, že cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť dňa 01.10.2011, výmaz zanikajúcej spoločnosti z obchodného registra má len deklaratórny charakter a nie ako nesprávne uvádza súd prvého stupňa.

Odvolací súd na základe oznámenia zahraničného registra mal za dostatočne preukázané, že v posudzovanom prípade zahraničný register podľa rozhodného hmotného práva Lichtenštajnska vykonal zápis cezhraničného zlúčenia s tým, že nástupnícka spoločnosť prebrala s účinnosťou od 01.10.2011 obchodnú spoločnosť R. F. , s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici. Zo znenia ust. § 69aa ods. 8 Obchodného zákonníka zároveň vyplýva obligatórnosť rozhodnutia slovenského súdu o vymazaní spoločnosti bezodkladne po doručení oznámenia zahraničného registra.

Nevyhnutnosť vykonania výmazu potvrdzuje aj skutočnosť, že členské štáty navzájom akceptujú rozhodnutia justičných orgánov a popretie rozhodnutia zahraničného registra by bolo v rozpore so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z komunitárneho práva. Povinnosť vzájomného uznávania rozhodnutí justičných orgánov členských štátov vyplýva okrem iného aj z článku 33 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. Decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podľa ktorého sa rozsudok vydaný v členskom štáte uznáva v ostatných členských štátoch bez osobitného konania. V zmysle článku 32 nariadenia, „rozsudok" znamená každé rozhodnutie súdu alebo tribunálu členského štátu bez ohľadu na jeho označenie, vrátane uznesenia, nariadenia, rozhodnutia alebo exekučného príkazu.

Ak ide o prípad, keď nástupnícka spoločnosť má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, je základným ustanovením, ktoré rieši postup registrového súdu príslušného pre zanikajúcu slovenskú zúčastnenú spoločnosť pri jej výmaze z obchodného registra § 69aa ods. 8 Obchodného zákonníka. Z tohto ustanovenia jednoznačne vyplýva, že výmaz zanikajúcej slovenskej zúčastnenej spoločnosti bude mať nevyhnutne iba deklaratórne účinky, keďže k zániku tejto spoločnosti ako subjektu práva dôjde už dňom nadobudnutia účinkov cezhraničnej fúzie. Slovenská zúčastnená spoločnosť tak zanikne v deň určený podľa právneho poriadku, ktorému podlieha nástupnícka spoločnosť. Slovenský obchodný register musí v tomto prípade vykonať výmaz slovenskej zúčastnenej spoločnosti a vždy spätne, a to ku dňu nadobudnutia účinkov cezhraničnej fúzie. Zásadný význam pre výmaz zanikajúcej slovenskej zúčastnenej spoločnosti má mať v prvom rade oznámenie zahraničného registra o tom, že zahraničná fúzia už nadobudla účinky podľa zahraničného práva.

Na základe uvedených skutočností a za účelom dosiahnutia zhody a zosúladenia právneho stavu zapísaného v obchodnom registri so skutočným stavom, odvolací súd podľa § 221 ods. 1, písm. h) O.s.p. napadnuté uznesenie zrušil a podľa odseku 2 vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V ďalšom konaní súd prvého stupňa podľa názoru odvolacieho súdu vykoná výmaz obchodnej spoločnosti R. F. , spol. s r.o., so sídlom Dolná 6, Banská Bystrica, IČO: z obchodného registra tak, že výmaz bude vykonaný spätne ku dňu nadobudnutia účinkov cezhraničného zlúčenia, t. j. ku dňu 01.10.2011.

Uznesenie bolo schválené členmi odvolacieho senátu jednohlasne. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 776
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

VEĽKÝ SENÁT NS SR: K nedodržaniu zásady ne bis in idem v správnom trestaní, nelegálne zamestnávanie

bez zovšeobecneného právneho záveru

Dôvody pre nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu

Nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu možno založiť len tromi dôvodmi. Prvým je argument, podľa ktorého tvrdená skutočnosť, ku ktorej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súčasťou verejnej stavby bude musieť byť aj umelecké dielohttps://www.teraz.sk/ekonomika/sucastou-verejnej-stavby-bude-musiet/547787-clanok.html

Nová stavebná legislatíva definuje stavebníka dvoma znakmi – prejavom vôle uskutočňovať ...

Vlani najviac odsúdených malo najvyššie vzdelanie základnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlani-najviac-odsudenych-v-sr-malo-naj/547613-clanok.html

Celkovo sa v slovenských ústavoch k 31. decembru 2020 nachádzalo 8862 odsúdených osôb a 1657 ...

Bubla: Pracovná skupina sa nateraz nevenuje inštitútu kajúcnikahttps://www.teraz.sk/slovensko/bubla-pracovna-skupina-sa-nateraz-neve/547610-clanok.html

Pracovná skupina vytvorená ku komplexnej novele trestného poriadku sa nateraz nevenuje zmenám v ...

Laciak: O benefite pre kajúcnika rozhoduje v zahraničí zväčša až súdhttps://www.teraz.sk/slovensko/laciak-o-benefite-pre-kajucnika-rozhod/547606-clanok.html

O eventuálnom benefite pre spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika, rozhoduje v zahraničí ...

Kurilovská: Obvinenie je nemožné postaviť na jednej výpovedi kajúcnikahttps://www.teraz.sk/slovensko/kurilovska-obvinenie-nie-je-mozne-po/547601-clanok.html

Rektorka Kurilovská pripomenula, že obvinenie možno vzniesť len vtedy, keď je dostatočne ...

Skončila sa štvrtá zbraňová amnestia, Slováci odovzdali viac ako 1 500 zbraní a desaťtisíce nábojovhttps://www.webnoviny.sk/skoncila-sa-stvrta-zbranova-amnestia-slovaci-odovzdali-viac-ako-1-500-zbrani-a-desattisice-nabojov/

Počas štvrtej zbraňovej amnestie občania odovzdali na útvaroch Policajného zboru (PZ) 1 615 ...

Nové časopisy

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2021

Právny obzor 2/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: