Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

6/2020 Z. z.

najpravo.sk • 15.1. 2020, 18:18

D ô v o d o v á s p r á v a

 

Všeobecná časť

 

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela Zákona o športe“).

 

Aplikačná prax ukázala, že nemožnosť vykonávať šport v kolektívnych športoch profesionálnym športovcom, ako samostatne zárobkovo činnou osobou nie je žiadúca, nakoľko neprimerane obmedzuje zmluvnú voľnosť športovcov v kolektívnych športoch. Profesionálny športovec bude môcť vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (ustanovenie § 51), alebo zmluvy podľa Obchodného zákonníka (ustanovenie § 269 ods. 2).

 

Navrhovanou úpravou sa umožní športovým organizáciám možnosť regulácie prestupov aj športovcov, ktorý vykonávajú športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie ako samostatne zárobkovo činné osoby na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (ustanovenie § 51), alebo zmluvy podľa Obchodného zákonníka (ustanovenie § 269 ods. 2).

 

Predkladatelia predpokladajú pozitívne vplyvy pre športové organizácie, športovú komunitu a profesionálnych športovcov.

 

Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nemá vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Zároveň predložený návrh zákona nemá negatívny sociálny vplyv a ani vplyv na hospodárenie obyvateľstva.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.

 

 

 

 

 

 

 

Osobitná časť

K čl. I

 

K bodu 1

 

V § 4 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

Aplikačná prax ukázala, že nemožnosť vykonávať šport v kolektívnych športoch profesionálnym športovcom, ako samostatne zárobkovo činnou osobou nie je žiadúca, nakoľko neprimerane obmedzuje zmluvnú voľnosť športovcov v kolektívnych športoch. Profesionálny športovec bude môcť vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, alebo zmluvy podľa Obchodného zákonníka.

Z dôvodu možnosti výberu zmluvných vzťahov medzi športovou organizáciou a športovcom.

 

K bodu 2

 

V § 5 ods. 4 sa za slovami „talentovaného športovca“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „pomeru“ sa vkladajú slová „alebo inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba“.

 

Navrhovanou úpravou sa umožní športovým organizáciám možnosť regulácie prestupov aj športovcov, ktorý vykonávajú športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie ako samostatne zárobkovo činné osoby na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, alebo zmluvy podľa Obchodného zákonníka.

 

K čl. II

S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. január 2020.

 

Schválené pozmeňujúce návrhy poslancov sú k dispozícii TU

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 542

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: