Nedeľa, 3. marec 2024 | meniny má Bohumil/Bohumila , zajtra Kazimír
Predplatné
Nedeľa, 3. marec 2024 | meniny má Bohumil/Bohumila , zajtra Kazimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

323/2020 Z. z.

najpravo.sk • 14.12. 2020, 16:42

D ô v o d o v á   s p r á v a

 

 

A.           Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Radovan Sloboda, Richard Nemec, Roman Foltin, Marián Viskupič, Miroslav Žiak, Viera Leščáková a Igor Kašper.

 

Cieľom návrhu zákona je umožniť rozšírenie okruhu žiadateľov o príspevok na projekt a okruhu podpory, zníženie administratívy pri posudzovaní niektorých žiadosti a zefektívnenie pri nominovaní zástupcov príslušných organizácií do kolektívnych orgánov fondu na podporu športu.

 

Zároveň pri výzvach, kde je možné žiadosť vyhodnotiť „administratívne“ na základe objektívnych overiteľných údajov možno upustiť od ich vyhodnocovania odbornou komisiou.

 

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Rovnako nebude mať návrh zákona  žiadne sociálne vplyvy ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

 

B.            Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

S cieľom zintenzívnenia podpory vo vzťahu k športovej infraštruktúre sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť Fondu na podporu športu. Navrhované rozšírenie sa má vzťahovať na všetku športovú infraštruktúru, t.j. nielen na tú, ktorá je národného významu.

 

K bodom 2 a 3

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4.

 

K bodom 4 a 7

 

Doterajšie znenie zákon upravuje dva dôvody na obligatórne odvolanie člena správnej rady, resp. dozornej rady Fondu na podporu športu (porušenie predpisov a nezlučiteľnosť).

 

Prax však ukázala, že môže nastať situácia, že subjekt, ktorý člena správnej rady navrhol na vymenovanie, má záujem o výmenu tohto člena.

 

Aj v iných prípadoch pri kolektívnych orgánoch, kde je člen vymenúvaný na návrh nejakého subjektu, je spravidla upravené odvolanie aj pre prípad, ak to navrhne ten, kto navrhol vymenovanie.

 

V nadväznosti na uvedené sa navrhuje doplnenie tohto dôvodu medzi obligatórne dôvody na odvolanie člena správnej rady, ako aj člena dozornej rady.

 

K bodom 5 a 6

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 7.

 

K bodu 8

 

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 10.

 

K bodu 9

 

Vzhľadom na to, že samosprávny kraj má v rámci oblasti športu obdobné úlohy a postavenie ako obce, navrhuje sa rozšíriť okruh oprávnených žiadateľov o príspevok na projekt aj o samosprávne kraje.

 

Zároveň zo zamerania konkrétnej výzvy môže výnimočne vyplynúť, že by bolo efektívne, aby sa o príspevok na projekt mohli uchádzať aj iné, ako taxatívne vymenované okruhy subjektov. V takom prípade sa navrhuje upraviť možnosť aj na iné subjekty, avšak s podmienkou, že predmet činnosti žiadateľa bude mať priamu väzbu na účel poskytovaného príspevku.

 

K bodu 10

 

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt možno rozdeliť podľa podmienok a kritérií do dvoch základných skupín. Tie, kde je žiadosť možné vyhodnotiť na základe jednoznačne určených objektívne merateľných kritérií a tie, kde je potrebné vyhodnocovanie kritérií vyhodnotiť kvalitatívne.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v praxi nie je efektívne, aby pri výzvach z prvej skupiny bolo potrebné ich posudzovanie odbornou komisiou (keďže splnenie kritérií je možné vyhodnotiť aj „administratívne“) navrhuje sa v prípade tejto skupiny výziev upustiť od požiadavky na posúdenie odbornou komisiou.

 

K Čl. II

 

Účinnosť sa navrhuje tak, aby bolo možné novonavrhované mechanizmy uplatňovať bezodkladne.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 324

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: