TlačPoštaZväčšiZmenši

310/2020 Z. z.

14.12. 2020, 14:42 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO – NOVA – KÚ - Zmena zdola.

Cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020 – 2024 a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky, osobitne vo vzťahu k Európskej únie:

         uľahčiť voľný pohyb verejných listín v rámci Európskej únie, a to tak, aby poplatok za získanie viacjazyčného štandardného formulára, ktorý sa pripája k niektorým verejným listinám, nepresiahol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1991 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 výrobné náklady viacjazyčného štandardného formulára alebo verejnej listiny, ku ktorej je tento formulár pripojený,

         osobitne určiť výšku správneho poplatku osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,

         priznať právomoc správnemu orgánu alebo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí, resp. zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí znížiť správny poplatok alebo upustiť od jeho vybratia, ak ide o osobu, ktorá je osobou bez štátnej príslušnosti, alebo ktorá má postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a významne sa zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, alebo sa dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí – tieto skutočnosti pred vydaním rozhodnutia správneho orgánu potvrdí Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Návrh zákona predpokladá negatívny aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti, avšak vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

 

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

K bodom 1 a 2

Dňa 16. 2. 2019 nadobudol platnosť Čl. 1 a Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1991 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 200, 26. 7. 2016, s. 1), t. j. príslušné orgány členského štátu vydávajú určité verejné listiny, ktoré sa predkladajú orgánom iného členského štátu a sú oslobodené od vyššieho overenia (Apostila) a zjednodušené sú aj iné formálne náležitosti.

Podľa Čl. 2 uvedeného nariadenia sa k určeným verejným listinám na žiadosť osoby, ktorá má nárok na získanie verejnej listiny, pripojí viacjazyčný štandardný formulár, vypracovaný v súlade s nariadením. Viacjazyčný štandardný formulár pripojený k verejnej listine sa používa ako pomôcka pri preklade verejnej listiny – zjednodušenie iných formálnych náležitostí, týkajúcich sa prekladov.

Podľa Čl. 11 nariadenia v záujme ďalšieho uľahčenia voľného pohybu verejných listín v rámci Európskej únie členské štáty zabezpečia, aby poplatok za získanie viacjazyčného štandardného formulára nepresiahol výrobné náklady viacjazyčného štandardného formulára alebo verejnej listiny, ku ktorej je tento formulár pripojený.

K bodom 3 až 6

V programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 2024 sa v časti „Štátne občianstvo“ uvádza, že: „Vláda SR zjednoduší podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.“. Praktické skúsenosti preukazujú, že správny poplatok vo výške 700 eur na osobu za udelenie štátneho občianstva je pre viacerých Slovákov žijúcich najmä v štátoch, kde je nižšia životná úroveň (napr. Srbsko alebo Ukrajina), prekážkou k nadobudnutiu štátneho občianstva, najmä ak oň žiada celá rodina. Navyše, osobitná položka tohto správneho poplatku je aj objektívne zdôvodniteľná a opodstatnená, pretože Slovák žijúci v zahraničí ako žiadateľ nemusí preukazovať ovládanie slovenského jazyka, v dôsledku čoho správne konanie trvá kratšie a je tiež personálne a materiálne menej náročné.

Na základe uvedeného sa navrhuje zníženie správneho poplatku za nadobudnutie štátneho občianstva pre žiadateľa, ktorý má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí zo 700 eur na 400 eur na osobu s účinnosťou od 1. januára 2021.

Navyše, správny orgán alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, resp. zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí môže tento správny poplatok ešte znížiť alebo upustiť od jeho vybratia, ak sa na základe písomného potvrdenia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí preukáže, že žiadateľ je osobou, ktorá:

a)         sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej alebo skutočnosť,

b)         sa dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí.

c)         je osobou bez štátnej príslušnosti.

Pokiaľ ide o osoby bez štátnej príslušnosti, v zmysle článku 32 Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954, ktorý je záväzný pre Slovenskú republiku od 1.3.2001: „Zmluvné štáty majú uľahčovať, nakoľko je to len možné, asimiláciu a udelenie štátneho občianstva osobám bez štátnej príslušnosti. Konkrétne majú vyvinúť maximálne možné úsilie na urýchlenie konania v tejto záležitosti a v čo najväčšej miere redukovať poplatky a náklady takéhoto konania.”. V záujme zosúladenia vnútroštátnej právnej úpravy s týmto medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky sa navrhuje zaradiť osoby bez štátnej príslušnosti ako kategóriu cudzincov, u ktorej bude možné správny poplatok za udelenie štátneho občianstva znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude potvrdzovať len skutočnosti, ktoré sa týkajú osôb, ktoré majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. Plnenie tejto úlohy mu umožňuje ustanovenie § 4 ods. 6 písm. j) zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

           

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od  1. januára 2021.

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 165
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Skutková podstata prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytového priestoru

Vecné bremeno a skutková podstata prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytového priestoru.

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: