Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

96/2019 Z. z.

najpravo.sk • 14.5. 2019, 18:41

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

                V súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2015 poskytuje vlastníkom rodinných domov podpora vo forme príspevku na zateplenie rodinného domu, a to za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií.

Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 až 2020 zaviazala pokračovať v programe zatepľovania stavieb s tým, že bude administratívne zjednodušený. Taktiež sa zaviazala zaviesť podporu pre budovy s takmer nulovou potrebou energie pre urýchlenie znižovania energetickej náročnosti budov a zvyšovanie počtu nových budov s takmer nulovou potrebou energie.

V súlade s plnením opatrení a postupov Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie všetky nové budovy musia od 31. decembra 2020 dosiahnuť úroveň výstavby s takmer nulovou potrebou energie. Takmer nulovú potrebu energie budovy je možné dosiahnuť efektívnou a kvalitnou tepelnou ochranou budovy  a  vo vysokej miere energiou získanou z obnoviteľných zdrojov energie nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.  

Pre motiváciu vlastníkov rodinných domov k výstavberodinných domov s takmer nulovou potrebou energie a pre postupné  zintenzívnenie výstavby takýchto rodinných domov sa navrhuje doplniť nový účel poskytovania príspevku pre rodinné domy, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Súčasťou návrhu je aj zníženie počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu ako aj úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na rozpočet verejnej správy, nakoľko financovanie bude zabezpečené v rámci existujúceho Programu rozvoja bývania Návrh zákona má pozitívny vplyv na životné prostredie a má pozitívne aj negatívne sociálne vplyvy. Taktiež nemá vplyv na podnikateľské prostredie a na informatizáciu a na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Osobitná časť

 

Čl. I

 

K bodu 1:

Z Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie vyplýva, že po 31. decembri 2020 všetky nové budovy majú dosiahnuť úroveň výstavby s takmer nulovou potrebou energie. Pre zintenzívnenie výstavbyrodinných domov s takmer nulovou potrebou energie sa navrhuje zaviesť nový účel poskytovania príspevku pre rodinné domy, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, ktorý má motivovať vlastníkov rodinných domov k  výstavbe takýchto rodinných domov.

 

K bodu 2 až 4:

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 5:

V nadväznosti na rozsah legislatívno-technických úprav sa v § 9c odsek 3 uvádza v plnom znení.

 

K bodu 6:

Pri navrhovaní zateplenia rodinného domu môže nastať prípad, keď je tepelnoizolačný systém realizovaný aj na stavebných konštrukciách, ktoré sa zhotovujú ako nové, a to ako prístavba (vstupu, zádveria, schodiska a pod.) alebo nadstavba rodinného domu (v súvislosti s realizáciou novej strešnej konštrukcie a pod.), pričom sa do týchto konštrukcií osádzajú aj nové otvorové konštrukcie. Tepelnoizolačný systém na týchto novozhotovovaných konštrukciách je z funkčného hľadiska realizovaný v rámci jednej etapy a technicky nadväzuje na zateplenie pôvodnej časti rodinného domu. Navrhuje sa preto do oprávnených nákladov započítať aj náklady súvisiace s realizáciou tepelnoizolačného systému na týchto novozhotovovaných stavebných konštrukciách a výplňami otvorov v týchto konštrukciách.

Pre určenie výšky príspevku sú nastavené dva parametre, a to podiel z oprávnených nákladov a veľkosť teplovýmenných plôch stavebných konštrukcií pôvodného rodinného domu, ktoré sú predmetom zateplenia. Aj keď sa zvýšia oprávnené náklady, druhý z parametrov (t.j. veľkosť teplovýmennej plochy stavebnej konštrukcie) pre výpočet výšky príspevku vychádza len z pôvodných stavebných konštrukcií rodinného domu pred realizáciou zateplenia, čím sa koriguje výška príspevku.

 

K bodu 7:

V súvislosti s bodom 1 sa navrhuje doplniť nový účel poskytovania príspevku na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

Podpora smeruje na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie, realizácia ktorých si vyžaduje vyššiu finančnú záťaž pre vlastníkov. Podpora sa navrhuje poskytnúť v jednotnej výške na už zrealizovaný a skolaudovaný rodinný dom, ktorého vlastník preukáže dosiahnutie požadovaných parametrov nastavených pre rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

 

K bodu 8:

Doplnenie uvedeného ustanovenia spresňuje, že v prípade podania žiadosti o príspevok žiadateľ predkladá úradne overený písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok.

 

K bodu 9 a 10:

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 11:

V súvislosti s bodom 6 sa navrhovanou úpravou ustanovenia pri poskytovaní príspevku na zateplenie rodinného domu spresňujú požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy.

 

K bodu 12:

Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu má byť z hľadiska energetickej hospodárnosti spracovaná v súlade s tepelnotechnickými požiadavkami na stavebné konštrukcie, ktoré tvoria obálku budovy s dodržaním platných technickým noriem. Splnenie hygienického kritéria je jednou z týchto požiadaviek, ktorú má projektant povinnosť splniť pri projektovaní každej obnovy rodinného domu. Nakoľko pri neobnovovaných a nevymieňaných konštrukciách je jednou z podmienok pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu splnenie aspoň maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy (t. j. minimálne požadovaná hodnota pre stavebné konštrukcie, ktoré sa neobnovujú; všetky ostatné stavebné konštrukcie majú automaticky lepšie tepelnotechnické vlastnosti), tak splnenie tejto podmienky zabezpečuje zároveň splnenie hygienického kritéria na týchto stavebných konštrukciách. Tým, že sa požaduje splnenie týchto maximálnych hodnôtsúčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií je preukázanie splnenia hygienického kritéria a samostatné uvedenie tejto podmienky duplicitné.

Požadovaním spracovania projektovej dokumentácie vrátane projektového energetického hodnotenia a dokladu, že zateplenie rodinného domu bolo uskutočnené systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému, sa v prípade rodinných domov zabezpečí dodržanie požadovaných technických parametrov na stavby. Preto sa navrhujú vypustiť požiadavky na predloženie správy (licencie) z inšpekcie vydanej akreditovaným inšpekčným orgánom na tepelnoizolačný systém pre zhotoviteľa a na predloženie licencie zhotoviteľa na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Súčasne preukázanie splnenia týchto podmienok sa nevyžaduje ani pri novej výstavbe rodinných domov.

Navrhovaná úprava reflektuje súčasný stav pri zabezpečení realizácie zateplenia rodinného domu zhotoviteľmi – stavebnými spoločnosťami. Z dostupných informácií zverejnených akreditovanými inšpekčnými orgánmi podľa miesta pôsobnosti stavebných spoločností, ktoré majú vydanú licenciu, nie je zabezpečené dostatočné celoplošné pokrytie takýchto zhotoviteľov v jednotlivých regiónoch na Slovensku, najmä v prípade vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb.

 

K bodu 13:

Ustanovenie spresňuje podmienku poskytnutia príspevku, že v prípade, ak sa obvodový plášť rodinného domu zatepľuje uceleným tepelnoizolačným systémom, tak na tento systém musel vydať výrobca systému vyhlásenie o parametroch.

K bodu 14:

Ustanovenie spresňuje, že do oprávnených nákladov môžu byť zahrnuté súvisiace práce a materiál (napr. osadenie kotla, bleskozvodov), ak ich realizácia bola začatá po 31. decembri 2014. V prípade poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu, príspevku na rodinný dom alebo podpory na zateplenie rodinného domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa vylučuje opätovné poskytnutie podpory.Z dôvodu zavedenia nového príspevku dotknuté ustanovenie špecifikuje typ príspevku, ktorý možno poskytnúť, ak žiadosť obsahuje predpísané náležitosti.

 

K bodu 15:

Navrhované ustanovenie upravuje, že v súvislosti s overovaním podmienok poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu si ministerstvo niektoré podmienky overuje z verejne dostupných registrov alebo z centrálnej evidencie energetických certifikátov vedenej ministerstvom (napr. splnenietepelnotechnických požiadaviek stavebných konštrukcií, limit celkovej podlahovej plochy rodinného domu).

 

K bodu 16:

Z dôvodu zvýšenia počtu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie sa navrhuje zaviesť nový účel poskytovania príspevku, a to príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Cieľom je motivovať vlastníkov rodinných domov k výstavbe takýchto domov aj napriek vysokým obstarávacím nákladom hradených buď z vlastných zdrojov alebo formou úveru. Príspevok  možno poskytnúť, ak rodinný dom nepresahuje maximálnu určenú plochu a má vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie po 31. decembri 2014 a jeho obalové stavebné konštrukcie spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie.

 

K bodu 17 a 18:

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zavedené legislatívne skratky „žiadosť“ a „žiadosť o príspevok“.

 

K bodu 19 až 21:

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zavedenia nového typu príspevku. V nadväznosti na rozsah týchto zmien sa v § 9f odsek 6 a  odsek 9 uvádzajú v plnom znení.

 

K bodu 22:

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES s účinnosťou od 25. mája 2018 rodné číslo už viac nespadá do osobitnej kategórie osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo zákazu spracovania. Vzhľadom na uvedené a potrebu rýchlejšieho kontaktu so žiadateľom sa namiesto rodného čísla alebo iného identifikačného údaju bude uvádzať v žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu e-mailová adresa a telefonický kontakt.

 

K bodu 23 a 24:

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zavedené legislatívne skratky „žiadosť“ a „žiadosť o príspevok“..

 

K bodu 25:

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zavedenia nového typu príspevku.

 

K bodu 26:

Legislatívno-technická úprava.

 

Čl. II

Ustanovenie upravuje účinnosť zákona.

 

 

Bratislava 9. januára 2019

 

 

 

 

 

 

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Árpád Érsek v. r.

minister dopravy a výstavby

Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 568

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: