TlačPoštaZväčšiZmenši

459/2019 Z. z.

30.12. 2019, 18:14 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

Všeobecná časť

 

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vzhľadom na negatívny vplyv v súčasnosti zverejnených informácií týkajúcich sa súdnictva a prokuratúry na spoločnosť a vzhľadom na nevyhnutnosť posilniť dôveryhodnosť verejnosti v súdny systém a prokuratúru považuje predseda vlády Slovenskej republiky za potrebné prijať konkrétne legislatívne opatrenia tak, aby mohli byť účinné čo najskôr, keďže neriešenie vzniknutej situácie alebo odďaľovanie jej riešenia by bolo príčinou ďalšieho zníženia dôvery verejnosti v riadny výkon súdnej moci, a to aj z hľadiska ochrany ústavných práv občanov na súdnu a inú právnu ochranu a spravodlivý súdny proces pred nezávislým a nestranným súdom.

Aj keď súčasná právna úprava umožňuje dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu, ako aj výkon funkcie prokurátora z taxatívnych dôvodov, tieto sa však neuplatňujú zo strany príslušných orgánov v dostatočnej miere, preto je potrebné tieto dôvody rozšíriť o  ďalšie ktorébudú zohľadňovať potrebu dôveryhodnosti súdnictva a jeho dobrú povesť.

Navrhované opatrenia nereagujú len na vzniknutú situáciu, ale majú zabezpečiť predchádzaniu vzniku súčasného stavu v budúcnosti.

Z uvedených dôvodov je potrebné aby vláda Slovenskej republiky využila svoje ústavné právo zákonodarnej iniciatívy, podľa čl. 87 ods. 1 v spojení s čl. 119 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky, a predložila vládny návrh zákona, ktorý predstavuje súbor opatrení na riešenie uvedenej situácie.

Návrh zákona predstavuje súbor opatrení, ktorými sa má zabrániť aktívnemu vykonávaniu funkcií sudcov, u ktorých existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva a prokurátorov, ak existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňajú predpoklady, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť prokuratúry a dobrá povesť prokuratúry. O návrhu predsedu súdnej rady, ministra spravodlivosti alebo predsedu najvyššieho súdu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, z uvedeného nového dôvodu, bude rozhodovať Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgánu sudcovskej legitimity a správy súdnictva. Pri prokurátoroch bude o návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora rozhodovať generálny prokurátor na návrh rady prokurátorov alebo, v prípade konania bez návrhu, s jej predchádzajúcim súhlasom.

Tak pri dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu ako aj pri dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora sa navrhuje ustanoviť dobu pozastavenia kým nepominú dôvody, avšak najviac na šesť mesiacov s možnosťou jeho predlženia o ďalších najviac šesť mesiacov.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Predkladaný návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

V nadväznosti na uvedené dôvody a na naliehavý verejný záujem riešiť vzniknutú situáciu sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Návrh zákona sa predkladá podľa § 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. Z uvedeného dôvodu nebol návrh zákona predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

B.            Osobitná časť

K bodu 1

 

                V novom znení § 22a sa navrhuje zaviesť nový dôvod pre dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva.

 

O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu bude v týchto prípadoch rozhodovať Súdna rada Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dňa podania návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu bude môcť podať len predseda súdnej rady, minister spravodlivosti alebo predseda najvyššieho súdu. Dočasné pozastavenie bude môcť trvať najviac 6 mesiacov, pričom raz môže dôjsť k jeho predĺženiu, opäť však len najviac o 6 mesiacov, a teda vo výsledku nemôže presiahnuť 12 mesiacov (objektívna lehota). Po márnom uplynutí týchto lehôt dôjde k zániku dočasného pozastavenia priamo zo zákona. Okrem toho, súdna rada bude môcť dočasné pozastavenie zrušiť, či už na návrh dotknutého sudcu, prípadne pôvodného navrhovateľa alebo aj bez návrhu.

Sudca, ktorý bude namietať porušenie svojich základných práv alebo slobôd rozhodnutím Súdnej rady Slovenskej republiky sa môže v súlade s článkom 127 Ústavy Slovenskej republiky domáhať ochrany týchto práv na sťažnosťou na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Ďalej sa navrhuje aby počas tohto typu dočasného pozastavenie patrilo sudcovi 80% platu, a to z dôvodu, že v tomto prípade nejde o sudcu voči, ktorému je vznesené obvinenie a nie je ani disciplinárne stíhaný pre čin nezlučiteľný s funkciou sudcu. Rovnako ako v prípade dočasného pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa § 22, aj v prípade podľa § 22a bude platiť, že po zrušení alebo zániku dočasného pozastavenia sa sudcovi doplatí rozdiel platu. To však nebude platiť, ak dôjde k právoplatnému odsúdeniu sudcu v trestnom alebo v disciplinárnom konaní, kedy sa rozdiel platu nedoplatí.

 

Z povahy rozhodovania Súdnej rady bude platiť, že voči rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu nebude možné podať odvolanie. Súdna ochrana bude zabezpečená možnosťou podať ústavnú sťažnosť.

 

K bodu 2

 

Do dopĺňaného § 22b je premietnutý pôvodný obsah § 22a, pričom sa v ňom tak ako doteraz rieši súbeh viacerých dôvodov na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

 

K bodom 3 a 4

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenou obsahu § 22a, pričom sa toto ustanovenie uvádza v existujúcich vnútorných odkazoch.

 

 

K čl. II

 

K bodu 1

 

                Pre nový § 13 ods. 2 platí mutatis mutandis to isté čo pre nové znenie § 22a v čl. I bode 1.

K bodu 2

 

Vzhľadom na systém fungovania prokuratúry sa navrhuje, aby o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora z týchto nových dôvodov rozhodoval generálny prokurátor, pričom bude potrebovať buď návrh Rady prokurátorov Slovenskej republiky alebo jej súhlas.

 

K bodu 3

 

Navrhuje sa, aby počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora z dôvodu uvedeného v  navrhovanom novom § 13 ods. 2 patril  takémuto prokurátorovi plat vo výške 80 % z jeho základného platu na ktorý by mal nárok, ak by mu nebol dočasne pozastavení výkon funkcie prokurátora, teda rovnako ako je tomu pri sudcoch.

 

K bodu 4

 

Legislatívno-technická úprava zohľadňujúca čl. II bod 2.

 

K čl. III

 

K bodu 1

 

                Navrhuje sa opatrenie na zvýšenie informovania verejnosti.

 

K bodu 2

 

V nadväznosti na navrhovanú úpravu v čl. I bode 1 sa navrhuje legislatívna úprava zohľadňujúca novú pôsobnosť súdnej rady, t. j. rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.

 

K bodom 3 a 4

 

Navrhuje sa, na rozdiel od platnej právnej úpravy, aby každé hlasovanie súdnej rady bolo verejné ako prostriedok na zvýšenie verejnej kontroly orgánu verejnej moci.

 

K bodu 5

 

Navrhuje sa § 7 ods. 2 doplniť tak, aby navrhovateľ a dotknutý sudca mali možnosť dostať slovo kedykoľvek o to požiadajú a vyjadriť sa k prejedávanej veci a uvedeným skutočnostiam.

 

K bodom 6 a 7

 

Legislatívna úprava spresňujúca platné znenie § 27h ods. 2 a 3.

 

K bodu 8

 

S cieľom zefektívniť a posilniť postavenie súdnej rady ako ústavného orgánu sudcovskej legitimity a správy súdnictva a v nadväznosti na bod 1, sa navrhuje ustanoviť orgánom činným v trestnom konaní povinnosť bezodkladne informovať súdnu radu o začatí trestného stíhania súvisiaceho s dohľadom súdnej rady ako aj o vznesení obvinenia voči sudcovi pri výkone jej pôsobnosti.

 

K čl. IV

 

Navrhuje sa účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vzhľadom na naliehavý verejný záujem.

 

V Bratislave28. novembra 2019

Peter Pellegrini, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 90
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada schválila presun sudcu na ŠTS a sudkyne na NS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-schvalila-presun-sudcu-na-/503325-clanok.html

Zasadnutie Súdnej rady sa uskutočnilo formou videokonferencie.

Rodičovská dovolenka ako v Česku? Vláda chystá zmenyhttps://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/566929-rodicovsky-prispevok-ako-v-cesku-vlada-chysta-zmeny/

Rodičovská dovolenka by aj na Slovensku mohla byť v dĺžke podľa výberu.

Šanta: Kováčik má jedinú miestenku - do väzeniahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566850-santa-kovacik-ma-jedinu-miestenku-do-vazenia/

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádza aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján ...

Notárska komora pripravuje bezplatné online konzultáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/europsky-den-justicie-prinesie-bezpla/502976-clanok.html

Dni otvorených dverí notárstva v Európe každoročne organizuje Rada notárstiev Európskej ...

MV SR: Návštevy klientskych centier sú možné v dohodnutých termínochhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-klientskych-centier-su-mozn/502969-clanok.html

Rezort vnútra zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na ...

Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozkladehttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-slovenska-prokuratura-je-v-m/502931-clanok.html

Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: