TlačPoštaZväčšiZmenši

399/2019 Z. z.

26.12. 2019, 16:33 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Peter Pamula.

                       

            Prijatím zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. 04. 2018 bol zrušený zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravoval postup pri podaní investičného zámeru pre oblasť cestovného ruchu. Novelizácia zákona č. 91/2010   Z. z. o podpore cestovného ruchu zo dňa 01. 01. 2019 uzákonila ako jednu z foriem nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu poskytnutie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu. V dôsledku neexistujúcej právnej úpravy na základe ktorej by bolo možné poskytnúť investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, bol vypracovaný návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

 

            Návrh zákona upravuje všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky. Poskytovateľom investičnej pomoci formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bude prijatím návrhu zákona ministerstvo dopravy. Postup pri posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc, schvaľovanie investičnej pomoci, zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci upravuje návrh zákona odkazom na zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom príslušným ministerstvom pre oblasť cestovného ruchu bude Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.    

 

Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Prijatie návrhu zákona ďalej bude mať pozitívne sociálne vplyvy a nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

Predpokladaná účinnosť zákona je 1. január2020.

 

 

 

 

 

 

Osobitná časť

K Čl. l

Tento článok obsahuje novelu zákona o podpore cestovného ruchu.

K bodu 1 [§ 2 písm. e), f) a g)]

Dopĺňa sa vymedzenie pojmov investičný zámer, komplexné stredisko cestovného ruchu a rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného. Ustanovenia ponechané v znení podľa zrušeného zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 2 [§ 3 písm. a)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu zjednotenia terminológie v zákone.

K bodu 3 [§ 4 písm. q)]

Dopĺňa sa plnenie úlohyMinisterstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy a výstavby“), ktoré riadi a koordinuje proces schvaľovania, posudzovania a kontroly poskytovania investičnej pomoci.

Ministerstvo dopravy a výstavby je poskytovateľom investičnej pomoci, ak ide o investičnú pomoc vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok.

 

K bodu 4

[K § 27b]

Investičná pomoc podľa tohto doplnenia môže byť poskytnutá pre oblasť cestovného ruchu. Ustanovenie ďalej vymedzuje formy investičnej pomoci, ktorými môžu byť dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, úľava na dani z príjmov, príspevok na vytvorené nové pracovné miesta a prevod nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom.

Investičnú pomoc nemožno poskytnúť v prípadoch, ktoré ustanovuje nariadenie (EÚ)                      č. 651/2014 v platnom znení.

[K § 27c] 

Prijímateľom investičnej pomoci môže byť fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Prijímateľ je povinný spĺňať všetky uvedené podmienky pri podaní žiadosti na ministerstvo dopravy a výstavby.Doplnené ustanovenie odkazuje na ustanovenia zákona č. 57/2018 o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 [K § 27d]

Dopĺňa sa vymedzenie všeobecných podmienok na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch. Ustanovenia ponechané v znení podľa zrušeného zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 [K § 27e]

Ustanovenia vymedzujúce oprávnené náklady sú ponechané v znení podľa zrušeného zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[K § 27f a § 27g]

Návrh zákona odkazuje na ustanovenia zákona č. 57/2018 o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V procese posudzovania a schvaľovania žiadosti o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu je príslušné ministerstvo dopravy a výstavby, v ustanoveniach, kde je uvedené Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je príslušné ministerstvo dopravy a výstavby.

[K § 27h]       

Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.

Ak práce na investičnom zámere začali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc, na investičnú pomoc nie je oprávnený celý investičný zámer.

Na konanie o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci, konanie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, dočasné pozastavenie plnení a konanie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Ministerstvo dopravy a výstavby je kedykoľvek oprávnené od prijímateľa požadovať doplnenie údajov, podkladov alebo potvrdení, ktoré považuje za potrebné pre prebiehajúce konanie.

Ministerstvo dopravy a výstavby zamietne žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci, ak v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci prijímateľ prestane spĺňať zákonom stanovené podmienky.

Investičný zámer, na ktorom ten istý prijímateľ začne práce v období troch rokov od začatia prác na inom investičnom zámere, na ktorý mu bola poskytnutá investičná pomoc v tom istom regióne úrovne 3 Nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely, sa považuje za súčasť jedného investičného zámeru.

Ak ide o dotáciu na dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov a budov, prijímateľ je povinný, bez zbytočného odkladu od nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto majetku, podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad. Okresný úrad vykoná zápis poznámky o tom, že ide o majetok podporený investičnou pomocou podľa tohto zákona, ktorý prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva dopravy a výstavby. Zmluva o prevode dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov a budov uzatvorená bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva dopravy a výstavby je neplatná. 

Ak ide o prevod nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu ako je hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, prijímateľ je povinný bez zbytočného odkladu od nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu prevodu podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad. Okresný úrad zapíše poznámku o tom, že ide o majetok podporený investičnou pomocou podľa tohto zákona, ktorý prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva dopravy. Zmluva o prevode dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov a budov uzatvorená bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva dopravy je neplatná. 

Návrh na výmaz poznámky podľa predchádzajúcich odsekov z katastra nehnuteľností je oprávnený prijímateľ podať po uplynutí doby udržania investície. Prílohou návrhu na výmaz poznámky z katastra nehnuteľnosti je písomný súhlas ministerstva dopravy s výmazom poznámky obsahujúci náležitosti ustanovené osobitným predpisom.

[K § 27i]

Vláda SR vydá nariadenie, v ktorom ustanoví podrobnosti týkajúce sa maximálnej intenzity investičnej pomoci a výšky investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky. Súčasťou nariadenia vlády SR sú aj podrobnosti týkajúce sa minimálneho počtu vytvorených nových pracovných miest.

Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku, v ktorej ustanoví náležitosti žiadosti o investičnú pomoc a jej povinných príloh, náležitosti akceptácie ponuky investičnej pomoci a jej povinných príloh, náležitosti správ a ich povinných príloh, ako aj náležitosti informačnej tabule.

V žiadosti bude investor uvádzať informácie a údaje potrebné na posúdenie investičného zámeru a investičnej pomoci. Cieľom správ je poskytnúť informácie, ktoré budú základom pre kontrolu plnenia podmienok na poskytnutie investičnej pomoci. Spoločne so žiadosťou budú správy poskytovať niektoré informácie potrebné pre pravidelné ex post hodnotenia investičnej pomoci. Údaje, ktoré nebudú priamo súvisieť s hodnotením plnenia podmienok investičnej pomoci, budú od investorov požadované iba do takej miery, aby nezvyšovali administratívne zaťaženie investorov a nekládli na nich príliš veľké požiadavky nad rámec zákona o investičnej pomoci.

 

K Čl. II

Účinnosť zákona sa stanovuje od 1. januára 2020.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 134
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

VEĽKÝ SENÁT NS SR: K nedodržaniu zásady ne bis in idem v správnom trestaní, nelegálne zamestnávanie

bez zovšeobecneného právneho záveru

Dôvody pre nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu

Nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu možno založiť len tromi dôvodmi. Prvým je argument, podľa ktorého tvrdená skutočnosť, ku ktorej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada vypočula v druhom kole päť adeptov na sudcov NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-vypocula-v-druhom-kole-pa/548148-clanok.html

Najvyšší správny súd (NSS) SR je jedinečnou a historickou šancou, keďže v ňom budú ...

Pri pozastavení programu by sa doň už nemali prijímať ďalší študentihttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-pozastaveni-programu-by-sa-don-uz/548058-clanok.html

Legislatívna úprava, podľa ktorej študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v študijnom ...

Súdna rada pokračuje vo výbere budúcich sudcov správneho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-pokracuje-vo-vybere-buduc/548057-clanok.html

Súdna rada SR by mala počas utorka vypočuť šiestich kandidátov na sudcov Najvyššieho ...

VIDEO: Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ostáva vo funkciihttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-ostava-vo-funkcii-za-jej-od/547978-clanok.html

Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR v pondelkovom hlasovaní.

J. Karahuta: Poľovnícka legislatíva nemôže byť len o povinnom členstvehttps://www.teraz.sk/ekonomika/j-karahuta-polovnicka-legislativa-n/548086-clanok.html

K poľovníckej legislatíve treba pristupovať opatrne.

K novele Trestného poriadku vzniesli desiatky pripomienok, z toho vyše 30 zásadnýchhttps://www.webnoviny.sk/k-novele-trestneho-poriadku-vzniesli-desiatky-pripomienok-z-toho-vyse-30-zasadnych/

V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo vznesených 56 pripomienok k novele ...

Nové časopisy

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2021

Právny obzor 2/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: