Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
Predplatné
Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
TlačPoštaZväčšiZmenši

371/2019 Z. z.

najpravo.sk • 15.12. 2019, 13:41

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov reaguje na aktuálny spoločenský stav spočívajúci v dlhodobo pretrvávajúcich nedostatkoch v oblasti bezpečnosti detských ihrísk a tiež na súčasný právny stav, ktorý je založený na absencii ucelenej právnej úpravy, ktorá by jasným a zrozumiteľným spôsobom stanovovala bezpečnostné požiadavky na detské ihrisko ako celok, zodpovednostné vzťahy pri prevádzkovaní detských ihrísk a základné povinnosti vlastníkov,

resp. prevádzkovateľov späté so sprístupňovaním detského ihriska verejnosti.

 

Doterajšia právna úprava, ktorej základ predstavovalo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách

a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „nariadenie vlády“), sa zameriavala len na zariadenia detského ihriska ako individuálne veci spadajúce do kategórie tzv. určených výrobkov podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade ktorých sa muselo pred ich uvedením na trh alebo do prevádzky vykonať obligatórne posúdenie zhody, ktorým sa zisťovalo, či pri výrobe zariadenia detského ihriska boli dodržané príslušné technické normy. Predmetné nariadenie vlády predstavovalo výlučne národnú reguláciu a nebolo transpozíciou alebo implementáciou práva Európskej únie. Uvedená povinnosť sa v nadväznosti na princíp vzájomného uznávania preto vyžadovala len v prípade tých zariadení detského ihriska, ktoré boli vyrobené na území Slovenskej republiky alebo uvedené na jednotný trh Európskej únie cez územie Slovenskej republiky, a to odo dňa 1. januára 2011. Podľa doterajšej úpravy sa posudzovala bezpečnosť zariadenia detského ihriska len po jeho výrobe, nedostatočne však tento právny stav reflektoval na početné nedostatky spôsobené neodbornou montážou, nesprávnou inštaláciou priamo na detskom ihrisku či nedostatočnou údržbou, čím sa aj z pôvodne bezpečného zariadenia detského ihriska môže stať nebezpečný výrobok.

 

            Efektívnosť a účinnosť predchádzajúcej právnej úpravy v aplikačnej praxi boli opakovane preverené výkonom kontrolných akcií príslušného orgánu dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“). Výsledky kontrol SOI od roku 2006 do roku 2017 však naznačujú, že sledovaný účel, ktorým je vytvorenie podmienok pre bezpečnú hru detí na detských ihriskách, nie je zabezpečený na optimálnej úrovni, keď od účinnosti nariadenia vlády podiel zistených nedostatkov predstavuje približne 80% (v roku 2012 boli kontrolou SOI nedostatky zistené v 78,2% prípadov, v roku 2013 v 83% prípadov a v roku 2017 v 79% prípadov).

 

            Cieľom návrhu zákona je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor.Ambíciou návrhu zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo

na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu – väčšia bezpečnosť detí

na detských ihriskách.

Návrhom zákona sa stanovujú najmä požiadavky na náležité rozmiestnenie prvkov detského ihriska a zabezpečenie vhodného povrchu detských ihrísk, zavádza sa systém

na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá prevádzky detských ihrísk vrátane vykonávania pravidelných odborných kontrol. Kontrola individuálnych zariadení detských ihrísk sa pretransformuje na vstupnú kontrolu, ktorú budú musieť absolvovať všetky detské ihriská pred uvedením do prevádzky po ich zriadení alebo podstatnej zmene majúcej dosah na bezpečnosť detského ihriska. Návrhom zákona sa zároveň definuje okruh subjektov oprávnených vykonávať kontroly detských ihrísk po preukázaní dostatočnej odbornosti na výkon tejto špecializovanej činnosti.

 

            Návrh zákona súčasne predpokladá prijatie vykonávajúceho predpisu,

ktorým sa bližšie stanovia požiadavky na obsah, rozsah a vykonávanie odborného vzdelávania a odborného skúšania certifikovaných osôb ako subjektov oprávnených na výkon periodických kontrol detských ihrísk sprístupňovaných verejnosti.

 

            Návrh zákona si priamo vyžaduje tiež zmenu a doplnenie niektorých ďalších zákonov – ide o zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predmetov v nadväznosti na zavedenie novej viazanej živnosti a zákon

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu precizovania ustanovení o výkone pôsobnosti SOI v tejto oblasti.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

Vzhľadom na technický charakter predpisu bol návrh zákona predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania podľa zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré bolo ukončené bez pripomienok.

 

Prijatie návrhu zákona má vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy. Nepredpokladajú sa vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 

Dôvodová správa

B. Osobitná časť

K čl. I

K § 1

V úvodnom ustanovení sa vymedzuje vecný rozsah návrhu zákona, v ktorom sa ďalejustanovujú minimálne bezpečnostné požiadavky na detské ihriská, základné povinnosti ich vlastníkov, pravidlá výkonu kontrol nových detských ihrísk, pravidlá údržby detských ihrísk, základné povinnosti subjektov oprávnených vykonávať odborné kontroly detských ihrísk a výkon štátneho dohľadu nad plnením všetkých týchto povinností.

Kľúčové je určenie množiny detských ihrísk, ktoré spadajú pod návrh zákona.
Cieľom je subsumovať pod pôsobnosť návrhu zákona v zásade všetky detské ihriská vrátane tých, ktoré sú situované v parkoch, na námestiach, uliciach alebo iných priestranstvách, ktoré slúžia na všeobecné užívanie, pri školách, školských zariadeniach
alebo iných zariadeniach pre deti a mládež, ale tiež na súkromných pozemkoch pri hoteloch, reštauračných zariadeniach, na kúpaliskách, v oddychových zónach a pod. Rovnako sa má návrh zákona vzťahovať aj na všetky interiérové detské ihriská, ako sú detské kútiky a iné. Nie je pritom podstatné, či je prístup na detské ihrisko bezplatný alebo spoplatnený,
pričom uvedené je výslovne premietnuté tiež do definície pojmu sprístupňovanie detského ihriska verejnosti v § 2 ods. 2 písm. f) návrhu zákona.

V prípade detských ihrísk je potrebné mať na pamäti tiež skutočnosť, že mnohé detské ihriská, najmä exteriérové, môžu vykazovať znaky stavby v zmysle legálnej definície
podľa § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Požiadavky podľa návrhu zákona sa na takéto detské ihriská uplatňujú popri požiadavkách podľa stavebného zákona.

V odseku 2je daná výnimka z tohto generálneho prístupu, ktorú predstavujú domáce detské ihriská s obmedzeným prístupom. Regulácia teda nesiaha až na detské ihriská, ktoré sú postavené pri obydliach, slúžia spravidla uzavretému, presne stanovenému okruhu osôb a bežne k nim verejnosť nemá voľný prístup (napr. hojdačka na záhrade rodinného domu).
Na uplatnenie tejto výnimky musia byť kumulatívne splnené obe podmienky negatívneho vymedzenia predmetu regulácie, t.j. domáce používanie aj obmedzený prístup.
Vo všeobecnosti je možné za domáce používanie detského ihriska považovať tiež užívanie detského ihriska, ktoré bolo zriadené pre potreby obyvateľov konkrétneho bytového domu alebo bytových domov. Pri posúdení skutočnosti, či sa na takéto detské ihriská aplikujú požiadavky podľa návrhu zákona, je potrebné tiež skúmať naplnenie druhého znaku.
Ak je detské ihrisko zriadené pre obyvateľov jedného alebo viacerých bytových domov, pričom je umožnený prístup len obyvateľom tohto bytového domu alebo bytových domov (napr. ohradením a uzamknutím detského ihriska), resp. na ich zodpovednosť aj ďalším osobám, ide o detské ihrisko, ktoré nespadá do rozsahu vecnej pôsobnosti tohto návrhu zákona. Ak je však detské ihrisko postavené pri bytovom dome, ale nie je oplotené alebo nie je iným spôsobom obmedzený prístup verejnosti, resp. zabezpečený prístup len konkrétnym osobám, aj takéto detské ihrisko musí spĺňať požiadavky podľa návrhu zákona, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je zriadené na pozemku, ktorý je v spoluvlastníctve vlastníkov bytového domu.

K § 2

Návrh zákona v ustanovení § 2 zavádza a zároveň definuje niekoľko najdôležitejších pojmov.

Východiskovým pojmom je samotná legálna definícia detského ihriska, ktoré predstavuje 3D priestor, ktorý je určený na hru detí, a je v ňom umiestnené jedno alebo viac zariadení detského ihriska. Priestor určený na hru detí bez zariadenia detského ihriska nemôže byť detským ihriskom. Na druhej strane, aj individuálne stojaca hojdačka, šmýkačka
či preliezačka predstavuje detské ihrisko.

V rámci definície zariadenia detského ihriska sú kľúčovými znakmi technické riešenie a účelové určenie výrobku. Zariadenie detského ihriska predstavuje zariadenie
alebo konštrukciu s konštrukčnými prvkami, ktoré má u detí vzbudzovať záujem o hru. V intenciách detskej fantázie môže potenciálne takýto záujem vyvolávať akákoľvek vec (napr. koleso, zábradlie, strom, lavička), avšak v prípade zariadenia detského ihriska ide o jeho primárnu a najdôležitejšiu funkciu. Medzi najbežnejšie sa vyskytujúce zariadenia detského ihriska patria hracie prvky typu hojdačka, šmýkačka, preliezačka, kolotoče, rôzne kývavé zariadenia s dizajnom zvierat alebo dopravných prostriedkov a pod.

Okrem zariadení detského ihriska sa na detskom ihrisku môžu vyskytovať aj iné veci
(napr. smetné koše, lavičky, oplotenie, hračky, zeleň), ktoré sú spoločne subsumované pod pojem iné príslušenstvo detského ihriska.

Priestor všetkých zariadení detského ihriska v spojení s priestorom iného príslušenstva vytvárajú minimálny priestor detského ihriska. Skutočný rozsah detského ihriska môže presahovať rozsah minimálneho priestoru detského ihriska. Na všetkých miestach v legislatívnom texte, kde návrh zákona ustanovuje požiadavky na detské ihrisko ako celok, musia byť tieto požiadavky splnené v rámci celého (skutočného) priestoru detského ihriska, ak nie je ustanovené, že postačuje ich splnenie v rámci minimálneho priestoru detského ihriska.

Od minimálneho priestoru detského ihriska je potrebné odlišovať minimálny priestor zariadenia detského ihriska. Minimálny priestor zariadenia detského ihriska predstavuje 3D priestor v bezprostrednom okolí konkrétneho zariadenia detského ihriska, pričom sa určuje súčtom vlastného priestoru zariadenia detského ihriska (3D priestor, ktorý zaberá zariadenie detského ihriska), voľného priestoru (3D priestor potenciálne využívaný dieťaťom alebo iným používateľom zariadenia detského ihriska, ktorému je dané zariadenie určené, pri hre
na zariadení detského ihriska, t.j. priestor obsiahnutý telom používateľa pri riadnom používaní zariadenia detského ihriska) a priestoru určeného na pád (3D priestor, cez ktorý padá dieťa alebo iný určený používateľ zariadenia detského ihriska, teda priestor, ktorý môže potenciálne obsiahnuť telo dieťaťa alebo iného používateľa zariadenia detského ihriska, ktorému je toto zariadenie určené, pri páde z časti zariadenia nad úrovňou zeme, z ktorej hrozí pád).
Miesto potenciálneho dopadu pri páde cez priestor určený na pád sa môže označiť aj ako plocha dopadu. V prípadoch ustanovených v § 3 ods. 9 návrhu zákona musí mať plocha dopadu špeciálne vlastnosti, ktoré dokážu zabrániť, resp. aspoň primeraným spôsobom eliminovať hroziace riziko usmrtenia dieťaťa alebo vážneho ublíženia na zdraví v dôsledku neočakávaného pádu. Takýto povrch sa nazýva povrch tlmiaci náraz a typickými príkladmi sú trávnik, piesok, štrk, drevové štiepky, gumové dosky atď.

Sprístupňovanie detského ihriska verejnosti nemusí spočívať len v aktívnom konaní (napr. pozvanie na otvorenie detského ihriska, výslovný nápis: „Prístupné verejnosti."), ale môže spočívať aj len v pasívnom konaní, resp. nekonaní (napr. umiestnenie detskej hojdačky
na súkromný pozemok bez akéhokoľvek zamedzenia či obmedzenia prístupu, napríklad
vo forme oplotenia). Prvé sprístupnenie detského ihriska verejnosti sa označuje ako uvedenie do prevádzky.

Prevádzka detského ihriska je viazaná na prevádzkovú dobu a prevádzkový čas.
Prevádzková doba predstavuje dlhšie časové obdobie a býva spravidla vymedzená mesiacmi počas kalendárneho roka, v ktorých je najmä vzhľadom na miestne klimatické pomery možné a vhodné detské ihrisko sprístupňovať verejnosti (napr. 1. apríl až 31. október). Prevádzkový čas je označením pre otváracie hodiny v priebehu dňa (napr. od 7:30 do 20:00). Prevádzkový čas môže byť určený rôzne pre rôzne fázy prevádzkovej doby (napr. apríl - jún: od 8:00
do 19:00, júl - september: od 7:00 do 20:00), prípadne pre každý deň v týždni (iný prevádzkový čas pre pracovné dni a iný počas víkendov). Nie je vylúčené, aby bolo detské ihrisko v prevádzke bez obmedzenia prevádzkovej doby a/alebo prevádzkového času. Prevádzkovú dobu a prevádzkový čas individualizuje vlastník konkrétneho detského ihriska na základe vlastného uváženia a svojich možností na zaistenie bezpečnosti detského ihriska počas jeho prevádzky.

Na účely návrhu zákona sa ďalej definuje pojem obmedzenie prístupu verejnosti, za ktoré sa považuje každá prekážka, ktorú musí dieťa alebo iný užívateľ (napr. rodič) prekonať
a až následne môže užívať detské ihrisko alebo zariadenie detského ihriska, a vzhľadom
na fakt, že nejde o zamedzenie, len o obmedzenie prístupu, prekonanie prekážky nemusí byť nevyhnutne nemožné, resp. obzvlášť zložité. Za obmedzenie prístupu verejnosti je možné považovať napríklad oplotenie, ohradenie, prípadne na účely podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) návrhu zákona tiež ohraničenie výstražnou páskou.

Za bezpečné detské ihrisko sa považuje také, na ktorom nehrozí neprimerané nebezpečenstvo. Definície bezpečného detského ihriska aj neprimeraného nebezpečenstva sú založené
na skutočnosti, že na detskom ihrisku objektívne nemožno zaručiť stav absolútnej bezpečnosti. Istá miera nebezpečenstva je s hrou neoddeliteľne spätá, pretože hra je nositeľom nie len prvku zábavy a socializácie, ale tiež poznávania, vzdelávania, osvojovania si a rozvíjania motorických funkcií detí. V prípade detských užívateľov je potrebné brať do úvahy, že miera ich obozretnosti, obzvlášť pri hre, je znížená primerane ich veku. Pri hre na detskom ihrisku sú bežné odreniny, pády, iné poranenia či úrazy spôsobené nepozornosťou detí či ich sprievodu, ktorým by nedokázal vlastník, resp. prevádzkovateľ detského ihriska zabrániť ani pri maximalizácii svojej starostlivosti. Primeranými opatreniami sa však dá hroziace riziko eliminovať na nevyhnutnú mieru. Za neprimerané nebezpečenstvo sa preto považuje také riziko ohrozenia zdravia detí, prípadne iných osôb, ktorým sú určené zariadenia detského ihriska, a ďalších užívateľov detského ihriska (napr. rodičia detí), ktorých výskyt nie je možné rozumne predvídať, ak sa zariadenia detského ihriska alebo iné veci v rámci detského ihriska užívajú podľa pokynov vlastníka alebo obvyklým spôsobom. Nemožno brať vlastníka detského ihriska na zodpovednosť napríklad v prípade, ak k úrazu dôjde pri lezení na strechu detského domčeka mimo častí určených na lezenie či zrážkou detí pri nedodržaní primeraného intervalu pri používaní šmýkačky a pod.

K § 3

V § 3 návrhu zákona sú ustanovené minimálne bezpečnostné požiadavky vzťahujúce
sa na detské ihriská.

Aby mohlo byť detské ihrisko bezpečné, musí byť bezpečný aj každý jednotlivý prvok,
a to predovšetkým zariadenia detského ihriska. Dôraz na kladie na kontrolu zariadení detského ihriska po montáži a inštalácii na konkrétnom detskom ihrisku (bližšie pozri § 8 návrhu zákona), čím sa má zabrániť, aby sa bezpečné zariadenia detského ihriska stávali nebezpečnými výrobkami v dôsledku nesprávneho, neodborného umiestnenia alebo zabudovania na detskom ihrisku. Ide napríklad o prípady nesprávne zvoleného spôsobu zakotvenia alebo upevnenia zariadenia detského ihriska, prípadne umiestnenie hracích prvkov bez dodržania potrebných odstupov (t.j. neprekrývanie minimálnych priestorov zariadení detského ihriska) napríklad pri dvoch šmýkačkách ústiacich do jedného bodu pieskoviska, umiestnení lavičky, plotu či stĺpa do dráhy prirodzeného pohybu hojdačky alebo nesprávnou kombináciou hojdačky, šmýkačky a časti na lezenie v rámci jednej konštrukcie, v dôsledku čoho sa stáva veľmi pravdepodobným, že napriek bezpečnosti každej jednej časti a dodržaním obvyklého spôsobu ich užívania deťmi, jedno hrajúce sa dieťa neúmyselne ohrozí druhé.

Z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „nariadenie vlády SR
č. 349/2010 Z. z.")sa preberá povinnosť označovať zariadenia detských ihrísk upozornením na riziká, ktoré sú s nimi neoddeliteľne spojené a nemožno ich odstrániť riadnou výrobou alebo umiestnením, za účelom riadneho a bezprostredného informovania verejnosti o existencii takýchto rizík.

Vyslovene sa ustanovuje zákaz nahrádzať na detských ihriskách zariadenia detského ihriska hračkami na rozvíjanie pohybovej aktivity dieťaťa. Niektoré hračky majú obdobný spôsob používania ako zariadenia detského ihriska – umožňujú lezenie, šplhanie, šmýkanie, hojdanie atď. Hračky však podliehajú iným bezpečnostným požiadavkám ako zariadenia detského ihriska, a to najmä s ohľadom na frekvenciu ich užívania. Kým zariadenie detského ihriska je vyrábané za účelom umiestnenia na mieste dostupnom verejnosti a jeho užívania väčším počtom detí súčasne či s množstvom opakovaní, a to na pravidelnej báze, hračky na rozvíjanie pohybovej aktivity dieťaťa sú určené na domáce používanie, preto sa ich umiestnením
na detskom ihrisku môže ich životnosť zásadne skrátiť. Uvedené však nevylučuje prítomnosť akýchkoľvek hračiek na detskom ihrisku. Hračky prítomné na detskom ihrisku (napr. lopty, plyšové hračky, detské odrážadlá) spadajú pod iné príslušenstvo detského ihriska.

Dôležitou požiadavkou na bezpečné detské ihrisko je eliminovať riziko hroziace
pri nežiaducom páde. Ak hrozí pád z výšky väčšej ako 0,6 m, musí byť potenciálna plocha dopadu zabezpečená povrchom tlmiacim náraz. Voľba vhodného povrchu tlmiaceho náraz vždy závisí od konkrétneho prípadu a výšky voľného pádu, pričom najmä pri prírodných formách je potrebné prihliadať tiež na miestne klimatické podmienky (napr. prirodzene rastúca tráva nemusí mať vždy dostatočnú hustotu a mäkkosť, aby v želanej miere dokázala tlmiť pád aj z väčšej výšky ako 1 m) a prirodzené vlastnosti zvoleného povrchu (napr. prirodzený úbytok sypkých materiálov ako piesok v priebehu času). Ak povrch tlmiaci náraz je v súlade s platnými technickými normami, platí predpoklad, že má vlastnosti požadované týmto návrhom zákona.

Vo výsledku je želaným stavom bezpečnosť celého priestoru predstavujúceho detské ihrisko počas celej jeho prevádzky, t.j. počas prevádzkovej doby musí byť detské ihrisko minimálne v rámci stanoveného prevádzkového času v takom stave, že deťom a jeho iným užívateľom nehrozí žiadne nepredvídateľné (neprimerané) nebezpečenstvo.

Návrh zákona súčasne stanovuje predpoklad, že ak sú dodržané všetky požiadavky stanovené v platných technických normách vzťahujúcich sa na zariadenia detských ihrísk a povrch detských ihrísk tlmiaci náraz, je možné takéto detské ihrisko považovať za bezpečné. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle § 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii je dodržiavanie technických noriem len dobrovoľné, nie povinné, môže byť bezpečným v zmysle návrhu zákona aj také detské ihrisko, pri zriadení ktorého sa nevychádzalo z platných technických noriem, prípadne došlo k odklonu od niektorých konkrétnych požiadaviek podľa technických noriem. V tomto prípade je však nutné preukázať, že napriek nesúladu s platnými technickými normami ide o priestor dostatočne bezpečný pre hru detí, v ktorom nehrozí neprimerané nebezpečenstvo (napr. vyhodnotením rizík, výsledkami testov a pod.). Zodpovednosť za preukázanie bezpečnosti detského ihriska je na vlastníkovi detského ihriska.

K § 4

V ustanovení § 4 návrhu sú zhrnuté základné povinnosti, ktorých plnenie sa vyžaduje
od starostlivého vlastníka detského ihriska. Ide o povinnosť zabezpečovať výkon pravidelných kontrol detského ihriska v súlade s návrhom zákona, povinnosť starať sa o bezpečnosť detského ihriska počas jeho prevádzky (t.j. v čase, keď sa detské ihrisko v priebehu prevádzkovej doby v určenom prevádzkovom čase sprístupňuje verejnosti), bezodkladne reagovať na zistené nedostatky, ktoré sa vyskytli počas prevádzky detského ihriska, a to ich odstránením alebo obmedzením prístupu verejnosti (bližšie pozri odôvodnenie k § 2 ods. 2 písm. i) návrhu zákona) a súčasne informovať verejnosť o obmedzení prístupu (napr. oznamom „Zákaz vstupu!", „Nevstupovať!" alebo „Pozor nebezpečenstvo!" a pod.), pričom obdobný režim platí aj pre výkon údržby počas prevádzky detského ihriska.

V čase mimo prevádzkovej doby (napr. v prípade exteriérových detských ihrísk môže ísť o zimné ročné obdobie), kedy spravidla z objektívnych dôvodov nemožno udržiavať detské ihrisko v optimálnom stave bezpečnosti, sa na vlastníka detského ihriska nevzťahujú povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b), d) až f) návrhu zákona, avšak je povinný obmedziť prístup verejnosti aspoň do minimálneho priestoru detského ihriska alebo alternatívne informovať verejnosť o tom, že detské ihrisko nie je v prevádzke. V prípade voľby druhej alternatívy musí byť informačná povinnosť splnená v predpísanej forme (za bežných podmienok dostatočne viditeľné a ľahko čitateľné oznámenie), pričom musí ísť o osobitné výslovné informovanie o tejto skutočnosti (samotné vyznačenie prevádzkovej doby na označení podľa § 5 ods. 1 písm. e) návrhu zákona sa vzhľadom na sledovaný záujem, a to náležitým spôsobom oznámiť, že bezpečnosť detského ihriska nie je garantovaná, pretože detské ihrisko nie je v prevádzke, nemá na tieto účely považovať za postačujúce).

Administratívne povinnosti vlastníka detského ihriska sú obmedzené na nevyhnuté minimum v rozsahu označovania detského ihriska podľa § 5, evidovania úrazov a ich nahlasovania Slovenskej obchodnej inšpekcii (ďalej len „SOI") podľa § 6 a uchovávania inšpekčného certifikátu a správ o ročných kontrolách detského ihriska.

Nové detské ihrisko je možné uviesť do prevádzky len v prípade, že detské ihrisko prešlo vstupnou kontrolou podľa § 8 a bol preň vydaný inšpekčný certifikát (bližšie pozri odôvodnenie k § 8 návrhu zákona). Na rovnakú úroveň ako výstavba nového detského ihriska sa v odseku 2 dávajú aj následné podstatné zmeny detských ihrísk. Za takéto zmeny by mali byť považované také zásadné zásahy, ktoré môžu mať vplyv na samotnú bezpečnosť detského ihriska (napr. zmena dispozície detského ihriska, pridanie nového zariadenia detského ihriska, doplnenie nového herného prvku – napr. šmýkačky do existujúcej konštrukcie zariadenia detského ihriska – napr. hojdačky, čím sa zmení minimálny priestor zariadenia detského ihriska, a túto zmenu je potrebné posúdiť tiež vo väzbe na ostatný priestor detského ihriska a celkovú dispozíciu hracích prvkov, prípadne tiež nahradenie len časti zariadenia detského ihriska novou časťou s podstatne rozdielnymi vlastnosťami – napr. výmena opotrebovaného klzného žľabu na šmýkačke novým, ktorý má iné rozmery, najmä výšku bočnej ochrany, prípadne ide o náhradu plastového žľabu novým kovovým žľabom a pod.), nie však len bežná údržba.

Povinnosti uviesť do prevádzky len detské ihrisko, ktoré úspešne absolvuje vstupnú kontrolu, vykonávať pravidelne ročné kontroly a uchovávať s tým súvisiace potvrdenia sa nevzťahuje na vlastníka detského ihriska, ktoré je tvorené výlučne zariadeniami detského ihriska (jedným alebo viacerými), ktoré sú prenosné a umiestnené na konkrétnom mieste len dočasne a (súčasne) príležitostne. Dočasnosť v zmysle tejto výnimky by sa mala vykladať ako krátkodobosť či prechodnosť.Výstižným príkladom je samostatne stojace nafukovacie zariadenie detského ihriska (napr. nafukovací hrad), ktoré býva súčasťou detských osláv, marketingových akcií, jarmokov a podobných príležitostných podujatí. Vzhľadom na skutočnosť, že takéto zariadenia detského ihriska často menia svoju lokalizáciu, bolo by neprimerané požadovať pri každom umiestnení takéhoto prenosného hracieho prvku vstupnú kontrolu. Okrem ustanovených povinností sa však na vlastníkov takýchto detských ihrísk návrh zákona vzťahuje (napr. zabezpečiť bezpečnosť zariadenia, povinnosť ohlasovať úrazy, označovať detské ihrisko a pod.). Výnimka okrem prenosnosti, dočasnosti a príležitostného charakteru obsahuje ešte jeden definičný znak vo väzbe na zloženie detského ihriska. Ak preto bude detské ihrisko tvorené okrem nafukovacieho hradu (alebo obdobného zariadenia detského ihriska) aj tradičným zariadením detského ihriska ako je zabudovaná šmýkačka, hojdačka, preliezačka a pod., výnimka sa uplatňovať nebude.

Vlastníkovi sa zakazuje nepravdivo informovať o jeho zodpovednosti za škodu alebo ujmu na zdraví, ku ktorým dôjde na detskom ihrisku.

Aplikačná prax ukazuje, že v praxi, najmä pri starších detských ihriskách, ktoré boli zriadené svojpomocne na verejne prístupných miestach, býva určenie jednoznačného vlastníka problematické, prípadne s odstupom času nemožné. V záujme princípu právnej istoty, najmä z pohľadu rodičov detí využívajúcich detské ihriská, a tiež z dôvodu zefektívnenia výkonu dohľadu v prípadoch, keď napriek zrejme nevyhovujúcemu stavu detského ihriska nie je možné určiť zodpovedný subjekt, sa ustanovuje, že za predpokladu, že nie je možné určiť vlastníka detského ihriska, považuje sa za vlastníka detského ihriska vlastník pozemku, na ktorom, alebo stavby, v ktorej je toto detské ihrisko zriadené. Prvotným zdrojom informácie o vlastníkovi detského ihriska by malo byť označenie podľa § 5 ods. 1 písm. c) návrhu zákona. Ak si vlastník túto povinnosť nesplní, resp. nesplní riadne, mala by sa táto informácia zisťovať (napr. pri výkone dohľadu orgánom dohľadu) prostredníctvom údajov vo verejných databázach alebo iným vhodným spôsobom, ktorý môže spočívať aj v oslovení priamo vlastníka pozemku alebo stavby, na ktorom alebo v ktorej je detské ihrisko umiestnené, ktorý v prípade, že sa chce zbaviť zodpovednosti za detské ihrisko vyvodzovanej z § 4 ods. 5 návrhu zákona, by mal vedieť preukázať vlastnícky vzťah inej osoby k detskému ihrisku na jeho pozemku alebo v jeho stavbe.

Vo väzbe na ustanovené povinnosti vlastníka detského ihriska je potrebné uviesť, že vlastník môže plnením základných povinností poveriť tiež inú osobu označovanú na účely návrhu zákona ako prevádzkovateľ. V prípade, že vlastník určí prevádzkovateľa na plnenie všetkých svojich povinností, prípadne len niektorých z nich, konečná zodpovednosť za stav detského ihriska ostáva vždy na vlastníkovi detského ihriska, voči ktorému bude v prípade porušenia zákonnej povinnosti viesť konanie tiež orgán dohľadu. Následnú zodpovednosť si vlastník detského ihriska môže vyvodzovať voči prevádzkovateľovi odvíjajúc sa od povahy právneho vzťahu vlastníka s prevádzkovateľom detského ihriska.

K § 5

Ustanovuje sa povinnosť, aby každé detské ihrisko bolo označené základnými údajmi,
ktoré sú podstatné pre užívateľov detských ihrísk, najmä rodičov a iný sprievod detí,
na základe ktorých je detské ihrisko možné jednoznačne a nezameniteľne identifikovať. Súčasťou označenia má byť tiež identifikácia osoby zodpovednej za detské ihrisko a plnenie povinností podľa návrhu zákona (vlastník), prípadne tiež údaje o prevádzkovateľovi. K najdôležitejším informáciám patrí ďalej prevádzková doba a prevádzkový čas, aby užívatelia jednoznačne vedeli, kedy vlastník garantuje bezpečnosť detského ihriska, pričom verejne prístupným by mal byť tiež dátum vykonania poslednej kontroly detského ihriska (t.j. dátum vykonania obhliadky detského ihriska v rámci vstupnej kontroly alebo ročnej kontroly podľa toho, ktorá bola vykonaná ako posledná). Nemenej dôležitými sú kontaktné údaje na ohlasovanie spozorovaných nedostatkov na detskom ihrisku vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi detského ihriska a úrazov, ku ktorým na detskom ihrisku došlo. V záujme zabezpečenia všeobecnej informovanosti sa navrhuje uvádzať v rámci označenia aj číslo linky tiesňového volania 112 pre prípad úrazov, požiarov a inej tiesne vyžadujúcej zásah záchranných zložiek alebo polície.

Takéto označenie má byť zverejnené priamo v priestore detského ihriska, pri vstupe do priestoru detského ihriskaalebo v rámci oddychovej časti detského ihriska, kde je ľahko prístupné rodičom detí.Označenie musí byť nezmazateľné a čitateľné. Zväčša bude mať pravdepodobne podobu informačnej tabule.

K § 6

Napriek ustanoveniu základných požiadaviek na detské ihriská nie je možné úplne vylúčiť výskyt úrazov detí a iných užívateľov detského ihriska. Zavádza sa povinnosť viesť evidenciu úrazov. Ku každému úrazu, ktorý písomne nahlási konkrétna osoba, sa majú evidovať základné údaje o tom, kedy, kde a ako k úrazu došlo, vek zraneného a o aký úraz išlo. Zároveň sa tým pre rodičov detí garantuje právo nahlásiť úraz, ktorý dieťa utrpelo na detskom ihrisku, pričom osoba zodpovedná za detské ihrisko je povinná toto oznámenie prijať, evidovať a konať. Pre osobu zodpovednú za stav detského ihriska ide o významný ukazovateľ potenciálneho zdroja ohrozenia v priestore detského ihriska. Vlastník, resp. prevádzkovateľ, ktorý takýto podnet príjme, by mal na jeho základe preveriť stav detského ihriska a v prípade potreby má prijať nevyhnutné opatrenia. Tieto informácie sa majú uchovávať tri roky.

Každý oznámený úraz sa musí súčasne do troch pracovných dní nahlásiť SOI.
Tieto informácie umožňujú kvantitatívny zber údajov o najčastejších úrazoch detí na detských ihriskách, o najrizikovejších hracích prvkoch a detských ihriskách s najvyšším stupňom úrazovosti, čo umožňuje identifikovať nebezpečné detské ihriská, odhaľovať nebezpečné výrobky spomedzi zariadení detských ihrísk a optimalizovať a zefektívňovať výkon trhového dohľadu. Táto zákonná povinnosť vlastníkov nebráni tomu, aby oznámenia o úraze nahlasovali SOI aj užívatelia detských ihrísk, resp. ich rodičia, a to najmä prostredníctvom služby ECHO dostupnej na webovom sídle SOI.

Je potrebné zdôrazniť, že samotné prijatie oznámeného úrazu, jeho evidovanie a nahlásenie SOI neznamená, že za ujmu na zdraví, ku ktorej došlo, bude zodpovedať nepochybne vlastník detského ihriska, resp. že príčinou vzniku úrazu je skutočnosť, že detské ihrisko nespĺňa požiadavky podľa návrhu zákona a nie je bezpečné.

K § 7

Zavádza sa povinnosť výkonu pravidelných kontrol detských ihrísk formou obhliadok
na mieste, na základe ktorých sa má posúdiť skutočný stav detského ihriska ako celku, ale aj jeho jednotlivých komponentov so zameraním na zariadenia detského ihriska a dopadové plochy. Obligatórnymi sa stávajú vstupná kontrola a ročná kontrola, ktoré môžu vykonávať len osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa návrhu zákona. Vyžadujú sa najmä špecifické odborné znalosti v oblasti bezpečnosti detských ihrísk. Vzhľadom na čiastočne rozdielne zameranie a rozsah týchto kontrol a rozdielnu frekvenciu ich výkonu, sa okruh oprávnených osôb vymedzuje osobitne pre každý typ kontroly.

Cieľom uvedeného je zabezpečiť, aby sa verejnosti sprístupnili len detské ihriská, ktoré poskytujú verejnosťou očakávanú úroveň bezpečnosti detí pri hre, a aby sa detské ihriská udržiavali v želanom stave aj počas ich následnej prevádzky.

Vlastníkovi, resp. prevádzkovateľovi sa odporúča vykonávať aj ďalšie kontroly nad rámec zákona (napr. v denných/týždenných/mesačných intervaloch) pre potreby riadnej údržby
a udržiavania detského ihriska v stave bezpečnosti. Nejde však o administratívnoprávnu povinnosť, preto ich nevykonávanie, príp. nevedenie dostatočných záznamov o ich výkone, nie je možné v zmysle návrhu zákona sankcionovať. Tým však nie je dotknuté riadne plnenie povinnosti vlastníka podľa § 4 ods. 1 písm. b), d) alebo e) návrhu zákona.

K § 8

Každé detské ihrisko uvedené do prevádzky po jeho zriadení alebo po podstatnej zmene (bližšie pozri odôvodnenie k § 4 návrhu zákona) po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona musí prejsť vstupnou kontrolou, ktorou sa preverí, či je detské ihrisko dostatočne bezpečné pre hru detí. Posúdiť sa majú najmä konštrukčné vyhotovenia všetkých zariadení detského ihriska, správny spôsob ich inštalácie a umiestnenia v priestore, rovnako tiež zabezpečenie všetkých dopadových plôch primeranými povrchmi tlmiacimi náraz a či je iné príslušenstvo detského ihriska kompatibilné s hracími prvkami detského ihriska a neznižuje celkovú bezpečnosť.

Je žiaduce, aby vstupnú kontrolu vykonával subjekt absolútne nezávislý od osôb, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom späté s dotknutým detským ihriskom, hernými zariadeniami umiestnenými na ihrisku či použitým povrchom tlmiacim náraz, ktorých objektívnosť pri výkone kontroly by mohla byť ohrozená. Vstupnú kontrolu môžu preto vykonávať iba subjekty, ktorým Slovenská národná akreditačná služba udelí akreditáciu na výkon činnosti inšpekčného orgánu typu A, ktorú je možné získať po splnení podmienok podľa technickej normy STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).

Nie je generálne vylúčené, aby osoby zainteresované vo vzťahu k detskému ihrisku, zariadeniam detského ihriska či povrchu tlmiaceho náraz nemohli vykonávať vstupné kontroly, avšak len za predpokladu, že získajú potrebnú akreditáciu a nebudú vykonávať kontrolnú a inú činnosť v súbehu (napr. výrobca zariadení detského ihriska môže po získaní akreditácie inšpekčného orgánu typu A vykonávať vstupné kontroly, avšak nie voči zariadeniam, ktoré vyrobil).

Výsledkom vstupnej kontroly je vydanie inšpekčného certifikátu, ak detské ihrisko je bezpečné a môže byť riadne uvedené do prevádzky, alebo písomná informácia o tom,
že detské ihrisko nie je bezpečné s uvedením dôvodov takéhoto záveru. Na informovanie žiadateľa o vykonanie vstupnej kontroly sa určuje maximálna 30-dňová hmotnoprávna lehota odo dňa vykonania obhliadky detského ihriska.

Žiadateľom o vykonanie vstupnej kontroly detského ihriska nemusí byť nevyhnutne vlastník detského ihriska, ale v praxi to často môže byť tiež zriaďovateľ (dodávateľ) detského ihriska (ten, kto detské ihrisko inštaluje, pričom k prevzatiu diela zo strany objednávateľa – vlastníka detského ihriska, dôjde až po predložení inšpekčného certifikátu). Na preukázanie splnenia povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a) návrhu zákona (t.j. uviesť detské ihrisko do prevádzky len na základe inšpekčného certifikátu) by preto objednávatelia detských ihrísk mali pamätať už pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi či zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania, ak sa postupuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak je detské ihrisko stavbou, musí spĺňať požiadavky podľa návrhu zákona, ale súčasne aj požiadavky podľa stavebného zákona. Ak sa v zmysle stavebného zákona vyžaduje kolaudačné rozhodnutie, inšpekčný certifikát tvorí podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, čím sa zároveň stanovuje poradie výkonu vstupnej kontroly a kolaudačného konania.

K § 9

Druhým typom obligatórnych kontrol detských ihrísk je ročná kontrola. Účelom ročnej kontroly je zabezpečiť, aby osoba s dostatočnou odbornou znalosťou o bezpečnosti detských ihrísk aspoň raz za 12 mesiacov vykonala detailnú obhliadku detského ihriska zameriavajúc sa na identifikáciu nedostatkov (potenciálnych rizík), ktoré na detskom ihrisku mohli vzniknúť v dôsledku plynutia času, opotrebovania, vplyvom počasia, vandalizmu či nesprávnej alebo nedostatočnej starostlivosti a pod.

Osobami oprávnenými na výkon ročných kontrol sú fyzické osoby – podnikatelia
alebo právnické osoby, ktoré získajú osobitné živnostenské oprávnenie na výkon ročných kontrol. Na rozdiel od vstupnej kontroly, ročné kontroly môžu vykonávať aj vlastníci a prevádzkovatelia detských ihrísk, avšak len za kumulatívneho splnenia dvoch podmienok. Prvou podmienkou je, že vlastník môže vykonávať len ročné kontroly vo vzťahu k detským ihriskám, ktoré vlastní, a prevádzkovateľ len vo vzťahu k detským ihriskám, ktorých vlastník ho poveril výkonom povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. c) návrhu zákona (výlučne alebo spolu s plnením ďalších alebo všetkých povinností podľa § 4 ods. 1 a 2). Druhou podmienkou je, že obhliadku detského ihriska na účely ročnej kontroly môže vykonať iba fyzická osoba s potrebnou odbornou spôsobilosťou. Touto osobou môže byť samotný vlastník, prevádzkovateľ, ich zamestnanec alebo ak vlastníkom alebo prevádzkovateľom je právnická osoba, tiež jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu.

Uvedenou úpravou sa sleduje zabezpečenie dostupnosti služby výkonu ročných kontrol detských ihrísk na trhu pri súčasnom zabezpečení konkurencieschopnosti a potrebnej odbornej úrovne výkonu tejto činnosti. Umožnením výkonu ročných kontrol samotným vlastníkom a prevádzkovateľom sa zase sleduje zníženie nákladov spojených s výkonom pravidelných kontrol detských ihrísk najmä u vlastníkov viacerých detských ihrísk.

K § 10

V § 10 návrhu zákona sú ustanovené požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obhliadky v rámci ročných kontrol detských ihrísk, preukazovanie odbornej spôsobilosti, náležitosti a platnosť certifikátu odbornej spôsobilosti a niektoré s tým súvisiace povinnosti subjektov.

S prihliadnutím na skutočnosť, že výkon ročných kontrol detských ihrísk je činnosťou,
ktorá vyžaduje odborné znalosti a zručnosti, fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať tieto kontroly, musí preukázať, že je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, má potrebnú prax a musí absolvovať odborné vzdelávanie a odbornú skúšku. Vzdelávanie a skúšanie uchádzačov môžu vykonávať len subjekty, ktorým Slovenská národná akreditačná služba udelí akreditáciu podľa medzinárodných štandardov zahrnutých v technickej norme STN EN ISO/IEC 17024 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024) (01 5258).

Úspešný absolvent odbornej skúšky sa stáva certifikovanou osobou, ktorá svoje oprávnenie na výkon obhliadok detských ihrísk v rámci ročných kontrol preukazuje certifikátom odbornej spôsobilosti. Predloženie tohto certifikátu je potrebné aj na získanie živnostenského oprávnenia podľa § 9 ods. 2 písm. a) návrhu zákona.

V záujme kontinuálneho vzdelávania certifikovaných osôb je platnosť certifikátu odbornej spôsobilosti obmedzená na päť rokov, avšak je možné si odbornú spôsobilosť predĺžiť, a to aj opakovane, absolvovaním aktualizačného odborného vzdelávania (pozri tiež § 11 ods. 8 až 10). V odseku 6 sa ustanovujú aj ďalšie dôvody zániku platnosti certifikátu odbornej spôsobilosti.

Ďalej sa ustanovujú sprievodné administratívne povinnosti subjektov, ktoré sú nevyhnutné
pre zabezpečenie fungovania a transparentnosti procesu certifikácie osôb na výkon ročných kontrol (nahlasovanie prípadnej zmeny osobných údajov certifikovanej osoby na účely aktualizácie certifikátu odbornej spôsobilosti, vedenie evidencie vydaných certifikátov odbornej spôsobilosti, jej sprístupňovanie na žiadosť SOI a zverejňovanie zoznamu certifikovaných osôb na webovom sídle orgánu certifikujúceho osoby). Ustanovuje sa tiež postup pri uznávaní odbornej kvalifikácie získanej v zahraničí.

K § 11

Ustanovenie § 11 dopĺňa § 10 návrhu zákona tým, že špecifikuje požiadavky na odbornú spôsobilosť certifikovaných osôb, ich získavanie a preukazovanie. Vytvárajú sa tiež zákonné predpoklady pre výkon odborného vzdelávania, odborného skúšania a aktualizačného odborného vzdelávania, určujú sa subjekty oprávnené na ich vykonávanie a základné podmienky pre ich výkon. Predpokladá sa vydanie vykonávacieho predpisu k návrhu zákona, ktorý bude upravovať podrobnosti týkajúce sa odborného vzdelávania, odborných skúšok a aktualizačného odborného vzdelávania certifikovaných osôb. V § 11 ods. 11 návrhu zákona je preto inkorporované splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacej vyhlášky.

V odseku 8 je stanovená povinnosť certifikovaných osôb do piatich rokov odo dňa vydania certifikátu odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačné odborné vzdelávanie. Ak ho certifikovaná osoba absolvuje, automaticky sa jej vydá nový certifikát s platnosťou na ďalších päť rokov. Týmto spôsobom si certifikovaná osoba môže udržiavať odbornú spôsobilosť na výkon ročných kontrol detských ihrísk. Ak certifikovaná osoba do piatich rokov odo dňa vydania svojho certifikátu odbornej spôsobilosti neabsolvuje aktualizačné vzdelávanie, po piatich rokoch sa platnosť jej pôvodného certifikátu automaticky skončí a táto osoba už viac nebude môcť vykonávať ročné kontroly detských ihrísk. V prípade, že by takáto osoba chcela vo svojej činnosti ďalej pokračovať, musela by opätovne preukázať splnenie všetkých podmienok podľa § 10 ods. 2 návrhu zákona, t.j. opätovne absolvovať aj odborné vzdelávanie a odbornú skúšku.

K § 12

V § 12 sa ustanovujú predovšetkým minimálne obsahové náležitosti správy o ročnej kontrole, ktorá predstavuje výstupný dokument výkonu tohto druhu kontroly detského ihriska. Z pohľadu adresáta tejto správy (t.j. vlastníka/prevádzkovateľa detského ihriska) sú najdôležitejšími časťami záver, súpis všetkých zistených nedostatkov, odporúčaní na ich odstránenie a dátum vykonania obhliadky detského ihriska, na základe ktorého si aktualizuje údaj podľa § 5 ods. 1 písm. f) návrhu zákona (podľa § 7 ods. 2 návrhu zákona sa kontrola detského ihriska vykonáva na základe obhliadky detského ihriska, osoba vykonávajúca kontrolu v rámci správy o kontrole už len vyhodnotí stav zistený ku dňu vykonania obhliadky detského ihriska, preto by sa za deň kontroly mal považovať deň vykonania obhliadky, nie deň vydania výstupného dokumentu). Z dôvodov právnej istoty sa ustanovuje, že vlastníkovi/prevádzkovateľovi by sa mala doručiť najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania obhliadky detského ihriska.

Výsledkom ročnej kontroly môže byť jeden z troch záverov o celkovom stave detského ihriska:
vyhovujúci – ak sa nedostatky nezistia a detské ihrisko spĺňa všetky základné požiadavky podľa návrhu zákona,
čiastočne uspokojivý – ak sa pri obhliadke zistia drobné nedostatky, ktoré je možné jednoduchou opravou či úpravou odstrániť,
neuspokojivý – ak sa zistia zásadné nedostatky značne ovplyvňujúce bezpečnosť detského ihriska, resp. spôsobujúce, že detské ihrisko ako celok nie je možné v takomto stave považovať za bezpečné.
V snahe zabrániť aplikačným problémom sa tiež ustanovuje, že súbeh vstupnej kontroly a ročnej kontroly v priebehu 12 mesiacov nie je potrebný. Napriek všeobecnej povinnosti realizovať ročnú kontrolu raz za 12 mesiacov uvedené neplatí, ak detské ihrisko prejde vstupnou kontrolou s výsledkom, že je bezpečné. Inšpekčný certifikát sa v takomto prípade považuje súčasne za správu o ročnej kontrole.

K § 13

V § 13 sa ustanovujú spoločné povinnosti pre osoby oprávnené vykonávať vstupné kontroly aj ročné kontroly. Konkrétne je to povinnosť postupovať pri výkone kontroly s odbornou starostlivosťou, čiže vykonávať kontrolnú činnosť na náležitej odbornej úrovni a v súlade s princípmi čestnej obchodnej praxe, a povinnosť poskytovať SOI pri výkone dohľadu
podľa návrhu zákona potrebnú mieru súčinnosti.

K § 14

Orgánom dohľadu nad plnením hlavne povinností vlastníkov detských ihrísk, osôb oprávnených vykonávať vstupné kontroly a ročné kontroly detských ihrísk a osôb certifikujúcich osoby podľa tohto zákona je SOI, ktorá pri výkone dohľadu postupuje podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K § 15 a 16

V predmetných ustanoveniach sa určuje, ktoré porušenia návrhu zákona sa považujú
za správne delikty, za ktoré je SOI oprávnená uložiť peňažné pokuty v rozsahu a spôsobom podľa návrhu zákona. Najprísnejšie sa majú postihovať neoprávnený výkon vstupných kontrol a ročných kontrol detských ihrísk reagujúc na súčasný výskyt podvodných kontrolórov detských ihrísk na trhu. Horné a dolné hranice sadzieb pokút reagujú na charakter protiprávneho konania podľa toho, do akej miery je potenciálne spôsobilé mať priamy dosah na bezpečnosť detského ihriska. Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti v priebehu jedného roka sa navrhuje až zdvojnásobnenie týchto sadzieb pre posilnenie preventívnej funkcie navrhovaných sankcií.

Sadzby pokuty ustanovené za porušenie povinnosti vlastníka detského ihriska zabezpečiť splnenie základných požiadaviek na detské ihrisko v zmysle návrhu zákona sa majú naopak znížiť na polovicu v prípade, ak orgán dohľadu zistí, že detské ihrisko tieto požiadavky nespĺňa, hoci vlastník detského ihriska pravidelne vykonáva alebo zabezpečuje výkon kontrol detského ihriska v súlade s návrhom zákona. Uvedené má zabezpečovať ochranu vlastníkov pred príliš prísnymi postihmi v prípade, keď dali riadne vykonať vstupnú kontrolu, príp. dali vykonať alebo sami vykonali ročnú kontrolu, no detské ihrisko napriek tomu vykazuje znaky nebezpečenstva. Znížením sadzieb sa pritom neneguje základná premisa, že za stav a bezpečnosť detského ihriska zodpovedá jeho vlastník, ale majú sa vlastníci motivovať k tomu, aby nepodceňovali riadny a pravidelný výkon odborných kontrol detských ihrísk.

Ďalej sa ustanovuje aj výnimka z povinnosti orgánu dohľadu uložiť pokutu pri zistení porušenia zákona, ak ide o zistenie drobných nedostatkov na detskom ihrisku, ktoré nie sú závažnej povahy a ktoré subjekt dobrovoľne odstráni priamo pri výkone kontroly na detskom ihrisku orgánom dohľadu alebo v krátkom čase po tejto kontrole (napr. potreba dotiahnutia skrutky). Tieto zistenia inšpektor uvedie v inšpekčnom zázname a budú sa brať do úvahy pri výkone ďalších kontrol v budúcnosti.

Opakované nedodržanie povinnosti osôb oprávnených na výkon vstupných kontrol
alebo ročných kontrol detských ihrísk postupovať s odbornou starostlivosťou sa považuje
za osobitne závažné porušenie povinnosti, ktoré má viesť k zrušeniu živnostenského oprávnenia. Ďalší výkon činnosti týmito osobami sa vzhľadom na chránený záujem, život a zdravie predovšetkým detí, javí ako nežiaduci. Opakové porušenie povinnosti vlastníka detského ihriska udržiavať bezpečnosť detského ihriska a zabezpečovať riadny výkon kontrol podľa návrhu zákona sa má považovať za závažné a môže viesť k strate živnostenského oprávnenia, ak vlastník má toto oprávnenie.

K § 17 a 18

V rámci prechodných ustanovení sa jednoznačne určuje pôsobnosť návrhu zákonu tiež
vo vzťahu k detským ihriskám, ktoré boli uvedené do prevádzky a prevádzkované
pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Na tieto staršie detské ihriská sa však neuplatňuje povinnosť vlastníka detského ihriska uviesť do prevádzky len detské ihrisko s platným inšpekčným certifikátom (t.j. zabezpečiť vykonanie vstupnej kontroly – viď § 18 ods. 1 návrhu), ďalej pre nich platí povinnosť viesť evidenciu úrazov až od nadobudnutia účinnosti tohto zákona (viď § 18 ods. 2 návrhu) a tretiu výnimku predstavuje povinnosť zabezpečiť súlad s návrhom zákona a vykonať alebo zabezpečiť vykonanie prvej ročnej kontroly podľa tohto zákona do 30. júna 2021 a až následne v 12-mesačných intervaloch podľa § 9 ods. 1 návrhu zákona (viď § 17 ods. 1 návrhu).

V záujme vytvorenia predpokladov pre riadny výkon povinnosti vlastníka detského ihriska podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 návrhu zákona sa uznáva platnosť skôr vydaných akreditácií pre inšpekčné orgány typu A pre zariadenia detských ihrísk ako oprávnení na výkon vstupných kontrol detských ihrísk (t.j. výkon činnosti inšpekčného orgánu v zmysle návrhu zákona). Subjekty, ktorým v minulosti bolo vydané takéto rozhodnutie o udelení akreditácie a táto akreditácia ku dňu nadobudnutia účinnosti návrhu zákona nezanikla, môžu
po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona vykonávať vstupné kontroly detských ihrísk
bez potreby podania žiadosti o udelenie novej akreditácie.

V ustanovení § 18 ods. 3 sa vymedzuje vzťah k Správnemu poriadku. Správny poriadok sa subsidiárne vzťahuje len na konania o uložení pokuty za iný správny delikt vedené orgánom dohľadu podľa návrhu zákona a nevzťahuje sa na výkon kontrol detského ihriska či vydávanie certifikátov odbornej spôsobilosti.

§ 18ods. 4 predstavuje klauzulu vzájomného uznávania úrovne právom chránených záujmov v predmetnej oblasti.

§ 18 ods. 5 návrhu zákona je splnením povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru. Návrh zákona je technickým predpisom v zmysle § 2 písm. i) toho istého zákona, preto je tiež predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

K čl. II

Z dôvodu aktuálnej absencie osobitnej živnosti so zameraním na výkon ročných kontrol detských ihrísk sa v nadväznosti na § 9 ods. 2 písm. a) návrhu zákona do prílohy
č. 2 živnostenského zákona dopĺňa nová viazaná živnosť. Spôsobilosť na výkon tejto viazanej živnosti sa preukazuje certifikátom odbornej spôsobilosti, ktorý sa vydáva po splnení podmienok podľa § 10 ods. 2 návrhu zákona.

K čl. III

V nadväznosti na ustanovenie § 1 ods. 1 písm. e) návrhu zákona, v ktorom sa za orgán dohľadu na úseku bezpečnosti detských ihrísk označuje SOI, sa v záujme právnej istoty navrhuje výslovné doplnenie tejto pôsobnosti aj do základného kompetenčného zákona SOI.

K čl. IV

Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti zákona na 1. januára 2020 v súlade
so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže návrh zákona predpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy. Od uvedeného dátumu budú musieť všetky detské ihriská spadajúce pod režim návrhu zákona spĺňať ním stanovené požiadavky.
Pre plnenie povinnosti výkonu pravidelných ročných kontrol sa stanovuje dlhšie prechodné obdobie, keď vlastníci detských ihrísk existujúcich ku dňu nadobudnutia účinnosti návrhu zákona budú povinní zabezpečiť bezpečnosť týchto detských ihrísk a prvú ročnú kontrolu až do 30. júna 2021. Prechodné obdobie je stanovené z dôvodu, že riadne a včasné plnenie danej povinnosti je podmienené zabezpečením dostatočného počtu subjektov odborne spôsobilých na výkon tejto činnosti, ktorá v súčasnosti nie je predmetom právnej úpravy. V prípade detských ihrísk, ktoré by mali byť uvedené do prevádzky po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona, však riadne platí povinnosť zabezpečiť vykonanie vstupnej kontroly detského ihriska ešte pred ich uvedením do prevádzky.

V Bratislave 21. augusta 2019

Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Žiga
minister hospodárstva Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 582

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: