Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

359/2019 Z. z.

najpravo.sk • 15.12. 2019, 12:48

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

                Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „návrh zákona“)sa predkladá na základe úlohy č. 6 na mesiac september Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019.

                Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vytvoril v Slovenskej republike ucelený a prehľadný spoločný legislatívny rámec pre problematiku uznávania dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií. Zároveň predstavuje transpozíciu smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikáciív znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní  odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI).

                Návrh zákona predstavuje procesné spresnenie niektorých aspektov systému uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií na základe poznatkov z aplikácie zákona v praxi ako aj po uplatnení výhrad Komisiou zaslaných formálnymi výzvami č. 2018/2183, 2018/2304 a odôvodneným stanoviskom č. 2018/2183.Slovenská republika pristúpilak spresneniu dotknutých transpozičných ustanovení v samotnom zákone ako aj v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierochv znení neskorších predpisov a zákone č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

                Materiál nemá  vplyv na rozpočet verejnej správy,  vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.

 

 

B. Osobitná časť

K Čl. I

 

K bodu 1

 

Dopĺňa sa definícia odbornej stáže, ktorá vyplýva zo smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (ďalej len „smernica“).

K bodu 2

V súčasnej právnej úprave sa nezohľadňuje absolvovanie odbornej stáže v členskom štáte alebo v treťom štáte, v prípadoch ak absolvovanie odbornej stáže je podmienka výkonu regulovaného povolania.

K bodu 3

Ide o spresnenie ustanovenia transpozície smernice, ktoré ustanovuje osoby, na ktoré sa nevzťahuje uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie.

K bodu 4

Súčasná právna úprava ustanovuje uznanú vzdelávaciu inštitúciu ako miesto kde sa vykonáva doplňujúca skúška, na základe aplikačnej praxe prichádza k zmene, ak sa nenašla uznaná vzdelávacia inštitúcia, ktorá by vykonala doplňujúcu skúšku,  sa navrhuje, aby uznaná vzdelávacia inštitúcia bola určená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

K bodu 5

Ide o legislatívno-technickú úpravu s ohľadom na zmenu vykonanú v bode 4, zavedenie legislatívnej skratky.

K bodu 6

Navrhovaná právna úprava má za cieľ zosúladiť zákon so smernicou.

K bodu 7

Navrhovaná právna úprava má za cieľ zosúladiť zákon so smernicou.

K bodu 8

Zosúlaďuje sa právna úprava so smernicou, týkajúcich sa nadobudnutých práv pre povolanie zubný lekár, kde sa ustanovuje kedy a za akých podmienok nie je potrebné absolvovať podmienku trojročného vykonávania povolania.

K bodu 9 a 10

Navrhovaná právna úprava spresňuje možnosti uznania odbornej kvalifikácie na základe nadobudnutých práv pre regulované povolanie zubný lekár. Predmetným znením sa zabezpečí úplná transpozícia predmetných ustanovení smernice týkajúcich sa danej oblasti.

K bodu 11 a 12

Zabezpečuje sa správna transpozícia smernice vo vzťahu k uvedeným štátom.

K bodu 13

Ustanovenie týkajúce sa uloženia kompenzačného opatrenia v súčasnej právnej úprave sa týka len regulovaného povolania, pričom smernica ustanovuje uloženie kompenzačného opatrenia na jednu alebo viacero odborných činností v rámci regulovaného povolania. Navrhovanou právnou úpravou sa zaručí súlad ustanovenie so smernicou.

K bodu 14

Súčasná právna úprava ustanovuje možnosť uložiť kompenzačné opatrenie v prípade rozdielu v trvaní odbornej prípravy. Komisia Slovenskú republiku upozornila, že  uvedené ustanovenie prekračuje rámec smernice, čo znamená že Slovenská republika týmto neoprávnene obmedzuje voľný pohyb osôb. Na základe formálnej výzvy Slovenská republika vypúšťa slová ustanovenia, ktoré predstavujú neodôvodnené obmedzenie voľného pohybu osôb ako jednej zo štyroch slobôd, ktoré garantuje Európska únia.

K bodu 15 a 16

Predmetnými navrhovanými ustanovenia sa docieli úplná transpozícia smernice  týkajúcich sa kompenzačných opatrení, ktoré neboli v dostatočnej miere transponované do právneho predpisu.

K bodu 17

Navrhuje sa spresnenie  potrebných dokladov osvedčených do štátneho jazyku, ktoré sa vyžadujú v konaní o uznaní dokladu o vzdelaní, vzhľadom na to, že požiadavka na preklad dokladu totožnosti a dokladu o zaplatení správneho poplatku je nadbytočná.

K bodu 18

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na vykonané zmeny v bode 16.

K bodu 19

Na základe formálnej výzvy Komisie Slovenská republika bola upozornená, že predmetné požadované doklady predstavujú neoprávnené stanovenie podmienok pre uznávanie odbornej kvalifikácie a z toho dôvodu predmetný bod predstavuje obmedzenie voľného pohybu osôb, pretože sa pri uznávaní odbornej kvalifikácie ustanovujú požiadavky, ktoré je možné nadobudnúť len na území  Slovenskej republiky. Na základe formálnej výzvy sa uvedený bod vypúšťa.

K bodu 20

Navrhuje sa spresnenie  potrebných dokladov osvedčených do štátneho jazyku, ktoré sa vyžadujú v konaní o uznaní odbornej kvalifikácie, vzhľadom na to, že požiadavka na preklad dokladu totožnosti a dokladu o zaplatení správneho poplatku je nadbytočná.

K bodu 21

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na vykonané zmeny v bode 16.

K bodu 22

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na vykonané zmeny v bode 16.

K bodu 23 až 30

Navrhovaná právna úprava má odstrániť nejednoznačnosť ustanovenia týkajúcej sa osobitnej právnej úpravy, ktorá sa vzťahuje na uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu na základe medzinárodných zmlúv,ktorými je Slovenská republika viazaná. Ustanovuje sa príslušný orgán ministerstvo školstva, ktorý preberie kompetencie ktoré v súčasnej právnej úprave sú priznanej vysokej škole. Vzhľadom na predpokladané navýšenie agendy, ktoré preberie na seba ministerstvo školstva, z dôvodu pre žiadateľov obrátiť sa len na ministerstvo školstva a nie ako v súčasnej úprave, že sa žiadateľ mohol obrátiť na ktorúkoľvek vysokú školu, ktorá ponúkala rovnaký alebo príbuzný študijný odbor, sa navrhuje lehota na vybavenie žiadosti na jeden mesiac.

K bodu 31

Doplnením súčasnej právnej úpravy sa dosiahne úplné transponovanie ustanovenia  smernice týkajúcich sa dočasného a príležitostného poskytovania služieb.

K bodu 32

Ustanovenie týkajúce sa preskúmania odbornej kvalifikácie na účely poskytovania služieb sa dopĺňa  spresnením kedy má príslušný orgán preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb na zabezpečenie úplnej transpozície ustanovenia smernice týkajúceho sa možnosti preskúmania odborných kvalifikácií pri dočasnom a príležitostnom poskytovaní služieb.

K bodu 33 a 34

V súčasnej právnej úprave absentuje uvedenie povinností pre príslušné orgány, že sa môžu obrátiť o spoluprácu na iné príslušné orgány v inom členskom štáte len v uvedených prípadoch ako taktiež absentuje uvedenie povinností ohľadom podanej reklamácie na danú službu. Vzhľadom na vyjadrenie sa Komisie vo formálnej výzve, že ustanovenia o spolupráci príslušných orgánov je potrebné zosúladiť s ustanoveniami smernice, navrhovaná právna úprava zabezpečuje úplný súlad ustanovení so smernicou.

K bodu 35 až 41

Vo formálnej výzve Komisia vyzvala Slovenskú republiku na spresnenie transponovaných ustanovení týkajúcich sa európskeho profesijného preukazu, aby sa zabezpečila úplná transpozícia ustanovení smernice týkajúcich sa predmetného európskeho profesijného preukazu s ustanovenia v právnom predpise. V navrhovanej právnej úprave sa upravujú lehoty, ktoré jednoznačne vyplývajú zo smernice, ako aj sa spresňuje postup príslušného orgánu v prípade ak žiadateľ odstránil súbor v Informačnom systéme vnútorného trhu, ak už bol vydaný európsky profesijný preukaz.

K bodu 42 a 43

Ustanovenie sa navrhuje doplniť z dôvodu zabezpečenia úplnej transpozície ustanovení smernice.

K bodu 44 až 48

Vo formálnej výzve bola Slovenská republika vyzvaná, aby zabezpečila, že ustanovenia týkajúce sa overovania ovládania štátneho jazyka budú v súlade s ustanoveniami smernice. V navrhovanej právnej úprave sa pristúpilo k doplneniu rozsahu ovládania štátneho jazyka, aby bolo zaručené že žiadateľ ovláda štátny jazyk v dostatočnom rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania. Taktiež sa  pristúpilo k zosúladeniu použitých pojmov týkajúcich sa overovania štátneho jazyka so smernicou.

K bodu 49

V navrhovanej právnej úprave sa ustanovujú účely, na ktoré je možné žiadať o uznanie dokladu o vzdelaní, v prípadoch ak sa nežiada o uznanie na účely pokračovania v štúdiu alebo na účely uznania v konaní o uznaní dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania.

K bodu 50

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 51

Navrhovaným prechodným ustanovením je potrebné upraviť postup uznaných vysokých škôl v Slovenskej republike, ak sa konanie o automatickom uznaní dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu podľa § 39 začne na základe žiadosti doručenej pred 1. 1. 2020 podľa predpisov účinných do 31. 12. 2019.

 

 

K Čl. II

K bodu 1:

Európska komisia vo formálnej výzve v časti 2.5.8.2 – Nadobudnuté práva pre architektov uvádza, že do slovenského práva  nebol transponovaný čl. 49 ods. 1 smernice, vzhľadom na to, že uvedený článok smernice je transponovaný v ustanovení § 16

do ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1992 Zb.  pre úplnú transpozíciu sa navrhuje doplnenie tohto ustanovenia o povinnosť uznania osvedčenia SRN o rovnosti s dokladom

v prílohe 2.

K bodu 2:

Európska komisia vo formálnej výzve v časti 2.5.8. – architekti vyzvala Slovenskú republiku, aby zabezpečila súlad zákona č. 138/1992 Zb. s článkom 46 ods. 4  smernice. Zákon č. 138/1992 Zb. transponuje uvedený článok v  §  16 ods. 7. Navrhovanou úpravou sa dopĺňa znenie ustanovenia o text z článku smernice.

K bodu 3 a 4:

Európska komisia v časti 2.7. formálnej výzvy – Uznávanie odborných stáží, pravidlá výkonu povolania uviedla, že transpozícia čl. 55a smernice k povolaniu „architekt“ nebola správna, pretože v ustanoveniach  § 15 ods. 1 a § 16 ods. 7 zákona

č. 138/1992 Zb. sa vyslovene neuvádza, že sa uznávajú odborné stáže vykonané v inom členskom štáte v súlade s uverejnenými usmerneniami domovského členského štátu a ani sa neuvádza, že sa bude zohľadňovať odborná prax vykonávaná v treťom štáte. Navrhovanou úpravou ustanovenia § 16 zákona č. 138/1992 Zb. sa prevezme text

z čl. 55a smernice a čl. 55a tým bude transponovaný zároveň aj v ustanovení § 15 ods. 1 písm. a) bod 3. tohto zákona.

 

K bodu 5

V záujme zachovania právnej istoty občanov Spojeného kráľovstva, ktorí chcú v Slovenskej republike vykonávať regulované povolanie „architekt“ a „stavebný inžinier“ sa navrhuje prechodné ustanovenie pre prípad vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody, avšak za predpokladu, že bude zo strany Spojeného kráľovstva zaručená vzájomnosť.

 

K Čl. III

 

K bodu 1

 

Navrhovaným znením sa v nadväznosti na formálnu výzvu precizuje znenie § 2 ods. 5 druhej vety, a to spôsob preukazovania bezúhonnosti. Bezúhonnosť sa bude preukazovať výpisom z registra trestov, a pokiaľ ide o veterinárnych lekárov, ktorí sú občanmi tretích krajín, svoju bezúhonnosť budú preukazovať dokladom obdobným výpisu z registra trestov, nie však starším ako tri mesiace.

K bodu 2 a 3

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a na formálnu výzvu je cieľom navrhovanej úpravy vypustenie povinnosti predkladať výpis z registra trestov pre veterinárnych lekárov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, alebo občanmi iného členského štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) v listinnej podobe. Na účel preukázania bezúhonnosti, veterinárni lekári, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky alebo občanmi iného členského štátu, poskytnú Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (ďalej len „komora“) iba doklady, preukazujúce údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, tak ako to vyžaduje zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 10 ods. 5, 6 a nasl. Komora následne údaje z predložených dokladov bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Naopak veterinárni lekári, ktorí sú občanmi tretích krajín, sú povinní k žiadosti o zápis do komory  predkladať doklad obdobný výpisu z registra trestov v listinnej podobe, nie starším ako tri mesiace.

K bodu 4 a 5

 

Navrhovaným znením sa v nadväznosti na formálnu výzvu zavádza povinnosť aj pre veterinárnych lekárov, ktorí sú občanmi tretích krajín, ktorí vykonávajú alebo majú v úmysle vykonávať na území Slovenskej republiky súkromnú veterinárnu činnosť po prvý krát, predložiť komore pred začatím výkonu súkromnej veterinárnej činnosti vyhlásenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom súkromnej veterinárnej činnosti. V prípade, ak majú záujem aj naďalej v nasledujúcom kalendárnom roku dočasne alebo príležitostne vykonávať súkromnú veterinárnu činnosť na území Slovenskej republiky, sú povinní toto vyhlásenie každoročne obnoviť. Ide o pravidlo, ktoré v doteraz platnom znení zákona chýbalo. V nadväznosti na zmeny v § 4 ods. 4 písm. b) a c) a § 23 ods. 8 bolo potrebné upraviť aj znenie § 23 ods. 9

K bodom 6 až 8

Navrhovaným znením sa v nadväznosti na formálnu výzvu dopĺňa príloha č. 1 zákona s cieľom dosiahnuť úplný súlad s požiadavkami smernice.

 

 

K Čl. IV

Ustanovenie upravuje účinnosť návrhu zákona.Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2020, vzhľadom na začiatok kalendárneho roku a harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky, okrem čl. II bodu 5, ktorého účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia, vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie a to za podmienky, že v tento deň nebude uzatvorená dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, v súlade so zákonom č. 83/2019 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody.

 

V Bratislave, 21. augusta 2019

 

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Martina Lubyová, v. r.

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 579
PoUtStŠtPiSoNe
: